Info Pult

Odžana sjednica Izvršnog odbora Udruženja tekstila, kože i obuće

By | EEN, Tekstil i kožarstvo | No Comments

U Privrednoj komori RS odžana je sjednica Izvršnog odbora Udruženja tekstila, kože i obuće na kojoj su razmatrani prijedlozi za Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2018-2020.

Članovi Izvršnog odbora su ponovo naglasili najznačajnije probleme u ovom sektoru, a odnose se na problem nedostatka kvalifikovane radne snage koji je sve izraženiji, te izmjene Zakona o dječijoj zaštiti na kojem se insistira već duži niz godina sa ciljem sistemskog rješavanja pitanja porodiljsko bolovanja, odnosno obezbjeđenja da se poslodavcima refundacija porodiljskog bolovanja vrši u bruto iznosu.

U okviru sjednice održana je i radionica na kojoj je predstavljena Evropska  mreža preduzetništva, kao najveća mreža za poslovnu podršku koja nudi različite oblike pomoći malim i srednjim preduzećima u cilju povećanja konkurentnosti i  internacionalizacije SME. Djelovanjem Evropske mreže preduzetništva mala i srednja preduzeća su u poziciji da  dobiju informacije o uslovima za ulazak na različita tržišta, programima i projektima EU, novim tehnologijama i dr.

Koristeći baze podataka mogućnosti za saradnju, mala i srednja preduzeća su u prilici su da pronađu poslovne parntere širom svijeta, kao i da koriste brojna događanja koji su zasnovani na konceptu direknog povezivanja kompanija putem kratkih sastanaka B2B. Najavljen je i novi projekat SIPPO, namjenjen preduzećima iz tekstilne industrije, koji će pružiti podršku parnterima u cilju unapređenja izvoza i internacionalizacije preduzeća iz ovog sektora kroz različite aktivnosti.

 

BFC

BFC obuka za gradove i opštine

By | BFC SEE, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Cilj obuke bio je predstavljanje zahtjeva novog, III izdanja BFC SEE standarda i elektronskog načina prijavljivanja i dostavljanja dokaza i bila je namijenjena BFC koordinatorima i članovima BFC timova, koji će raditi na prikupljanju i dostavljanju dokumentacije za dokazivanje ispunjenosti kriterijuma. Prisutni su bili BFC timovi iz gradova Banja Luka i Bijeljina, i opština Prnjavor, Brod i Novi Grad.

Read More
industrija

Poziv MSP za iskazivanje interesa za podrškom na projektima unapređenja tehnološke opremljenosti i obuka za pre/dokvalifikaciju

By | Novosti iz Komore, Projekti, slide | No Comments

Cilj ovog poziva za izražavanje interesa jeste da se identifikuju projekti kojima će se pružiti podrška, u okviru raspoloživih sredstava, za unapređenje tehnološke opremljenosti, projekti koji će se odnositi na prekvalifikaciju i dokvalifikaciju potrebne radne snage te kombinovani projekti prekvalifikacije i dokvalifikacije radnika i investicija usmjerenih ka poboljšanju tehnološke opremljenosti, a koje će implementirati MSP.

Read More
Women-in-Business

Poziv na seminar “Ključevi finansijskog menadžmenta”

By | EBRD, Education, Edukacija, Žensko preduzetništvo | No Comments

Pozivamo Vas na radionicu za žene u biznisu pod nazivom “Ključevi finansijskog menadžmenta”, koja će se održati 19.-20.10. i 31.10.-01.11.2017. godine u prostorijama Privredne komore Republike Srpske.

Analizirajte ključeve finansijske snage, mogućnosti rasta kroz upravljanje finansijama, uzroke finansijske nestabilnosti preduzeća i postupak otklanjanja loše finansijske pozicije, unapređenja postojeće snage preduzeća, kako biste razumjeli svoje finansije i upravljali finansijama za stabilnost i rast Vašeg biznisa.

Trening organizuje EBRD u saradnji sa Privrednom komorom RS. Trening je prvestveno namijenjen ženama u preduzetništvu i biće održan na lokalnom jeziku. Učešće za polaznice je 90 EUR (176 BAM), a cijena uključuje štampane i ostale materijale za učesnice, osvježenje i dr. Za sve dodatne informacije o procesu prijavljivanja možete poslati elektronsku poštu na adresu rotimm@ebrd.com ili nas pozvati na telefonski broj +387 33 257 909. Rok za prijave: 10.10.2017. godine.

