Info Pult

autobus-300x185

Međuentitetsko usklađivanje redova vožnje

By | Saobraćaj i veze, slide | No Comments

U skladu sa članom 5. stav 6. i 8. Pravilnika o usklađivanju i registraciji međunarodnih i međuentitetskih autobuskih redova vožnje, Privredna komora Republike Srpske objavljuje prijedloge međuentitetskih redova vožnje koji prolaze kroz teritoriju Republike Srpske i na koje prevoznici iz Republike Srpske mogu uložiti prigovore shodno Uputstvu za sprovođenje postupka usklađivanja međuentitetskih autobuskih redova vožnje Privredne komore Republike Srpske, u čijem je sastavu i obrazac za ulaganje prigovora.

Read More
?

Komora tradicionalno promovisala domaće proizvode povodom Svejstkog dana hrane

By | Naše je bolje, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Kupovinom domaćih proizvoda građani mogu znatno da podrže domaće proizvođače, ali i doprinose očuvanju radnih mjesta i punjenju fondova, doprinose jačanju i razvoju Srpske – rekla je Dragica Ristić i naglasila da je veoma važno fokusirati se na proizvodnju hrane, što je jedan od strateških ciljeva Republike Srpske, koja ima ima prostora da proizvodi više hrane i da je što manje uvozi u budućnosti.

Read More
brcko

Poziv na učešće na 1.Biznis forumu Brčko distrikt BiH

By | Novosti iz Komore | No Comments

Prvi Biznis forum Brčko distrikta BiH biće održan od 8. do 10. novembra 2017. godine, koji organizuje Vlada Brčko distrikta BiH uz tehničku pomoć Udruženja računovođa, forenzičara i revizora Brčko distrikta BiH. Podrška u organizaciji 1. Biznis foruma Brčko distrikta BiH osigurana je i od strane Ekonomskog fakulteta Brčko, Univerzitet u Istočnom Sarajevu.

Read More
BFC

BFC obuka za gradove i opštine

By | BFC SEE, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Cilj obuke bio je predstavljanje zahtjeva novog, III izdanja BFC SEE standarda i elektronskog načina prijavljivanja i dostavljanja dokaza i bila je namijenjena BFC koordinatorima i članovima BFC timova, koji će raditi na prikupljanju i dostavljanju dokumentacije za dokazivanje ispunjenosti kriterijuma. Prisutni su bili BFC timovi iz gradova Banja Luka i Bijeljina, i opština Prnjavor, Brod i Novi Grad.

Read More
industrija

Poziv MSP za iskazivanje interesa za podrškom na projektima unapređenja tehnološke opremljenosti i obuka za pre/dokvalifikaciju

By | Novosti iz Komore, Projekti, slide | No Comments

Cilj ovog poziva za izražavanje interesa jeste da se identifikuju projekti kojima će se pružiti podrška, u okviru raspoloživih sredstava, za unapređenje tehnološke opremljenosti, projekti koji će se odnositi na prekvalifikaciju i dokvalifikaciju potrebne radne snage te kombinovani projekti prekvalifikacije i dokvalifikacije radnika i investicija usmjerenih ka poboljšanju tehnološke opremljenosti, a koje će implementirati MSP.

Read More

„MEDING’’ u stečaju

By | Tenderi | No Comments

„MEDING’’ Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge Banja Luka, u stečaju

 Ulica Sime Miljuša b.b

 Banja Luka

Broj: 57 0 St 121212 16 St

Banja Luka, 28.09.2017. godine

Na osnovu člana 155. stav 1. Zakona o stečaju (,,Službeni glasnik Republike Srpske’’, broj 16/16) i Odluke Skupštine povjerilaca donesene na ročištu u stečajnom postupku nad „MEDING’’ d.o.o. Banja Luka – u stečaju, dana 26.09.2017. godine, stečajni upravnik dana 28.09.2017.godine donosi:

Z  A K  L  J  U  Č  A K

objavljuje se

PRVA  JAVNA LICITACIJA

za prodaju pokretnih stvari (kancelarijski namještaj, automobil škoda Octavia, zalihe robe-medicinski materijal).

