Info Pult

VIDRA d.o.o. Banja Luka – u stečaju: Zaključak o javnoj prodaji

By | Tenderi | No Comments

VIDRA doo Banja Luka – u stečaju

Vaclava Havleka Vene br.1, Banja Luka

Broj: 57 0 St 133857 20 St

 

Datum: 10.09.2021. godine

 

Na osnovu člana 155., 160. i 166. Zakona o stečaju (“Službeni glasnik RS” br. 16/16), Odluke Skupštine povjerilaca Vidra doo Banja Luka – u stečaju od 07.06.2021. godine, a u skladu sa članovima 24. do 39. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom ( “Službeni glasnik RS” br. 54/17)   stečajni upravnik  objavljuje:

 

ZAKLJUČAK O  JAVNOJ PRODAJI

(USMENIM JAVNIM NADMETANJEM – LICITACIJA)

Stečajni dužnik VIDRA doo Banja Luka – u stečaju, prodaje putem usmenog javnog nadmetanja (licitacija), a prema elaboratu – procjeni sudskog vještaka mašinske struke Alekse Nježića,  pokretnu imovinu i to:

 • LOT 1oprema (sto, računari, fiskalni printer)

ukupne procjenjene vrijednosti 670,00 KM

 

 • LOT 2rezervni dijelovi i oprema za vozila (dihtunzi auspuha, dihtunzi glave, dihtung dekla, dihtung usisne –izduvne grane, dihtung kartera, gumice ventila, vijci glave, hidropodizači, grijači, remeni, filteri goriva, filteri ulja, filteri zraka, filteri kabine, uložak dizne, svjećice, kočioni diskovi, disk pločice, kočioni cilindri, protokomjeri zraka, manžete, pakne, amortizeri, zglob točka, termostati)

            ukupne procjenjene vrijednosti 43.355,00 KM

 

NAČIN I USLOVI PRODAJE

Imovina se prodaje u faktičkom, pravnom i viđenom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i neće se primati nikakve naknadne reklamacije u pogledu prodate imovine.

Za uvid u stanje i karakteristike imovine te preuzimanje prodajne dokumentacije potrebno je najaviti se pozivom na tel.br. 065/662-170.

Imovina se prodaje u lotovima (dva lota).

Depozit za učešće na javnoj prodaji iznosi 10% od procjenjene ukupne vrijednosti svakog od lotova.

Detaljniji opis pojedinačnih predmeta prodaje, sa pojedinačno procjenjenim vrijednostima te ostalim eventualnim napomenama predstavlja sastavni dio prodajne dokumentacije.

Pravo učešća na javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica zastupljena putem zakonskog zastupnika ili punomoćnika i  koja uplate depozit sa naznakom i  navedenim iznosom  i to najkasnije 2 dana prije dana održavanja licitacije na žiro račun VIDRA doo Banja Luka – u stečaju br. 5551000052769035 otvoren kod Nova Banka ad Banja Luka. Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati na licitaciji.

Početna cijena na ovoj javnoj prodaji jeste procjenjena vrijednost a na ovoj javnoj prodaji imovina se ne može prodati ispod 30% od procjenjene vrijednosti.

Prije početka licitacije učesnici su dužni potpisati izjavu o gubitku prava na povrat depozita.

Licitacija će se održati i kada prisustvuje samo jedan ponuđač.

Stečajni upravnik imenuje Komisiju za sprovođenje postupka prodaje i donosi pravila licitacije koja će se predočiti učesnicima na početku licitacije.

Rok za uplatu kupoprodajne cijene iznosi 8 dana od dana održavanja licitacije. Uplatu izvršiti na račun VIDRA doo Banja Luka – u stečaju br. 5551000052769035 otvoren kod Nova Banka ad Banja Luka.

Sve troškove poreza, PDV, taksa, naknada, prepisa i ostalih troškova u vezi sa imovinom koja je predmet prodaje snosi kupac.

Licitacija će se održati dana 30.09.2021.godine u prostorijama Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva br.108, Banja Luka sa početkom u 15:00 časova.

Ovaj oglas objaviće se na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, dnevnom listu “Glas Srpske”  kao i na web stranicama Privredne komore Republike Srpske i Privredne komore RS – područna jedinica Banja Luka.

  Stečajni upravnik

 Aleksandar Vuksan

 

JP ”ROBNE REZERVE REPUBLIKE SRPSKE” a.d-u stečaju Banja Luka: OGLAS o prodaji pokretne imovine stečajnog dužnika putem zatvorenih ponuda

By | Tenderi | No Comments

JP ”ROBNE REZERVE REPUBLIKE SRPSKE” a.d. – u stečaju,  Banja Luka

Nikole Pašića br. 46

BANJA LUKA

Broj: 1038/21

Datum: 30.08.2021. godine

 

Na osnovu člana 155.,157. i 160. Zakona o stečaju Republike Srpske (Sl.gl.RS br: 16/16), a u  skladu sa čl. 40. do 46.  Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Sl.gl. RS“ broj: 54/2017), Odluke Skupštine povjerilaca donesene dana 13.11.2017. godine i Odluke Odbora povjerilaca donesene dana 16.06.2021. godine, stečajni upravnik dana 30.08.2021. godine objavljuje:

 O G L A S  

o prodaji pokretne imovine stečajnog dužnika

– putem zatvorenih ponuda-

 

 1. PREDMET PRODAJE:

 

Prodaje se imovina stečajnog dužnika  JP ”Robne rezerve Republike Srpske” a.d. – u stečaju  Banja Luka, Ul. Nikole Pašića br. 46, Banja Luka, i to:

 1. A) VOZILO
R/B Tip  vozila Broj šasije Broj motora God. proiz. Procjena
1 PMV PASAT CL WVWZZZ31ZMB10823 AAZ001276 1993 1.173,09

 

Na trećoj javnoj prodaji pokretne imovine (vozilo) stečajnog dužnika JP “Robne rezerve Republike Srpske” a.d. – u stečaju, Banja Luka, imovina (vozilo) se prodaje po cijeni od 1/3 od procijenjene vrijednosti, ispod koje cijene se imovina na ovoj licitaciji ne moze prodati. 

Za sve dodatne informacije vezano za lokaciju vozila, registraciju i tehničku ispravnost istih, obratite se na broj 051/326-332 ili 065/783-889.

 

 1. B) KABLOVI

 

 1. Energetski kabal, aluminijski, dva koluta:
 • proizvođač: Industrija kablova Svetozarevo
 • tip: TK XII E 48-A, 1×400/50, 04/110 kV
 • debljina aluminijuma: fi 26 mm
 • proizvodnje: 1986

 

Ukupna dužina kablova: 1116 m

Ukupna težina aluminijuma: 1730 kg

Procijenjena vrijednost kablova- aluminijuma iznosi: 1.250,00 KM.

Procijenjena vrijednost od  1.250,00 KM  predstavlja početnu i najnižu cijenu ispod koje se imovina (kablovi) na prvoj licitaciji ne moze prodati. 

Ponuđena imovina se prodaje “u paketu”, po principu viđeno-kupljeno i neće se primate nikakve reklamacije koje se odnose na kvalitet i ostale karakteristike stvari i oštećenja. Troškovi odvoza kupljene imovine idu na teret kupca.

 

II  PRAVO NA NADMETANJE

 

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja uredno dostave ponude za jedan ili više predmeta nadmetanja i uplate depozit na račun stečajnog dužnika broj: 562 099 81420025 96 kod “NLB banke” u Banja Luci u visini od 10 % od početne (procijenjene) cijene za svaki predmet nadmetanja, i to zaključno sa  danom 16.09.2021. godine do 24:00 časova.

Dokaz o uplati depozita – uplatnicu, ponuđači su dužni da dostave uz ponudu.

 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom “PONUDA – NE OTVARAJ” sa obaveznom naznakom predmeta licitacije (VOZILO ili KABAL) na adresu JP “Robne rezerve Republike Srpske” a.d. – u stečaju, Banja Luka, Ulica Nikole Pašića broj 46, u roku od 15 dana od dana objavljivanja. U ponudi je potrebno navesti osnovne podatke o ponuđaču, naziv predmeta prodaje i ponuđenu cijenu.

 

Sve potpunije informacije mogu se dobiti na telefon broj: ++387 (051) 326 332.

 

 

III VRIJEME I NAČIN IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

Komisija za licitaciju će u prisustvu ponuđača (koji budu zainteresovani da prisustvuju licitaciji) izvršiti otvaranje ponuda u prostorijama stečajnog dužnika JP “Robne rezerve Republike Srpske” a.d. – u stečaju Banja Luka, u Ul. Nikole Pašića br. 46, Banja Luka, dana 22.09.2021. godine, sa početkom u 13:00 časova. 

 

Za napovoljnijeg ponuđača, biće izabran ponuđač koji ponudi najveći iznos za pojedini predmet imovine. U slučaju da budu dostavljene ponude sa istim ponuđenim iznosom, prednost se daje ponuđaču čija je ponuda ranije predata na poštu.

Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača, stečajni upravnik će dostaviti na adresu kupca. Ponuđačima, čije ponude nisu prihvaćene, vratiće se depozit u roku od 3 (tri) dana po okončanju javne prodaje na poslovni-tekući račun. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja Zaključka, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje obezbjeđenja, a novim Zaključkom će se odrediti sljedeći najpovoljniji ponuđač. Svi troškovi vezani za prodaju imovine padaju na teret kupca.

 

Ovaj Zaključak objavljen je na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjaluci, dnevnom listu “Večernje novosti” Banja Luka, izdanje za Republiku Srpsku i Privrednoj komori Republike Srpske (www.bl.komorars.ba)

 

 

 

 

                                                                                                                       Stečajni upravnik

                                                                                                                Dosta Baraković, dipl.ecc

JP ”ROBNE REZERVE REPUBLIKE SRPSKE” a.d-u stečaju Banja Luka: OGLAS o prodaji imovine stečajnog dužnika putem javnog nadmetanja – IV licitacija

By | Tenderi | No Comments

JP ”ROBNE REZERVE REPUBLIKE SRPSKE” a.d-u stečaju  Banja Luka

Br:57 0 St 122058 17 St

Broj: 1037/21

Datum: 30.08.2021. godine

 

Na osnovu člana 155.,157. i 160. Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske (Sl.gl.RS br: 16/16), a u  skladu sa čl. 40. do 46.  Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Sl.gl. RS“ broj: 54/2017), Odluke Skupštine povjerilaca donesene dana 13.11.2017. godine i Odluke Odbora povjerilaca  od 16.06.2021. godine, stečajni upravnik dana 30.08.2021. godine donosi:

 

 O G L A S

o prodaji imovine stečajnog dužnika

putem  javnog nadmetanja

-IV licitacija-

 

 1. PREDMET PRODAJE:

 

Prodaje se imovina stečajnog dužnika  JP ”ROBNE REZERVE REPUBLIKE SRPSKE” a.d-u stečaju  Banja Luka, Nikole Pašića br. 46, koja se odnosi na:

 

 

 1. A) Imovina – skladište u suterenu poslovnog objekta u krugu nekadašnjeg privrednog društva « Velepromet » Prijedor
R/b List nepokretnosti broj k.č. broj: Površina  (u m2) Vrsta prava Obim prava
1 4210/3 116 710 Svojina 1/1

 

Kako se objekat nalazi u suterenu poslovnog objekta u krugu nekadašnjeg privrednog društva « Velepromet » Prijedor, postoji pravo zajedničke svojine na zemljištu na kojem leži objekat.

 

 

A1 ) Upisi

Navedena imovina je upisana u LN broj: 4210/3 K.O. Prijedor 2, parcela označena kao k.č. br: 116, podbroj parcele: 3, ukupne površine 710 m², u naravi skladište, pravo svojine upisano na JP “Robne rezerve Republike Srpske” a.d. – u stečaju Banja Luka sa 1/1 dijela.

 

 

B2) Lokacija i opis poslovnog prostora

Nekretnina se nalazi u krugu bivšeg Privrednog društva «Velepromet » Prijedor. Prostor je smješten u suterenu poslovnog objekta. Objekat je izgrađen 1980. godine, spratnosti Su+P+1. a nalazi  se u sjeverozapadnom dijelu grada Prijedor, uz magistralni put M4 Banja Luka- Prijedor- Novi Grad, sa desne strane kada se kreće u smjeru Novog Grada.

Pristup skladištu je obezbijeđen sa interne saobraćajnice, koja nije u vlasništvu Robnih rezervi.

Ovom skladištu nije omogućen pristup direktno sa javne saobraćajnice, što znači da se mora imati saglasnost vlasnika saobraćajnice za prilaz nekretnini.

 

Ukupno procijenjena vrijednost poslovnog prostora –skladišta  je 223.905,60 KM,  a utvrđena je na bazi procjene tržišne vrijednosti nekretnine i opreme prema nalazu stalnog sudskog vještaka građevinsko-arhitektonske struke  Milana Subotića iz Kozarske Dubice.

 

Na IV (četvrtoj) javnoj prodaji imovine stečajnog dužnika JP “Robne rezerve RS” a.d. – u stečaju, Banja Luka, imovina se prodaje po procjenjenoj vrijednosti, s tim da najniža cijena po kojoj se može prodati imovina na ovoj licitaciji ne može biti ispod 50 % od procjenjene vrijednosti.

 

II  ZAJEDNIČKE ODREDBE:

 

Prodaja imovine stečajnog dužnika obaviće se putem usmenog  javnog nadmetanja –  licitacije, dana  05.10.2021. godine sa početkom u 13:00 časova, u zgradi  Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Ul. Gundulićeva br. 108,  u Velikoj Sali – prizemlje.

 

IIa)   PREGLED IMOVINE I PREUZIMANJE PRODAJNE DOKUMENTACIJE

 

Prodaja  imovine se vrši po načelu «viđeno-kupljeno», bez naknadnih prigovora i reklamacija na stanje imovine koja je predmet ponude.

Imovina se može pogledati  dana 20.09.2021. god. u 12,00 časova, uz najavu na telefon broj:  065 783 889 (Milan Trninić).

 

Prodajna dokumentacija koju čine: Obrazac prijave za učešće u postupku prodaje, Izjava o gubitku prava na povrat depozita, Izvod iz  «Procjene tržišne vrijednosti nekretnina i opreme «  i Obavještenja potencijalnim kupcima, može se preuzeti u sjedištu stečajnog dužnika na adresi : JP « Robne rezerve RS » a.d – u stečaju, Nikole Pašića 46, Banja Luka zaključno sa 01.10.2021. godine.

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon 051 326 332 (Rada Josipović).

 

 

III  PRAVO NA NADMETANJE

          

 1. Pravo na nadmetanje imaju sva pravna i fizička lica, koja su ispunila niže navedene uslove:

 

–   preuzela prodajnu dokumentaciju,

–   u predviđenom roku uplatila depozit na račun stečajnog dužnika broj: 562 099 81420025 96

kod „NLB banke“ a.d.  Banja Luka u visini od 22.390,56  KM, i to zaključno sa danom  01.10.2021. godine do 24:00 časa, i o izvršenoj uplati predoče dokaz, a što će nakon provjere uplate depozita, licitiranju moći pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu

izvršili u roku.

 

 1. Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja, pokazati stečajnom upravniku, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako fizičko lice zastupa punomoćnik, isti je obavezan predati stečajnom upravniku valjanu punomoć za zastupanje i dokaz o uplati depozita.

    Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku (direktoru) ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik, isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid rješenje o upisu u sudski registar, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavlja punomoćnik, isti je obavezan da stečajnom upravniku preda na uvid valjanu punomoć i dokaz o uplati depozita.

 Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.

