Info Pult

„PARMA TREND“ d.o.o. u stečaju LAKTAŠI – deseta licitacija

By | Tenderi | No Comments

„PARMA TREND“ d.o.o. u stečaju LAKTAŠI                                           STEČAJ broj: 57 0 St 110174 14 St

 

Na osnovu članova 55, 105, 106, 107 i 108 Zakona o stečajnom postupku (Sl. glasnik RS 26/10), a u skladu sa Odlukom Skupštine povjerilaca od 05.04.2017. godine i Odlukom Odbora povjerilaca od 17.05.2019. godine, stečajni upravnik donosi

 

DESETA JAVNA LICITACIJA

I   PREDMET PRODAJE:

 1. – Hotel Laktaši – Nekretnina površine 765m2 se nalazi u ulici Karađorđeva 37 Laktaši, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 269/3 upisanom u  ZK 140 KO Laktaši ukupne površine 1.302m2 umanjeno za 13m2 eksproprijacije zemljišta od strane Opštine laktaši za izgradnju kružnog toka, sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom iznosi KM 1.822.425,33 i predstavlja cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 35% od procjenjene vrijednosti.
 2. – Autoservis i Tehnički pregled vozila Laktaši – Nekretnina površine 679m2 se nalazi u ulici Karađorđevoj bb Laktaši izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 486/6 upisanom u ZK 1039 KO Laktaši, ukupne površine 1.965m2, sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom iznosi KM 602.711,13 i predstavlja cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 35% od procjenjene vrijednosti.
 3. – Benzinska pumpa Lužani – Nekretnina površine 127m2 , sa nadstrešnicom površine 330m2 , hale u izgradnji površine 624m2 i poslovnog objekta u izgradnji površine 1.660m2  se nalazi u Lužanima Bosanskim, opština Derventa, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 1120/2, 1121/2 upisanom u ZK 1, KO Lužani Bosanski, ukupne površine  985m2  i KČ 1083/2, 1120/3, 1120/4, 1121/3 upisanom u ZK 2, KO Lužani Bosanski, ukupne površine 9.017m2, sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena  kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 562.681,07  i predstavalja cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 35% od procjenjene vrijednosti.

II    PREGLED IMOVINE

 1. Ponuđena imovina prodaje se u zatečenom pravnom statusu i viđenom stanju u momentu prodaje i na kupce se prenosi obim prava kojima prodavac raspolaže, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju.
 2. Zbog veličine specifikacija opreme za svaku nekretninu pojedinačno ne vršimo objavu ali se spiskovi opreme mogu pogledati najavom na navedeni telefon.
 3. Imovina se može pogledati na navedenim adresama (uz uslov da se ne ometa rad), a zainteresovani kupci dodatne informacije mogu dobiti radnim danom od 10-12 sati na telefon 066/704-117.

III     PRAVO UČEŠĆA

 1. Prodaja navedene imovine izvršiće se prikupljanjem zatvorenih i zapečaćenih pismenih ponuda uz mogućnost licitiranja na samoj licitaciji između registrovanih ponuđača koji su se prijavili na licitaciju zatvorenom ponudom i potpisali izjavu o depozitu.
 2. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja dostave zatvorenu pismenu ponudu za svaku nekretninu pojedinačno i dostave dokaz o uplaćenom depozitu na račun broj 562-099-81333280-80 (NLB banka ad Banja Luka) najkasnije do 19.08.2019. godine.
 3. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju pravna i fizička lica koja su izvršila uplatu depozita u iznosu od 50.000,00 KM za svaku pojedinačnu nekretninu označenu brojem 1,2,3.
 4. Pravo učešća na licitaciji imaju svi registrovani ponuđači koji su se prijavili na licitaciju putem

zatvorenih ponuda i potpisali izjavu o saglasnosti za NE VRAĆANJE depozita u slučaju

odustajanja od kupovine.

