Info Pult

Poziv

Poziv na sastanak: Prilike i šanse za saradnju sa EBRD-om

By | Digitalna transformacija, EBRD, Najave događaja, Projekti, slide | No Comments

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropska unija (EU) pojačavaju podršku malim i srednjim preduzećima u Bosni i Hercegovini na polju digitalizacije i automatizacije privrede. Lansirana je nova kreditna linija GO Digital, a projekat uključuje i subvencije za implementaciju raznih softverskih rješenja u MSP.

Read More

Analize radne verzije Pravilnika o zaštiti od buke u životnoj sredini, 15.06.2022

By | Najave događaja | No Comments

Sastanku na temu Analize radne verzije Pravilnika o zaštiti od buke u životnoj sredini biće organizvan u srijedu, 15.06.2022. godine sa početkom u 11:00 časova u prostorijama Privredne komore Republike Srpske.

Sastanku će prisustvovati predstavnici Ministarstva za prostorno uređenje građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, te privrednih subjekata – članica Privredne komore Republike Srpske.

Cilj sastanka je izrada što kvalitetnijeg i sveobuhvatnijeg teksta Pravilnika kako bi imao što manje negativnih efekata i dodatnih opterećenja za privredne subjekte, s obzirom da se istim prvi put detaljnije razrađuje segment zaštite od buke u Republici Srpskoj u skladu sa direktivama Evropske unije. Smatramo da bi naročito značajno bilo učešće privrednika iz sektora turizma i ugostiteljstva, prevoza putnika i roba, skladištenja, trgovine, drvoprerade ali i prerađivačke industrije, s obzirom da se Pravilnikom uvode određene obaveze za predmetne privredne subjekte. Jedna od odredbi koje bi trebale biti predmet razmatranja na sastanku jeste prijedlog da se uvede obaveza učešća u troškovima dodatnih mjera zaštite od buke pravnih lica koja u obavljanju svojih redovnih djelatnosti ili organizacijom javnih manifestacija utiču na izloženost građana buci iznad graničnih vrijednosti navedenih u prilozima Pravilnika (član 6. Pravilnika).

Najljubaznije Vas molimo da, povratom na e-mail aleksandraik@komorars.ba, potvrdite učešće na sastanku, a najkasnije do ponedeljka 13.06.2022. godine do 16.00 časova.

b2b

Privredna posjeta Udružеnjе izvоznikа еlеktričnе opreme i еlеktrоnikе Turske (ТЕТ) Bosni i Hercegovini, 06.06.2022. Sarajevo

By | Najave događaja | No Comments

Udružеnjе izvоznikа еlеktričnе opreme i еlеktrоnikе (ТЕТ) u svrhu јаčаnja bilаtеrаlnih еkоnоmskih оdnоsа i sаrаdnjе sа drugim zеmlјаmа putеm trgоvinskih dеlеgаciја u еlеktrо-еlеktrоnici i еnеrgеtskој industriјi, organizuje privrednu posjetu Bosni i Hercegovini, zajedno sa 15 kоmpаniја kоје su zainteresovane za trgovinu i investicije.

Susreti sa bh kompanijama će se održati 06.06.2022. godine sa početkom u 09.00 časova, u hotelu Hills u Sarajevu.

Događaj je planiran po sljedećem rasporedu:

  • 08.30 – 09.00 – registracija;
  • 09.00 – 09.30 – ceremonija otvaranja;
  • 09.30 – 12.30 – B2B susreti;
  • 12.30 – 13.30 – ručak;
  • 13.30 – 17.00: B2B susreti (nastavak);

U prilogu je lista kompanija iz Turske koje će biti u delegaciji. Ukoliko ste zainteresovani za učešće u ovom događaju, molimo Vas da nas informišete na mejl gordanas@komorars.ba ili jelenat@komorars.ba.

Turkish Trade Delegation to BOSNIA AND HERZEGOVINA

carina4

Poziv na radionicu: „Status ovlaštenog privrednog subjekta u Bosni i Hercegovini“

By | Najave događaja, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Radionica ima za cilj da predstavi mogućnosti koje obezbjeđuje status ovlaštenog privrednog subjekta (AEO) kako bi se podigla svijest o prednostima ovog statusa među privrednim subjektima u Republici Srpskoj. Polaznici će imati mogućnost da se upoznaju sa procedurama dobijanja statusa ovlaštenog subjekta kao i prednostima i odgovornostima statusa ovlaštenog privrednog subjekata.

Read More
12.05.2022-1

Poziv za učešće na radionici „Digitalizacija i inovacije“

By | Aktuelnosti, EEN, Najave događaja, slide | No Comments

Cilj radionice je obezbjediti podršku za unapređenje inovativnih kapaciteta MSP korišćenjem digitalnih tehnologija. Zahvaljujući digitalnim rješenjima, uz odgovarajuću podršku i raspoložive instrumente, kao i kroz saradnju sa donosiocima relevantnih politika, predstavnicima javnog sektora i naučno-istraživačkih institucija, MSP će unaprijediti svoje poslovanje.