 

 1. Javno nadmetanje održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

 

 1. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da su nekretnine prodate najpovoljnijem ponuđaču. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača, stečajni upravnik će dostaviti na adresu kupca u roku od 3 (tri) dana od dana održavanja licitacije.

 

 1. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene, vratiće se depozit u roku od 8 dana nakon javnog nadmetanja na poslovni-tekući račun. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita.

Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača – kupca  smatra se dijelom avansne uplate.

 

 1. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana prijema zaključka, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je nekretnina prodana drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 30 dana od dana prijema tog zaključka da deponuje prodajnu cijenu.

Ukoliko ni drugi ponuđač ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.

 

 1. Kupac je dužan uplatiti cjelokupan iznos vrijednosti nekretnine na račun stečajnog dužnika
 2. 562 099 81420025 96 kod „NLB banke“ a.d. Banja Luka.

 

 1. Kupac koji kupi imovinu, izvrši uplatu kupoprodajne cijene, dužan je da pristupi zaključenju Ugovora o kupoprodaji u roku od 30 dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Stečajni dužnik predaje u posjed imovinu koja je predmet kupovine prema odredbama zaključenog  Ugovora o kupoprodaji.

 

 1. Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane nekretnine nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.

 

 1. Pravila prodaje biće učesnicima licitacije podijeljena neposredno prilikom održavanja licitacije.

 

 1. Ovaj Zaključak objavljen je na oglasnoj tabli stečajnog suda, dnevnom listu “Večernje novosti” izdanje za Republiku Srpsku i Privrednoj komori Republike Srpske (www.bl.komorars.ba)

 

 

 

 

                                                                                                                        Stečajni upravnik

                                                                                                               Dosta Baraković, dipl.ecc

„PINGVIN“ d.o.o. u stečaju, Trn Laktaši: Oglas o šestoj javnoj prodaji nepokretne i pokretne imovine

By | Tenderi | No Comments

„PINGVIN“ d.o.o. u stečaju, Trn Laktaši                 57 0 St 131395 19 St

Ul. Cara Dušana br 71

Dana: 24.08.2021.god.

Na osnovu člana 155, 157 i 160. Zakona o stečajnom postupku RS (sl. gl. RS br:16/16), pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom (sl. gl. RS br: 54/17), odluke skupštine povjerilaca od dana 08.07.2021.god. stečajni upravnik objavljuje

 

OGLAS O ŠESTOJ JAVNOJ PRODAJI NEPOKRETNE I POKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

 1. Predmet prodaje:

Nepokretna imovina u ulici Cara Dušana br. 71, Trn, Laktaši. Nekretninu čine: okućnica njiva 3. klase, površine 123m2, parcela broj 396/1, Poslovna zgrada u privredi površine 424m2, parcela 396/2 (spratnosti Po+Pr+Prvi sprat +G ukupne korisne površine 1073 m2) i zemljište uz privrednu zgradu površine 804 m2, parcela broj 396/2, sve upisano u ZK uložak broj 1723 KO Trn, opština Laktaši i list nepokretnosti broj 2555/5, ukupne površine 1351 m2 sa pravom vlasništva  1/1 udjela u korist stečajnog dužnika „Pingvin“ d.o.o. Laktaši,

Procijenjena vrijednost nekretnina iznosi….4.125.854,10 KM

 

Pokretna imovina-oprema po spisku iz elaborate o procjeni vještaka mašinske struke Jovana Karanovića iz Banja Luke. Procijenjena vrijednost…..129.860,00 KM.

Vozila po elaborate o procjeni ukupne vrijednosti……. 17.350,00 KM

Ukupno procijenjena vrijednost imovine iznosi……..4.272.524,10 KM

 

Ponuđena imovina prodaje se u kompletu u zatečenom pravnom statusu i viđenom stanju u momentu prodaje i na kupce se prenosi obim prava kojima prodavac raspolaže, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

Imovina se može pogledati u dogovoreno vrijeme uz prethodnu najavu na telefon broj:      063/790-272 (stečajni upravnik)

 

 1. Minimalna cijena ponude na šestoj (VI) licitaciji iznosi ……… 1.069.567,00 KM.
 2. Preduslovi za učešće u dostavljanju ponuda: Uplata depozita u iznosu od 50.000,00 KM, kao

i preuzimanje dokumentacije koja sadrži izjavu o gubitku depozita.

 1. Rok i mjesto za dostavu ponude i održavanje licitacije: Zapakovane ponude u zatvorenoj koverti se dostavljaju najkasnije do 22.09.2021.godine lično ili poštom na adresu stečajnog dužnika ul. Cara Dušana br.71, Trn, Laktaši sa naznakom: PONUDA ZA LICITACIJU-NE OTVARATI.
 2. Otvaranje prispjelih ponuda obavit će komisija u sastavu tri člana koju imenuje stečajni upravnik dana Petak 24.09.2021.godine u 1300 časova u sali prizemlja Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva br.108, Banja luka.
 3. Licitacija putem zatvorenih i zapečaćenih ponuda održaće se i kada učestvuje samo jedan ponuđač.
 4. Pravo učešća i validnost ponuda: Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja dostave ponudu do navedenog roka, preuzmu dokumentaciju i uplate depozit u iznosu od 50.000,00 KM na račun stečajnog dužnika broj: 5620998160210078 kod NLB Banke a.d. Banja Luka najkasnije do 22.09.2021 .godine
 5. Ponude pristigle nakon isteka roka i ponude ponuđača koji nije preuzeo dokumentaciju i prije dostavljanja ponuda uplatili depozit kao garanciju se neće uzeti u razmatranje.

9.Pravo učešća na licitaciji imaju svi registrovani ponuđači koji su se prijavili na licitaciji putem zatvorenih ponuda i potpisali izjavu o saglasnosti za NE VRAĆANjE depozita u slučaju odustajanja od kupovine.

U slučaju nekompletnosti ponude ili odustajanju ponuđača od iste, uplaćeni depozit kao garancija za ozbiljnost ponude se neće vratiti ponuđaču.

 1. Sadržaj ponude, (ponuda treba da sadrži): Podaci o pravnom licu (izvod iz sudskog registra u originalu ili ovjerena fotokopija ne starija od 3 mjeseci, broj transakcionog računa, JIB broj, broj telefona pravnog lica, ime i prezime ovlaštenog lica u postupku licitacije, kopija identifikacionog dokumenta, broj telefona i adresa). Fizička lica: Podaci o fizičkom licu (ime i prezime, JMBG, adresa, broj telefona i kopija identifikacionog dokumenta). Ponude moraju biti potpisane od strane podnosioca i ovjerene pečatom ako je podnosilac pravno lice.
 2. Otvaranju ponuda mogu prisuotvovati fizička lica lično ili po punomoćniku, te lice koje je ovlašteno da zastupa pravno lice u postupku licitacije.
 3. Ukoliko ponudu dostavi samo jedan ponuđač, čija cijena je ista ili veća od minimalne početne, Komisija ga proglašava pobjednikom licitacije.
 4. Ukoliko ponudu na licitaciji podnese više ponuđača sa istom cijenom, Komisija će ih pozvati da ukoliko žele izvrše povećanje cijene ponude usmenim javnim nadmetanjem. Ukoliko ponuđači to ne žele ili nisu prisutni na javnom otvaranju ponuda, Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije podnio ponudu prema datumu i vremenu prijema iste koji će se evidentirati na ponudi. O rezultatima nadmetanja ponuđači će biti blagovremeno obaviješteni, a o preduzetim radnjama komisija vodi zapisnik.
 5. Nakon zaključenja licitacije, utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da su nekretnine prodate najpovoljnijem ponuđaču. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog kupca smatra se dijelom avansne uplate.
 6. Sa ponuđačem (kupcem) koji je ponudio najveću pojedinačnu cijenu i izvršio uplatu ukupne kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana javnog nadmetanja, zaključit će se ugovor o kupoprodaji u roku od 8 dana od dana uplate sredstava.
 7.  Ukoliko izabrani kupac ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene u navedenom roku, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat depozita na osnovu potpisane izjave, a stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljalom i novim zaključkom odrediti da je nekretnina prodana drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 30 dana od dana prijema tog zaključka da uplati prodajnu cijenu. Ako ni drugi ponuđač ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.
 8. Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze, kao i pripadajući PDV i sl. u vezi sa navedenom imovinom snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene , nema u odnosu na prodanu imovinu nikakvih obaveza.
 9. Kupac nekretnina preuzima obavezu arhivske građe stečajnog dužnika u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi.
 10. Ovaj oglas objavljen je na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda Banja Luka, dnevnom listu „Večernje Novosti”a.d. RS, Banja Luka i Privrednoj komori Republike Srpske (www.bl.komora.ba ).

 

Stečajni upravnik:

Vlajko Gurešić

Tvornica opekarskih proizvoda Banja Luka – u stečaju: Druga javna licitacija za prodaju imovine

By | Tenderi | No Comments

  Tvornica opekarskih proizvoda Banja Luka – u stečaju

 Dana,   28.7.2021. godine

Broj: 57 0 St 128926 19 St

 

Na osnovu člana 155. stav 1. Zakona o stečaju (,,Službeni glasnik Republike Srpske’’, broj 16/16), Odluke Skupštine povjerilaca donesene na ročištu u stečajnom postupku nad Tvornicom opekarskih proizvoda a.d. Banja Luka od 27.5.2021. godine i Odluke Suda od 15.6.2021. godine, stečajni upravnik, dana 28.7.2021. godine donosi:

 

Z  A K  L  J  U  Č  A K

objavljuje se

DRUGA  JAVNA LICITACIJA

za prodaju imovine (nekretnine i pokretne stvari)

 1. Prodaje se imovina Tvornice opekarskih proizvoda a.d. Banja Luka, u stečaju, Tunjice bb i to :

 

 1. nekretnine upisane u List nepokretnosti broj: 841 Katastarska opština Zalužani i to:

–    Parcela broj 810/5  TIMARI Njiva 5. klase, površina 1.013 m2;

–    Parcela broj 811/3  JASIK Njiva 5. klase, površina 107 m2.

 

(i) Navedene nekretnine se prodaju u skladu sa odredbama člana 157. Zakona o stečaju prema propisima o prinudnom izvršenju, tako da se na drugoj javnoj prodaji nepokretnosti ne mogu prodati ispod ⅓ procjenjene vrijednosti, prema procjeni tržišne vrijednosti koju je sačinio Radenko Vukovića, vještak građevinsko – arhitektonske struke, od 17.11.2020. godine, od čega procijenjena tržišna vrijednost:

– parcela broj 810/5    iznosi         59.767,00 KM,

– parcela broj 811/3    iznosi           6.313,00 KM.

 

(ii) Na drugoj javnoj prodaji, nekretnine se ne mogu prodati ispod ⅓ procjenjene vrijednosti, tj. nekretnine se ne mogu prodati za iznos manji od 22.004,64 KM. Depozit za ponuđače koji su zainteresovani za učešće na licitaciji radi kupovine  nekretnina iznosi 10% procijenjene vrijednosti nekretnina koje se nude na ovoj licitaciji, tj. 6.608,00 KM.

 

 

 1. pokretne stvari, po procjenjenoj vrijednosti u skladu sa procjenom dr Milana Tice, vještaka mašinske struke, od 18.12.2020. godine i procjenom mr Božane Bojić, ovlaštenog procjenitelja, od oktobra 2020. godine, tako da se na drugoj javnoj prodaji, pokretne stvari ne mogu prodati ispod ⅓ procjenjene vrijednosti.

Ukupna procijenjena tržišna vrijednost pokretnih stvari koje su predmet prodaje iznosi 1.218.019,00 KM.

 

(i) Na pokretnim stvarima – osnovna sredstva, u procjeni dr Milana Tice, vještaka mašinske struke, od 18.12.2020. godine pod rednim brojem 1. mašine, postoji uspostavljeno založno pravo u korist Raiffeisen bank BiH d.d. Sarajevo, izuzev pod rednim brojem 50, 66, 73, 74, 75 i 77. Pokretne stvari po rednim brojem 50, 66, 73, 74, 75 i 77, nisu predmet prodaje.

Na zalihama i repromaterijalu u procjeni mr Božane Bojić, ovlaštenog procjenitelja, od oktobra 2020. godine, koje su predmet prodaje pod rednim brojem 28, 29 i 75, postoji uspostavljeno založno pravo u korist Milanka Pećanca iz Banja Luke.

 

(ii)  Pokretne stvari se prodaju u viđenom stanju po principu „viđeno-kupljeno”, bez garancije stečajnog upravnika i u postojećem pravnom statusu i naknadne reklamacije se neće razmatrati, a na kupca se prenose obim i prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje.

 

(iii) Prednost pri kupovini ima kupac koji je zainteresovan za sve pokretne stvari. Prodaja pokretnih stvari prema priloženim specifikacijama uz nalaz i mišljenje vještaka i procjenitelja moguća je pojedinačno po grupama.

 

(iv) Depozit za ponuđače koji su zainteresovani za učešće na licitaciji radi kupovine  pokretnih stvari iznosi 10% procijenjene vrijednosti pokretnih stvari koje se nude na ovoj licitaciji.

 

Početna prodajna cijena pokretnih stvari prema grupama iznosi:

Red.broj Naziv grupe Procijenjena tržišna vrijednost –KM Minimalna vrijednost na prvoj prodaji – KM Depozit za učešće na licitaciji – KM
1.

Mašine

(izuzev pod red. brojem 50, 66, 73, 74, 75 i 77)

 

 

 

1.212.496,00

403.761,17

 

 

 

121.249,60

2. Kalem za produžni kabal 3×1,5×25 m, 51 kom

 

1.275,00

424,57

 

 

127,50

3. Kalem za produžni kabal 3×1,5×50 m, 18 kom

 

 

720,00

239,76

 

 

72,00

4. Polovinke 33x19x10, 5040 kom

 

3.528,00

1.174,82

 

 

352,80

UKUPNO: 1.218.019,00 405.600,32 121.801,90

 

 

 1. Uvid u stanje imovine, a koja je poimenično navedena u nalazu koji je sačinio Radenko Vuković, vještak građevinsko – arhitektonske struke, u nalazu koji je sačinio dr Milan Tica, vještak mašinske struke i nalazu koji je sačinila mr Božane Bojić, ovlašteni procjenitelj, sa svim opisima i tehničkim karakteristikama, zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 12,00 do 16,00 časova na adresi: Tvornica opekarskih proizvoda a.d. Banja Luka, u stečaju, Tunjice bb (posljednji dan uvida u stanje imovine je 28.8.2021. godine).

Prethodno se najaviti pozivom na broj telefona 065 516-129 ili 065 510 692.

 1. Imovina (nekretnine i pokretne stvari) se prodaje u zatečenom imovinsko-pravnom statusu, u viđenom stanju, bez pružanja garancija u momentu prodaje i na kupca se prenosi obim prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje, pa se naknadni prigovori neće uzimati u obzir, a stečajni upravnik ne odgovara za eventualne nedostatke koje kupac utvrdi po izvršenoj prodaji.
 2. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit/depozite u skladu sa naznakom i naprijed navedenim iznosom, i to najkasnije do 28.8.2021. godine na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 552 00019121909 39 kod Addiko Bank a.d. Banja Luka, i o izvršenoj uplati predoče dokaz. Nakon provjere uplate depozita licitiranju mogu pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu izvršili u roku. Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja pokazati stečajnom upravniku ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako fizičko lice zastupa punomoćnik, isti je obavezan predati stečajnom upravniku valjanu punomoć za zastupanje i dokaz o uplati depozita.

Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid Rješenje o upisu u sudski registar-original ili izvod iz registracije, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavlja punomoćnik, isti je obavezan da stečajnom upravniku preda na uvid valjanu punomoć i dokaz o uplati depozita.

