Info Pult

330931868_1241119813427240_7621058183521330852_n – kopija (4)

Seminar „Upoznaj svoje tržište“ – povećanje potražnje na tržištima Latinske Amerike

By | Aktuelnosti, Edukacije, Najave događaja | No Comments

USAID Turizam i partneri sa zadovoljstvom vas pozivaju da prisustvujete trećem izdanju serije seminara “Upoznaj svoje tržište“ o stvaranju i povećanju potražnje na tržištima Latinske Amerike – turistička (leisure) i vjerska putovanja. Događaj je planiran u Sarajevu, 23. februara u periodu od 12:30h do 16:30h, u Hotelu Ibis Styles Sarajevo.

Read More
Sastanak ministarstvo

Privredna komora Republike Srpske važan partner u razvoju srednjeg stručnog obrazovanja

By | Aktuelnosti, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Perom Ćorić razgovarao je sa ministarkom prosvjete i kulture Republike Srpske Željkom Stojičić o dosadašnjoj saradnji u oblasti razvoja srednjeg stručnog obrazovanja i dualnog obrazovanja kao i o potrebama na tržištu rada i principima na kojima će se zasnivati ovogodišnja upisna politika u srednje škole.

Read More

MEDISANA INTERNATIONAL doo Banja Luka, u stečaju – prva javna licitacija

By | Aktuelnosti | No Comments

Na osnovu člana 105, 107, 108  Zakona o stečajnom postupku – prečišćeni tekst (Sl. glasnik RS  br. 26/10, Sl. glasnik RS 16 / 16 ), člana 82, 89, 130 i 131 Zakona o izvršnom postupku (Sl. glasnik RS br. 59/03, 85/03 64/05) Odluke Skupštine povjerilaca, donesene na izvještajnom ročištu u stečajnom postupku nad MEDISANA INTERNATIONAL doo Banja Luka – U STEČAJU, dana 30.1.2023. godine, stečajni upravnik donosi:

Zaključak o prodaji imovine i objavljuje

PRVU JAVNU LICITACIJU

za prodaju osnovnih sredstava i zaliha robe

Osnovna sredstva i zalihe robe prodaju se u skladu sa nalazima stalnog sudskog vještaka mašinske struke u viđenom stanju i naknadne reklamacije se neće uvažiti.

Procjenjena vrijednost predmetnih zaliha i osnovnih sredstava  je 9.599,55 KM

Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije, dana 8.2.2023. godine sa početkom u  14:00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, ul. Gundulićeva 108, u sali za licitacije.

Uslovi Prodaje

 1. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica.
 2. Fizička i pravna lica mogu biti predstavljena lično, po zakonskom zastupniku ili punomoćniku, a prije početka licitacije dužni su radi dokazivanja identiteta, predočiti ličnu kartu ili pasoš ili punomoć za zastupanje. Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje indentiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.
 3. Predmetnu opremu i robu, koja je poimenično navedena u nalazima sudskih vještaka, sa svim opisima i tehničkim karakteristikama, kao i uvid u raspoloživu dokumentaciju, zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 12:00 časova na matičnoj lokaciji preduzeća Petra Pecije 71, 78 000 Banja Luka, uz prethodnu najavu zaduženom licu na telefon ++ 387 65 644 519. Za eventualne informacije ili dostavljanje procjene, zainteresovani ponuđači mogu se obratiti i na e-mail adresu: bstevkovic@yahoo.com
 4. Javno nadmetanje održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.
 5. Početna cijena za predmet prodaje jeste procjenjena vrijednost prema procjeni ovlaštenog sudskog vještaka mašinske struke Mile Višković od 14.1.2023. i ista predstavlja i minimalnu cijenu po kojoj se predmetna nepokretnost može prodati na ovoj javnoj prodaji.
 6. Nakon zaključenja javnog nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača i konstatuje, da su predmetne zalihe i osnovna sredstva prodana najpovoljnijem ponuđaču. Rok za plaćanje kupoprodajne cijene za izlicitiranu imovinu je 8 dana od dana održanog nadmetanja. Uplata kupoprodajne cijene može se izvršiti na račun stečajnog dužnika br. 5520002070951809 otvoren kod Addiko banke a.d. Banja Luka.
 1. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od 8 dana, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i novim zaključkom odrediti da su predmetna osnovna sredstva i zalihe prodane drugom po redu ponuđaču, koji treba u roku od 8 dana od dana prijema tog zaključka da deponuje prodajnu cijenu.
 2. Ukoliko ni drugi ponuđač ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.
 3. Kupac koji putem licitacije kupi ponuđena osnovna sredstva i zalihe, izvrši uplatu kupoprodajne cijene dužan je da pristupi zaključenju Ugovora o kupoprodaji u roku od 8 dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Stečajni dužnik predaje u posjed osnovna sredstva i zalihe prema odredbama zaključenog Ugovora o kupoprodaji, a shodno podacima o osnovnim sredstvima i zalihama prema nalazu sudskih vještaka.
 4. Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane stvari nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza i taksa prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.
 5. Pravila prodaje biće učesnicima licitacije podijeljena neposredno prije održavanja licitacije.
 6. Ovaj oglas-zaključak je objavljen na oglasnoj tabli stečajnog dužnika, oglasnoj tabli suda i web stranicama Privredne komore Republike Srpske i Privredne komore RS – područna jedinica Banja Luka.
AVATAR

Kompanija Legit na svjetsko tržište plasirala domaću igru za pametne telefone 

By | Aktuelnosti, ICT, slide, Zanimljivosti IKT | No Comments

Kompanija Legit d.o.o. sa sjedištem u Banjaluci uspješno je okončala svjetsku premijeru igre “Pets Hero”.
Legit je prvi i trenutno jedini studio za produkciju video igara u Banjaluci.
„Pets Hero“ svijet jedinstveno je iskustvo u kojem su igrači u ulozi superheroja i zaštitnika kućnih ljubimaca.

