Udruženje šumarstva i prerade drveta Privredne komore Republike Srpske je osnovano na osnovu Odluke o obrazovanju udruženja u Privrednoj komori Republike Srpske broj 01-1162/08 od 31.10.2008. godine
U okviru komorskog sistema Republike , ovo udruženje je osnovni oblik organizovanja i rada članica Privredne komore Republike Srpske u oblastima šumarstva, prerade drveta i proizvodnje namještaja .

Skupština Udruženja broji 45 članova, a Izvršni odbor broji 17 članova.

Predsjednik Skupštine udruženja je g. Stojko Blagojević iz JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac, a potpredsjednik je g-din Janko Petrović iz Petroprojekt d.o.o. Bratunac

Predsjednik Izvršnog odbora je g-din Milan Kovač iz DI Šipovo a.d. Šipovo, a potpredsjednik je g-din Zoran Stojičić iz JPŠ „Šume Republike Srpske a.d. Sokolac.

Aktuelnosti i najave

Recent Posts / View All Posts

Drvoprerada

Lazo Šinik: Rast izvoza za 10,5 odsto

| Novosti iz Komore, slide, Šumarstvo i drvoprerada | No Comments

Srpskoj ostvarili su rast izvoza za 10,5 odsto, a do kraja godine trebalo bi da bude izvezena roba u vrijednosti od 500 miliona KM.

standard

50+ „Standard“: Radnici sačuvali fabriku, novi vlasnik je preporodio

| Aktuelnosti, Naše je bolje, Šumarstvo i drvoprerada | No Comments

Klju¬čni mo¬me¬nat ko¬ji je odre¬dio su¬dbi¬nu i da¬lji na¬pre¬dak ovog akci¬onar-skog druš¬tva de¬sio se 2004. go¬di¬ne, ka¬da je ve¬ćin¬ski pa¬ket akci¬ja ku¬pila švaj¬car¬ska fir¬ma „Daccomet AG“, sa Edi¬nom Da¬ci¬ćem na čelu, i pre-uzela po¬slo¬va¬nje.

Obuka za drvoprerađivače, 06. i 07.06.2017, Teslić

| Edukacija, Šumarstvo i drvoprerada | No Comments

U Tesliću će u okviru EU Prolocal programa biti organizovana dvodnevna obuka za drvopređaivače pod nazivom „Industrijska proizvodnja namještaja“ i „Površinska obrada drveta voskanjem i uljenjem“. Obuka će biti organizovana…

elgrad

50+ „Elgrad“ d.o.o. Teslić: Radnici su naša najveća vrijednost

| Aktuelnosti, Naše je bolje, Šumarstvo i drvoprerada | No Comments

U početku ova firma se bavila samo prorezom trupaca, ali se poslovanje širilo, pa danas proizvode namještaj od punog drveta, furnir, spojene ploče, biogorivo, briket i pelet, koji su svoje tržište našli u dalekim zemljama poput Kine i Japana, te zemljama zapadne Evrope.

Lazo Šinik

Sekretar

+387 51 215 446

+387 51 215 565

Strategije i regulativa

Strategija razvoja šumarstva RS 2011-2021
Strategija razvoja drvoprerađivačke industrije RS 2014-2018