 1. Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.
 2. Sve direktne i indirektne troškove vezane za imovinu koja je predmet ove licitacije, pripadajuće takse i poreze u vezi sa imovinom snosi kupac, a prodavac nakon prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane stvari nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza, taksi, uključujući i PDV na pokretne stvari, prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu. Porezi i troškovi koji proističu iz ugovora o kupoprodaji, dodaju se na postignutu cijenu, i u cijelosti ih snosi proglašeni kupac. Troškove demontaže i transporta opreme, koja je predmet prodaje, snosi proglašeni kupac.
 3. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da je oprema prodana najpovoljnijem ponuđaču.

Ponude koje ne sadrže jasno određeni iznos ili se pozivaju na neku drugu ponudu ili na uslove koji nisu u oglasu, kao i uslovne ponude su nevažeće i neće ući u razmatranje.

Javna prodaja održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

Pravila prodaje za učesnike licitacije biće objavljena neposredno prije održavanja licitacije.

 1. Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije, dana 2.9.2021. godine (četvrtak) sa početkom u  14 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva bb,  u sali za licitacije/prizemlje.
 2. Kupac čija cijena bude prihvaćena dužan je u roku od 8 dana zaključiti ugovor o kupoprodaji kod notara (nekretnine)/ugovor o kupoprodaji (pokretne stvari), a u roku od 30 dana od dana objave zaključka o prodaji na oglasnoj tabli suda, uplatiti na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 552 00019121909 39 kod Addiko Bank a.d. Banja Luka izlicitirani iznos umanjen za iznos depozita. Kupcu koji putem licitacije kupi ponuđenu imovinu i izvrši uplatu kupoprodajne cijene stečajni dužnik predaje u posjed predmetnu imovinu u roku od 30 dana od dana izvršene uplate. Ukoliko kupac u predviđenom roku ne pristupi preuzimanju kupljene imovine, prodavac mu nije dužan vratiti izlicitiranu cijenu.
 3. Ukoliko kupac sa najpovoljnijom ponudom u roku ne uplati cijenu, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i odrediti da je drugi kupac po redu stvarni kupac, i koji je dužan da uplati licitirani iznos umanjen za iznos depozita, u roku od 30 dana od dana objavljivanja zaključka na oglasnoj tabli suda. Ukoliko ni drugi ponuđač ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača-kupca, smatra se dijelom avansne uplate.
 4. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene vratiće se obezbjeđenje odmah ili najkasnije 5 dana nakon nadmetanja.
 5. Ovaj oglas biće objavljen i na oglasnoj tabli suda, na oglasnoj tabli dužnika, dnevnom listu ‘’Glas Srpske’’, dnevnom listu ,,Dnevni avaz’’ i WEB stranicama: www.bl.komorars.ba , www.komorars.ba, www.komorabih.ba

 

Stečajni upravnik

 

VIDRA d.o.o. Banja Luka – u stečaju: Zaključak o javnoj prodaji

By | Tenderi | No Comments

VIDRA d.o.o. Banja Luka – u stečaju

 1. Vaclava Havleka Vene br.1, Banja Luka

Broj: 57 0 St 133857 20 St

 

Datum: 08.07.2021. godine

 

Na osnovu člana 155., 160. i 166. Zakona o stečaju (“Službeni glasnik RS” br. 16/16), Odluke Skupštine povjerilaca Vidra doo Banja Luka – u stečaju od 07.06.2021. godine, a u skladu sa članovima 24. do 39. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom ( “Službeni glasnik RS” br. 54/17)   stečajni upravnik  objavljuje:

 

ZAKLJUČAK O  JAVNOJ PRODAJI

(USMENIM JAVNIM NADMETANJEM – LICITACIJA)

Stečajni dužnik VIDRA doo Banja Luka – u stečaju, prodaje putem usmenog javnog nadmetanja (licitacija), a prema elaboratu – procjeni sudskog vještaka mašinske struke Alekse Nježića,  pokretnu imovinu i to:

 • LOT 1oprema (sto, računari, fiskalni printer)

ukupne procjenjene vrijednosti 670,00 KM

 

 • LOT 2rezervni dijelovi i oprema za vozila (dihtunzi auspuha, dihtunzi glave, dihtung dekla, dihtung usisne –izduvne grane, dihtung kartera, gumice ventila, vijci glave, hidropodizači, grijači, remeni, filteri goriva, filteri ulja, filteri zraka, filteri kabine, uložak dizne, svjećice, kočioni diskovi, disk pločice, kočioni cilindri, protokomjeri zraka, manžete, pakne, amortizeri, zglob točka, termostati)

            ukupne procjenjene vrijednosti 43.355,00 KM

 

NAČIN I USLOVI PRODAJE

Imovina se prodaje u faktičkom, pravnom i viđenom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i neće se primati nikakve naknadne reklamacije u pogledu prodate imovine.

Za uvid u stanje i karakteristike imovine te preuzimanje prodajne dokumentacije potrebno je najaviti se pozivom na tel.br. 065/662-170.

Imovina se prodaje u lotovima (dva lota).

Depozit za učešće na javnoj prodaji iznosi 10% od procjenjene ukupne vrijednosti svakog od lotova.

Detaljniji opis pojedinačnih predmeta prodaje, sa pojedinačno procjenjenim vrijednostima te ostalim eventualnim napomenama predstavlja sastavni dio prodajne dokumentacije.

Pravo učešća na javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica zastupljena putem zakonskog zastupnika ili punomoćnika i  koja uplate depozit sa naznakom i  navedenim iznosom  i to najkasnije 2 dana prije dana održavanja licitacije na žiro račun VIDRA doo Banja Luka – u stečaju br. 5551000052769035 otvoren kod Nova Banka ad Banja Luka. Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati na licitaciji.

Početna cijena na ovoj javnoj prodaji jeste procjenjena vrijednost a na ovoj javnoj prodaji imovina se ne može prodati ispod 50% od procjenjene vrijednosti.

Prije početka licitacije učesnici su dužni potpisati izjavu o gubitku prava na povrat depozita.

Licitacija će se održati i kada prisustvuje samo jedan ponuđač.

Stečajni upravnik imenuje Komisiju za sprovođenje postupka prodaje i donosi pravila licitacije koja će se predočiti učesnicima na početku licitacije.

Rok za uplatu kupoprodajne cijene iznosi 8 dana od dana održavanja licitacije. Uplatu izvršiti na račun VIDRA doo Banja Luka – u stečaju br. 5551000052769035 otvoren kod Nova Banka ad Banja Luka.

Sve troškove poreza, PDV, taksa, naknada, prepisa i ostalih troškova u vezi sa imovinom koja je predmet prodaje snosi kupac.

Licitacija će se održati dana 28.07.2021.godine u prostorijama Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva br.108, Banja Luka sa početkom u 13:00 časova.

Ovaj oglas objaviće se na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, dnevnom listu “Glas Srpske”  kao i na web stranicama Privredne komore Republike Srpske i Privredne komore RS – područna jedinica Banja Luka.

Stečajni upravnik

Aleksandar Vuksan

 

’’PINGVIN’’ d.o.o. u stečaju, Trn Laktaši: Oglas o petoj javnoj prodaji pokretne i nepokretne imovine

By | Tenderi | No Comments

’’PINGVIN’’ d.o.o. u stečaju, Trn Laktaši

Ul. Cara Dušana br 71

 

Na osnovu člana 155,157 i 160. Zakona o stečajnom postupku RS (sl. gl. RS br:16/16),Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom (sl.gl.RS br:54/17), Odluke Skupštine povjerilaca od dana 08.07.2021.god. stečajni upravnik objavljuje

 

OGLAS O PETOJ JAVNOJ PRODAJI NEPOKRETNE I POKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

 1. Predmet prodaje:

Nepokretna imovina u ulici Cara Dušana br. 71, Trn, Laktaši. Nekretninu čine: okućnica njiva 3. klase, površine 123m2, parcela broj 396/1, Poslovna zgrada u privredi površine 424m2, parcela 396/2 (spratnosti Po+Pr+Prvi sprat +G ukupne korisne površine 1073 m2) i zemljište uz privrednu zgradu površine 804 m2, parcela broj 396/2, sve upisano u ZK uložak broj 1723 KO Trn, opština Laktaši i list nepokretnosti broj 2555/5, ukupne površine 1351 m2 sa pravom vlasništva  1/1 udjela u korist stečajnog dužnika „Pingvin“ d.o.o. Laktaši,

Procijenjena vrijednost nekretnina iznosi….4.125.854,10 KM

 

Pokretna imovina-oprema po spisku iz elaborate o procjeni vještaka mašinske struke Jovana Karanovića iz Banja Luke. Procijenjena vrijednost…..129.860,00 KM.

Ukupno procijenjena vrijednost imovine iznosi……..4.255.714,00 KM

 

Ponuđena imovina prodaje se u kompletu u zatečenom pravnom statusu i viđenom stanju u momentu prodaje i na kupce se prenosi obim prava kojima prodavac raspolaže, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

Imovina se može pogledati u dogovoreno vrijeme uz prethodnu najavu na telefon broj 063/790-272 (stečajni upravnik)

 

 1. Minimalna cijena ponude iznosi ……… 1.178.769,00 KM.
 2. Preduslovi za učešće u dostavljanju ponuda: Uplata depozita u iznosu od 50.000,00 KM. Kao

i preuzimanje dokumentacije koja sadrži izjavu o gubitku depozita.

 1. Rok i mjesto za dostavu ponude i održavanje licitacije: Zapakovane ponude u zatvorenoj koverti se dostavljaju najkasnije do 16.08.2021.godine lično ili poštom na adresu stečajnog dužnika ul. Cara Dušana br.71, Trn, Laktaši sa naznakom: PONUDA ZA LICITACIJU-NE OTVARATI.
 2. Otvaranje prispjelih ponuda obavit će komisija u sastavu tri člana koju imenuje stečajni upravnik dana Srijeda 18.08.2021.godine u 1300 časova u Sali prizemlja Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva br.108, Banja luka.
 3. Sama licitacija putem zatvorenih i zapečaćenih ponuda održaće se i kada učestvuje samo jedan ponuđač.
 4. Pravo učešća i validnost ponuda: Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja dostave ponudu do navedenog roka, preuzmu dokumentaciju i uplate depozit u iznosu od 50.000,00 KM na račun stečajnog dužnika broj: 5620998160210078 kod NLB Banke a.d. Banja Luka najkasnije do 16.08.2021 .godine
 5. Ponude pristigle nakon isteka roka i ponude ponuđača koji nije preuzeo dokumentaciju i prije dostavljanja ponuda uplatili depozit kao garanciju se neće uzeti u razmatranje.

7.Pravo učešća na licitaciji imaju svi registrovani ponuđači koji su se prijavili na licitaciji putem zatvorenih ponuda i potpisali izjavu o saglasnosti za NEVRAĆANjE depozita u slučaju odustajanja od kupovine.

U slučaju nekompletnosti ponude ili odustajanju ponuđača od iste, uplaćeni depozit kao garancija za ozbiljnost ponude se neće vratiti ponuđaču.

 1. Sadržaj ponude,(ponuda treba da sadrži): Podaci o pravnom licu (izvod iz sudskog registra u originalu ili ovjerena fotokopija ne starija od 3 mjeseci, broj transakcionog računa, JIB broj, broj telefona pravnog lica, ime i prezime ovlaštenog lica u postupku licitacije,kopija identifikacionog dokumenta, broj telefona i adresa). Fizička lica: Podaci o fizičkom licu (ime i prezime, JMBG, adresa, broj telefona i kopija identifikacionog dokumenta). Ponude moraju biti potpisane od strane podnosioca i ovjerene pečatom ako je podnosilac pravno lice.

9  Otvaranju ponuda mogu prisuotvovati fizička lica lično ili po punomoćniku, te lice koje je ovlašteno da zastupa pravno lice u postupku licitacije.

10  Ukoliko ponudu dostavi samo jedan ponuđač, čija cijena je ista ili veća od minimalne početne, Komisija ga proglašava pobjednikom licitacije.

 1. Ukoliko ponudu na licitaciji podnese više ponuđača sa istom cijenom, Komisija će ih pozvati da ukoliko žele izvrše povećanje cijene ponude usmenim javnim nadmetanjem. Ukoliko ponuđači to ne žele ili nisu prisutni na javnom otvaranju ponuda, Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije podnio ponudu prema datumu i vremenu prijema iste koji će se evidentirati na ponudi. O rezultatima nadmetanja ponuđači će biti blagovremeno obaviješteni, a o preduzetim radnjama komisija vodi zapisnik.
 2. Nakon zaključenja licitacije, utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da su nekretnine prodate najpovoljnijem ponuđaču. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog kupca smatra se dijelom avansne uplate.
 3. Sa ponuđačem (kupcem) koji je ponudio najveću pojedinačnu cijenu i izvršio uplatu ukupne kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana javnog nadmetanja, zaključit će se ugovor o kupoprodaji u roku od 8 dana od dana uplate sredstava.
 4.  Ukoliko izabrani kupac ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene u navedenom roku, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat depozita na osnovu potpisane izjave, a stečajni upravnik će Zaključkom proglasiti prodaju nevaljalom i novim Zaključkom odrediti da je nekretnina prodana drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 30 dana od dana prijema tog Zaključka da uplati prodajnu cijenu. Ako ni drugi ponuđač ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.
 5. Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze, kao i pripadajući PDV i sl. u vezi sa navedenom imovinom snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene , nema u odnosu na prodanu imovinu nikakvih obaveza.
 6. Kupac nekretnina preuzima obavezu arhivske građe stečajnog dužnika u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi.
 7. Ovaj Oglas objavljen je na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda Banja Luka, dnevnom listu „Glas Srpske“a.d. Banja Luka i Privrednoj komori Republike Srpske (www.bl.komora.ba).

 

Stečajni upravnik:

Vlaajko Gurešić

HANDY PET doo Banja Luka – u stečaju_ Zaključak o javnoj prodaji

By | Tenderi | No Comments

HANDY PET doo Banja Luka – u stečaju

Cetinjska br.1, Banja Luka

Broj: 57 0 St 126685 18 St

 

Datum: 15.06.2021. godine

 

Na osnovu člana 155., 160. i 166. Zakona o stečaju (“Službeni glasnik RS” br. 16/16), Odluke Skupštine povjerilaca Handy Pet doo Banja Luka – u stečaju od 11.05.2021. godine, a u skladu sa članovima 24. do 39. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom ( “Službeni glasnik RS” br. 54/17)   stečajni upravnik  objavljuje:

 

ZAKLJUČAK O  JAVNOJ PRODAJI

(USMENIM JAVNIM NADMETANJEM – LICITACIJA)

Stečajni dužnik HANDY PET doo Banja Luka – u stečaju, prodaje putem usmenog javnog nadmetanja (licitacija), a sve prema elaboratu sudskog vještaka mašinske struke Alekse Nježića,  pokretnu imovinu i to:

brizgaljke za PET ambalažu i čepove za PET (tip: HAITAN, SA3200/1700, ARBURG)

– duvaljke za PET ambalažu (tip: PETRIA)

– čiler za hlađenje vode (tip: KLIMAVENTA i drugi)

– kompresori

– automatska i poluautomatska etiketirka

– ostalo: sušare, mlin za mljevenje PETA, rezervoar za zrak, namještaj (stolice, sto, vitrina)

 

a sve, ukupne procjenjene vrijednosti 199.124,00 KM.

 

NAČIN I USLOVI PRODAJE

Imovina se prodaje u faktičkom, pravnom i viđenom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i neće se primati nikakve naknadne reklamacije u pogledu prodate imovine.

