Banka Srpske a.d. u stečaju Banjaluka

By 31. октобра 2017. Tenderi No Comments

Banka Srpske a.d. u stečaju Banjaluka

St 121495 17 St

Datum: 30.10.2017.godine

 

Na osnovu člana 155., 156., 160. i 166. Zakona o stečaju Službeni glasnik RS, br.16/2016, a na osnovu odluke Skupštine povjerilaca Banke Srpske a.d. u stečaju Banjaluka od 14.09.2017. godine i  odluke Odbora povjerioca od 30.10.2017 godine, stečajni upravnik Banke Srpske a.d. u stečaju Banjaluka dana 30.10.2017. godine oglašava

 

PRVU JAVNU PRODAJU IMOVINE BANKE PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

 

Izlaže se prodaji imovina Banke Srpske a.d. u stečaju Banjaluka putem prvog usmenog javnog nadmetanja – licitacije i to:

 

I  NEKRETNINE

 

 1. Poslovna zgrada Banke u Banjaluci sa garažom u podrumu i opremom u Ulici Aleja Svetog Save broj 61, izgrađena 2008. godine, upisano u:
 • ZK 10644, k.o. SP Banjaluka, nekretnina na parceli 700/37 površine 615 m2, a istu čini stambeno poslovni objekat, poslovne lamele 1-a, namjene za bankarsko poslovanje u bloku E, spratnosti P0+P+5+PK i P0+P+6, BGP 3.242,59 m2 sa tri lifta: električni maloteretni nosivosti 100 kg i dva električna putnička nosivosti 2* 630 kg, između ulica Aleja Svetog Save, Bulevara srpske vojske i produžetka Gundulićeve ulice u Banjaluci, bez tereta i
 • Izvod iz knjige uloženih ugovora RUGIP-a o prodaji poslovnih zgrada i poslovnih garaža list broj 737, na parceli 1632/12 u Ulici Aleja Svetog Save 61, broj spratova PD-1 što u naravi čini garaže u površini 459 m2, a površina iz tlocrta je 451 m2, bez tereta, a u naravi ove nekretnine čine jedinstvenu cjelinu poslovno administrativna zgrada -centralni objekat, prizemlje i spratovi površine 2.347,87 m2, centralni objekat podrum 346,07 m2 i podrum uz podrum centralnog objekta 451,00 m2, procijenjene vrijednosti 8.176.750,00 KM sa
 • Opremom u objektu kancelarijski namještaj, video nadzor u zgradi, telefonske centrale i ostala instalisana oprema po specifikaciji Tabela broj 1, procijenjene vrijednosti 311.871,78 KM.

Ili sveukupno gore navedeno

za prodajnu cijenu od 8.488.621,78 KM.

 

 1. Banjsko rekreativni centar Srpske Toplice (Šeher) u Ulici od Zmijanja Rajka 391, naselje Srpske Toplice, Banjaluka, upisano u
 • ZK 6455, k.o. SP Banjaluka na parceli 164/10 oznaka nekretnine prva faza banjsko rekreacionog centra (plivačko-sportsko rekreacioni bazen) sa sadržajem restoran sa pratećim prostorom i muški i ženski frizerski salon, površine 4.599 m2, bez tereta i vrt do kuće na parceli 164/16A površine 410 m2, bez tereta, a u naravi čini korisnu površinu objekta od 3.757,90 m2, ukupne površine zemljišta 5.009,00 m2, po procijenjenoj vrijednosti

za prodajnu cijenu od 2.713.629,00 KM,

 

 1. Poslovna zgrada Banke sa opremom u Ulici Bosanska 25 Bihać,
 • upisana u ZK 2179 k.o. SP Bihać, na parceli 1/164 oznaka nekretnine opštinska palača, poslovni objekat površine 547 m2, a u naravi čini St+P+1+Pk = (437,60+449,42+441,50+310,10)m2, procijenjene vrijednosti 1.911.644,00 KM,
 • Oprema u objektu kancelarijski namještaj, video nadzor u zgradi, telefonske centrale i ostala instalisana oprema po specifikaciji Tabela broj 2, procijenjene vrijednosti 63.855,09 KM ili sveukupno gore navedeno

za prodajnu cijenu od 1.975.499,09 KM.

