JU GERENTOLOŠKI CENTAR „SLATEKS“, SLATINA – u stečaju

Dana: 14.09.2017.god.
Na osnovu člana 157. i 161. Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske, (Sl. Gl. RS br. 16/16 ), člana 82, 85, 86, 87, 89, 130 i 131 Zakona o izvršnom postupku (Sl.Gl. RS br. 59/03, 85/03 64/05), Odluke Skupštine povjerilaca donesene na izvještajnom ročištu 23.05.2017.god.i odluke odbora povjerilaca od 12.09.2017.god. stečajni upravnik dana 14.09.2017.god. donosi:
Z A K L J U Č A K
Objavljuje se
TREĆE JAVNO NADMETANJE (LICITACIJA)
za prodaju imovne stačajnog dužnika
Prodaju se nepokretnosti sa pripadajućom opremom, koje se nalaze na lokaciji Slatina bb, Laktaši, a prema priloženim specifikacijama sadržanim u elaboratima stalnih sudskih vještaka. Imovina se prodaje u viđenom satnju i u postojećem pravnom statusu i naknadne reklamacije se neće razmatrati i na kupca se prenose obim i prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje. Imovina se prodaje kao cjelina u paketu.

IMOVINA STEČAJNOG DUŽNIKA KOJA SE PRODAJE:
I Nepokretnosti:
1. Objekti, sa infrastrukturom po opisu načina gradnje,stanja,funkcionalnosti i dr.prema elaboratu sudskog vještaka Dragana Dragosavljevića koje čine sledeći objekti:
„A“=Sut+P+2 804,00 m2 korisne površine
„B“=Sut+P+1+Pk 944,00 m2 „
„C“=Sut2+Sut1+P+Pk 1900,00 m2 „
„D“=Sut+P+Pk 476,00 m2 „
Upravna zgrade=P+1 412,00 m2 „
Suvenirnica 14,00 m2 „
UKUPNO 4.550,00 m2
Procijenjene vrijednosti___________________________________6.418.913,00 KM

2. Građevinsko zemljište sa infrastrukturomu površini 5.498 m2
Upisano u list nepokretnosti PL. broj 1537 k.o. Slatina, k.č. br. 244/1, k.č.br.240/1, k.č.br. 240/2. što odgovara z.k.ulošku br. 957 k.o. Slatina Gornja, k.č.br. 217/1 i k.č. br. 217/70.
Procijenjene vrijednosti__________________________________607.505,00KM

II Pokretna imovina:Kojučine: gerontološka oprema, hotelska oprema, ugostiteljska oprema, administrativna oprema, vozila, alat, inventar i ostala oprema
Procijenjene vrijednosti__________________________________685.759,00KM
Umjetničke slike procijenjene vrijednosti_____________________53.820,00 KM

UKUPNO PROCIJENJENA VRIJEDNOST IMOVINE I i II IZNOSI___7.765.997,00KM

Napomena: Objekti gerontološkog i hotelskog smještaja su u izuzetno dobrom stanju, renovirani, oprema djelimično korištena ili nova. Sa djelatnošću se može početi odmah i bez ulaganja.

– Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije dana 17.10.2017.god. sa početkom u 1500 sati u zgradi Okružnog Privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva 108 – velika sala u prizemlju.
Uslovi prodaje:
– Na trećoj licitaciji, shodno odluci odbora povjerilaca, imovina se ne može prodati ispod 1/3 procijenjene vrijednosti
– Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozite u iznosu50.000,00 KM, na žiro račun stečajnogdužnika broj:5551000029801375otvoren kod “NovaBanka“ a.d., i o izvršenoj uplati predoče dokaz,a što će nakon provjere uplate depozita licitiranju moći pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu izvršili u roku, (prikaz depozita na izvodu)
– Fizička i pravna lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku ili zakonskom zastupniku.
– Predmetne nepokretnosti i pokretna imovina, opisane u nalazima vještaka građevinske i mašinske struke,zainteresovana lica mogu pogledati i izvršiti uvid svakog radnog dana u vremenu od 1000 do 12,00 časova na lokaciji u Slatini, uz predhodnu najavu na kontakt
telefone 063/790-272 i 065/370-620 -Javno nadmetanje održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač. -Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku 30 dana, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspjelom i novim zaključkom odrediti da je imovina prodata drugom po redu ponuđaču koji treba u roku 30 dana od dana prijema tog zaključka da uplati prodajnu cijenu. Ukoliko ni drugi ponuđač ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača. -Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze u vezi nekretnine snosi kupac.
-Depoziti koji nisu izlicitirani vraćaju se učesniku licitacije.
– Dodatna pravila prodaje biće učesnicima podijeljena neposredno prije održavanjalicitacije.
– Ovaj oglas je objavljen na oglasnoj tabli stečajnog dužnika, dnevnom listu „GLAS SRPSKE“a.d. , oglasnoj tabli suda, WEB stranici privredne komore RS.
Stečajni upravnik, Vlajko Gurešić

Leave a Reply