BOBAR BANKA a.d. Bijeljina – u stečaju

By 29. октобра 2018. Tenderi No Comments

STEČAJ br: 59 0 St 030145 16 St 2

 

Na osnovu Odluke skupštine povjerilaca donesene dana 25.05.2017.godine, na ročištu održanom u Osnovnom sudu Bijeljina, te člana 156. Zakona o stečaju Republike Srpske (Sl.glasnik RS br.16/16 ), stečajni upravnik Bobar banka a.d. Bijeljina u stečaju objavljuje

  OGLAS

 O PRODAJI NEPOKRETNE IMOVINE BANKE

I PREDMET PRODAJE:

“Bobar banka” a.d. Bijeljina – u stečaju, prodaje putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije sledeću nepokretnu imovinu u vlasništvu Banke:

 

 1. Modriča – Poslovni prostor sa pripadajućim zemljištem na adresi Ul. Dositeja Obradovića br.8, ukupne površine 85m2, upisan u knjigu uloženih ugovora, k.č.br. 1826/4,  K.O. Modriča, PL broj 4429; Početna prodajna cijena je KM 51.228,80 i iznosi 40% od procjenjene vrijednosti.
 2. Gradiška – Dvorište kuća i zgrada, njiva, dvorište voćnjak kuća i zgrada, šuma, ukupne površine 31.750m2, parcele broj 283,284,285,286,287,288,289,292,351, K.O. Samardžije, ZK uložak broj 22, PL br. 374/2 k.o. Samardžije. Početna prodajna cijena je KM 15.523,60 i iznosi 40% od procjenjene vrijednosti.
 3. Sokolac – Crno brdo, ukupne površine 666m2, Stambena zgrada i dvorište, parcela broj 1468, stambena zgrada pov. 114 m2 i dvorište pov. 552 m2, upisana u zk.ul.br. 4 k.o. Sokolac, PL br. 397/1 k.o. Sokolac. Početna prodajna cijena je KM 62.799,20 i iznosi 40% od procjenjene vrijednosti.
 4. Derventa – Slatina ukupne površine 18.884m2, dvorište pov. 500 m2, njiva 5. Klase pov. 1.468 m2, kuća i zgrade pov. 90 m2, njiva 5. Klase pov. 9.495 m2 i njiva 6. Klase pov. 7.331 m2, upisana u zk.ul.br. 4 k.o. Rapćani, PL br. 218/2. Početna prodajna cijena je KM 17.544,40 i iznosi 40% od procjenjene vrijednosti.
 5. Derventa – Potkućnica ukupne površine 1.678m2, dvorište, voćnjak 4 klase, kuća i zgrade, parcela broj 912/1, K.O. Kalenderovci, ZK uložak broj 19, PL br. 537/2. Početna prodajna cijena je KM 11.704,80 i iznosi 40% od procjenjene vrijednosti.
 6. Derventa – Potkućnica ukupne površine 1.061m2, dvorište, voćnjak 5 klase, kuća i zgrade, parcela broj 331, K.O. Donja Lupljanica, ZK uložak broj 26 ,PL br. 728/2. Početna prodajna cijena je KM 12.888,40 i iznosi 40% od procjenjene vrijednosti.
 7. Bijeljina – Njiva 5. klase, Velika Obarska ukupne površine 9.646m2, parcela 5995/1, upisana u LN br. 2/3 k.o. Obarska Velika. Početna prodajna cijena je KM 15.433,60 i iznosi 40% od procjenjene vrijednosti.
 8. Pale – Nekretnina ukupne površine 2.875m2, Proizvodna hala pov. 536 m2, dvorište pov. 1.503 m2,  livada pov. 455 m2 i zemlj. ispod poslovnog objketa i poslovni objekat pov. 381 m2, upisano u zk.ul.br. 713, 317 i 318 k.o. SP Pale, kao i LN 2757/1 k.o. Pale Grad. Početna prodajna cijena je KM 97.600,00 i iznosi 40% od procjenjene vrijednosti.
 9. Srbac – Kuća, zgrada i voćnjak ukupne površine 1.341m2, upisana u zk.ul.br. 682 k.o. S/P Nožičko, te PL 1144/2. Početna prodajna cijena je KM 36.210,80 i iznosi 40% od procjenjene vrijednosti.
 10.  Brčko – Nekretnina ukupne površine 60.870m2, označene kao k.č.br. 107/1, voćnjak 3. klase pov. 2.160 m2; k.č.br. 107/2, voćnjak 3. klase pov. 3.302 m2; k.č.br. 108, dvorište pov. 500 m2, voćnjak 3. klase pov. 29 m2, stambena zgrada 1 pov. 108 m2, pomoćna zgrada 3. pov. 35 m2 i pomoćna zgrada 2. pov. 25 m2; k.č.br. 109/1, njiva 5. klase pov. 519 m2; k.č.br. 109/2, voćnjak 3. klase pov. 7.770 m2, bara pov. 131 m2, pomoćna zgrada 1. pov. 44 m2 i pomoćna zgrada 2. pov. 105 m2; k.č.br. 478, njiva 5. klase pov. 23.777 m2 i šuma 3. klase pov. 3.129 m2, sve upisane u zk.ul.br. 113 k.o. Slijepčevići; k.č.br. 739/1, njiva 6. klase pov. 9.559 m2 i njiva 5. klase pov. 9.677 m2, upisane u zk.ul.br. 176 k.o. Sandići. Početna prodajna cijena je KM 76.100,00 i iznosi 40% od procjenjene vrijednosti.
 11.  Trebinje – Poslovni objekat sa ekonomskim dvorištem ukupne površine 3.070m2, označen kao k.č.br. 391/6, u naravi poslovni objekat pov. 390 m2 i ekonomsko dvorište pov. 2.680 m2, upisan u zk.ul.br. 38 k.o. SP Jasen, odnosno po novom premjeru kao k.č.br. 391/6, poslovni objekat pov. 390 m2 i ekonomsko dvorište pov. 2.680 m2, upisan u p.l.br. 251/3 k.o. Jasen. Početna prodajna cijena je KM 64.734,50 i iznosi 40% od procjenjene vrijednosti.
 12.  Bileća – Nekretnina ukupne površine 570m2, Kuća i dvorište, k.č.br. 66/2, u naravi vrt. pov. 402 m2, k.č.br. 66/6, u naravi kuća i dvorište pov. 110 m2, k.č.br. 71/3, u naravi gradilište pov. 120 m2 i k.č.br. 68/13, gradilište pov. 128 m2, upisane u zk.ul.br. 1034 k.o. SP Bileća, odnosno po novom premjeru kao k.č.br. 3352, u naravi stambena zgrada pov. 102 m2, ostale pom. pros. pov. 46 m2, ostale pom. zgrade pov. 8 m2 i dvorište pov. 414 m2, ukupno 570 m2, upisana u l.n.br. 1686/2 k.o. Bileća Grad. Početna prodajna cijena je KM 14.762,04 i iznosi 40% od procjenjene vrijednosti.
 13.  Popovi – Nekretnina ukupne površine 10.468m2, K.č.br. 1664/2, zv. Adičica, u naravi njiva 3. klase pov. 4.386 m2, upisana u zk.ul.br. 1594 k.o. Popovi; K.č.br. 1666/2, zv. Purevina, u naravi njiva 2. klase,  pov. 184 m2 i njiva 3. klase pov. 1.982 m2, upisane u zk.ul.br. 1015 k.o. Popovi; K.č.br. 1641/0, zv. Purevina, u naravi njiva 4. klase pov. 3.916 m2, upisana u zk.ul.br. 1595 k.o. Popovi, koje odgovaraju nekretninama upisanim u l.n. br. 934 k.o. Popovi. Početna prodajna cijena je KM 82.448,80 i iznosi 70% od procjenjene vrijednosti.