 

 1. Poslovni prostor sa opremom u Ulici Petog Korpusa bb, Bihać, k.o. SP Bihać, ZK uložak 3800, na parceli 3/450, oznaka nekretnine zgrada i zemljište pod zgradom, kuća, kućište i dvorište površine 273 m2, vlasništvo Banke, što u naravi čini poslovni prostor u prizemlju u površini od 215,40m2, procijenjene vrijednosti 280.020,00 KM, sa opremom u objektu po specifikaciji Tabela broj 3, procijenjene vrijednosti 25.383,15 KM ili sveukupno gore navedeno

za prodajnu cijenu od 305.403,15 KM.

 

 1. Poslovni prostor sa opremom u stambeno poslovnoj zgradi, Ulica Bosanska bb u Bosanskom Petrovcu, upisano u k.o. Petrovac- grad, posjedovni list broj 329, na parceli 944/2, naziv parcele nova zgrada, način korištenja kuća i zgrada, u površini od 96 m2, a u naravi čini poslovni prostor u prizemlju stambeno poslovnog objekta St+P+3, površine od 85,80 m2, vlasništvo Banke 1/1, procijenjene vrijednosti 77.649,00 KM sa opremom u objektu po specifikaciji Tabela broj 4, procijenjene vrijednosti 11.296,35 KM ili sveukupno gore navedeno

za prodajnu cijenu od 88.945,35 KM.

 

 1. Poslovni prostor sa opremom u Ulici 511 Slavne brdske brigade, Bosanska Krupa, k.o. Bosanska Krupa, upisan u posjedovni list br. 2002, na parceli 23-90/2, naziv parcele stambeno poslovna zgrada – etažno vlasništvo u površini 188,93 m2, a sastoji se od kancelarije neto površine 19,11 m2, 12,11 m2, prostorije za arhiva 9,24 m2, šalter sala površine 97,82 m2, čajna kuhinja površine 16,19 m2, hodnik površine 12,92 m2, drugi hodnik površine 5,04 m2, treći hodnik površine 5,98 m2, i wc površine 4,07 m2, 1/1 vlasništvo Banke, a u naravi čini poslovno uslužni prostor u prizemlju zgrade P+3+M, procijenjene vrijednosti 219.159,00 KM, sa opremom u objektu po specifikaciji Tabela broj 5, procijenjene vrijednosti 14.110,20 KM ili sveukupno gore navedeno

za prodajnu cijenu od 233.269,20 KM.

 

 1. Poslovni prostor sa opremom u Ulici Branilaca BiH, Ključ, k.o. Ključ I, PL 174, na parceli k.č. 1019/1, naziv parcele grad, na kojoj je izgrađena stambeno poslovna zgrada P+2 u kojoj je etažni vlasnik lokala broj 1,2,3 u površini 78m2 Banka sa 1/1 vlasništva, a u naravi čini poslovni prostor u prizemlju stambeno poslovnog objekta, procijenjene vrijednosti u iznosu od 81.664,00 KM,  sa opremom u objektu po specifikaciji Tabela broj 6, procijenjene vrijednosti 17.462,25 KM ili sveukupno gore navedeno

za prodajnu cijenu od 99.126,25 KM.

 

 1. Poslovno administrativni objekat i pripadajuće zemljište u Ključu, k.o. Ključ, upisano u PL broj 1950, k.č. 856, naziv parcele: pilana, način korištenja poslovna zgrada u privredi i dvorište i k.č. 857 naziv parcele: pilana, način korištenja poslovna zgrada u privredi i dvorište, ukupne površine 1.554 m2, objekat ukupne korisne površine od 1.591 m2 sa dvorištem, predstavljaju 1/1 posjed i vlasništvo Banke, prodaje se po procijenjenoj vrijednosti

za prodajnu cijenu od 290.216,00 KM

 

 1. Kuća sa dvorištem u Trebinju, k.o. SP Gorica, ZK 74,  na parceli 710/6 oznaka nekretnine kuća sa dvorištem u površini od 750m2, vlasništvo Banke 1/1, bez tereta, a u naravi čini stambeni objekat korisne površine od 311,80 m2 sa zemljištem. Objekat se prodaje u faktičkom stanju i pravnom statusu na dan prodaje po procijenjenoj vrijednosti

za prodajnu cijenu od 73.580,00 KM.