Predmeti prodaje nalaze se na adresi Cetinjska br.1, Banja Luka, u poslovnim prostorijama “BL Plastic” doo Banja Luka.

Za uvid u stanje i karakteristike imovine te preuzimanje prodajne dokumentacije potrebno je najaviti se pozivom na tel.br. 065/662-170.

Depozit za učešće na javnoj prodaji iznosi 10% od procjenjene vrijednosti svakog od predmeta prodaje. Detaljniji opis pojedinačnih predmeta prodaje, sa pojedinačno procjenjenim cijenama te ostali eventualnim napomenama predstavlja sastavni dio prodajne dokumentacije.

Pravo učešća na javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica zastupljena putem zakonskog zastupnika ili punomoćnika i  koja uplate depozit sa naznakom i  navedenim iznosom  i to najkasnije 2 dana prije održavanja licitacije na žiro račun HANDY PET doo Banja Luka – u stečaju br. 5620998165923378 otvoren kod NLB Banka ad Banja Luka. Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati na licitaciji.

Početna cijena na ovoj javnoj prodaji jeste procjenjena vrijednost a na ovoj javnoj prodaji imovina se ne može prodati ispod 70% od procjenjene vrijednosti.

Prije početka licitacije učesnici su dužni potpisati izjavu o gubitku prava na povrat depozita.

Licitacija će se održati i kada prisustvuje samo jedan ponuđač.

Stečajni upravnik imenuje Komisiju za sprovođenje postupka prodaje i donosi pravila licitacije koja će se predočiti učesnicima na početku licitacije.

Rok za uplatu kupoprodajne cijene iznosi 8 dana od dana održavanja licitacije. Uplatu izvršiti na račun HANDY PET doo Banja Luka – u stečaju br. 5620998165923378  otvoren kod NLB Banka ad Banja Luka.

Sve troškove poreza, PDV, taksa, naknada, prepisa i ostalih troškova u vezi sa imovinom koja je predmet prodaje snosi kupac.

Licitacija će se održati dana 16.07.2021. godine u prostorijama Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva br.108, Banja Luka sa početkom u 13:00 časova.

Ovaj oglas objaviće se na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, dnevnom listu “Glas Srpske”  kao i na web stranicama Privredne komore Republike Srpske i Privredne komore RS – područna jedinica Banja Luka.

  Stečajni upravnik

 Aleksandar Vuksan

 

„2i2“ d.o.o. u likvidaciji: Prva javna licitacija za prodaju pokretne imovine likvidacionog dužnika

By | Tenderi | No Comments

„2i2“ d.o.o. u likvidaciji

Lazara Drljače bb, Novi Grad

 

Datum: 07.06.2021. godine

 

Na osnovu člana 73, 155, 160. i 166. Zakona o stečaju (“Službeni glasnik RS” broj: 16/16), člana 82, 89, 130 i 131. Zakona o izvršnom postupku (“Službeni glasnik RS” broj: 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13, 98/14 i 5/17) i Odluke Skupštine povjerilaca „2i2“ d.o.o. Novi Grad – u likvidaciji od 10.05.2021. godine, a u skladu sa članovima 25. do 39. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Službeni glasnik RS“ broj: 54/17), likvidacioni upravnik objavljuje:

 

PRVU JAVNU LICITACIJU

za prodaju pokretne imovine likvidacionog dužnika

(opreme i robe)

 

 1. Putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije) prodaje se pokretna imovina, i to: oprema (računar, 4 stolice i kafe aparat) i roba (filteri, slavine, pumpa za vodu i drugi vodomaterijal), a prema popisu imovine. Imovina se nalazi u sjedištu dužnika (Novi Grad) i može se razgledati po dogovoru, nakon najave na telefon 065/646-369. Na stvarima nema upisanih tereta.

 

 1. Procjenjena vrijednost opreme i robe je 5.851,30 KM, a prodaje se po Zakonu o izvršnom postupku i na prvoj javnoj prodaji – licitaciji ne može se prodati ispod ½ procjenjene vrijednosti.

Sva pokretna imovina se prodaje u paketu, u viđenom stanju i postojećem pravnom statusu, bez prava na naknadne reklamacije.

 1. Licitacija će se održati dana 29.06.2021. godine (utorak) sa početkom u 14:45 časova u zgradi Okružnog privrednog suda u Prijedoru, Zanatska 20.

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 10% od procjenjene vrijednosti imovine (585,00 KM) na transakcioni račun 2i2 d.o.o. Novi Grad broj: 1610000146930082, kod Raiffeisen BANK d.d. BiH Sarajevo i o izvršenoj uplati predoče dokaz. Licitiranju će moći da pristupe samo oni učesnici koji su izvršili uplatu depozita. Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez uredne dokumentacije neće moći učestvovati u licitaciji.

Javna licitacija će se održati i kad istoj prisustvuje samo jedan ponuđač.

 1. Nakon zaključenja licitacije utvrdiće se lista ponuđača i konstatovaće se da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Cjelokupnu kupoprodajnu cijene kupac je dužan uplatiti na transakcioni račun Društva u roku od 7 dana od dana održane licitacije. Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena, dužan je da pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji u roku od 3 dana od uplate kupoprodajne cijene. Ukoliko kupac u roku ne uplati kupoprodajnu cijenu, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita.
 2. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku od 7 dana, likvidacioni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspjelom i odrediti da je imovina prodata drugom po redu ponuđaču koji treba da u roku od 7 dana od prijema zaključka uplati kupoprodajnu cijenu i tako redom.
 3. Porez i sve ostale troškove snosi kupac, dok prodavac nakon završene prodaje i naplate prodajne cijene nema nikakvih obaveza u odnosu na prodatu imovinu.

 

Ovaj oglas – zaključak biće objavljen u dnevnom listu „Novosti press“ d.o.o. Banja Luka, na web stranici Privredne komore Republike Srpske i na oglasnoj  tabli Suda.

 

Likvidacioni upravnik

OGLAS o drugoj javnoj prodaji nepokretne imovine stečajnog dužnika „E.F.M.“d.o.o. Kotor Varoš

By | Tenderi | No Comments

Na osnovu člana 155,157 i 160. Zakona o stečajnom postupku RS (Sl.Gl.RS br:16/16),Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom (Sl.Gl.RS br:54/17), Odluke Skupštine povjerilaca od dana 03.03.2021.godine, stečajni upravnik  o b j a v lj u j e

OGLAS

O drugoj javnoj prodaji nepokretne imovine stečajnog dužnika

 

1.Predmet prodaje:

1.1.Nepokretna imovina, koja je predmet prodaje  nalazi se pored magistralnog puta M-4 Čelinac-Kotor Varoš u naselju Zabrđe, opština kotor Varoš. Nekretninu čine:

A.-Privredna zgrada,(objekat P+1 i P+M i pomoćni objekti), ekonomsko dvorište i pašnjak, ukupne površine 3.558 m2, parcela broj 656/2, upisane u ZK uložak br.2 KO Zabrđe,sa udijelom 1/1 u korist stečajnog dužnika „E.F.M.“d.o.o.šiprage,Kotor Varoš Takođe, parcela 656/2 je upisana u posjedovni list broj:587/6 ,a  posjednik  nekretnine je „E.F.M.“d.o.o.Šiprage, Kotor Varoš.

B.-Nekretnina  „Polje“Zabrđe,Kotor Varoš „njiva“ ukupne površine  od 568 m2, upisana u posjedovni list 494/4 i ZK uložak 3 KO Zabrđe, vlasništvo „E.F.M.d.o.o.Šiprage, Kotor Varoš u stečaju sa 3/4 dijela

2.Pregled imovine:

2.1.Ponuđena imovina prodaje se u zatečenom pravnom statusu i viđenom stanju u momentu prodaje i na kupce se prenosi obim prava kojima prodavac raspolaže, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

2.2.Imovina se može pogledati u dogovoreno vrijeme uz prethodnu najavu na telefon broj 066 809 888 ili 065 513 600 (stečajni upravnik)

3.Minimalna cijena ponude

3.1.Ponuda ne može biti niža od 1/3 ukupno procijenjene vrijednosti od 472.189,00 KM, što iznosi 157.380,60 KM za ukupnu imovinu predmeta licitacije , tj.ponude ispod minimalne cijene od 157.380,60 KM neće se uzeti u razmatranje.

4.Preduslovi za učešće u dostavljanju ponuda.

4.1.Uplata provizije za otkup dokumentacije  u iznosu od 1.000,00 KM

4.2.Uplata depozita u iznosu od 40.000,00 KM kao garancija za ozbiljnost ponude .U slučaju realizacije prodaje sa najpovoljnijim ponuđačem, depozit se računa u kupoprodajnu cijenu. Ponuđačima koji propisno dostave ponudu i ne odustanu, a ne budu najpovoljniji, depozit će se vratiti.

4.3.Dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana u sjedištu stečajnog dužnika na adresi Zabrđe, bb Kotor Varoš uz pismeni zahtijev i prezentovanja dokaza o uplati provizije za otkup dokumentacije.

5.Rok i mjesto za dostavu ponude i održavanje licitacije

5.1.Zapakovane ponude u zatvorenoj koverti se dostavljaju najkasnije do 10.06.2021.godine lično ili poštom na adresu stečajnog dužnika Zabrđe bb, Kotor Varoš sa naznakom:PONUDA ZA LICITACIJU NEPOKRETNE IMOVINE“-NE OTVARATI.

5.2.Otvaranje prispjelih ponuda obavit će komisija u sastavu tri člana koju imenuje stečajni upravnik dana petak (11.06.2021.godine) u 13h u Sali prizemlja Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Ul.Gundulićeva  br.108, Banja luka.

5.3.Otvaranje ponuda je javno i otvaranju mogu prisustvovati svi ponuđači, lično ili putem punomoćnika.

5.4.Sama licitacija putem zatvorenih i zapečenjenih ponuda održaće se i kada učestvuje samo jedan ponuđač.

6.Pravo učešća i validnost ponuda

6.1.Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja dostave ponudu do navedenog roka, otkupe dokumentaciju i uplate depozit u iznosu od 40.000,00 KM kao garanciju za ozbiljnost ponude na račun stečajnog dužnika broj: 5620998153450051 kod NLB Banke a.d. Banja Luka najkasnije do 10.06.2021.godine

6.2.Ponude pristigle nakon isteka roka i ponude ponuđača koji nije otkupio dokumentaciju i prije dostavljanje ponuda uplatili  depozit kao garanciju za ozbiljnost ponude se neće uzeti u razmatranje.

 

6.3.Pravo učešća na licitaciji imaju svi registrovani ponuđači koji su se prijavili na licitaciji putem zatvorenih ponuda i potpisali izjavu o saglasnosti za NEVRAĆANJE depozita u slučaju odustajanja od kupovine.

U slučaju nekompletnosti ponude ili odustajanju ponuđača od iste, uplaćeni depozit kao garancija za ozbiljnost ponude se neće vratiti ponuđaču.

7.Sadržaj ponude,(ponuda treba da sadrži )

7.1.Pravna lica:

Podaci o pravnom licu (izvod iz sudskog registra u originalu ili ovjerena fotokopija ne starija od 6 mjeseci, broj transakcionog računa, JIB broj, broj telefona pravnog lica, ime i prezime ovlaštenog lica u postupku licitacije,kopija identifikacionog dokumenta, broj telefona i adresa)

7.2.Fizička lica:

Podaci o fizičkom licu (ime i prezime, JMBG, adresa, broj telefona i kopija identifikacionog dokumenta).

7.3.ponude moraju biti potpisane od strane podnosioca i ovjerene pečatom ako je podnosilac pravno lice.

7.4.Iznos ukupne cijene ponude za predmet licitacije u KM

7.5.Dokaz o uplati  depozita kao garancija za ozbiljnost ponude.

8.Postupak licitacije  i kriteriji za izbor najpovoljnijeg ponuđača

8.1.Otvaranje ponuda i licitaciju će sprovesti Komisija u sastavu 3 člana koju imenuje stečajni upravnik, dana 11.06.2021.godine u 13h u Sali (prizemlje Okružnog privrednog suda u Banja Luci,Ul.Gundulićeva  br.108, Banja luka.

8.2.Prije otvaranja zatvorenih ponuda komisija će saopštiti pravila licitacije.

8.3.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati fizička lica lično ili po punomoćniku, te lice koje je vlašteno da zastupa pravno lice u postupku licitacije.Prije otvaranja ponuda Predsjednik komisije će pozvati predstavnike pravnog lica da predaju komisiji ovlaštenje za zastupanje te idenfikovati i evidentirati prisutne.

8.4.Nakon evidentiranja prisutnih, komisija će početi sa otvaranjem pristiglih ponudai pročitati naziv ponuđača i ponuđenu cijenu za imovinu/potraživanjakoja je predmet prodaje.

8.5.Predsjednik komisije zadužen je za preduzimanje mjera u cilju nesmetanog toka licitacije. U slučaju ometanja rada od strane ponuđača Predsjednik komisije može izreći mjeru udaljenja sa licitacije, čime ponuđač gubi pravo povrata uplaćenog depozita.

8.6.Ukoliko ponudu dostavi samo jedan ponuđač, čija cijena je ista ili veća od minimalne početne, Komisija ga proglašava pobjednikom licitacije.

8.7.Ukoliko ponudu na licitaciji podnese više ponuđača sa istom cijenom, Komisija će ih pozvati da ukoliko  žele izvrše povećanje cijene ponude usmenim javnim nadmetanjem. Ukoliko ponuđači to ne žele ili nisu prisutni na javnom otvaranju ponuda, Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije podnio ponudu prema datumu i vremenu prijema iste koji će se evidentirati na ponudi. O rezultatima nadmetanja ponuđači će biti blagovremeno obaviješteni, a o preduzetim radnjama Komisija vodi zapisnik.

8.8.Izbor najpovoljnijeg ponuđača zasniva se isključivo na najpovoljnijoj ponudi koja ispunjava navedene uslove. Odluku o  izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi komisija.

8.9.Nakon zaključenja licitacije, utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da su nekretnine prodate najpovoljnijem ponuđaču. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog kupca smatra se dijelom avansne uplate.

8.10.Ponuđačima, izuzev prva tri sa rang liste, izvršit će se povrat depozita najkasnije u roku od tri radna dana od javnog nadmetanja.

8.11.Sa ponuđačem (kupcem) koji je ponudio najveću pojedinačnu cijenu i izvršio uplatu ukupne kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana javnog nadmetanja , zaključit će se Ugovor o kupoprodaji u roku od 8 dana od dana uplate sredstava. Stečajni upravnik predaje kupcu  u posjed imovinu  koja je predmet prodaje prema odredbama zaključenog ugovora o kupoprodaji.

Kupac je dužan uplatiti cjelokupan iznos vrijednosti nekretnine na račun stečajnog dužnika“E.F.M.“d.o.o.u stečaju Kotor Varoš, broj:  5620998153450051 kod NLB Banke a.d. Banja Luka

8.12.Ukoliko izabrani kupac ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene u navedenom roku, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat depozita na osnovu potpisane izjave, a stečajni upravnik će Zaključkom proglasiti prodaju nevaljalom i novim Zaključkom odrediti da je nekretnina prodana drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 30 dana od dana prijema tog Zaključka da uplati prodajnu cijenu. Ako ni drugi ponuđač ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.

8.13.Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze, kao i pripadajući PDV i sl.u vezi sa navedenom imovinom snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene , nema u odnosu na prodanu imovinu,nikakvih obaveza.

8.14.Kupac nekretnina preuzima obavezu arhivske građe stečajnog dužnika u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi.