IV   DOSTAVLJANJE PONUDA I ODRŽAVANJE LICITACIJE

 1. Pismene ponude u zatvorenim i zapečaćenim kovertama sa kompletnom dokumentacijom se moraju predati isključivo putem pošte na adresu stečajnog dužnika „PARMA TREND“ doo u stečaju, ulica Vase Pelagića 10 (Lokal 6), 78000 Banja Luka sa naznakom PONUDA za  (broj nekretnine) – NE OTVARAJ. Ponude moraju biti predate na poštu kao preporučena pošiljka najkasnije 19.08.2019. godine i neblagovremene ponude se neće razmatrati.
 2. Ukoliko za neku nekretninu ne bude pismenih ponuda, odnosno uplata depozita, licitacija za tu nekretninu se neće održati.
 3. Otvaranje prispjelih ponuda obaviće se na licitaciji zakazanoj dana 23.08.2019. (petak) u 13 sati u sali (prizemlje) Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Gundulićeva 108.
 4. Otvaranje ponuda je javno i otvaranju mogu prisustvovati svi ponuđači, lično ili putem punomoćnika.
 5. Sama licitacija putem zatvorenih i zapečaćenih ponuda održaće se i kada učestvuje samo jedan ponuđač.

V    SADRŽAJ PONUDE

 1. Ponuda treba da sadži:

– podaci o pravnom licu (izvod iz sudskog  registara u originalu ili ovjerenu fotokopiju ne

stariji od 6 mjeseci, broj transakcionog računa,JIB broj, broj telefona pravnog lica, ime

ovlaštenog lica u postupku licitacije, kopija identifikacionog dokumenta, broj telefona i

adresa);

– podaci o fizičkom licu (ime i prezime , JMBG, adresa, broj telefona i kopija

identifikacionog dokumenta);

– broj i naziv nekretnine na koju se ponuda podnosi  i iznos ponude izražen u KM.

 1. Ponude moraju biti potpisane od strane podnosioca i ovjerene pečatom ako je podnosilac pravno lice.

VI    POSTUPAK LICITACIJE

 1. Prije otvaranja zatvorenih ponuda komisija će saopštiti pravila licitacije.
 2. Ponuđači su dužni prije početka licitacije dokazati svoj identitet ličnom kartom ili

pasošem i ovjerenom punomoći za zastupanje ukoliko se radi o zastupniku.

 1. Ako se za istu nekretninu prijavi dva ili više ponuđača Komisija će utvrditi rang listu ponuđača koji su ispunili uslove iz oglasa i objaviti javno nadmetanje sa početnom najvišom cijenom koja je ponuđena putem zatvorene ponude i Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji izlicitira najvišu cijenu nekretnine ili ako ponuđači odustanu od licitiranja prihvata se najviša cijena ponuđena putem zatvorene ponude. Pravila licitiranja će biti definisana prije početka javnog nadmetanja.
 2. Nakon zaključenja licitacije utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da su nekretnine prodate najpovoljnijem ponuđaču. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog kupca smatra se dijelom avansne uplate.
 3. Ponuđačima izuzev prva tri sa rang liste izvršiće se povrat depozita najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana od javnog nadmetanja.
 4. Sa ponuđačem (kupcem) koji je ponudio najveću pojedinačnu cijenu i izvršio uplatu ukupne kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana javnog nadmetanja zaključiće se ugovor u roku od 8 dana od dana uplate sredstava.
 5. Ukoliko izabrani kupac ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene u navedenom roku smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita na osnovu potpisane izjave, a stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je nekretnina prodana drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 30 dana od dana prijema tog zaključka da uplati prodajnu cijenu. Ako ni drugi ponuđač ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.
 6. Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze, kao i pripadajući PDV u vezi sa navedenom imovinom snosi kupac.
 7. Kupac nekretnina preuzima obavezu arhivske građe stečajnog dužnika u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi.
 8. Ovaj oglas – zaključak je objavljen na oglasnoj tabli suda, dnevnom listu EuroBlic i web stranici komorars.ba.