 

 1. Zemljište u Trebinju SP Gorica, ZK 2050, na parceli 710/1 oznaka nekretnine Ržani do: šuma, u površini od 28.981 m2 vlasništvo Banke 1/1, bez tereta, a u naravi čini potencijalno građevinsko zemljište izvan gradskih zona, trenutno neuredni krš po procijenjenoj vrijednosti

za prodajnu cijenu od 289.810,00 KM.

 

 1. Objekat za tov pilića sa ekonomskim dvorištem i njivom, Srbac, k.o. SP Inađol, ZK 179, na parceli 125/4, u površini 6.087 m2, a u naravi čini objekat za tov pilića korisne površine od 726,51 m2, vlasništvo Banke 1/1, bez tereta, procijenjene vrijednosti od 88.297,00 KM, odnosno

za prodajnu cijenu od 88.297,00 KM.

 

 1. Poslovna zgrada, ekonomsko dvorište u Prijedoru, adresa Svale bb,  k.o. SP Prijedor, u ZK 35, na parceli 742/28, u površini 1.350 m2, a u naravi čini poslovni objekat korisne površine 466,00 m2 i dvorište, vlasništvo Banke 1/1, bez tereta, procijenjene vrijednosti od 239.989,00 KM,

Oprema u objektu po specifikaciji Tabela broj 7, procijenjene vrijednosti 6.664,32 KM ili sveukupno gore navedeno

za prodajnu cijenu od 246.653,32 KM.

 

 1. Stambeni objekat i pripadajuće zemljište Prijedor u Ulici Petra Mećave broj 7, k.o. SP Prijedor,  ZK 6857, na parceli 285/1, oznaka nekretnine zemljište pod kućom i dvorište, porodična stambena zgrada P+1, površina 290 m2, a u naravi čini stambeni objekat sa uređenim zemljištem, ukupne korisne površine od 240,50 m2, vlasništvo Banke 1/1,  procijenjene vrijednosti od 142.880,00 KM, odnosno

za prodajnu cijenu od 142.880,00 KM

 

Napomena: Nekretnine na području Federacije BiH pod rednim brojem 3, 4, 5, 6, 7 i 8 opterećene su teretima i u toku je brisanje istih i prodaju se u faktičkom i pravnom statusu u kome se iste nalaze.

 

II POKRETNE STVARI

 1. VOZILA I POLJOPRIVREDNE MAŠINE                    UKUPNO 16.403,40 KM
R.B. Naziv J.mjere Količina Prodajna vrijed.KM
1 Automobil VW Passat, -za otpad kom 1 409,50
2 Automobil Renault Clio, g.p.2000., benzin-za otpad kom 1 374,40
3 Traktor Rakovica 65- u dobrom stanju kom 1 7.605,00
4 Sijačica IMT 634.454 kom 1 4.212,00
5 Mješalica stočne hrane Glik Brčko, tip MMSH kom 1 994,50
6 Laktofriz za hlađenje, 800 l kom 1 1.404,00
7 Laktofriz za grijanje, 800 l kom 1 1.404,00
UKUPNO 16.403,40

 

 1. OSTALA OPREMA UKUPNO 516.229,16 KM

 