8.15.Instrukcije za uplatu provizije i depozita :

Uplatilac:Naziv fizičkog ili pravnog lica koji dostavlja ponudu

Svrha:Provizija za otkup dokumentacije ili depozit kao garancija za ozbiljnost ponude

Iznos:1.000,00 KM za otkup dokumentacije ili 40.000,00 KM za depozit.

Račun stečajnog dužnika: 5620998153450051 kod NLB Banke a.d. Banja Luka

Primalac uplate:“E.F.M.“d.o.o.u stečaju kotor Varoš

8.16.Ovaj Oglas objavljen je na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda Banja Luka, dnevnom listu „Večernjih novosti“ izdanje za Republiku srpsku i Privrednoj komori Republike Srpske (www.bl.komora.ba).

 

Banja Luka,04.05.2021.god

Stečajni upravnik:

                                                                                                                                     Radomir Predojević

 

 

 

O G L A S o prodaji pokretne imovine: “Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju RS” – u stečaju

By | Tenderi | No Comments

“Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju RS” – u stečaju

Jasenovačkih logoraša 4a

BANJA LUKA

Broj: 04-01-73/2021

Datum: 01.04.2021. godine

 

Na osnovu člana 155., 160. i 161. Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske (Sl.gl.RS br: 16/16), a u  skladu sa čl. 40. do 46. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Sl.gl. RS“ broj: 54/2017), Odluke Skupštine povjerilaca donesene dana 18.08.2020. godine, stečajni upravnik dana 3.4.2021. godine objavljuje:

 

 O G L A S

o prodaji pokretne imovine stečajnog dužnika

– putem zatvorenih ponuda-

 

 1. PREDMET PRODAJE:

Prodaje se imovina stečajnog dužnika  “Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju RS” – u stečaju,  Banja Luka, Ulica Jasenovačkih logoraša 4a, Banja Luka, i to:

 1. RAČUNARSKA OPREMA – „u paketu” po početnoj cijeni od 30.190,00 KM.
 2. KANCELARIJSKA OPREMA – “u paketu” po početnoj cijeni od 8.108,85 KM

 

Na drugoj javnoj licitaciji/prodaji pokretne imovine stečajnog dužnika Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju RS” – u stečaju, Banja Luka, gore navedena imovine se ne može prodati ispod 1/3 od procijenjene vrijednosti, koja je ujedno i najniža cijena na ovoj licitaciji.

Ponuđena imovina se prodaje po principu viđeno-kupljeno i neće se primate nikakve reklamacije koje se odnose na kvalitet i ostale karakteristike stvari i oštećenja.Troškovi odvoza kupljene imovine i drugi pripadajući troškovi idu na teret kupca. Detaljna specifikacija  predmeta licitacije pod A i B koja se prodaju “u paketu”, se može dobiti na uvid svakim radnim danom u sjedištu Instituta na adresi Jasenovačkih logoraša 4a, Banjaluka od 8 do 16 časova.

 

II  PRAVO NA NADMETANJE 

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja uredno dostave ponude za jedan ili više predmeta nadmetanja i uplate depozit na račun stečajnog dužnika broj: 562099-815918-3915 kod NLB banke a.d. Banja Luka u visini od 10% od početne (procijenjene) vrijednosti za svaki predmet nadmetanja, i to zaključno sa 19.04.2021. godine do 16:00 časova.

Dokaz o uplati depozita – uplatnicu, ponuđači su dužni da dostave uz ponudu.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom “PONUDA – NE OTVARAJ” sa obaveznom naznakom predmeta licitacije na adresu: Institut za urbanizam, građevinarstvo I ekologiju RS, Jasenovačkih logoraša 4a, Banjaluka, u roku od 15 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 19.04.2021. godine do 16:00 časova lično na adresu stečajnog dužnika ili putem pošte sa naznačenim datumom. U ponudi je potrebno navesti osnovne podatke o ponuđaču, naziv predmeta licitacije i ponuđenu vrijednost.

III VRIJEME I NAČIN IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Komisija za licitaciju će u prisustvu ponuđača (koji budu zainteresovani da prisustvuju licitaciji) otvarati ponude u sjedištu stečajnog dužnika Institut za urbanizam, građevinarstvo I ekologiju RS, Jasenovačkih logoraša 4a, Banjaluka, dana 21.04.2021. godine u 13 časova.

Za napovoljnijeg ponuđača, biće izabran ponuđač koji ponudi najveći iznos za pojedini predmet prodaje. U slučaju da budu dostavljene ponude sa istim ponuđenim iznosom, prednost se daje ponuđaču čija je ponuda ranije predata na poštu.

Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača, stečajni upravnik će dostaviti na adresu kupca u roku od tri dana od dana održavanja licitacije. Ponuđačima, čije ponude nisu prihvaćene, vratiće se depozit u roku od 7 (sedam) dana po okončanju javne prodaje na poslovni-tekući račun. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja Zaključka, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje obezbjeđenja, a novim Zaključkom će se odrediti sljedeći najpovoljniji ponuđač. Ovaj Oglas objavljen je na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjaluci, dnevnom listu “Večernje novosti” Banja Luka, i Privrednoj komori Republike Srpske (www.bl.komorars.ba).

Za pregled predmeta prodaje i sve dodatne informacije možete se obratiti na tel br 065671664 i 065585773.

                                                                                                                        Stečajni upravnik

                                                                                                                    Dijana Ostić, dipl.ek.

„SANTANA“ d.o.o. u stečaju: PRVO JAVNO NADMETANJE za prodaju imovne stačajnog dužnika

By | Tenderi | No Comments

„SANTANA“ d.o.o. u stečaju                       57 0 St 098820 12 St

BANJA  LUKA, Veljka Mlađenovića bb

Broj: 02/21

Datum: 13. 03.2021.god.

 

Na osnovu člana 105, 106, i 107,   Zakona o stečajnom postupku – prečišćeni tekst (Sl. gl. RS  br. 26/10 ), člana 82, 89, 130 i 131 Zakona o izvršnom postupku (Sl.gl. RS br. 59/03,85/03 64/05), i odluke Skupštine povjerilaca donesene na izvještajnom ročištu 09.03.2021.god. stečajni upravnik, dana 13.03.2021.god.:

Objavljuje
PRVO JAVNO NADMETANJE  (LICITACIJU)
za prodaju imovne stačajnog dužnika

Poslovni proctor u privredi, skladišna hala sa  kancelarijskim prostorijama površine 596m2, upisan u poduložak br. 3 sa pratećim idealnim dijelom uređenog građevinskog zemljišta (1207m2 sa objektom) na dijelu parcele k.č. br. 1085/8 upisane u L.N. br.1292 k.o. Vrbanja -2 Banja Luka u ulici Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka.

Napomene: Poslovni prostor se nalazi pod hipotekom, zemljište nije definisano, već je sastavni dio i drugih vlasnika (po ranije utvrđenoj raspodjeli- zajedničko korištenje).

Ponuđena imovina se prodaje po principu viđeno-kupljeno, u postojećem pravnom, poreskom i dr. statusu, i neće se primati nikakve reklamacije koje se odnose na kvalitet, pravni status i ostale karakteristike imovine. Svi troškovi koji se tiču prometovanja imovine (notarski troš., porezi, takse i dr. troškovi) padaju na teret kupca.

 

Predmet prodaje se licitira po početnoj vrijednosti u iznosu od 504.124,00 KM,                a koja je ujedno i procjenjena vrijednost imovine od strane ovlaštenog sudskog vještaka.

Na prvoj javnoj prodaji imovina se ne može prodati ispod 1/2 od procijenjene vrijednosti.

Uvid u stanje i karakteristike imovine, te preuzimanje prodajne dokumentacije, zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana u vremenskom periodu 10 – 14 časova. Prethodno je potrebno najaviti se pozivom na tel.br. 063/790-272 , Vlajko Gurešić.

 

Javna prodaja imovine održaće se dana 16.04.2021.god. u prostorijama Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci (Velika sala), Gundulićeva br.108, sa početkom u 1300 časova.

Pravo učešća u javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 50.000,00 KM najkasnije dva dana prije održavanja licitacije. Uplata depozita vrši se na transakcioni račun Stečajnog dužnika broj: 562-099-81119729-48 otvoren kod NLB banka a.d. Banja Luka, a kupac je dužan dokaz o uplati depozita dostaviti na uvid na dan održavanja licitacije. Učesnici sa uplatama depozita nakon dana 14.04.2021 god. ne mogu učestvovati na licitaciji.

– Fizička i pravna lica mogu biti predstavljena lično, po zakonskom zastupniku ili punomoćniku, a prije početka licitacije dužni su radi dokazivanja identiteta, predočiti komisiji za licitaciju ličnu kartu/pasoš ili punomoć za zastupanje, odnosno odgovorno lice u pravnom licu ličnu kartu sa ovjerenom kopijom rješenja o registraciji ili izvoda iz sudskog registra ne starijim od 3 mjeseca.

– Stečajni upravnik nakon obavljenog javnog nadmetanja donosi zaključak o proglašenju najpovoljnijeg kupca i oglašava isti na oglasnoj tabli suda.

– Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos plaćenog depozita, platiti u roku od 30  dana od dana održavanja javne prodaje,

– Ukoliko proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu u cjelosti u navedenom roku ili ukoliko nakon uplate kupoprodajne cijene u cjelosti ne pristupi zaključenju notarskog ugovora, prodaja tom ponuđaču smatraće se nevaljanom. U tom slučaju, stečajni upravnik će pisanim putem pozvati drugog najpovoljnijeg ponuđača da uplati kupoprodajnu cijenu u cjelosti u roku od 15 dana po prijemu pismenog poziva od stečajnog upravnika. Ukoliko proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu u cjelosti u navedenom roku isto se ponavlja sa trećerangiranim kupcem , ako i trećerangirani kupac  ne uplati cjelokupan iznos ili ne pristupi zaključenju notarskog ugovora javna prodaja će se smatrati neuspjelom.

– Uplaćeni depoziti za izlicitiranu imovinu i ne zaključeni ugovor o kupoprodaji se ne vraćaju.

Ovaj oglas objaviće se na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, dnevnom listu “Glas Srpske”  kao i na web stranicama Privredne komore Republike Srpske i Privredne komore RS – područna jedinica Banja Luka.

Stečajni upravnik

 

 

 

 

EKO – FRIGO d.o.o. Banja Luka – u stečaju: Zaključak o petoj javnoj prodaji

By | Tenderi | No Comments

EKO – FRIGO doo Banja Luka – u stečaju

Pave Radana br. 51

Broj: 57 0 St 129988 19 St

 

Datum: 08.12.2020. godine

 

Na osnovu člana 155., 160. i 166. Zakona o stečaju (“Službeni glasnik RS” br. 16/16), Odluke Skupštine povjerilaca EKO – FRIGO doo Banja Luka – u stečaju od 25.11.2020. godine, a u skladu sa članovima 24. do 39. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom ( “Službeni glasnik RS” br. 54/17)   stečajni upravnik  objavljuje:

 

ZAKLJUČAK O  V JAVNOJ PRODAJI

(METODOM ZATVORENIH PONUDA)

Stečajni dužnik EKO – FRIGO doo Banja Luka – u stečaju, metodom prikupljanja zatvorenih ponuda, prodaje sljedeću pokretnu imovinu:

ZALIHE ROBE – dijelovi za ventilacione i rashladne uređaje i ostala elektronska i instalaciona oprema i uređaji ( ako nadzor,  antivibracione podloške, dihtunzi, dizne,elektro motori,elektronske ploče,grijači,holenderi,ITR komadi, klip, klipnjače, ventili, kućišta, mašina za prepoznavanje freona, presostati, pumpe, redukcije, resiveri, ručke, separatori ulja, tajmeri, termometri, termostati, turbine, ventilatori, zaštitne sklopke i releji, zračne zavjese i ostala roba…) ukupne procjenjene vrijednosti 107.473,00 KM (bez obračunatog PDV-a)

NAČIN I USLOVI PRODAJE

Zalihe robe prodaju se u cjelosti – u paketu. Spisak zaliha robe i njihove pojedinačne procjenjene vrijednosti  sastavni su dio prodajne dokumentacije.

Imovina se prodaje po sistemu “VIĐENO – KUPLJENO” odnosno u faktičkom, pravnom i viđenom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i neće se primati nikakve naknadne reklamacije u pogledu prodate imovine.

Uvid u stanje i karakteristike imovine te preuzimanje prodajne dokumentacije   zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana u vremenskom periodu 08 – 16 časova. Prethodno je potrebno najaviti se pozivom na tel.br. 065/662-170

Depozit za učešće na javnoj prodaji iznosi 2.500,00 KM.

Pravo učešća na javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica  koja dostave uredne ponude i uplate depozit i to najkasnije 2 dana prije dana održavanja licitacije na žiro račun EKO – FRIGO doo Banja Luka – u stečaju br. 5672411100125072 otvoren kod Sberbank ad Banja Luka.

Minimalna prodajna cijena, po kojoj se može izvršiti kupoprodaja na ovoj javnoj prodaji iznosi 5.375,00 KM.

Prodaja će se obaviti javnim prikupljanjem ponuda tako što se zatvorene i zapečaćene koverte predaju stečajnom upravniku neposredno, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, ul. Gundulićeva br.108 (Velika sala-prizemlje), dana 28.12.2020. godine (ponedeljak) u 13:00 časova. Otvaranje ponuda će se obaviti 30 minuta nakon isteka roka za dostavljanje ponuda.

Nakon otvaranja pismenih ponuda sačiniće se lista ponuđača a  ponuđač koji je dostavio najvišu ponudu će biti proglašen kupcem. U slučaju dostavljenih ponuda sa istim ponuđenim iznosom, prednost se daje ponuđaču koji je ranije izvršio uplatu depozita za učešće u javnoj prodaji. Svim učesnicima javne prodaje vraća se depozit u roku od 8 dana od dana održavanja javne prodaje, osim proglašenom kupcu i drugom najboljem ponuđaču

Otvaranju ponuda se pristupa i ukoliko neko od ponuđača ne prisustvuje otvaranju ponuda.

Pismene ponude obavezno sadrže naziv i adresu ponuđača, iznos ponuđene cijene u KM, naznaku predmeta prodaje, potpis i pečat ponuđača

Uz pismenu ponudu ponuđači prilažu i: kopiju lične karte ako učestvuju kao fizičko lice odnosno kopiju rješenja o upisu u sudski registar ako učestvuju kao pravno lice, potvrdu o uplati depozita, potpisanu izjavu o preuzimanju prodajne dokumentacije i potpisanu izjavu o gubitku prava na povrat depozita. Izjavu o preuzimanju prodajne dokumentacije i izjavu o gubitku prava na povrat depozita ponuđači mogu da potpišu i neposredno prije početka javne prodaje.

Rok za uplatu kupoprodajne cijene iznosi 10 dana od dana održavanja javne prodaje. Uplatu izvršiti na račun EKO – FRIGO doo Banja Luka – u stečaju br. 5672411100125072 otvoren kod Sberbank ad Banja Luka.

Sve troškove poreza, PDV, taksa, naknada, prepisa i eventualno ostalih troškova u vezi sa imovinom koja je predmet prodaje snosi kupac.

Javna prodaja imovine održaće se dana 28.12.2020. godine u prostorijama Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci (Velika sala), Gundulićeva br.108, sa početkom u 13:00 časova.

Ovaj oglas objaviće se na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, dnevnom listu “Glas Srpske”  kao i na web stranicama Privredne komore Republike Srpske i Privredne komore RS – područna jedinica Banja Luka.