 

 

Banja Luka,22.07.2019. godine                                                                                              Stečajni upravnik

„TEHSAN’’ d.o.o. Banja Luka, u stečaju

By | Tenderi | No Comments

„TEHSAN’’ d.o.o. Banja Luka za trgovinu, projektovanje,

izvođenje, grijanje i vodovodne instalacije, u stečaju

 Ulica Srpskih pilota 62,

 Banja Luka

Broj:  57 0 St 127812 18 St

Datum,  26.6.2019.godine

Na osnovu člana 155. stav 1. Zakona o stečaju (,,Službeni glasnik Republike Srpske’’, broj 16/16) i Odluke Skupštine povjerilaca donesene na ročištu u stečajnom postupku nad „TEHSAN’’ d.o.o. Banja Luka, u stečaju, dana 14.5.2019. godine, stečajni upravnik, dana 26.6.2019.godine donosi:

Z  A K  L  J  U  Č  A K

objavljuje se

TREĆA  JAVNA LICITACIJA

za prodaju pokretnih stvari (vozila, grijanje i vodovodne instalacije)

 

1.Prodaju se u cijelosti pokretne stvari „TEHSAN’’ d.o.o. Banja Luka, u stečaju,  Ulica Srpskih pilota 62: teretno vozilo Volkswagen, vozilo FIAT, DUCATO, imovina koja se nalazi u skladištu Novakovići i imovina koja se nalazi  u skladištu Srpskih pilota 62, Banja Luka. Na imovini nema upisanih tereta.

2.Pokretne stvari se nalaze na tri lokacije u Banja Luci, i to: Ulica Srpskih pilota 62, Novakovići bb i Veljka Mlađenovića (Incel).

Uvid u stanje predmetne opreme, količine, a koja je poimenično navedena u nalazu vještaka  mašinske struke Alekse Nježića, sa svim opisima i tehničkim karakteristikama, zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 16,00 do 18,00 časova na adresama: Banja Luka, Ulica Srpskih pilota 62, Novakovići bb i Veljka Mlađenovića (Incel).

Prethodno se najaviti pozivom na broj telefona 065/510-692.

 1. Pokretne stvari se prodaju u viđenom stanju po principu „viđeno-kupljeno”, bez garancije stečajnog upravnika i u postojećem pravnom statusu i naknadne reklamacije se neće razmatrati, a na kupca se prenose obim i prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje.
 2. Početna prodajna cijena imovine iznosi 21.197,28 KM. Procijenjena tržišna vrijednost imovine iznosi 70.728,33 KM. Imovina se na trećoj licitaciji ne može prodati za iznos manji od 21.197,28 KM. Prednost pri kupovini ima kupac koji je zainteresovan za svu imovinu.

Prodaja pokretne imovine prema priloženim specifikacijama sadržanim u Elaboratu stalnog sudskog vještaka mašinske struke Alekse Nježića, dipl. ing, moguća je pojedinačno i to prodaja:

(i)  teretno vozilo Volkswagen, caddy,  tip 9 K, godina proizvodnje 2003, čija procijenjena tržišna vrijednost iznosi

4.500,00 KM. Početna prodajna cijena vozila u slučaju pojedinačne prodaje iznosi 1.348,65 KM.

(ii) vozilo FIAT, DUCATO, dizel, godina proizvodnje 1999, čija procijenjena tržišna vrijednost iznosi 4.800,00 KM.

Početna prodajna cijena vozila u slučaju pojedinačne prodaje iznosi 1.438,56 KM.

(iii) imovina koja se nalazi u skladištu Novakovići, Banja Luka čija procijenjena tržišna vrijednost iznosi 36.880,97 KM.

Početna prodajna cijena imovine u slučaju pojedinačne prodaje iznosi 11.053,23 KM.

(iv) imovina koja se nalazi  u skladištu Srpskih pilota 62, Banja Luka, čija procijenjena tržišna vrijednost iznosi 18.397,36

 1. Početna prodajna cijena imovine u slučaju pojedinačne prodaje iznosi 5.513,68 KM.

(v) imovina (osnovna sredstva) koja se nalazi  u skladištu Srpskih pilota 62, Banja Luka, čija procijenjena tržišna

vrijednost iznosi 6.150,00 KM. Početna prodajna cijena imovine u slučaju pojedinačne prodaje iznosi 1.843,15

     KM.