 1. Lokacija matična zgrada Banke
R.B. Naziv J. mjere Količina Prodajna vrijed.KM
1 Kućište, monitor, tastatura i miš različitih proizvođača i karakteristika komplet 56 15.865,20
2 Kućišta različitih proizvođača i karakteristika kom 199 56.113,20
3 Laptop i Notebook različitih proizvođača i karakteristika kom 11 3.978,00
4 Monitori različitih proizvođača i karakteristika kom 175 14.531,40
5 Skeneri i štampači različitih karakteristika i proizvođača kom 98 16.801,20
6 Telefoni različitih karakteristika i proizvođača kom 220 7.300,80
7 VIDEO KONFERENCIJA POLYCOM kom 2 3.042,00
8 PULTNA BLAGAJNA RSH 2000 kom 3 3.159,00
9 Televizori različitih karakteristika i proizvođača kom 31 10.237,50
10 UPS različitih karakteristika kom 118 20.896,20
11 Brojačice novca različitih proizvođača i karakteristika kom 80 103.837,50
12 UV lampe za otkrivanje falsifikata različitih proizvođača i karakteristika kom 50 2.533,05
13 Plastifikatori različitih proizvođača i karakteristika kom 25 1.111,50
14 EUROCHECKER 593E kom 18 3.100,50
15 Vezačice novca različitih proizvođača i karakteristika kom 5 6.552,00
16 Kalkulatori kom 74 1.836,90
17 Mrežna oprema (router, switch, usb modem, čitač kartica) različitih klarakteristika i proizvođača kom 127 31.525,65
18 Kamere, alarmne centrale, senzori pokreta, sirene za alarm različitih proizvođača i karakteristika kom 284 13.969,80
19 Video nadzor ,DVR kamere  i alarmni sistem ,senzori,sirena komplet 2 1.228,5
20 Elektronske table za kursnu listu kom 7 4.960,80
21 Reklame banke-svijetleće kom 29 1.439,10
22 Razno (frižider, foto aparat, tastature, DVD, pojačalo, radio, šporet, muzička linija,  rešo, veš mašina, bušilica, kauč, fotelja i drugo) kom 259 8.938,80
UKUPNO:     332.958,60

 

 1. Lokacija Jošavka, Čelinac
R.B. Naziv J.mjere Količina Prodajna vrijed. KM
1 Stolice i fotelje različitih veličina i materijala kom 260 15.640,56
2 Ormari različitih veličina i materijala kom 180 15.871,05
3 Sefovi, kase, ručne kasete i blagajne kom 87 45.922,50
4 Reklame banke kom 47 2.145,78
5 Bankomati kom 18 40.950,00
6 Mašina za brojanje i sortiranje novca kom 2 2.047,50
7 Štampači, različitih proizvođača i karakteristika kom 13 4.024,80
8 Radni sto i ladičari- različitih dimenzija kom 146 8.523,45
11 Rack ormari različitih dimenzija kom 11 2.585,70
12 Protivpožarni aparati kom 38 3.240,90
13 Sitni namještaj (vješalice, kante za kišobrane i smeće, držači novčanica, i drugo) kom 51 1.112,67
14 Razno (kuhinjski elementi, pult, zidne police, staklene stijene, usisivač, radijator, kliješta, video nadzor, posude za novac, grijalice, taburei, ventilatori, lopate, i drugo) kom 184 29.546,01
UKUPNO: 171.610,92

 

 1. Lokacija Šeher
R.B. Naziv J.mjere Količina Prodajna vrijed  KM
1 Namještaj- sto, trosjed, vitrina, ugaona garnitura kom 10 491,40
2 Rashladna vitrina kom 4 585,00
3 Tv, dvd, muz.linija,el.šporet, veš mašina, frižider, TA peć) kom 15 327,60
4 Razno-pekarska peć, ograda, stubovi, police, kolica kom 141 1.012,05
UKUPNO:     2.416,05

 

 1. Lokacija Bijeljina
R.B. Naziv J.mjere Količina Prodajna vrijed.KM
1 El.šporet, frižider, TV i mašina za suđe kom 5 257,40
2 Komoda i regal kom 2 280,80
UKUPNO:     538,20

 

 1. Lokacija Prijedor                                                                                                     
R.B. Naziv J.mjere Količina Prodajna vrij. KM
1 Zvučnici, alarman centrala, računar, konstrukcija za šator kom 5 608,40
2 Šporeti, frižideri, mikseri, kafe aparat, klima,, ventilator, agregat, TV, i drugo kom 12 614,25
3 Reklame banke kom 10 386,10
4 Sto, vitrina, ladičar, stolica, ormar i drugo kom 99 2.726,10
5 Ploče, pregrade, aluminijski profili, radijator kom 238 4.371,12
UKUPNO: 8.705,97

 

 1. UKUPNO A+B                                                                                                       632,56 KM.