  Stečajni upravnik

 Aleksandar Vuksan

 

 

“URANAK-PRODUKT” d.o.o. – u stečaju: Oglas o javnoj prodaji pokretne i nepokretne imovine

By | Tenderi | No Comments

“URANAK-PRODUKT” d.o.o. – u stečaju

Karađorđeva 239

Banja Luka

 

Broj: 127-11/20

Datum: 30.11.2020.

 

Na osnovu člana 155.,160. i 161. Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske (Sl.gl.RS br: 16/16), a u  skladu sa čl. 24. do 46. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Sl.gl. RS“ broj: 54/2017), Odluke Skupštine povjerilaca donesene dana 07.09.2020. godine, stečajni upravnik dana 01.12.2020. godine objavljuje:

 

O G L A S

o prodaji nepokretne i pokretne imovine stečajnog dužnika

– putem zatvorenih ponuda-

 

 

 1. A) PREDMET PRODAJE

Prodaje se imovina stečajnog dužnika  “URANAK PRODUKT” d.o.o. – u stečaju,  Banja Luka, Ul. Karađorđeva 239, Banja Luka, i to:

1) Poslovni prostor u privredi, površine 97 m2, prizemlje stambeno-poslovnog objekta, u Banjaluci, ulica Karađorđeva br.239, katastarska čestica br. 149, upisana u banjalučki katastarski srez, katastarske opštine “Čifluk”, u list nepokretnosti br. 472/3. Poslovni prostor se sastoji o prodajnog, kancelarijskog i proizvodnog dijela gdje je duži niz godina obavljana pekarska djelatnost.

Predmet prodaje se licitira po početnoj vrijednosti u iznosu od 140.636,64 KM a koja je ujedno i procjenjena vrijednost imovine od strane ovlaštenog sudskog vještaka arhitektonsko-građevinske struke.

2) kancelarijska oprema: sef, radni sto (2 kom), stolice (3 kom), računar+monitor+tastatura, štampač, faks, ručni kalkulator, fiskalna kasa, stolaža, kauč, fotelja, grijalica, komoda.

Predmet prodaje se licitira po početnoj vrijednosti u iznosu od 300,00 KM

Na drugoj javnoj licitaciji/prodaji nepokretne imovine stečajnog dužnika “URANAK-PRODUKT d.o.o. – u stečaju, Banja Luka, navedena imovina se ne može prodati ispod 1/3 od procijenjene vrijednosti, koja je ujedno i najniža cijena na ovoj licitaciji. Na prvoj javnoj licitaciji pokretna imovina-kancelarijska oprema ne može se prodati ispod ½ od procjenjene vrijednosti.

 1. B) PRAVO I USLOVI NADMETANjA

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja uredno dostave ponude i uplate garantni depozit na račun stečajnog dužnika broj: 567 241 11001242 96 kod “Sberbank” a.d. Banja Luka u visini od 10.000,00 KM i to zaključno sa 15.12.2020. godine do 16:00 časova.

Dokaz o uplati depozita – uplatnicu, ponuđači su dužni da dostave uz ponudu u zatvorenoj koverti.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom “PONUDA – NE OTVARAJ” sa obaveznom naznakom predmeta licitacije (poslovni prostor u privredi i kancelarijska oprema) na adresu: „Trend“, Knjigovodstveni biro, Kralja Alfonsa XIII br.20, Banjaluka, predmet br: 570St13017619St, u roku od 15 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 17.12.2020. godine do 16:00 časova. U ponudi je potrebno navesti osnovne podatke o ponuđaču, naziv predmeta licitacije i ponuđenu vrijednost. Ako je ponuđač pravno lice, potrebno je priložiti i izvod iz nadležnog registra (ne stariji od 60 dana), te kopiju lične karte ovlaštenog lica za zastupanje, ako je ponuđač fizičko lice, potrebno je uz ponudu priložiti kopiju lične karte ponuđača. Također, u zatvorenoj koverti potrebno je priložiti i potpisanu Izjavu o gubitku prava na povrat depozita u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom iz 2017 g. Ista se može potpisati i prije početka licitacije u sali suda.

 1. V) VRIJEME I NAČIN IZBORA NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

Komisija za licitaciju će u prisustvu ponuđača (koji budu zainteresovani da prisustvuju licitaciji) otvarati ponude u velikoj sali Okružnog privrednog suda u Banjaluci, Gundulićeva br. 108, dana, 18.12.2020. godine (petak) u 13:00 časova.

Za najpovoljnijeg ponuđača biće izabran ponuđač koji ponudi najveći iznos/vrijednost za predmet prodaje. U slučaju dostavljenih ponuda sa istim ponuđenim iznosom, prednost se daje ponuđaču čija je ponuda ranije zaprimljena.

Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača, stečajni upravnik će dostaviti na adresu kupca. Ponuđačima, čije ponude nisu prihvaćene, osim drugog i treće rangiranog ponuđača, vratiće se depozit u roku od 8 (osam) dana po okončanju javnog nadmetanja. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati prodajnu vrijednost u roku od 30 (trideset) dana od dana oglašavanja zaključka o prodaji na oglasnoj tabli suda, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje obezbjeđenja-garantnog depozita, a novim Zaključkom će se odrediti sljedeći najpovoljniji ponuđač sa utvrđene rang liste.

 1. G) OSTALO

Ponuđena imovina se prodaje po principu viđeno-kupljeno, u postojećem pravnom, poreskom i dr. statusu, i neće se primati nikakve reklamacije koje se odnose na kvalitet, pravni status i ostale karakteristike imovine. Svi troškovi koji se tiču prometovanja imovine (notarski troš., porezi, takse i dr. troškovi) padaju na teret kupca.

Za pregled predmeta prodaje, dokumentacije i sve dodatne informacije, možete se obratiti na tel.065/623-347.

Ovaj Oglas objavljen je na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjaluci, dnevnom listu “Euro Blic” Banja Luka, i Privrednoj komori Republike Srpske (www.bl.komorars.ba).

Stečajni upravnik

                                                                                                                                                       Dragan Krošnjar

„DLD PETROL“ d.o.o. u stečaju – Oglas o javnoj prodaji imovine

By | Tenderi | No Comments

„DLD PETROL“ d.o.o. u stečaju

Ul.Srpska 99

BANJA LUKA

Br. stečaja: 57 0 St 127589 18 St

Broj: 134/R/20

Datum: 19.11.2020 god.

 

Na osnovu člana 155., 157. i 160. Zakona o stečajnom postupku RS (Sl.Gl.RS br:16/16), a u skladu sa čl. 40. do 46. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom (Sl.Gl.RS br: 54/17) i Odluke Skupštine povjerilaca donesene  12.03.2020 godine, stečajni upravnik,

o b j a v lj u j e

 

O G L A S 

 o javnoj prodaji imovine stečajnog dužnika

putem javnog prikupljanja ponuda

 -Benzinske pumpe sa halom u Bukvaleku i Benzinske pumpe u Maslovarama

 

 

Prodaju se osnovna sredstva –nekretnine sa pripadajućom opremom:

 1. Benzinska pumpa sa halom na lokaciji Bukvalek na putu Banja Luka – Čađavica, treća javna prodaja
 2. Benzinska pumpa sa kafićem, vulkanizerskom radionicom i autopraonicom u Maslovarama, prva javna prodaja

 

A1) Građevinski objekti na lokaciji benzinske pumpe u Bukvaleku

Nekretnine čine: zemljište, objekti benzinske pumpe i hale i infrastruktura.

Zemljište sa infrastrukturom, objekti benzinske pumpe sa nadstrešnicom i proizvodne hale se nalaze u mjestu Bukvalek, na putu Banja Luka – Čađavica.

Objekti su izgrađeni na zemljištu ukupne površine 5.157 m2, koje je označeno sa kč. br. 1566/2 što odgovara kč. br. 3631/16 upisano u Posjedovni list br: 442/2 KO Bukvalek, te u Zemljišnoknjižni izvadak broj: 970 KO SP Kola, vlasništvo „DLD Petrol“ d.o.o. Banja Luka 1/1.

Na nekretnini su upisane hipoteke Antunović ags doo Orašje i Poreske uprave RS.

 

Objekte čini zgrada benzinske pumpe na sprat površine 73 m2 i hala površine 242 m2. Površine zemljišta pod betonskim pločama su površine 70 m2, pod betonskim prizmama 115 m2, pod asvaltom 647 m2.

U zemljište su ukopana tri čelična rezervoara za smještaj goriva, dva od 30m3 i jedan od 50 m3.

Vrijednost nekretnina procijenjena od strane vještaka građevinske struke je 760.407,00 KM.

A2) Oprema

Oprema se sastoji od namještaja za prodaju robe i aparata za točenje goriva, sve van upotrebe. Procijenjena vrijednost opreme je 875,00 KM.

 

A3)Početna cijena za prodaju benzinske pumpe sa halom u Bukvaleku

Imovina stečajnog dužnika navedena u tačkama A1 i A2, prodaje se  „u paketu“ kao cjelina.

Procijenjena vrijednost nekretnine sa pripadajućom opremom je 761.282,00 KM.

Na trećoj javnoj prodaji najniža cijena po kojoj se nekretnina može prodati smanjuje se za 10% od najniže vrijednosti druge prodaje.

Najniža cijena  po kojoj se može ponuditi predmet prodaje je 230.000,00 KM.

 

B1) Zemljište i građevinski objekti na lokaciji Benzinske pumpe u Maslovarama

Nekretnine čine: zemljište i objekat benzinske pumpe sa kafićem, vulkanizerskom radnjom i autopraonom, na ulazu u mjesto Maslovare iz pravca Kotor Varoši

Objekti su izgrađeni na zemljištu ukupne površine 2.409 m2, označeno sa k.č.br. 488/1 i 489/2 po novom kao i po starom premjeru, upisano u Posjedovni list br. 901/4 KO Maslovare, te u ZKI br. 2 KO Maslovare, vlasništvo DLD Petrol doo Banja Luka 1/1

Površine objekata su: podrumski dio 36 m2, prizemlje benzinska pumpa 19.03 m2, etaža mansarde 50,37 m2, kafić  31,18 m2, vulkanizerska radnja 34,56 m2, autopraonica 34,56 m2 i prateći objekti sa kotlovnicom, nadstrešnicom i zimskom baštom

Na lokaciji je ukopano pet čeličnih rezervoara, četiri zapremine po 50 m3 i jedan zapremine 30 m3.

U zemljišnoj knjizi su upisane hipoteke Antunović ags doo Orašje i Poreske uprave RS.

U objektu benzinske pumpe se nalazi smještena arhiva DLD Petrola doo koja se predaje kupcu na čuvanje.

Vrijednost nekretnina procijenjena od strane vještaka građevinske struke je 637.995,00 KM.

 

B2) Oprema

Oprema se sastoji od kancelarijskog namještaja, opreme i namještaja za kafić, opreme za vulkanizersku radnju i autopraonu. Procijenjena vrijednost opreme je 6.830,00 KM.

 

B3) Početna cijena za prodaju Benzinske pumpe u Maslovarama

Imovina stečajnog dužnika navedena u tačkama B1 i B2, prodaje se  „u paketu“ kao cjelina.

Procijenjena vrijednost nekretnine sa pripadajućom opremom je 644.825,00  KM.

Na prvoj javnoj prodaji imovina se ne može prodati ispod 50 % njene procijenjene vrijednosti.

Najniža cijena  po kojoj se može ponuditi predmet prodaje je 323.000,00 KM.

 

 1. Zajedničke odredbe

 

C1)Način i uslovi prodaje

 

Prodaja imovine se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, te se naknadni prigovori i reklamacije na stanje imovine koja je predmet prodaje neće razmatrati.

Prodaja će se obaviti javnim prikupljanjem ponuda tako što će se zatvorene i zapečaćene koverte predati stečajnom upravniku u zgradi Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva 108, Velika sala – prizemlje, dana 24.12.2020 godine (četvrtak) u 13:00 h. Otvaranje ponuda će se obaviti 30 minuta nakon isteka roka za dostavljanje ponuda na istom mjestu i to najprije za predmet prodaje označen sa A a potom za predmet prodaje pod B.

 

Nakon otvaranja pismenih ponuda sačiniće se lista ponuđača a najpovoljniji ponuđač će biti proglašen kupcem.

 

Pozivaju se članovi skupštine povjerilaca „DLD Petrol“ d.o.o. u stečaju da prisustvuju otvaranju ponuda.

Otvaranju ponuda se pristupa i ako članovi skupštine povjerilaca  ili neko od ponuđača ne prisustvuje otvaranju ponuda.

Ponude obavezno sadrže naziv i adresu ponuđača, predmet prodaje, iznos ponuđene cijene u KM, i sa naznakom: za javnu prodaju predmeta prodaje A odnosno B, zakazanu dana 24.12.2020 prema oglasu „DLD Petrol“ d.o.o. u stečaju Banja Luka

 

Uz pismenu ponudu ponuđači prilažu i: kopiju lične karte ako učestvuju kao fizičko lice, kopiju rješenja o upisu u sudski registar ako učestvuju kao pravno lice, potvrdu o uplati depozita, izjavu o preuzimanju prodajne dokumentacije i izjavu o gubitku prava na povrat depozita.

Pismena ponuda i prilozi predaju se u zatvorenim i zapečaćenim kovertama.

Stečajni upravnik neće razmatrati ponude koje:

 1. ne sadrže jasno određen iznos na koji ponuda glasi,
 2. se pozivaju na neku drugu ponudu,
 3. su date pod uslovom ili se pozivaju na uslove koji nisu predviđeni u prodajnoj dokumentacili i oglasu i
 4. uz koje nije položen depozit u predviđenom roku

Javna prodaja će se obaviti prema Standardu o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika, Gl.VI, Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom (Sl.Gl.RS br: 54/17)

 

C2) Pregled imovine i preuzimanje prodajne dokumentacije

Imovina se može pogledati u dogovoreno vrijeme uz prethodnu najavu na telefon broj: 065 547 976 i 051 211 256 (stečajna upravnica)

Prodajnu dokumentaciju BP Bukvalek čine: Izjava o gubitku prava na povrat depozita, Izjava o preuzimanju prodajne dokumentacije, Izvod iz „Procjene tržišne vrijednosti Benzinske pumpe u Bukvaleku, Grad Banja Luka“  Izvod iz procjene opreme i Imovinsko-pravna dokumentacija.

Prodajnu dokumentaciju BP Maslovare čine: Izjava o gubitku prava na povrat depozita, Izjava o preuzimanju prodajne dokumentacije, Izvod iz „Procjene tržišne vrijednosti Benzinske pumpe u Maslovarama, Opština Kotor Varoš“  Izvod iz procjene opreme i Imovinsko-pravna dokumentacija.

 

Dokumentacija se može  preuzeti prema dogovoru uz prethodnu najavu na telefon broj: 065 547 976 i 051 211 256 (stečajna upravnica) ili elektronski.

 

C3) Pravo učešća na javnoj prodaji i tok prodaje

C3.1.Pravo učešća na javnoj prodaji  imaju sva domaća i strana pravna lica, preduzetnici i fizička lica, koja su ispunila niže navedene uslove:

 1. Preuzela prodajnu dokumentaciju,
 2. za predmet prodaje označen pod tačkom A:

U predviđenom roku uplatila depozit na račun stečajnog dužnika: DLD Petrol d.o.o. u stečaju, broj: 571-010-00002760-29 kod Komercijalne banke Ad Banja Luka u visini 50.000,00 KM, sa naznakom: Sredstva depozita za učešće u javnoj prodaji predmeta prodaje pod A,  i to zaključno sa 22.12.2020 godine do 24:00 časa

 1. c) za predmet prodaje označen pod tačkom B:

U predviđenom roku uplatila depozit na račun stečajnog dužnika: DLD Petrol d.o.o. u stečaju, broj: 571-010-00002760-29 kod Komercijalne banke Ad Banja Luka u visini 50.000,00 KM, sa naznakom: Sredstva depozita za učešće u javnoj prodaji predmeta prodaje pod B,  i to zaključno sa 22.12.2020 godine do 24:00 časa

 1. Potpisala izjavu o gubitku prava na povrat depozit
 2. Dostavila ponudu

 

Za učešće u javnom prikupljanju ponuda moraju biti ispunjeni svi uslovi.