Read More
obnovljivi-izvori-energije-02

Edukacija ”Perspektive tržišta, snabdijevanja i distribucije u elektroenergetskom sistemu Republike Srpske”

By | Edukacije, Najave događaja, slide | No Comments

S obzirom na promjene nastale na tržištu električne energije koje za rezultat imaju povećanje cijena i obaveze Republike Srpske u pogledu realizacije ugovora u oblasti energetske zajednice, organizujemo edukaciju sa ciljem informisanja članstva o tržištu električne energije, snabdijevanju i ulozi distributera.

Read More
IKT

Sastanak IKT kompanija sa ministrom MNRVOID

By | ICT, Najave događaja, Najave IKT, slide | No Comments

Sutra, 25.02.2022. godine, će delegacija privrednih kompanija iz granskog udruženja za IKT da održi sastanak sa ministrom gospodinom Srđanom Rajčevićem iz MNRVOID.
Gransko udruženje za IKT okuplja skoro 500 privrednih društava iz Republike Srpske i do sada smo imali sistemsku i partnersku saradnju na više nivoa. Ovaj sektpor je značajno uticao da se formira Centar za Digitalnu Transformaciju – CDT pri privrednoj komori Republike Srpske kao kompetentna snaga i potencijal za realizaciju razvoja i inovativnosti naše cjelokupne privrede.

Read More
IKT Association

Prezentacija rješenja iz IKT sektora

By | ICT, Najave događaja, Najave IKT, slide | No Comments

Promocija rezultata digitalne transformacije, koju je Privredna komora Republike Srpske, u saradnji sa partnerima, sprovela u okviru projekta „Centar za digitalizaciju, podizanje konkurentnosti i inovacije u MSP – DigIT SME“, biće održana u petak, od 12 časova, u Sky Bar-u hotela „Courtyard by Marriott“ Banja Luka.

Ovo će biti prilika da se na događaju obrati predsjednica Izvršnog odbora za IKT gospođa Sanja Kalaba kao i pet IKT privrednih društava sa svojim prezentacijama. Planska aktivnost granskog udruženja za IKT se ovim počinje realizovati a usmjerena je prema svim drugim sektorima privrede u Republici Srpskoj i predstavljanju cjelovitih primjena informaciono-komunikacionih tehnologija za potrebe digitalne transformacije u privredi Republike Srpske.

Read More
AOE_930_590_Adapting_Digital_Models_AdobeStock_298000277

U petak promocija rezultata digitalne transformacije

By | Digitalna transformacija, ICT, Najave događaja, Najave IKT, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Osnovne aktivnosti projekta bile su uspostavljanje i jačanje Centra za digitalnu transformaciju Privredne komore Republike Srpske (CDT PKRS), unapređenje znanja MSP, te osposobljavanje konsultanata za primjenu digitalne transformacije u MSP i podrška u implementaciji digitalne transformacije u preduzećima, štо је u prеthоdnоm pеriоdu uspјеšnо realizovano.

Read More

Redovna sjednica Izvršnog odbora granskog udruženja za ICT

By | Najave događaja, Najave IKT | No Comments

U srijedu, 29.12.2021. u 11.00h godine u online formatu će se održati redovna sjednica Izvršnog odbora granskog udruženja za ICT.

Predložen je dnevni red sastanka sa posebnim akcentom na planirani program rada i aktivnosti u narednoj 2022. godini. Posebno će se članovi upoznati sa prethodnim aktivnostima granskog uddruženja kao i aktuelnim temama. Jedna je i usvojena zakonska regulativa, rad u okviru Centra za digitalnu transformaciju sa pregledom budžeta koji se planira u mreži za digitalnu transformaciju Republike Srpske čiji su učesnici i ministarstva u Vladi RS.

Aktuelna je tema u vezi sa povećanjem električne energije i njenim uticajem na primjenu modernih tehnologija u proizvodnim procesima, kontinuitet isporuke i kvalitet isporučene energije.

Zaključci na redovnoj sjednici će biti sastavni dio kompletnog plana rada i programa rada Privredne komore Republike Srpske.

Energetska-efikasnost

Online konferenciju „Energetska efikasnost u industriji“

By | Najave događaja | No Comments

Predstavništvo njemačke u BiH organizuje online konferenciju i potencijalne individualne poslovne razgovore na temu „Energetska efikasnost u industriji“, a uz podršku Bavarskog ministarstva za privredu, razvoj i energiju u periodu od 10. do 11. novembra 2021. godine

Bavarsko ministarstvo za privredu, razvoj i energiju će preko svoje agencije „Bayern International“ realizovati ovaj online događaj u okviru programa „Bayern – Fit for Partnership“.

Privredna društva imaće priliku saznati više o inovativnim rješenjima bavarskih kompanija iz oblasti energetske efikasnosti, o stanju na tržištu i mogućnostima za uspostavljanje partnerskih odnosa.

Program se sastoji od stručne konferencije i individualnih razgovora putem b2match platforme. Ciljna grupa projekta su rukovodioci tj. donosioci odluka, te eksperti bosanskohercegovačkih kompanija i institucija u datoj oblasti.

Ukoliko želite učestvovati, potrebno je da se prijavite  najkasnije do 05.11.2021. godine na aida.bajramovic@ahk.ba

Učešće na ovom programu je besplatno.