Pri­va­tni­ci­ma va­žna ulo­ga u bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je

Pri­va­tni se­ktor u BiH tre­nu­tno je na mar­gi­na­ma bor­be pro­tiv ko­rup­ci­je, a ako bi ini­ci­ja­ti­ve ko­je idu u prav­cu ja­čanja njego­ve ulo­ge na tom polju do­bi­le ze­le­no svje­tlo, da­le bi do­da­tni vje­tar u le­đa nas­to­janjima da se upi­šu za­do­voljava­ju­ći re­zul­ta­ti.

To je je­dan od zaključa­ka u ana­li­zi pod na­zi­vom „Uključi­vanje pri­va­tnog se­kto­ra u bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je, mo­gu­ćnos­ti i for­me sa­radnje izme­đu in­sti­tu­ci­ja u an­ti­ko­rup­cij­skom sis­te­mu u BiH“ ko­ji je obje­lo­da­ni­la Agen­ci­ja za bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je u BiH.

Ko­rup­ci­ja, ka­ko je na­gla­še­no, spu­ta­va pri­vre­dni ra­zvoj, po­dri­va so­ci­jal­nu sta­bil­nost, ra­za­ra po­vje­renje u ja­vne in­sti­tu­ci­je, odbi­ja in­ves­ti­to­re i stva­ra mo­no­po­le. Bor­ba pro­tiv ko­rup­ci­je do sa­da ni­je bi­la us­mje­re­na na pri­va­tni se­ktor, a cilj je da bu­de po­kre­nu­ta ini­ci­ja­ti­va iz­gradnje an­ti­ko­rup­cij­ske po­li­ti­ke u kom­pa­ni­ja­ma i pre­ven­ti­vni ala­ti ko­ji bi uključi­li pri­va­tni se­ktor u tu bor­bu.

Pri­vre­dni su­bje­kti, is­ti­ču auto­ri, mo­gu bi­ti žrtve, ali i no­si­oci ko­rup­ci­je ka­da po­ku­ša­va­ju os­tva­ri­ti ne­što što im ne pri­pa­da ili os­tva­ri­ti in­te­re­se na šte­tu kon­ku­ren­ci­je i budžeta in­sti­tu­ci­ja.

– Akti­vni­je ko­riš­ćenje mo­gu­ćnos­ti ko­je pri­va­tni se­ktor ima u za­šti­ti vlas­ti­tih in­te­re­sa mo­že zna­čaj­no do­pri­ni­je­ti efi­ka­snos­ti bor­be pro­tiv ko­rup­ci­je, po­se­bno u oblas­ti ja­vnih na­bav­ki – na­gla­še­no je u ana­li­zi.

Po­se­ban zna­čaj za ja­čanje ulo­ge pri­va­tnog se­kto­ra, ka­ko pi­še, ima­ju pri­vre­dne ko­mo­re i dru­ge for­me udru­ži­vanja pri­vre­dnih su­bje­ka­ta.

Op­šti zaključak je da ko­rup­ci­ja uni­šta­va po­slo­vni imidž kom­pa­ni­ja, ali i ne­ga­ti­vno uti­če na trži­šte. In­di­rek­tne šte­te su, na­gla­še­no je, da­le­ko ve­će od di­rek­tnih, jer one za posljedi­cu ima­ju ne­ula­ganje stra­nih in­ves­ti­to­ra u BiH.

– Ve­će posljedi­ce i pro­blem stva­ra ko­rup­ci­ja ko­ja se po­javljuje u in­te­ra­kci­ji ja­vnog i pri­va­tnog se­kto­ra od ko­rup­ci­je ko­ja se po­javljuje u in­te­ra­kci­ji pri­va­tnih kom­pa­ni­ja – pi­še u ana­li­zi.

U Pri­vre­dnoj ko­mo­ri Re­pu­bli­ke Srpske ka­za­li su da je bor­ba pro­tiv ko­rup­ci­je i po­di­zanje svi­jes­ti o druš­tve­noj od­go­vor­nos­ti i do­broj po­slo­vnoj pra­ksi sta­lan pro­ces te da su po­sve­će­ni po­di­zanju svi­jes­ti o ulo­zi po­slo­vne za­je­dni­ce u tom pro­ce­su.

– Ko­mo­ra je uključe­na u broj­ne akti­vnos­ti kroz ko­je se stva­ra okvir za pre­ven­ci­ju i spre­ča­vanje ko­rup­ci­je, a or­ga­ni­zu­je­mo i obu­ke da bi po­mo­gli od­go­vor­nim li­ci­ma da pre­po­zna­ju, pri­ja­ve i na kra­ju i spri­je­če ko­rup­ti­vne radnje – re­kao je za „Glas Srpske“ por­tpa­rol Ko­mo­re Vla­di­mir Bla­go­je­vić.

Op­šta ocje­na, pre­ma do­sa­dašnjim ana­li­za­ma do­ma­ćih, ali i me­đu­na­ro­dnih stručnjaka, je da je bor­ba pro­tiv ko­rup­ci­je u BiH i dalje da­le­ko od za­do­voljava­ju­ćeg ni­voa.

Izvor: Glas Srpske

Leave a Reply