Uslovi za sprovođenje javnog prikupljanja ponuda su ispunjeni ako najmanje jedno lice ispuni sve navedene uslove.

 

C.1.2. Nakon otvaranja koverti utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da je nekretnina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Obavještenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača i visini prihvaćene ponude stečajni upravnik će dostaviti svim ponuđačima u roku od 15 dana od dana otvaranja ponude.

 

C.1.3. Svim učesnicima javne prodaje se vraća depozit u roku od 8 dana od dana otvaranja pismenih ponuda, osim proglašenom kupcu i drugom najboljem ponuđaču. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača-kupca smatra se dijelom avansne uplate.

 

 1. Ukoliko ponuđač sa napovoljnijom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana prijema obavještenja o prodaji, stečajni upravnik će zaključkom odrediti da je nekretnina prodana drugom po redu ponuđaču, koji treba u roku od 30 dana od dana prijema tog zaključka da deponuje prodajnu cijenu.
 2. Kupac je dužan uplatiti cjelokupan iznos vrijednosti nekretnine na račun stečajnog dužnika broj: 571-010-00002760-29 kod Komercijalne banke Ad Banja Luka.

 

 1. Kupac koji kupi imovinu, izvrši uplatu kupoprodajne cijene, dužan je da pristupi zaključenju Ugovora o kupoprodaji u roku od 30 dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Stečajni upravnik predaje u posjed imovinu koja je predmet prodaje prema odredbama zaključenog Ugovora o kupoprodaji.

 

7.Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane nekretnine nikakvih obaveza.

 

8.Ovaj Oglas objavljen je na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banja Luci, dnevnom listu „Večernje novosti“ izdanje za Republiku Srpsku i Privrednoj komori Republike Srpske (www.bl.komorars.ba)

 

                                                                  Stečajni upravnik:

                                                 Berić Risojević Ljubinka, dipl.ecc.

„Elvaco“ a.d. Bijeljina – u stečaju: 7. OGLAS O PRODAJI IMOVINE

By | Tenderi | No Comments

„Elvaco“ a.d. Bijeljina – u stečaju                                             Stečaj br. 59 0 St  030079 16 St

Broj: 7/20

Na osnovu člana 73., 155., 156.,157. i 161 Zakona o stečaju („Sl. glasnik RS“, br. 16/16) i člana 30. – 39. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom,(„Sl. glasnik RS“ br. 54/17), a u skladu sa Odlukom skupštine povjerilaca od 28.1.2019. godine i odlukom Odbora povjerilaca od 18. 9. 2020. godine, stečajni upravnik „Elvaco“ a.d. Bijeljina – u stečaju (u daljem: Stečajni dužnik) objavljuje

7. OGLAS

 O PRODAJI  IMOVINE

 

I PREDMET PRODAJE

Stečajni dužnik prodaje putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije sljedeću nepokretnu i pokretnu imovinu:

a)Nepokretnosti upisane u ZK uložak br. 12773 k.o. Bijeljina 2, u čijem je „A“ popisnom listu upisana parcela br. 744/1, Ulici Šabačkih đaka 19 u naravi zemljište uz privrednu zgradu površine 67619 m2, i poslovne zgrade u privredi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 18 i pomoćne zgrade u privredi 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26, ukupne površine 81443 m2, a u „B“ vlasničkom listu upisan je „Elvaco“ a.d. Bijeljina, sa pravom svojine 1/1, a što odgovara nepokretnostima upisanim u LN br. 809 k.o. Bijeljina 2 kao posjednik sa dijelom 1/1.

Procjenjena vrijednost zemljišta iznosi 3.029.750,45 KM, a objekata 4.814.409,04 KM.

Ukupno procijenjena vrijednost nepokretnosti iznosi  7.844.159,50 KM.

 1. b) Nepokretnosti upisane u ZK uložak br. 11669 k.o. Bijeljina 2, u čijem je „A“ popisnom listu upisana parcela br. 744/2, Ulici Šabačkih đaka 19 u naravi zemljište uz privrednu zgradu površine 15498 m2, i poslovne zgrade u privredi 11, 12,13,14, i 27, ukupne površine 23382 m2, a u „B“ vlasničkom listu upisan je „Elvaco“ a.d. Bijeljina, sa pravom svojine 1/1, a što odgovara nepokretnostima upisanim u LN br. 809 k.o. Bijeljina 2 kao posjednik sa dijelom 1/1.

Procjenjena vrijednos zemljišta iznosi 869.830,73 KM, a objekata 1.622.189,64 KM.

Ukupno procijenjena vrijednost nepokretnosti iznosi 2.492.020.37 KM

 1. c) Nepokretnosti upisane u ZK uložak br.12774 k.o. Bijeljina 2, u čijem je „A“ popisnom listu upisana parcela br. 932/0, Ulici Šabačkih đaka 19 u naravi njiva 2. klase površine 184 m2, a u „B“ vlasničkom listu upisan je „Elvaco“ a.d. Bijeljina, sa pravom svojine 1/1, a što odgovara nepokretnostima upisanim u LN br. 809 k.o.

Ukupno procijenjena vrijednost nepokretnosti iznosi 6.844.95 KM

 1. d) Nepokretnosti upisane u ZK uložak br. 11828 k.o. Bijeljina 2, u čijem je „A“ popisnom listu upisana parcela br. 744/3, Ulici Šabačkih đaka 19 u naravi zemljište uz privrednu zgradu površine 5115 m2, a u „B“ vlasničkom listu upisan je „Elvaco“ a.d. Bijeljina, sa trajnim pravom korištenja sa dijelom 1/1, a što odgovara nepokretnostima upisanim u LN br. 6715/1, k.o. Bijeljina 2, kao posjednik sa dijelom 1/1.

Ukupno procijenjena vrijednost nepokretnosti iznosi  190.282,45 KM

 1. e) Nepokretnosti upisane u ZK uložak br. 783 k.o. Bijeljina 2, u čijem je „A“ popisnom listu upisana parcela br. 743/0, Ulici Šabačkih đaka 19 u naravi ostalo neplodno zemljište površine 1075 m2, a u „B“ vlasničkom listu upisan je „Elvaco“ a.d. Bijeljina, sa trajnim pravom korištenja sa dijelom 1/1, a što odgovara nepokretnostima upisanim u LN br. 6715/1, k.o. Bijeljina 2, kao posjednik sa dijelom 1/1.

Ukupno procijenjena vrijednost nepokretnosti iznosi  39.990,93 KM

 1. f) Nepokretnosti upisane u ZK uložak br. 783 k.o. Bijeljina 2, u čijem je „A“ popisnom listu upisana parcela br. 747/2, Ulici Šabačkih đaka 19 u naravi njiva površine 3760 m2, a u „B“ vlasničkom listu upisan je „Elvaco“ a.d. Bijeljina, sa trajnim pravom korištenja sa dijelom 1/1, a što odgovara nepokretnostima br. parcele 747/13 zemljište uz privrednu zgradu, površine 2700 m2. upisanim u LN br. 6715/1, k.o. Bijeljina 2, kao posjednik sa dijelom 1/1.

Ukupno procijenjena vrijednost nepokretnosti iznosi 139.875.26 KM

* u toku je knjiženje Ugovora o zamjeni ove dvije parcele br. ugovora OPU-222/2010 od 8.3.2010.godine, između „Elvaca“ a.d. i „Orla“ a.d. Bijeljina, u RUGIPP, PJ Bijeljina – zemljišno-knjižna kancelarija.

 1. g) Na parcelama pod tačkom d), e) i f), Rješenjem RUGIPP PJ Bijeljina br. 21.12/476-41/19 od 22.10.2019. godine, pretvara se trajno pravo korištenja sa dijelom 1/1, u pravo svojine na navedenim nepokretnostima u korist „Elvaco“ a.d. u stečaju iz Bijeljine, sa dijelom 1/1. Po navedenom rješenju vodi se postupak pred drugostepenim organom RUGIPP Banja Luka

– Početna prodajna cijena  zemljišta, zajedno sa kompletnom infrastrukturom, ukupne površine 114.959 m2, navedena pod tačkama a,b,c,d,e i f, iznosi 4.276.574,81 KM.

-Početna prodajna cijena građevinskih objekata sa infrastrukturom iznosi 6.436.598,68 KM.

Procjenu vrijednosti izvršio stalni sudski vještak građevinske – arhitektonske struke iz Bijeljine.

 1. h) Dvosoban stan upisan u ZK uložak br. 13406 k.o. Bijeljina 1, u čijem je „A“ popisnom listu upisana parcela 2422/2 E 14, Blok neboder 2: stan br. 26, dvosoban, površine 55 m2, a u „B“ vlasničkom listu upisan je „Elvaco“ a.d. Bijeljina, sa pravom raspolaganja sa dijelom 1/1, a što odgovara nepokretnostima upisanim u LN br. 5821/16, k.o. Bijeljina 1, kao posjednik sa dijelom 1/1.

U privremenom LN / popisni list br. 5821/0 k.o. Bijeljina 1 u „B1“ listu,  podaci o imaocu prava na objektima i posebnim dijelovima zgrade, a.d. Elvaco“ Bijeljina upisan je sa pravom svojine sa dijelom 1/1.

Početna prodajna cijena iznosi 24.844,86 KM.

Procjenu vrijednosti izvršio stalni sudski vještak građevinske – arhitektonske struke iz Bijeljine.

Pred Osnovin sudom u Bijeljini vodi se postupak za iseljenje nezakonito useljenog lica.

 

i)Mašinsko – tehnološka oprema svih pogona stečajnog dužnika „Elvaco“ a.d. Bijeljina, elektroda, armaturne mreže, procesne opreme , šina vođica, službe održavanja i ostale opreme.

Početna prodajna cijena iznosi 1.528.089,50 KM.

Procjenu vrijednosti izvršio stalni sudski vještak iz oblasti mašinske struke iz Bijeljine.

 1. j) Zalihe (materijal, roba, nedovršena proizvodnja, gotovi proizvodi).

Početna prodajna cijena iznosi 674.801,98 KM.

Imovina se prodaje u cijelini i cijena ispod koje se imovina stečajnog dužnika ne može prodati iznosi 12.940.909,86 KM.

Kupac je obavezan:

*nastaviti najmanje pet godina obavljati poslovnu djelatnost koju je stečajni dužnik obavljao prije otvaranja stečjnog postupka,

*da ne otuđuje niti opterećuje predmete nekretnine bez prethodne saglasnosti stečajnog suda, u roku od pet godina.

Stečajni sud može dati saglasnost za otuđenje ili opterećenje nekretnine, ako se sredstva ulažu u razvoj i ako za to postiji ekonomski razlog.

*Radno angažovati najmanje trideset radnika stečajnog dužnika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, a ako ne bude zainetersovanih radnika stečajnog dužnika, kupac je dužan angažovati nedostajući dio radnika.

II USLOVI PRODAJE

 1. Imovina se prodaje u zatečenom imovinsko-pravnom statusu, u viđenom stanju, bez pružanja garancija u momentu prodaje i na kupca se prenosi obim prava kojim Stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje, pa se naknadni prigovori neće uzimati u obzir, a Stečajni dužnik ne odgovara za eventualne nedostatke koje kupac utvrdi po izvršenoj prodaji.
 2. Pravo učešća u javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od000,00 KM najkasnije do 24.10. 2020. godine. Uplata depozita vrši se na transakcioni račun Stečajnog dužnika broj: 5517902221202004 otvoren kod Unicredit bank a.d. Banja Luka, a kupac je dužan dokaz o uplati depozita dostaviti na uvid komisiji za licitaciju najkasnije na dan održavanja licitacije. Učesnici sa uplatama depozita nakon dana 24.10. 2020. godine ne mogu učestvovati na licitaciji.
 3. Fizička i pravna lica mogu biti predstavljena lično, po zakonskom zastupniku ili punomoćniku, a prije početka licitacije dužni su radi dokazivanja identiteta, predočiti komisiji za licitaciju ličnu kartu/pasoš ili punomoć za zastupanje, odnosno odgovorno lice u pravnom licu ličnu kartu sa ovjerenom kopijom rješenja o registraciji ili izvoda iz sudskog registra ne starijim od 3 mjeseca.
 4. Uvid i preuzimanje prodajne dokumentacije, zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 14:00 časova u prostorijama Stečajnog dužnika u Bijeljini, ulica Šabačkih đaka 19, a razgledanje poslovnog prostora na gore navedenoj lokaciji po prethodnoj najavi na broj tel. +387(0)55/490-073.
 5. Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja dana 26.10.2020 godine, sa početkom u 12:00 časova, u prostorijama stečajnog dužnika u Bijeljini, Šabačkih đaka 19.
 6. Javno nadmetanje održaće se ukoliko je najmanje jedno lice ispunilo uslove iz oglasa, u navedenom roku uplatilo iznos depozita, potpisalo izjavu o gubitku prava na povrat depozita, te se registrovalo kao učesnik na javnom nadmetanju.
 7. Na početku javnog nadmetanja predsjednik komisije za licitaciju registruje lica koja imaju pravo učešća na javnom nadmetanju, otvara nadmetanje čitanjem pravila nadmetanja, oglašava imovinu koju nudi na prodaju, oglašava početnu cijenu, objašnjava dalji postupak sprovođenja javnog nadmetanja, poziva učesnike da traže objašnjenje u vezi sa imovinom koja je predmet prodaje, početne cijene, kao i daljeg postupka prije počinjanja javnog nadmetanja. Ukoliko je samo jedno lice steklo status učesnika i to lice prihvati početnu cijenu, ono se proglašava kupcem, a početna cijena se proglašava kupoprodajnom cijenom. Ukoliko je više od jednog lica steklo status učesnika u javnom nadmetanju, predsjednik komisije oglašava počenu cijenu i utvrđuje svako naredno uvećanje u visini od 000,00 KM, a utvrđivanje nove cijene ponavlja se sve dok učesnici ističu ponude za uvećanje. Predsjednik komisije oglašava da je javno nadmetanje završeno kada ni poslije trećeg poziva nije istaknuta ponuda na uvećanu cijenu, te kupcem proglašava učesnika koji je prvi ponudio najvišu cijenu, a prihvaćena cijena se proglašava kupoprodajnom cijenom. Zapisnik o prodaji dužni su potpisati svi učesnici.
 8. Stečajni upravnik nakon obavljenog javnog nadmetanja donosi zaključak o proglašenju najpovoljnijeg kupca i oglašava isti na oglasnoj tabli suda.
 9. Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos plaćenog depozita, platiti u roku od 30 radnih  dana od dana održavanja javne prodaje, prenosom tih sredstava na račun Stečajnog dužnika broj: 5517902221202004 otvoren kod Unicredit bank a.d. Banja Luka.
 10. Kupac je dužan pristupiti zaključenju notarskog ugovora o kupoprodaji u roku od 8 dana od dana uplate kupoprodajne cijene u cjelosti.
 11. Ukoliko proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu u cjelosti u navedenom roku ili ukoliko nakon uplate kupoprodajne cijene u cjelosti ne pristupi zaključenju notarskog ugovora, prodaja tom ponuđaču smatraće se nevaljanom. U tom slučaju, stečajni upravnik će pisanim putem pozvati drugog najpovoljnijeg ponuđača da uplati kupoprodajnu cijenu u cjelosti u roku od 15 dana po prijemu pismenog poziva od stečajnog upravnika, te da zaključenju notarskog ugovora o kupoprodaji pristupi u roku od 8 dana od uplate kupoprodajne cijene u cjelosti. Ukoliko proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu u cjelosti u navedenom roku ili ukoliko nakon uplate kupoprodajne cijene u cjelosti ne pristupi zaključenju notarskog ugovora javna prodaja će se smatrati nevaljanom.
 12. Depozit se ne vraća proglašenom kupcu i drugom najpovoljnijem ponuđaču do trenutka uplate kupoprodajne cijene od strane prvog proglašenog kupca. Podnosiocu depozita depozit se ne vraća ukoliko se ne registruje, ne pristupi prodaji ili od iste odustane, kao jedini učesnik na nadmetanju ne prihvati početnu cijenu ili ukoliko niko od učesnika javnog nadmetanja ne prihvati početnu cijenu. Depozit se ne vraća ni učesniku ukoliko ne potpiše zapisnik o javnom nadmetanju, kao proglašeni kupac ne zaključi kupoprodajni ugovor u propisanom roku ili proceduri, kao proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku, kao drugi najbolji ponuđač, nakon odustajanja proglašenog kupca, ne zaključi kupoprodajni ugovor ili kao drugi najpovoljniji ponuđač, nakon odustajanja proglašenog kupca, ne uplati kupoprodajnu cijenu u naznačenom roku.
 13. Sve troškove oko sačinjavanja, ovjere i provedbe kupoprodajnog ugovora u javnom registru, naknade, troškove, pripadajuće takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom, uključujući i eventualni porez na kapitalu dobit ili eventulani PDV snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodanu imovinu nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza i taksa prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.

