„2i2“ d.o.o. u likvidaciji: Prva javna licitacija za prodaju pokretne imovine likvidacionog dužnika

By 8. јуна 2021. Tenderi No Comments

„2i2“ d.o.o. u likvidaciji

Lazara Drljače bb, Novi Grad

 

Datum: 07.06.2021. godine

 

Na osnovu člana 73, 155, 160. i 166. Zakona o stečaju (“Službeni glasnik RS” broj: 16/16), člana 82, 89, 130 i 131. Zakona o izvršnom postupku (“Službeni glasnik RS” broj: 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13, 98/14 i 5/17) i Odluke Skupštine povjerilaca „2i2“ d.o.o. Novi Grad – u likvidaciji od 10.05.2021. godine, a u skladu sa članovima 25. do 39. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Službeni glasnik RS“ broj: 54/17), likvidacioni upravnik objavljuje:

 

PRVU JAVNU LICITACIJU

za prodaju pokretne imovine likvidacionog dužnika

(opreme i robe)

 

  1. Putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije) prodaje se pokretna imovina, i to: oprema (računar, 4 stolice i kafe aparat) i roba (filteri, slavine, pumpa za vodu i drugi vodomaterijal), a prema popisu imovine. Imovina se nalazi u sjedištu dužnika (Novi Grad) i može se razgledati po dogovoru, nakon najave na telefon 065/646-369. Na stvarima nema upisanih tereta.

 

  1. Procjenjena vrijednost opreme i robe je 5.851,30 KM, a prodaje se po Zakonu o izvršnom postupku i na prvoj javnoj prodaji – licitaciji ne može se prodati ispod ½ procjenjene vrijednosti.

Sva pokretna imovina se prodaje u paketu, u viđenom stanju i postojećem pravnom statusu, bez prava na naknadne reklamacije.

  1. Licitacija će se održati dana 29.06.2021. godine (utorak) sa početkom u 14:45 časova u zgradi Okružnog privrednog suda u Prijedoru, Zanatska 20.

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 10% od procjenjene vrijednosti imovine (585,00 KM) na transakcioni račun 2i2 d.o.o. Novi Grad broj: 1610000146930082, kod Raiffeisen BANK d.d. BiH Sarajevo i o izvršenoj uplati predoče dokaz. Licitiranju će moći da pristupe samo oni učesnici koji su izvršili uplatu depozita. Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez uredne dokumentacije neće moći učestvovati u licitaciji.

Javna licitacija će se održati i kad istoj prisustvuje samo jedan ponuđač.

  1. Nakon zaključenja licitacije utvrdiće se lista ponuđača i konstatovaće se da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Cjelokupnu kupoprodajnu cijene kupac je dužan uplatiti na transakcioni račun Društva u roku od 7 dana od dana održane licitacije. Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena, dužan je da pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji u roku od 3 dana od uplate kupoprodajne cijene. Ukoliko kupac u roku ne uplati kupoprodajnu cijenu, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita.
  2. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku od 7 dana, likvidacioni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspjelom i odrediti da je imovina prodata drugom po redu ponuđaču koji treba da u roku od 7 dana od prijema zaključka uplati kupoprodajnu cijenu i tako redom.
  3. Porez i sve ostale troškove snosi kupac, dok prodavac nakon završene prodaje i naplate prodajne cijene nema nikakvih obaveza u odnosu na prodatu imovinu.

 

Ovaj oglas – zaključak biće objavljen u dnevnom listu „Novosti press“ d.o.o. Banja Luka, na web stranici Privredne komore Republike Srpske i na oglasnoj  tabli Suda.

 

Likvidacioni upravnik

Print Friendly

Leave a Reply