 

II USLOVI PRODAJE

 1. Imovina se prodaje u faktičkom i pravnom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i na kupca se prenosi obim prava kojim “Bobar banka” a.d. Bijeljina – u stečaju raspolaže u momentu prodaje a naknadne reklamacije se ne uvažavaju.
 2. Pravo učešća u javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 10% od početne cijene predmeta prodaje koji se licitira sa naznakom rednih brojeva imovine koja se licitira. Uplata depozita može se izvršiti na transakcioni račun “Bobar banka” a.d. Bijeljina – u stečaju broj: 551-790-22211520-49 otvoren kod Unicredit bank a.d. Banja Luka najkasnije 2 dana prije održavanja licitacije, a kupac je dužan dokaz o uplati depozita dostaviti na uvid najkasnije na dan održavanja licitacije. Ako se licitira više od jednog predmeta prodaje obavezna je uplata iznosa depozita koji je posebno određen za svaki predmet prodaje zbirno na jednoj uplatnici ili posebno na više uplatnica. Maksimalan iznos depozita po jednom predmetu prodaje iznosi 50.000,00 KM. Učesnici sa kasnijim uplatama depozita ne mogu učestvovati na licitaciji.
 3. Fizička i pravna lica mogu biti predstavljena lično, po zakonskom zastupniku ili punomoćniku, a prije početka licitacije dužni su radi dokazivanja identiteta, predočiti ličnu kartu ili pasoš ili punomoć za zastupanje, odnosno odgovorno lice u pravnom licu ličnu kartu sa ovjerenom kopijom Rješenja o registraciji ne stariji od 6 mjeseci.
 4. Uvid u raspoloživu dokumentaciju, zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 14:00 časova u prostorijama Banke u Bijeljini, ulica Karađorđeva 49, kao i razgledanje imovine u Bijeljini, a razgledanje imovine na drugim lokacijama samo uz prethodni dogovor sa licima zaduženim za informacije uz najavu na telefon 055/233-300.
 5. Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije dana 11.2018. godine sa početkom u 12:00 h u prostorijama Bobar banke a.d. Bijeljina – u stečaju,  ulica Karađorđeva 49.
 6. Javna prodaja putem usmenog javnog nadmetanja održaće se i kad učestvuje samo jedan ponuđač.
 7. Rok za plaćanje kupoprodajne cijene za izlicitiranu imovinu je 30 dana od dana održavanja javne prodaje. Uplata kuporodajne cijene može se izvršiti na račun „BOBAR BANKA“ A.D. Bijeljina – u stečaju 551-790-22211520-49.
 8. Kupac koji putem javnog nadmetanja kupi ponuđenu imovinu, izvrši uplatu kupoprodajne cijene dužan je da pristupi zaključenju Ugovora o kupoprodaji u roku od 8 dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Po zaključenju ugovora prodavac predaje u posjed imovinu koja je predmet prodaje.
 9. Sve troškove oko sačinjavanja i ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodanu imovinu nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza i taksa prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.

 

STEČAJNI UPRAVNIK

Bijeljina, 25.10.2018.

Leave a Reply