“KAMELEON-KOMERC“ d.o.o. u stečaju

By 2. новембра 2018. Tenderi No Comments

Društvo za trgovinu i usluge,export-import

BANJA LUKA, Patre b.b.

 

Broj 57 0 St 123606 17 St

 

Na osnovu člana 101,tačka 1 i 2, i 103. Zakona o stečajnom postupku (“Sl. glasnik RS” broj: 67/02, 77/02, 38/03, 96/03’, te članova 105,106 i 108 ZSP (SG 26/10), i člana 16, tačka 1 i 2 Zakona o stečaju (SG 16/16), i na osnovu odluke Skupštine povjerilaca  od 11.10.2018.. godine, stečajni upravnik raspisuje;

OGLAS O PRODAJI IMOVINE ZALIHA ROBE JAVNIM NADMETANJEM

1.Prodaju se u cijelosti zalihe robe za građevinarstvo, ( burgije,ekseri,vijci, merdevine laminati i dr.) a prema Popisu robe u skladištu i na temelju Elaborata o vještačenju ovlaštenog sudskog procijenitelja iz avgusta 2018.godine

2.Roba  se nalaze se na lokaciji Banja Luka, Vidovdanska 59 i mogu se pogledati svakog dana pozivom na telefon 066/173-740.

3.Sve pokretnosti se prodaju u paketu, u viđenom stanju i bez prava naknadne reklamacije)

4.Početna prodajna cijena imovine je ujedno i procijenjena vrijednost i iznosi 11.035,99 KM. Imovina se ne može prodati ispod 50% početne cijene ili 5.518,50,00  KM.

5.Pravo učešća na licitaciji imaju pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 10% od procijenjene vrijednosti imovine na žiro račun broj 572-106-00012912-65 ili u gotovini prije licitacije.

6.Licitacija će se održati dana 27.11.2018.godine u 13 časova u prostorijama Okružnog privrednog suda u Banjaluci, -sala u prizemlju.

7.Ponuđač čija cijena bude prihvaćena dužan je u roku od 3 dana zaključiti ugovor o kupoprodaji, a u roku od  7 dana nakon licitacije uplatiti na žiro račun stečajnog dužnika  izlicitirani iznos.

8.Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom u roku ne uplati cijenu, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljalom i odrediti da je drugi ponuđač po redu kao stvarni kupac, i koji je dužan da uplati licitirani iznos u roku od 5 dana nakon isteka roka za prvog ponuđača.

9.Ukoliko se na prvoj licitaciji ne pojavi ni jedan ponuđač, ista će se ponoviti 06.12.2018.godine na istom mjestu i u isto vrijeme i bez objave u službenim glasilima.

10.Sve poreze i takse u vezi sa prodajom, troškove prenosa prava vlasništva, te troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora snosi kupac.

11.Predaja imovine kupcu vrši se nakon uplate ugovorene cijene i potpisivanja ugovora sa kupcem

12.Ovaj oglas biti će objavljen i na oglasnoj tabli suda i WEB stranicama:www.komorabl.inecco.net

www.komorabih.ba

 

Stečajni upravnik, tel: 066-173-740

 

Leave a Reply