 

U Bijeljini, 24.9.2020. godine

Stečajni upravnik, Mlađen Petković, dipl. pravnik

 

 

„DLD PETROL“ d.o.o. u stečaju – Oglas o drugoj prodaji imovine stečajnog dužnika putem javnog nadmetanja

By | Tenderi | No Comments

„DLD PETROL“ d.o.o. u stečaju

Ul.Srpska 99

BANJA LUKA

Br. stečaja: 57 0 St 127589 18 St

Broj: 105/R/20

Datum: 01.10.2020 god.

 

Na osnovu člana 155., 157. i 160. Zakona o stečajnom postupku RS (Sl.Gl.RS br:16/16), a u skladu sa čl. 30. do 39. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom (Sl.Gl.RS br: 54/17) i Odluke Skupštine povjerilaca donesene  12.03.2020 godine, stečajni upravnik,

o b j a v lj u j e

O G L A S 

 o drugoj prodaji imovine stečajnog dužnika

putem javnog nadmetanja

 -Benzinske pumpe sa halom u Bukvaleku-

 

Prodaju se osnovna sredstva –nekretnine sa pripadajućom opremom: Benzinska pumpa sa halom na lokaciji Bukvalek na putu Banja Luka – Čađavica.

A1) Građevinski objekti

Nekretnine čine: zemljište, objekti benzinske pumpe i hale i infrastruktura.

Zemljište sa infrastrukturom, objekti benzinske pumpe sa nadstrešnicom i proizvodne hale se nalaze u mjestu Bukvalek, na putu Banja Luka – Čađavica.

Objekti su izgrađeni na zemljištu ukupne površine 5.157 m2, koje je označeno sa kč. br. 1566/2 što odgovara kč. br. 3631/16 upisano u Posjedovni list br: 442/2 KO Bukvalek, te u Zemljišnoknjižni izvadak broj: 970 KO SP Kola, vlasništvo „DLD Petrol“ d.o.o. Banja Luka 1/1.

Vrijednost nekretnina procijenjena od strane vještaka građevinske struke Momčila Kovačevića je 760.407,00 KM.

Objekat benzinske pumpe je tlocrtne površine 73 m2 a sastoji se od prizemlja  i nezavršenog sprata – mansarde. Etaža prizemlja je površine 47,45 m2. Ispred objekta se nalazi nadstrešnica tlocrtne površine 10,00×10,00 m, visine 4,80 m.

Na lokaciji je izgrađen i monolitni objekat-hala tlocrtnih dimenzija 12,08×20,05 m, 242 m2.

Površine zemljišta pod betonskim pločama su površine 70 m2, pod betonskim prizmama 115 m2, pod asvaltom 647 m2.

U zemljište su ukopana tri čelična rezervoara za smještaj goriva, dva od 30m3 i jedan od 50 m3.

A2) Oprema

Oprema se sastoji od namještaja za prodaju robe i aparata za točenje goriva, sve van upotrebe. Procijenjena vrijednost opreme od strane Alekse Nježića, vještaka mašinske struke je 875,00 KM.

A3)Način i uslovi prodaje

Imovina stečajnog dužnika navedena u tačkama A1 i A2, prodaje se  „u paketu“ kao cjelina.

Procijenjena vrijednost nekretnine sa pripadajućom opremom je 761.282,00 KM.

Imovina se  ne može prodati ispod 1/3 njene procijenjene vrijednosti. Početna cijena za nadmetanje je 254.000,00 KM.

Prodaja imovine se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, te se naknadni prigovori i reklamacije na stanje imovine koja je predmet prodaje neće razmatrati.

Prodaja će se održati javnim nadmetanjem dana 10.11.2020 godine (utorak) sa početkom u 13h u zgradi Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva 108, Velika sala – prizemlje.

Javna prodaja će se obaviti prikupljanjem pismenih ponuda koje će se otvoriti početkom nadmetanja i nastaviti usmenim nadmetanjem od najviše ponuđene cijene pismenih ponuda.

Pismene ponude se predaju stečajnom upravniku prije početka nadmetanja u  zatvorenim i zapečaćenim kovertama a obavezno sadrže naziv i adresu ponuđača, iznos ponuđene cijene u KM, predmet prodaje i sa naznakom: za javno nadmetanje zakazano dana 10.11.2020 po oglasu „DLD Petrol“ d.o.o. u stečaju Banja Luka.

Javna prodaja će se obaviti prema Standardu o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika, Gl.VI, Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom (Sl.Gl.RS br: 54/17)

A4)  Pregled imovine i preuzimanje prodajne dokumentacije

Imovina se može pogledati u dogovoreno vrijeme uz prethodnu najavu na telefon broj: 065 547 976 (stečajna upravnica) ili telefon broj: 065 671 664 (Daliborka Kerezović)

Prodajnu dokumentaciju čine: Obrazac prijave za učešće u postupku prodaje, Izjava o gubitku prava na povrat depozita, Izjava o preuzimanju prodajne dokumentacije, Izvod iz „Procjene tržišne vrijednosti Benzinske pumpe u Bukvaleku, Grad Banja Luka“, Izvod iz procjene opreme i Imovinsko-pravna dokumentacija. Dokumentacija se može  preuzeti prema dogovoru uz prethodnu najavu na telefon broj: 065 547 976 (stečajna upravnica) ili telefon broj: 065 671 664 (Daliborka Kerezović) ili elektronski.

A5) Pravo na nadmetanje

1.Pravo učešća na javnoj prodaji  imaju sva domaća i strana pravna lica, preduzetnici i fizička lica, koja su ispunila niže navedene uslove:

 1. Preuzela prodajnu dokumentaciju,
 2. U predviđenom roku uplatila depozit na račun stečajnog dužnika: DLD Petrol d.o.o. u stečaju, broj: 571-010-00002760-29 kod Komercijalne banke Ad Banja Luka za predmet prodaje označen pod tačkom A3 u visini 50.000,00 KM, sa naznakom: Sredstva depozita za učešće u javnom nadmetanju, i to zaključno sa 06.11.2020 godine do 24:00 časa
 3. Potpisala izjavu o gubitku prava na povrat depozita
 4. Registrovala se kao učesnik na javnom nadmetanju
 5. Dostavila ponudu

Za učešće u javnom nadmetanju moraju biti ispunjeni svi uslovi.

Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužni su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja, pokazati stečajnom upravniku ličnu kartu, ponudu ili dokaz o predaji ponude i dokaz o uplati depozita. Ako fizičko lice zastupa punomoćnik, isti je obavezan stečajnom upravniku predati ličnu kartu, valjanu punomoć za zastupanje, ponudu ili dokaz o predaji ponude i dokaz o uplati depozita.

Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku (direktoru) ili punomoćniku.Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik, isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid rješenje o upisu u sudski registar, ličnu kartu, ponudu ili dokaz o predaji ponude i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavlja punomoćnik, isti je obavezan da stečajnom upravniku preda na uvid ličnu kartu, valjanu punomoć, ponudu ili dokaz o predaji ponude i dokaz o uplati depozita.

Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.

 1. Javno nadmetanje održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.
 1. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da je nekretnina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača stečajni upravnik će objaviti na oglasnoj tabli Suda
 1. Svim učesnicima javnog nadmetanja se vraća depozit u roku od 8 dana od dana završetka javnog nadmetanja, osim proglašenom kupcu i drugom najboljem ponuđaču. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača-kupca smatra se dijelom avansne uplate.
 1. Ukoliko ponuđač sa napovoljnijom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana prijema zaključka, stečajni upravnik će novim zaključkom odrediti da je nekretnina prodana drugom po redu ponuđaču, koji treba u roku od 30 dana od dana prijema tog zaključka da deponuje prodajnu cijenu.
 2. Kupac je dužan uplatiti cjelokupan iznos vrijednosti nekretnine na račun stečajnog dužnika broj: 571-010-00002760-29 kod Komercijalne banke Ad Banja Luka.
 1. Kupac koji kupi imovinu, izvrši uplatu kupoprodajne cijene, dužan je da pristupi zaključenju Ugovora o kupoprodaji u roku od 30 dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Stečajni upravnik predaje u posjed imovinu koja je predmet kupovine prema odredbama zaključenog Ugovora o kupoprodaji.

8.Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane nekretnine nikakvih obaveza.

9.O pravilima prodaje učesnici će biti upoznati prije održavanja licitacije.

10.Ovaj Oglas objavljen je na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banja Luci, dnevnom listu „Večernje novosti“ izdanje za Republiku Srpsku i Privrednoj komori Republike Srpske (www.bl.komorars.ba)

 

                                                                  Stečajni upravnik:

                                                 Berić Risojević Ljubinka, dipl.ecc.

“URANAK-PRODUKT” d.o.o. – u stečaju: Oglas o prodaji nepokretne imovine

By | Tenderi | No Comments

“URANAK-PRODUKT” d.o.o. – u stečaju

Karađorđeva 239

Banja Luka

 

Broj: 114-09/20

Datum: 22.09.2020.

 

Na osnovu člana 155.,160. i 161. Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske (Sl.gl.RS br: 16/16), a u  skladu sa čl. 24. do 46. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Sl.gl. RS“ broj: 54/2017), Odluke Skupštine povjerilaca donesene dana 07.09.2020. godine, stečajni upravnik dana 23.09.2020. godine objavljuje:

 

O G L A S

o prodaji nepokretne imovine stečajnog dužnika

– putem zatvorenih ponuda-

 

 

 1. A) PREDMET PRODAJE

Prodaje se imovina stečajnog dužnika  “URANAK PRODUKT” d.o.o. – u stečaju,  Banja Luka, Ul. Karađorđeva 239, Banja Luka, i to:

Poslovni prostor u privredi, površine 97 m2, prizemlje stambeno-poslovnog objekta, u Banjaluci, ulica Karađorđeva br.239, katastarska čestica br. 149, upisana u banjalučki katastarski srez, katastarske opštine “Čifluk”, u list nepokretnosti br. 472/3. Poslovni prostor se sastoji o prodajnog, kancelarijskog i proizvodnog dijela gdje je duži niz godina obavljana pekarska djelatnost.

Predmet prodaje se licitira po početnoj vrijednosti u iznosu od 140.636,64 KM a koja je ujedno i procjenjena vrijednost imovine od strane ovlaštenog sudskog vještaka arhitektonsko-građevinske struke.

Na prvoj javnoj licitaciji/prodaji nepokretne imovine stečajnog dužnika “URANAK-PRODUKT d.o.o. – u stečaju, Banja Luka, navedena imovina se ne može prodati ispod 50% od procijenjene vrijednosti, koja je ujedno i najniža cijena na ovoj licitaciji.

 1. B) PRAVO I USLOVI NADMETANjA

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja uredno dostave ponude i uplate garantni depozit na račun stečajnog dužnika broj: 567 241 11001242 96 kod “Sberbank” a.d. Banja Luka u visini od 10.000,00 KM i to zaključno sa 07.10.2020. godine do 16:00 časova.

Dokaz o uplati depozita – uplatnicu, ponuđači su dužni da dostave uz ponudu u zatvorenoj koverti.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom “PONUDA – NE OTVARAJ” sa obaveznom naznakom predmeta licitacije (poslovni prostor u privredi) na adresu: Okružni privredni sud u Banjaluci, Gundulićeva br. 108, predmet broj: 57 0 St 130176 19 St, u roku od 15 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 08.10.2020. godine do 16:00 časova. U ponudi je potrebno navesti osnovne podatke o ponuđaču, naziv predmeta licitacije i ponuđenu vrijednost. Ako je ponuđač pravno lice, potrebno je priložiti i izvod iz nadležnog registra (ne stariji od 60 dana), te kopiju lične karte ovlaštenog lica za zastupanje, ako je ponuđač fizičko lice, potrebno je uz ponudu priložiti kopiju lične karte ponuđača. Također, u zatvorenoj koverti potrebno je priložiti i potpisanu Izjavu o gubitku prava na povrat depozita u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom iz 2017 godine. Istu je moguće potpisati i prije početka licitacije u sali suda.

 1. V) VRIJEME I NAČIN IZBORA NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

Komisija za licitaciju će u prisustvu ponuđača (koji budu zainteresovani da prisustvuju licitaciji) otvarati ponude u velikoj sali Okružnog privrednog suda u Banjaluci, Gundulićeva br. 108, dana, 09.10.2020. godine (petak) u 13:00 časova.

Za napovoljnijeg ponuđača, biće izabran ponuđač koji ponudi najveći iznos/vrijednost za predmet prodaje. U slučaju da budu dostavljene ponude sa istim ponuđenim iznosom, prednost se daje ponuđaču čija je ponuda ranije zaprimljena na protokolu suda.

Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača, stečajni upravnik će dostaviti na adresu kupca. Ponuđačima, čije ponude nisu prihvaćene, osim drugog i treće rangiranog ponuđača, vratiće se depozit u roku od 8 (osam) dana po okončanju javnog nadmetanja. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati prodajnu vrijednost u roku od 30 (trideset) dana od dana oglašavanja zaključka o prodaji na oglasnoj tabli suda, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje obezbjeđenja-garantnog depozita, a novim Zaključkom će se odrediti sljedeći najpovoljniji ponuđač sa utvrđene rang liste.

 1. G) OSTALO

Ponuđena imovina se prodaje po principu viđeno-kupljeno, u postojećem pravnom, poreskom i dr. statusu, i neće se primati nikakve reklamacije koje se odnose na kvalitet, pravni status i ostale karakteristike imovine. Svi troškovi koji se tiču prometovanja imovine (notarski troškovi, porezi, takse i dr. troškovi) padaju na teret kupca.

Za pregled predmeta prodaje, dokumentacije i sve dodatne informacije, možete se obratiti na tel.065/623-347.

Ovaj Oglas objavljen je na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjaluci, dnevnom listu “Euro Blic” Banja Luka, i Privrednoj komori Republike Srpske (www.bl.komorars.ba).

Stečajni upravnik

Dragan Krošnjar