BOBAR BANKA a.d. Bijeljina – u stečaju

By 30. октобра 2018. Tenderi No Comments

STEČAJ br: 59 0 St 030145 16 St 2

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca, donesene dana 25.05.2017. godine i Odluke Odbora povjerilaca od 25.10.2018.godine, stečajni upravnik „Bobar banka ad Bijeljina“ u stečaju objavljuje

OGLAS
o prodaji pokretne imovine usmenim javnim nadmetanjem

 

I PREDMET PRODAJE:
a) Osnovna sredstva i inventar po specifikaciji. Početna prodajna cijena je KM 1.017,10 i iznosi 5% od procjenjene vrijednosti.
b) Umjetničke slike po specifikaciji. Početna prodajna cijena je KM 16.468,00 i iznosi 40% od procjenjene vrijednosti.
c) Mašine i ostala osnovna sredstva po specifikaciji. Početna prodajna cijena je KM 140.240,00 i iznosi 40% od procjenjene vrijednosti.
d) Računarska i kancelarijska oprema po specifikaciji. Početna prodajna cijena je KM 1.970,75 i iznosi 5% od procjenjene vrijednosti.
e) Pokretne stvari BMD Janja. Početna prodajna cijena je KM 63.575,00 i iznosi 50% od procjenjene vrijednosti.
f) Osnovna sredstva i inventar po specifikaciji u Prijedoru. Početna prodajna cijena je KM 2.274,80 i iznosi 10% od procjenjene vrijednosti.
g) Osnovna sredstva i inventar po specifikaciji u Banja Luci. Početna prodajna cijena je KM 4.046,50 i iznosi 10% od procjenjene vrijednosti.
h) Osnovna sredstva i inventar po specifikaciji u Janji. Početna prodajna cijena je KM 489,90 i iznosi 10% od procjenjene vrijednosti.

II USLOVI PRODAJE:
1. Imovina pod tačkom I Oglasa pod a),b),c),d), može se licitirati po specifikaciji pojedinačno ili u kompletu, a pod tačkom I Oglasa pod e),f),g),h) se može licitirati po specifikaciji u kompletu.
2. Specifikacija imovine koja se licitira iz tačke I Oglasa može se dobiti na uvid u prostorijama Bobar banka ad Bijeljina-u stečaju, Karađorđeva 49, Bijeljina svakim radnim danom od 10-14 časova ili se mogu pogledati na sajtu banke www. bobarbanka.com, kao što se mogu i razgledati predmeti licitacije uz prethodnu najavu od 24 sata kako bi lice iz banke moglo pokazati predmete licitacije.
3. Predmeti licitacije se prodaju u viđenom stanju, a PDV, troškove utovara, demontaže i ostalih troškova koji mogu nastati padaju na teret kupca.
4. Usmeno javno nadmetanje će se održati dana 30.11.2018. godine u 12 časova u prostorijama Bobar banke ad Bijeljina-u stečaju, Karađorđeva 49, Bijeljina.
5. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u visini od 10% od početne cijene predmeta, odnosno imovine koja se licitira. Uplata depozita se može izvršiti na žiro račun Bobar banka ad Bijeljina-u stečaju broj 551-790-22211520-49 otvoren kod UniCredit bank ad Banja Luka, najkasnije 2 dana prije zakazane licitacije, a kupac je dužan dokaz o uplati dostaviti komisiji na uvid na dan održavanja licitacije.
6. Kupac je dužan najkasnije u roku od 7 radnih dana od dana licitacije uplatiti licitiranu cijenu na žiro račun Bobar banke ad Bijeljina- u stečaju broj 551-790-22211520-49 otvoren kod UniCredit bank ad Banja Luka. Rok za preuzimanje izlicitirane imovine u viđenom i zatečenom stanju je 10 radnih dana izuzev imovine pod tačkom I Oglasa pod e), f), g) i h) za koji je rok preuzimanja 30 radnih dana, u protivnom kupac gubi pravo na povrat depozita koji ostaje Bobar banci ad Bijeljina-u stečaju.
7. Licitacija će se izvršiti i u slučaju da se prijavi samo jedan kandidat za licitaciju.

SPECIFIKACIJA -OSTALO

Bijeljina, 25.10.2018. Stečajni upravnik

Leave a Reply