 1. Depozit za ponuđače koji su zainteresovani za učešće na licitaciji radi kupovine pokretne imovine je 10% procijenjene vrijednosti imovine koja se nudi na ovoj licitaciji. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozite u skladu sa naznakom i naprijed navedenim iznosom, i to najkasnije do 24 sata prije zakazane licitacije na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 5520001858358558  kod Addiko Bank a.d. Banja Luka, i o izvršenoj uplati predoče dokaz. Nakon provjere uplate depozita licitiranju mogu pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu izvršili u roku. Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja pokazati stečajnom upravniku ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako fizičko lice zastupa punomoćnik, isti je obavezan predati stečajnom upravniku valjanu punomoć za zastupanje i dokaz o uplati depozita.

Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid Rješenje o upisu u sudski registar-original ili izvod iz registracije, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavlja punomoćnik, isti je obavezan da stečajnom upravniku preda na uvid valjanu punomoć i dokaz o uplati depozita.

 1. Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.
 2. Sve direktne i indirektne troškove vezane za imovinu koja je predmet ove licitacije, pripadajuće takse i poreze u vezi sa pokretnim stvarima snosi kupac, a prodavac nakon prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane stvari nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza i taksi prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu. Porezi i troškovi koji proističu iz ugovora o kupoprodaji, dodaju se na postignutu cijenu, i u cijelosti ih snosi proglašeni kupac. Troškove demontaže i transporta opreme, koja je predmet prodaje, snosi proglašeni kupac.
 3. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da je oprema prodana najpovoljnijem ponuđaču.

Ponude koje ne sadrže jasno određeni iznos ili se pozivaju na neku drugu ponudu ili na uslove koji nisu u oglasu, kao i uslovne ponude su nevažeće i neće ući u razmatranje.

Javna prodaja održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

Pravila prodaje za učesnike licitacije biće objavljena neposredno prije održavanja licitacije.

 1. Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije, dana 15.7.2019.god. (ponedeljak) sa početkom u 9,00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva bb,  u sali za licitacije/prizemlje.

10.Kupac čija cijena bude prihvaćena dužan je u roku od 7 dana zaključiti ugovor o kupoprodaji, a u roku od  15 dana nakon licitacije uplatiti na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 5520001858358558 kod Addiko Bank a.d. Banja Luka izlicitirani iznos. Kupcu koji putem licitacije kupi ponuđenu cjelokupnu imovinu i izvrši uplatu kupoprodajne cijene stečajni dužnik predaje u posjed predmetnu  imovinu u roku od 8 dana od dana izvršene uplate. Ukoliko kupac u predviđenom roku ne pristupi preuzimanju kupljene imovine, prodavac mu nije dužan vratiti izlicitiranu cijenu.

11.Ukoliko kupac sa najpovoljnijom ponudom u roku ne uplati cijenu, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i odrediti da je drugi kupac po redu stvarni kupac, i koji je dužan da uplati licitirani iznos u roku od 5 dana nakon isteka roka za prvog kupca. Ukoliko ni drugi ponuđač ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača-kupca, smatra se dijelom avansne uplate.

12.Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene vratiće se obezbjeđenje odmah ili najkasnije 3 dana nakon nadmetanja.

13.Ovaj oglas biće objavljen i na oglasnoj tabli suda, na oglasnoj tabli dužnika, dnevnom listu ‘’Glas Srpske’’ i WEB stranicama: www.bl.komorars.ba , www.komorars.bawww.komorabih.ba

 

Stečajni upravnik

„PARMA TREND“ d.o.o. u stečaju LAKTAŠI

By | Tenderi | No Comments

„PARMA TREND“ d.o.o. u stečaju  LAKTAŠI                                           STEČAJ broj: 57 0 St 110174 14 St

 

Na osnovu članova 55, 105, 106, 107 i 108 Zakona o stečajnom postupku (Sl. glasnik RS 26/10), a u skladu sa Odlukom Skupštine povjerilaca od 05.04.2017. godine i Odlukom Odbora povjerilaca od 05.04.2019. godine, stečajni upravnik donosi

 

DEVETA JAVNA LICITACIJA

I   PREDMET PRODAJE:

