Program sertifikacije povoljnog poslovnog okruženja u jugoistočnoj Evropi je jedinstven regionalni program za unapređenje konkurentnosti lokalnih samouprava, koji se provodi u Republici Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji, i Bosni i Hercegovini. Ovaj program namjenjen je gradovima i opštinama, koji imaju odgovorajuće kapacitete, strateški su opredjeljene da unaprijede privredni ambijent, privuku investicije i podstaknu razvoj lokalne ekonomije.

Sertifikacija  gradova i opština podrazumjeva ispunjavanje, veoma zahtjevnih 12 kriterijuma i više od 80 podkriterijuma za unapređenje kvaliteta usluga i informacija koje jedinice lokalne samouprave pružaju privrednicima i stranim investitorima. Ispunjavanje ovih zahtjeva je još jedan od izazova sa kojima se jedinice lokalne samouprave susreću na polju unapređenja rada  i povećanja konkurentnosti.

BFC sertifikat unapređuje rad administracije, razvija mehanizme koji su od koristi investitorima, privatnom sektoru, ali i građanstvu. Sam program omogućava uključivanje privrede u razvojne procese grada i gradske uprave oko unapređenja privrednog ambijenta, kroz djelovanje Privrednog savjeta. Ispunjavanje zahtjeva BFC standarda svakako je jedan od elemenata privlačenja investicija.

Sam program sertifikacije definisan je posebnom procedurom, prema kojoj je prvi korak prijavljivanje na javni poziv za sve zainteresovane jedinice lokalne samouprave.

Dodatne informacije o programu BFC SEE, uslovima učešća i samom procesu sertifikacije možete dobiti  mailom, na adresu: bfc@komorars.ba i putem telefona 051/232 950, 232 951.