1.Prodaju se u cijelosti pokretnih stvari – zaliha robe (kancelarijski namještaj, automobil škoda Octavia, zalihe robe-medicinski materijal) „MEDING’’ d.o.o. Banja Luka – u stečaju,  Ulica Sime Miljuša b.b. Na imovini nema upisanih tereta.

2.Pokretne stvari se nalaze na lokaciji Banja Luka, Ulica Sime Miljuša b.b.

Uvid u stanje predmetne opreme, količine, a koja je poimenično navedena u nalazu vještaka  mašinske struke Alekse Nježića, sa svim opisima i tehničkim karakteristikama, zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 10,00 do 13,00 časova na adresi Banja Luka, Ulica Sime Miljuša b.b. Prethodno se najaviti pozivom na broj telefona 065/510-692.

  1. Pokretne stvari se prodaju u viđenom stanju po principu „viđeno-kupljeno”, bez garancije stečajnog upravnika i u postojećem pravnom statusu i naknadne reklamacije se neće razmatrati, a na kupca se prenose obim i prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje.

4.Početna prodajna cijena imovine je ujedno i procijenjena vrijednost i iznosi 23.944,500 KM. Imovina se na prvoj licitaciji ne može prodati ispod procijenjene vrijednosti koja iznosi 23.944,500 KM. Prednost pri kupovini ima kupac koji je zainteresovan za svu imovinu.

Prodaja pokretne imovine prema priloženim specifikacijama sadržanim u Elaboratu stalnog sudskog vještaka mašinske struke Alekse Nježića, dipl. ing, moguća je pojedinačno i to prodaja: kancelarijski namještaj čija procijenjena vrijednost iznosi 1.795,00 KM, automobil škoda Octavia god.prozvodnje 2008, dizel, 1896 cm 3  , čija procijenjena vrijednost iznosi 10,080.00 KM i zalihe robe-medicinski materijal čija procijenjena vrijednost iznosi 12.069,50 KM.

  1. Depozit za ponuđače koji su zainteresovani za učešće na licitaciji radi kupovine pokretne imovine je 10% procijenjene vrijednosti imovine koja se nudi na ovoj licitaciji. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozite u skladu sa naznakom i naprijed navedenim iznosom, i to najkasnije do 24 sata prije zakazane licitacije na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 5620998140871382 kod NLB a.d. Banja Luka i o izvršenoj uplati predoče dokaz. Nakon provjere uplate depozita licitiranju mogu pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu izvršili u roku. Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja pokazati stečajnom upravniku ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako fizičko lice zastupa punomoćnik, isti je obavezan predati stečajnom upravniku valjanu punomoć za zastupanje i dokaz o uplati depozita.Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid Rješenje o upisu u sudski registar-original ili izvod iz registracije, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavlja punomoćnik, isti je obavezan da stečajnom upravniku preda na uvid valjanu punomoć i dokaz o uplati depozita.
  2. Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.
  3. Sve direktne i indirektne troškove vezane za imovinu koja je predmet ove licitacije, pripadajuće takse i poreze u vezi sa pokretnim stvarima snosi kupac, a prodavac nakon prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane stvari nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza i taksi prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu. Porezi i troškovi koji proističu iz ugovora o kupoprodaji, dodaju se na postignutu cijenu, i u cijelosti ih snosi proglašeni kupac. Troškove demontaže i transporta opreme, koja je predmet prodaje, snosi proglašeni kupac.
  4. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da je oprema prodana najpovoljnijem ponuđaču.

Ponude koje ne sadrže jasno određeni iznos ili se pozivaju na neku drugu ponudu ili na uslove koji nisu u oglasu, kao i uslovne ponude su nevažeće i neće ući u razmatranje.

Javna prodaja održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

 

Pravila prodaje za učesnike licitacije biće objavljena neposredno prije održavanja licitacije.

  1. Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije,dana 16.10.2017.god. (ponedeljak) sa početkom u 14,00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva bb,  u sali za licitacije/prizemlje.