 

III USLOVI PRODAJE

 1. Imovina se prodaje u faktičkom, pravnom i viđenom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i na kupca se prenosi obim prava kojim Banka Srpske a.d. Banja Luka – u stečaju raspolaže u momentu prodaje i neće se primati nikakve naknadne reklamacije u pogledu prodate imovine.
 2. Pravo učešća u javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 10% od početne cijene svake stvari koja se licitira, a najviše 50.000 KM po jednom predmetu, a sa naznakom rednog broja imovine i nazivom imovine za koju se uplaćuje.
 3. Na ovoj licitaciji imovina se neće prodati ispod utvrđene prodajne cijene. U utvrđenoj prodajnoj cijeni opreme sadržan je PDV.
 4. Uplata depozita može se izvršiti na transakcioni račun Banka Srpske a.d. Banja Luka – u stečaju iz Banja Luke broj: 551 790 22211968 63 otvoren kod UniCredit bank a.d. Banja Luka najkasnije dan prije održavanja licitacije. Kupac je dužan dokaz o uplati depozita dostaviti Komisiji za sprovođenje postupka prodaje imovine na uvid najkasnije na dan održavanja licitacije.
 5. Fizička i pravna lica mogu biti predstavljena lično, po zakonskom zastupniku ili punomoćniku, a prije početka licitacije dužni su radi dokazivanja identiteta, predočiti ličnu kartu ili pasoš ili punomoć za zastupanje, odnosno odgovorno lice u pravnom licu ličnu kartu sa ovjerenom kopijom Rješenja o registraciji.
 6. Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u raspoloživu dokumentaciju za nekretnine i u stvari svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 12:00 časova u prostorijama Banke u Banja Luci ulica Aleja Svetog Save br.61 i skladištu u Jošavci bb opština Čelinac, a na drugim lokacijama izvan Banja Luke uz dogovor sa odgovornim licem – kontakt telefon 051/245-168, 065/ 522-219.
 7. Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije dana 30.11.2017. godine (ponedeljak) sa početkom u 14 časova u prostorijama Okružnog privrednog suda Banjaluka, Gundulićeva 128.
 8. Javna prodaja putem usmenog nadmetanja održaće se i kad učestvuje samo jedan ponuđač.
 9. Stečajni upravnik imenuje Komisiju za sprovođenje postupka prodaje imovine i donosi pravila licitacije koja će se predočiti učesnicima  na početku licitacije.
 10. Nakon, zaključenja licitacije utvrđuje se lista tri ponuđača koji su ponudili najpovoljniju cijenu i konstatuje da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Ponuđačima, osim prva tri rangirana ponuđača, vratiće se depozit odmah, a najkasnije u roku od 5 dana od javnog nadmetanja.
 11. Rok za plaćanje kupoprodajne cijene za nekretnine je 30 dana, a za pokretne stvari je 15 dana od dana održavanja javne prodaje. Uplatu kupoprodajne cijene izvršiti na račun Banka Srpske a.d. Banja Luka –u stečaju broj: 551 790 22211968 63 otvoren kod UniCredit bank a.d. Banja Luka.
 12. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku utvđenom u tački 11. ovog oglasa, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspješnom i zaključkom odrediti da je predmetna imovina prodata drugom po redu ponuđaču, koji treba u roku od 30, odnosno 15 dana od dana prijema tog zaključka da uplati prodajnu cijenu. Ukoliko ni drugi ponuđač ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.
 13. Ukoliko kupac, u ostavljenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača – kupca, smatra se dijelom avansne uplate.
 14. Kupac koji kupi imovinu, izvrši uplatu kupoprodajne cijene dužan je da pristupi zaključenju Ugovora o kupoprodaji za pokretne stvari u roku od 8 dana, a za nekretnine u roku od 30 dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Banka Srpske a.d. Banja Luka – u stečaju predaje u posjed imovinu koja je predmet kupovine prema odredbama zaključenog  Ugovora o kupoprodaji.
 15. Sve troškove oko sačinjavanja i ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodanu imovinu nikakvih obaveza niti se prihvataju bilo kakve reklamacije. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza i taksa prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.
 16. Oglas o prodaji objaviće se na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjaluci i u dnevnim listovima „Glas Srpske”, „Dnevni avaz“ i web stranicama Banke Srpske a.d. Banja Luka – u stečaju -WEB: www.bankasrpske.ba i Privredne komore RS, www.komorars.ba i Privredne komore BiH, www.komorabih.ba

Stečajni upravnik

Mirjana Golić

 

OGLAS 31.10.2017.

ISPRAVKA TEKST OGLASA ZA PRVU LICITACIJU BANKE

Leave a Reply