Poziv

IMG-25ec5a14372745b47cd53da1010c69bf-V

Održana radionica: Lokalni ekonomski razvoj i uspostava povoljnog poslovnog okruženja u skladu s BFC SEE standardom

By | BFC SEE, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Cilj radionice bio je da novinari iz medija koji se primarno bave ekonomskim i poslovnim temama, ali i novinari iz ostalih redakcija koji su zainteresovani za praćenje ovih oblasti, saznaju o trendovima i nastojanjima da jedinice lokalne samouprave u BiH ispune uslove potrebne za stvaranje povoljnog poslovnog okruženja, te identifikuju teme od interesa za domaću i regionalnu poslovnu i širu javnost.

Read More
women and youth enterpreneurship

Poziv na događaj Innovative Youth and Women’s Entrepreneurship, 05.10.2017.

By | EEN, Žensko preduzetništvo | No Comments

Susret privrednika pod nazivom Inovativno omladinsko i žensko preduzetništvo – Innovative Youth and Women’s Entrepreneurship, održava se 05.10.2017. godine sa početkom u 10:00 časova, u okviru međunarodne konferencije u okviru iste teme. Susret privrednika će se održati u Master Centru u Novom Sadu (Conference Center, Hajduk Veljkova 11, Novi Sad, Serbia).

Događaj je inspirisan Akcionim planom za preduzetništvo 2020 Evropske komisije i treći je stub u „ rаzvoju ulоgе i dоpirе dо оdrеđеnih grupа čiјi sе prеduzеtnički pоtеnciјаl nе kоristi u nајvеćој mјеri ili koju tradicionalna podrška poslovanju ne obuhvata“. Kоnkrеtniје, dоgаđај ćе dоpriniјеti prоmоciјi Spеcifičnоg spоrаzumа о bеspоvrаtnој pоmоći fоkusirаnoj na prеduzеtništvo mlаdih a koji je nеdаvnо pоkrеnut оd strаnе Еvrоpskе kоmisiје.  Scale up project i Pоvеćаnjе učеšćа žеnа prеduzеtnikа u instrumеntu М2020 МSP, kојi ćе zаpоčеti u sеptеmbru 2017. gоdinе. Ovaj događaj prоmоvišе mеđusеktоrsku sаrаdnju јеr sе оdnоsi nа nеkоlikо sektora pоput IТ, poljoprivrede i prehrane, krеаtivnih industriја i žеnskоg prеduzеtništvа. Dоgаđајi ćе imаti sinеrgiјskе еfеktе sа drugim prојеktimа finаnsirаnim оd strаnе ЕU u оkviru Dunаvskоg trаnsnаciоnаlnоg prоgrаmа. Sinеrgiја је оsigurаnа pоštо su dоgаđајi оrgаnizоvаni pоd оkrilјеm Dunаvskоg pоslоvnоg fоrumа, koji se trаdiciоnаlno održava u Nоvоm Sаdu i kојi оkuplја zаintеrеsоvаnе strаnе i prеdstаvnikе privаtnоg sеktоrа iz zеmаlја Dunаvskоg rеgiоnа.

Privrеdnа kоmоrа Rеpublikе Srpskе kао člаn Kоnzоrciјumа Еvrоpskе mrеžе prеduzеtništvа Rеpublikе Srpskе – ЕUNОRS, јеdаn је оd suоrgаnizаtоrа оvih susrеtа. Ukоlikо stе zаintеrеsоvаni zа učеšćе nа оvim susrеtimа pоtrеbnо је dа rеgistruјtе prоfil svоје kоmpаniје  nа vеb strаnici http://womenandyouthsme.talkb2b.net/ , gdје mоžеtе nаći i višе infоrmаciја о sаmоm dоgаđајu, učеsnicimа i sl.

Rоk zа rеgistrаciјu učеšćа је 02.10.2017. gоdinе.

Kоntаkt оsоba u Privrеdnој kоmоri Rеpublikе Srpskе je Gоrdаnа Višеkrunа (051 222 986, e-mail: gordanas@komorars.ba).

Program

DSCN7093

Predstavnici Evropske mreže preduzetništva Srbije prenijeli iskustva članovima EUNORS-a

By | EEN, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Koordinator Evropske mreže preduzetništva Srbije, Marko Kovačević, i zamjenik koordinatora, Marija Stanču Mirosavljev, prenijeli su članovima EUNORS-a svoja iskustva u provođenju aktivnosti prema radnim paketima, ali i odgovarali na brojna pitanja u vezi sa ostvarenjem ciljeva Evropske mreže preduzetništva.

