„MEDING’’ Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge Banja Luka, u stečaju

By 6. новембра 2017. Tenderi No Comments

„MEDING’’ Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge Banja Luka, u stečaju

Ulica Sime Miljuša b.b

Banja Luka

 

Broj: 57 0 St 121212 16 St

Banja Luka, 26.10.2017. godine

 

Na osnovu člana 155.stav 1. Zakona o stečaju (,,Službeni glasnik Republike Srpske’’, broj 16/16)i Odluke Skupštine povjerilaca donesene na ročištu u stečajnom postupku nad „MEDING’’d.o.o. Banja Luka – u stečaju,dana 26.09.2017. godine, stečajni upravnik dana 26.10.2017.godine donosi:

 

Z  A K  L  J  U  Č  A K

objavljujese

DRUGA  JAVNA LICITACIJA

zaprodajupokretnihstvari(kancelarijskinamještaj, automobil škoda Octavia, zalihe robe-medicinski materijal).

 

 

1.Prodajuse u cijelosti pokretne stvari –zalihe robe (kancelarijski namještaj, automobil škoda Octavia, zalihe robe-medicinski materijal)„MEDING’’d.o.o. Banja Luka – u stečaju, Ulica Sime Miljuša b.b. Na imovini nema upisanih tereta.

2.Pokretne stvari se nalazena lokaciji Banja Luka, Ulica Sime Miljuša b.b.

Uvid u stanje predmetne opreme, količine, a koja je poimenično navedena u nalazu vještaka  mašinske struke Alekse Nježića, sa svim opisima i tehničkim karakteristikama, zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 10,00 do 13,00 časova na adresi Banja Luka, UlicaSimeMiljušab.b.Prethodno se najaviti pozivom na broj telefona 065/510-692.

3.Pokretne stvari se prodaju u viđenom stanju po principu „viđeno-kupljeno”, bez garancije stečajnog upravnika i u postojećem pravnom statusu i naknadne reklamacije se neće razmatrati, a na kupca se prenose obim i prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje.

4.Početna prodajna cijena imovine iznosi 1/3 procijenjene vrijednosti. Procijenjena vrijednost iznosi 23.944,500KM. Imovina se na drugoj licitaciji ne može prodati ispod 1/3 procijenjene vrijednosti. Prednost pri kupovini ima kupac koji je zainteresovan za svu imovinu.

Prodaja pokretne imovine prema priloženim specifikacijama sadržanim u Elaboratu stalnog sudskog vještaka mašinske struke Alekse Nježića, dipl. ing, moguća je pojedinačno i to prodaja: kancelarijskinamještaj čija procijenjena vrijednost iznosi 1.795,00 KM, automobil škoda Octavia god.prozvodnje 2008, dizel, 1896 cm 3, čija procijenjena vrijednost iznosi 10,080.00 KM i zalihe robe-medicinski materijal čija procijenjena vrijednost iznosi 12.069,50 KM. Početna prodajna cijena imovine u slučaju pojedinačne prodaje iznosi 1/3 procijenjene vrijednosti.

  1. Depozit za ponuđače koji su zainteresovani za učešće na licitaciji radi kupovine pokretne imovine je 10% procijenjene vrijednosti imovine koja se nudi na ovoj licitaciji. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna I fizička lica koja uplate depozite u skladu sa naznakom i naprijed navedenim iznosom, i to najkasnije do 24hprije zakazane licitacije na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 5620998140871382 kod NLB a.d. Banja Luka i o izvršenoj uplati predoče dokaz. Nakon provjere uplate deposit a licitiranju mogu pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu izvršili u roku. Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja pokazati stečajnom upravniku ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako fizičko lice zastupa punomoćnik, isti je obavezan predate stečajnom upravniku valjanu punomoć za zastupanje idokaz o uplati depozita. Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid Rješenje o upisu u sudski registar-original ili izvod iz registracije, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavlja punomoćnik, isti je obavezan da stečajnom upravniku preda na uvid valjanu punomoć I dokaz o uplati depozita.
  2. Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.
  3. Sve direktne i indirektne troškove vezane za imovinu koja je predmet ove licitacije, pripadajuće takse i poreze u vezi sa pokretnim stvarima snosi kupac, a prodavac nakon prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane stvari nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza i taksi prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu. Porezi i troškovi koji proističu iz ugovora o kupoprodaji, dodaju se na postignutu cijenu, i u cijelosti ih snosi proglašeni kupac. Troškove demontaže i transporta opreme, koja je predmet prodaje, snosi proglašeni kupac.
  4. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da je oprema prodana najpovoljnijem ponuđaču.

Ponude koje ne sadrže jasno određeni iznos ili se pozivaju na neku drugu ponudu ili na uslove koji nisu u oglasu, kao i uslovne ponude su nevažeće i neće ući u razmatranje.

Javna prodaja održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

Pravila prodaje za učesnike licitacije biće objavljena neposredno prije održavanja licitacije.

9.Prodaja imovine obaviće se putem usmenog  javnog nadmetanja -licitacije,dana 09.11.2017.god. (četvrtak) sa početkom u  14,00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva bb,  u sali za licitacije/prizemlje.

10.Kupac čija cijena bude prihvaćena dužan je u roku od 7 dana zaključiti ugovor o kupoprodaji, a u roku od  15 dana nakon licitacije uplatiti na transakcioni račun stečajnog dužnika br. br. 5620998140871382 kod NLB a.d. Banja Lukaizlicitirani iznos.Kupcu koji putem licitacije kupi ponuđenu cjelokupnu imovinu i izvrši uplatu kupoprodajne cijene stečajni dužnik predaje u posjed predmetnu  imovinu u roku od 8 dana od dana izvršene uplate. Ukoliko kupac u predviđenom roku ne pristupi preuzimanju kupljene imovine prodavac mu nije dužan vratiti izlicitiranu cijenu.

11.Ukoliko kupac sa najpovoljnijom ponudom u roku ne uplati cijenu, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i odrediti da je drugi kupac po redu stvarni kupac, i koji je dužan da uplati licitirani iznos u roku od 5 dana nakon isteka roka za prvog kupca. Ukoliko ni drugi ponuđač ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozitkoji je uplaćen od strane odabranog ponuđača-kupca, smatra se dijelom avansne uplate.

12.Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene vratiće se obezbjeđenje odmah ili najkasnije 3 dana nakon nadmetanja.

13.Ovaj oglas biće objavljen i na oglasnoj tabli suda, na oglasnoj tabli dužnika,dnevnom listu ‘’Glas Srpske’’ i WEB stranicama:www.bl.komorars.ba, www.komorars.bawww.komorabih.ba

 

Stečajni upravnik

 

 

Leave a Reply