JU GERENTOLOŠKI CENTAR „SLATEKS“, SLATINA – u stečaju

By 17. јула 2018. Tenderi No Comments

JU GERENTOLOŠKI CENTAR „SLATEKS“                            57 0 St 118392 17 St

SLATINA – u stečaju, 78253 Slatina

Dana: 17.07.2018. god.

Na osnovu člana 155., 157., 160. i 161.  Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske, (Sl. gl. RS  br. 16/16 ),  a na osnovu odluke Skupštine povjerilaca donesene na izvještajnom ročištu 23.05.2017. god. i odluke odbora povjerilaca od 13.07.2018. god. stečajni upravnik dana 17.07.2018. god. donosi:

Z  A K  L  J  U  Č  A K Objavljuje se

ŠESTO JAVNO NADMETANJE (LICITACIJA) za prodaju imovne stačajnog dužnika – uslovna prodaja

Prodaju se nepokretnosti sa pripadajućom opremom, koje se nalaze na lokaciji Slatina bb, Laktaši, a prema priloženim specifikacijama sadržanim u elaboratima stalnih sudskih vještaka. Imovina se prodaje u viđenom satnju i u postojećem pravnom statusu i naknadne reklamacije se neće razmatrati i na kupca se prenose obim i prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje. Imovina se prodaje kao cjelina u paketu.

IMOVINA STEČAJNOG DUŽNIKA KOJA JE NA PRODAJI:

Kompletno sređen gerontološki centar sa smještajnim kapacitetom koji čine 174 ležaja u 99 soba, kao i ostali pomoćni objekti. Centar nema koncesiona ili druga prava na bušotine termalne vode.

Nekretnine su upisane u list nepokretnosti PL. broj 1537 k.o. Slatina, k.č. br. 244/1, k.č.br.240/1, k.č.br. 240/2, u površini 5.467m2, po starom premjeru odgovara z.k. ulošku br. 957 k.o. Slatina Gornja, k.č. br. 217/1 i k.č. br. 217/70, ukupne površine 5.351m2.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST CJELOKUPNE IMOVINE IZNOSI  7.765.997,00 KM

Na osnovu odluke odbora povjerilaca, izvršit će se uslovna prodaja, koja podrazumijeva održavanje djelatnosti ili djelatnosti koja uključuje i zdravstvenu zaštitu i zapošljavanje u trajanju najmanje 3 godine od dana preuzimanja imovine.

Najniža prodajna cijena ne može biti manja od  2.200.000,00 KM.

Uslovi za učešće na licitaciji:

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja dostave dokaz o uplaćenom depozitu u iznosu 50.000,00 KM. na račun broj 5551000029801375 otvoren kod “Nova Banka“ a.d. Banja Luka

  1. Dokazi o registraciji djelatnosti kaja sadrži
  • Djelatnost ustanove sa smještajem koje obuhvataju određeni stepen zdravstvene zaštite ili rehabilitacije
  1. Dokaze o zaposlenim radnicima zdravstvene struke
  2. Izjava o zapošljavanju najmanje 15 radnika stečajnog dužnika u prvoj godini rada ustanove

DOSTAVLJANJE PONUDA I ODRŽAVANJE LICITACIJE

– Kupac je dužan da dostavi traženu dokumentaciju pod tačkama 1,2 i 3, 3 dana prije održavanja licitacije, t.j. do 18.08.2018.god. na adresu JU GERENTOLOŠKI CENTAR „SLATEKS“ SLATINA – u stečaju, 78253 Slatina 

–  Licitacija će se održati dana 21.08.(utorak) 2018.god. sa početkom u 1300 sati u prostorijama Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Gundulićeva br. 108, velika sala u prizemlju.

–   Fizička i pravna lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku ili zakonskom zastupniku.

– Predmetne nepokretnosti i pokretna imovina, opisane u nalazima vještaka građevinske i mašinske struke, zainteresovana lica mogu pogledati i izvršiti uvid svakog radnog dana u vremenu od 1000 do 12,00 sati na lokaciji  u Slatini, uz predhodnu najavu na kontakt

telefone 063/790-272 i 065/370-620.                                                                                         

-Javno nadmetanje održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

– Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku 30 dana, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspjelom i novim zaključkom odrediti da je imovina prodata drugom po redu ponuđaču koji treba u roku 30 dana od dana prijema tog zaključka da uplati prodajnu cijenu. Ukoliko ni drugi ponuđač ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.                                                                                                                                                    – Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze u vezi nekretnine snosi kupac.

– Depoziti koji nisu izlicitirani vraćaju se učesniku licitacije. – Dodatna pravila prodaje biće učesnicima  podijeljena neposredno prije održavanja licitacije.

– Ovaj oglas  je objavljen na oglasnoj tabli stečajnog dužnika, dnevnom listu „GLAS SRPSKE“a.d. , oglasnoj tabli suda, WEB stranici privredne komore RS.

Stečajni upravnik, Vlajko Gurešić

 

Leave a Reply