10.Kupac čija cijena bude prihvaćena dužan je u roku od 7 dana zaključiti ugovor o kupoprodaji, a u roku od  15 dana nakon licitacije uplatiti na transakcioni račun stečajnog dužnika br. br. 5620998140871382 kod NLB a.d. Banja Luka izlicitirani iznos. Kupcu koji putem licitacije kupi ponuđenu cjelokupnu imovinu i izvrši uplatu kupoprodajne cijene stečajni dužnik predaje u posjed predmetnu  imovinu u roku od 8 dana od dana izvršene uplate. Ukoliko kupac u predviđenom roku ne pristupi preuzimanju kupljene imovine prodavac mu nije dužan vratiti izlicitiranu cijenu.

11.Ukoliko kupac sa najpovoljnijom ponudom u roku ne uplati cijenu, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i odrediti da je drugi kupac po redu stvarni kupac, i koji je dužan da uplati licitirani iznos u roku od 5 dana nakon isteka roka za prvog kupca. Ukoliko ni drugi ponuđač ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača-kupca, smatra se dijelom avansne uplate.

12.Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene vratiće se obezbjeđenje odmah ili najkasnije 3 dana nakon nadmetanja.

13.Ukoliko se na prvoj licitaciji ne pojavi ni jedan ponuđač, ista će se ponoviti najkasnije 30 dana nakon prve licitacije na istom mjestu i u isto vrijeme i sa objavom u službenim glasilima.

  1. Ovaj oglas biće objavljen i na oglasnoj tabli suda, na oglasnoj tabli dužnika, dnevnom listu ‘’Glas Srpske’’ i WEB stranicama: www.bl.komorars.ba , www.komorars.ba, www.komorabih.ba

 

Stečajni upravnik

industrija

Usporen rast ekonomije RS

By | Aktuelnosti | No Comments

Na osnovu sadašnjih pokazatelja teško možemo očekivati da ovim tempom ostvarimo rast BDP-a od prošle godine. Na sporiji rast definitivno su se odrazile nepovoljne vremenske prilike, koje su posebno ostavile trag u poljoprivredi. To je značajno umanjilo prinose žitarica, a posebno kukuruza. Posljedice u voćarstvu ostavili su rani mrazovi, a kasnije i suša. Pored toga, ova grana bori se i sa nedostatkom radnika za obavljanje određenih poslova. I velikom broju preduzeća nedostaje kvalitetnog kadra, što dodatno usporava rast ekonomije – kazao je potpredsjednik Privredne komore RS Mihajlo Vidić.

Read More
DSCN7237

Svečano uručeni detašmani sa detašmansku 2017/2018. godinu

By | Građevinarstvo, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Direktor Privredne komore Republike Srpske, Dragica Ristić, napomenula je da je ukupni kontingent detašmana za BiH 2.000, od kojih 666 pripada Srpskoj. Navodeći da detašmanska godina počinje 1. oktobra, rekla je da su detaširana privredna društva iz Srpske u 2016/2017. detašmanskoj godini ostvarila prihod u iznosu većem od 36 miliona evra.

Read More
industrija

Privrednici i sindikat šalju isti paket želja

By | Aktuelnosti | No Comments

Prioritet je rasterećenje privrede kroz smanjenje fiskalnih i parafiskalnih nameta. Nismo vidjeli ni efekte reforme javne uprave, iako insistiramo na smanjenju javne potrošnje i efikasnijoj javnoj upravi. Proces restrukturiranja pojedinih javnih preduzeća tek sada počinje. Insistiraćemo na svim mjerama za čiju realizaciju smo se zalagali i u ranijim godinama, a između ostalog to je i donošenje zakona o podsticajima i da bude riješen problem sa nedostatkom kvalifikovane radne snage – rekla je direktorica Privredne komore RS Dragica Ristić.

Read More
javna rasprava

Održana javna rasprava na Zakon o javno-privatnom partnerstvu u okviru procesa procjene uticaja propisa

By | Novosti iz Komore, slide | No Comments

Na raspravi su predstavljeni dobri primjeri zemalja koje su vodeće u svijetu u realizaciji projekata javno-privatnog partnerstva, kao jednog od savremenih modela finansiranja infrastrukturnih i drugih značajnih projekata, te moguća zakonska rješenja koja bi doprinijela jačanju ovog instituta u praksi u Republici Srpskoj.

Read More