Read More
Erasmus za mlade preduzetnike - logo

Poziv preduzećima i preduzetnicima za učešće u programu „Erasmus za mlade preduzetnike“

By | Aktuelnosti, Projekti | No Comments

Obavještavamo vas da Eda – Agencija za razvoj preduzeća je objavila javni poziv za učešće preduzeća i preduzetnika u programu Evropske unije „Erasmus za mlade preduzetnike“. Riječ je o programu prekogranične razmjene koji preduzećima i preduzetnicima iz BiH pruža priliku da sarađuju sa ozbiljnim i posvećenim novim preduzetnicima iz drugih zemalja na razvoju novih poslovnih ideja, upoznavanju novih tržišta i uspostavljanju kontakata, čime postaju dio evropske mreže uspješnih preduzetnika.

Prijaviti se mogu sve osobe iz BiH koje su vlasnici ili članovi uprave malog ili srednjeg preduzeća, imaju više od tri godine preduzetničkog iskustva, koje su voljne da podijele svoje znanje i iskustvo sa novim preduzetnikom.

Koje su koristi od učešća u programu?

 • Novi preduzetnik će donijeti drugačiju perspektivu na poslovanje, znanje o tržištu i kulturi svoje zemlje kao izvor novih inovativnih ideja i pogleda;
 • Poslovni kontakti i znanje o tržištu zemlje novog preduzetnika;
 • Pristup vještinama i znanjima novog preduzetnika koji nisu prisutni u Vašoj firmi;
 • Učešće u panevropskoj mreži preduzetnika i kontakti sa uspješnim preduzetnicima iz drugih zemalja;
 • Prilika za unapređenje potencijala rasta firme i ostvarivanje direktnog partnerstva sa firmom novog preduzetnika;
 • Povećanje vidljivosti i prestiža firme kroz učešće u medijskim izvještajima programa Erasmus za mlade preduzetnike;
 • Unapređenje jezičkih vještina;
 • Učešće u Alumni mreži programa Erasmus za mlade preduzetnike, itd.

Zainteresovanim preduzećima i preduzetnicima Eda pruža tehničku podršku prilikom registracije u evropsku bazu preduzetnika, ostvarivanju kontakta i definisanju plana posjete odabranog preduzetnika iz inostranstva, nakon čega ta osoba dolazi u mjesto poslovanja preduzeća/preduzetnika. Saradnja teče po usaglašenom planu koji doprinosi ostvarenju ciljeva kako preduzeća/preduzetnika domaćina, tako i mladog preduzetnika iz inostranstva.

U bazi podataka programa „Erasmus za mlade preduzetnike“ je registrovano preko 12.000 preduzetnika domaćina i preko 20.000 mladih preduzetnika iz 45 država, a do sada je uspješno realizovano preko 10.000 posjeta.

Zainteresovana preduzeća i iskusni preduzetnici koji žele da dobiju detaljnije informacije o programu i načinu prijavljivanja, treba da najkasnije do petka, 4.11.2022. popune online obrazac: https://bit.ly/3TnuBqA

Za više informacija o programu i načinu prijave, kontaktirajte Edu – Agenciju za razvoj preduzeća (kontakt osoba Pavle Miovčić pavle.miovcic@edabl.org, telefon 051/300-241).

Sajmovi i Buyer mission programi, novembar 2022 Turska

By | Aktuelnosti | No Comments

Kancelarija savjetnika za trgovinu u Ambasadi Turske u BiH nas je obavijestila o sajmovima i Buyer mission programima koji se održavaju u novembru 2022. godine u Turskoj.

U okviru pomenutih sajmova u “navedenim datumima“ će se održati Buyer Mission Programi. Tokom programa održat će se B2B bilateralni susreti sa turskim privrednicima i posjeta sajmu. Učesnicima (po jedan predstavnik iz kompanije) gore pomenutog Programa biće plaćeni troškovi smještaja sa doručkom. Učesnici programa su obavezni poznavati jedan od tri strana jezika engleski, njemački ili francuski. Također, učesnici programa trebaju posjedovati ovlasti za odlučivanje o kupovini. U nekim slučajevima kada nema dovoljno prijava učesnika stranih kompanija za Buyer Mission Program isti se mogu otkazati, te iz tog razloga se mole učesnici da ne kupuju avionske karte prije odobrenja Ministarstva trgovine Turske.

Zainteresovane kompanije mogu aplikacione formulare dostaviti Kancelariji savjetnika za trgovinu najkasnije do datuma koji su navedeni u koloni tabele „krajnji rok za dostavu aplikacionih formulara“ na broj faksa: 033/208-562, ili putem maila saraybosna@ticaret.gov.tr, nakon čega će biti kontaktirane samo one kompanije koje budu izabrane za učešće u gore pomenutom Programu.

Ljubazno Vas molimo da prijavu koju dostavljate Kancelariji savjetnika za trgovinu u Ambasadi Turske dostavite u kopiji mejla i na adrese gordanas@komorars.ba  i jelenat@komorars.ba.

Application Form 2022

Prilog Novembar 2022