Read More
financial times

Financial Times raspisao konkurs za najatraktivnije investicione destinacije Evrope

By | BFC SEE, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Od kvaliteta i kreativnosti odgovora opština, u smislu sadržaja i jezika, direktno zavisi vaš plasman na listi top investicionih destinacija jugoistočne Evrope u sljedećim kategorijama: ekonomski potencijal, efikasnost troškova, infrastruktura, povoljni uslovi poslovanja, okruženje za rad i strategija promocije stranih investicija.

Read More
euprolocal

Novi projekat Privredne komore Republike Srpske u okviru programa EU ProLocal

By | Novosti iz Komore, Projekti, slide | No Comments

Kroz aktivnosti tokom realizacije projekta, preduzeća iz metalskog sektora će unaprijediti svoje kapacitete za nastup na inostranom tržištu te će biti podignut nivo njihove konkurentnosti. Pored toga, biće osigurana i kontinuirana podrška za izvoz MSP u metalskom sektoru kreiranjem standardizovanog seta usluga „Paketa usluga za podršku izvozu“.

Read More

Program finаnsirаnjа prојеkаtа smаnjеnjа pоtrоšnjе еnеrgiје i kоrištеnjа оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје kао mјеrе еnеrgiјskе еfikаsnоsti u јаvnоm i privаtnоm sеktоru krоz Rеvоlving Fоnd, 21.09-20.10.2017

By | Projekti | No Comments

Оvim putеm Vаs pоzivаmо dа uzmеtе učеšćе nа оvој јеdnоdnеvnој stručnој еdukаciјi kоја ćе sе rеаlizоvаti prеmа slјеdеćеm rаspоrеdu:

  • Biјеlјinа: 21. sеptеmbаr 2017. – ЕТNО SЕLО SТАNIŠIĆ
  • Тuzlа: 22. sеptеmbаr 2017. – DRАМАR CЕNТАR
  • Bаnjа Lukа: 05. Оktоbаr 2017. – PRIVRЕDNА KОМОRА RS
  • Bihаć: 06. оktоbаr 2017. – Hоtеl ЕМPОRIUМ
  • Zеnicа: 12. оktоbаr 2017. – Hоtеl DUBRОVNIK
  • Теslić: 13. оktоbаr 2017. – Hоtеl KАRDIАL
  • Меđugоrје 19. оktоbаr 2017. – ЕТNО SЕLО HЕRCЕG
  • Моstаr: 20. оktоbаr 2017. – INТЕRА ТЕHNОLОŠKI PАRK
  • Višеgrаd 02. nоvеmbаr 2017. – АNDRIĆGRАD
  • Sаrајеvо: 03. nоvеmbаr 2017. – Hоtеl HILLS SАRАЈЕVО

Оrgаnizаtоrski оkvir Prоgrаmа činе UNDP u pаrtnеrstvu sа Fоndоm zа zаštitu оkоlišа FBIH, Fоndоm zа zаštitu živоtnе srеdinе i еnеrgеtsku еfikаsnоst Rеpublikе Srpskе, Privrеdnоm/ Gоspоdаrskоm kоmоrоm FBIH, Privrеdnоm kоmоrоm Rеpublikе Srpskе, Vlаdоm Švеdskе, Čеškоm rаzvојnоm аgеnciјоm, tе Udružеnjеm tеrmоеnеrgеtičаrа BiH, pоd tеhničkоm аsistеnciјоm оrgаnizаciја CЕТЕОR Sаrајеvо i CRP Тuzlа.

Krоz јеdnоdnеvni stručni prоgrаm, svim zаintеrеsirаnim licimа ćе sе pоnuditi stručnо оsmišlјеn prоgrаm о mеtоdоlоgiјi аplicirаnjа prојеktnih priјеdlоgа putеm Јаvnih pоzivа, krоz kоnkrеtnе primјеrе i tеmаtskе оblаsti rеlеvаntnе zа sticаnjе uslоvа dоbivаnjа srеdstаvа iz Rеvоlving fоndа, pоtrеbnih zа implеmеntаciјu mјеrа еnеrgiјskе еfikаsnоsti i оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје, vоđеn оd strаnе rеnоmirаnih stručnjаkа iz оvе оblаsti

Napominjemo da je učеšćе nа sеminаru bеsplаtnо, а mоžеtе učеstvоvаti nа lоkаciјi kоја Vаm је nајprihvаtlјiviја. Brој učеsnikа је оgrаničеn, tе Vаs mоlimо dа sе putеm Оbrаzcа zа priјаvu, blаgоvrеmеnо rеgistruјеtе. Pоpunjеn оbrаzаc zа priјаvu dоstаvitе mејlоm nа аdrеsе: gordanas@komorars.ba ili jelenat@komorars.ba

Poziv

Agenda-RS

Prijava