JU Gerentološki centar „Slateks“ Slatina – u stečaju

JU GERENTOLOŠKI CENTAR „SLATEKS“                           57 0 St 118392 17 St

SLATINA – u stečaju, 78253 Slatina

Dana: 31.05.2017.god.

Na osnovu člana 157. i 161.  Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske, (Sl. Gl. RS  br. 16/16 ), člana 82, 85, 86, 87, 89, 130 i 131 Zakona o izvršnom postupku (Sl.Gl. RS br. 59/03, 85/03 64/05), Odluke Skupštine povjerilaca donesene na izvještajnom ročištu 23.05.2017.god. stečajni upravnik, dana 31.05.2017.god. donosi:

Z  A K  L  J  U  Č  A K
Objavljuje se
PRVO JAVNO NADMETANJE (LICITACIJA)
za prodaju imovne stačajnog dužnika

Prodaju se nepokretnosti sa pripadajućom opremom, koje se nalaze na lokaciji Slatina bb, Laktaši, a prema priloženim specifikacijama sadržanim u elaboratima stalnih sudskih vještaka. Imovina se prodaje u viđenom satnju i u postojećem pravnom statusu i naknadne reklamacije se neće razmatrati i na kupca se prenose obim i prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje. Imovina se prodaje kao cjelina u paketu.

IMOVINA STEČAJNOG DUŽNIKA KOJA SE PRODAJE:

I  Nepokretnosti:

  1. Objekti, sa infrastrukturom  po opisu načina gradnje,stanja,funkcionalnosti i dr.prema elaboratu sudskog vještaka Dragana Dragosavljevića koje činesledeći objekti:

„A“=Sut+P+2                         804,00 m2 korisne površine

„B“=Sut+P+1+Pk                   944,00 m2        „

„C“=Sut2+Sut1+P+Pk           1900,00 m2                  „

„D“=Sut+P+Pk                       476,00 m2                    „

Upravna zgrade=P+1              412,00 m2                         

Suvenirnica                             14,00 m2                            

UKUPNO                   4.550,00 m2

Procijenjene vrijednosti___________________________________6.418.913,00 KM

 

  1. Građevinsko zemljište sa infrastrukturomu površini 5.498 m2

Upisano u list nepokretnosti PL. broj 1537 k.o. Slatina, k.č. br. 244/1, k.č.br.240/1, k.č.br. 240/2. što odgovara z.k.ulošku br.957 k.o. Slatina Gornja, k.č.br.217/1 i k.č. br.217/70.

Procijenjene vrijednosti__________________________________607.505,00KM

 

II Pokretna imovina:Kojučine: gerontološka oprema, hotelska oprema, ugostiteljska oprema, administrativna oprema, vozila, alat, inventar i ostala oprema

Procijenjene vrijednosti__________________________________685.759,00KM

Umjetničke slike procijenjene vrijednosti_____________________53.820,00 KM

 

UKUPNO PROCIJENJENA VRIJEDNOST IMOVINE I i II IZNOSI___7.765.997,00KM

– Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije dana 05.07.2017.god.  sa početkom u 1300 sati u zgradi  Okružnog Privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva 108 – velika sala u prizemlju.

Uslovi prodaje:

– Na prtvoj licitaciji imovina se ne može prodati ispod ½ procijenjene vrijednosti

– Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozite u iznosu50.000,00 KM,  na žiro račun stečajnogdužnika broj:5551000029801375otvoren kod “NovaBanka“ a.d., i o izvršenoj uplati predoče dokaz,a što će nakon provjere uplate depozita licitiranju moći pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu izvršili u roku, (prikaz depozita naizvodu)
-Fizička i pravna lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku ili zakonskom zastupniku.

– Predmetne nepokretnosti i pokretna imovina, opisane u nalazima vještaka građevinske i mašinske struke,zainteresovana lica mogu pogledati i izvršiti uvid svakog radnog dana u vremenu od 1000 do 12,00 časova na lokaciji  u Slatini, uz predhodnu najavu na kontakt

telefone 063/790-272 i 065/370-620-Javno nadmetanje održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.                                                     -Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku 30 dana, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspjelom i novim zaključkom odrediti da je imovina prodata drugom po redu ponuđaču koji treba u roku 30 dana od dana prijema tog zaključka da uplati prodajnu cijenu. Ukoliko ni drugi ponuđač ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.                                                                                                                                                    -Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze u vezi nekretnine snosi kupac.

-Depoziti koji nisu izlicitirani vraćaju se učesniku licitacije.
– Dodatna pravila prodaje biće učesnicima  podijeljena neposredno prije održavanjalicitacije.

– Ovaj oglas  je objavljen na oglasnoj tabli stečajnog dužnika, dnevnom listu „GLAS SRPSKE“a.d. , oglasnoj tabli suda, WEB stranici privredne komore RS.

Stečajni upravnik, Vlajko Gurešić

Leave a Reply