 1. – Hotel Laktaši – Nekretnina površine 765m2 se nalazi u ulici Karađorđeva 37 Laktaši, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 269/3 upisanom u  ZK 140 KO Laktaši ukupne površine 1.302m2 sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom iznosi KM 2.082.771,80 i predstavlja cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 40% od procjenjene vrijednosti.
 2. – Autoservis i Tehnički pregled vozila Laktaši – Nekretnina površine 679m2 se nalazi u ulici Karađorđevoj bb Laktaši izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 486/6 upisanom u ZK 1039 KO Laktaši, ukupne površine 1.965m2, sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom iznosi KM 688.812,72 i predstavlja cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 40% od procjenjene vrijednosti.
 3. – Benzinska pumpa Mašići – Nekretnina površine 32m2, sa nadstrešnicom – vanjski gabariti su 88 m2, se nalazi u naselju Mašići, opština Gradiška, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 626/13 i KČ 630 upisanom u ZK 14 N/P Nova Topola ukupne površine 2.115m2, sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 158.112,90 i predstavalja početnu cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 50% od procjenjene vrijednosti.
 4. – Benzinska pumpa Rovine – Nekretnina površine 238m2 sa nadstrešnicom – vanjski gabariti 400m2, se nalazi u Rovinama, opština Gradiška, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 442/2 upisanom u ZK 3, KO N/R Rovine, ukupne površine 1732m2 sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 414.982,08 i predstavalja cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 48% od procjenjene vrijednosti.
 5. – Benzinska pumpa Brezik – Laminci – Nekretnina površine 392,73m2 i nadstrešnica površine 236,80 m2 se nalazi na ulazu u Dubrave, opština Gradiška, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 978/5 upisane u ZK 4, KO N/P Laminci – Brezici, ukupne površine 1.907m2, sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 563.198,36  i predstavalja početnu cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 45% od procjenjene vrijednosti.
 6. – Benzinska pumpa Lužani – Nekretnina površine 127m2 , sa nadstrešnicom površine 330m2 , hale u izgradnji površine 624m2 i poslovnog objekta u izgradnji površine 1.660m2 se nalazi u Lužanima Bosanskim, opština Derventa, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 1120/2, 1121/2 upisanom u ZK 1, KO Lužani Bosanski, ukupne površine  985m2  i KČ 1083/2, 1120/3, 1120/4, 1121/3 upisanom u ZK 2, KO Lužani Bosanski, ukupne površine 9.017m2, sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena  kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 643.064,08  i predstavalja cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 40% od procjenjene vrijednosti.

 

II    PREGLED IMOVINE

 1. Ponuđena imovina prodaje se u zatečenom pravnom statusu i viđenom stanju u momentu prodaje i na kupce se prenosi obim prava kojima prodavac raspolaže, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju.
 2. Zbog veličine specifikacija opreme za svaku nekretninu pojedinačno ne vršimo objavu ali se spiskovi opreme mogu pogledati najavom na navedeni telefon.
 3. Imovina se može pogledati na navedenim adresama (uz uslov da se ne ometa rad), a zainteresovani kupci dodatne informacije mogu dobiti radnim danom od 10-12 sati na telefon 066/704-117.

 

III     PRAVO UČEŠĆA

 1. Prodaja navedene imovine izvršiće se prikupljanjem zatvorenih i zapečaćenih pismenih ponuda uz mogućnost licitiranja na samoj licitaciji između registrovanih ponuđača koji su se prijavili na licitaciju zatvorenom ponudom i potpisali izjavu o depozitu.
 2. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja dostave zatvorenu pismenu ponudu za svaku nekretninu pojedinačno i dostave dokaz o uplaćenom depozitu na račun broj 562-099-81333280-80 (NLB banka ad Banja Luka) najkasnije do 07.05.2019. godine.
 3. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju pravna i fizička lica koja su izvršila uplatu sredstava za obezbeđenje i to:

-za  imovinu označenu brojem: 1,2,5 i 6 obezbeđenje iznosi KM 50.000,00 za svaku

stavku pojedinačno;

– za imovinu označenu brojem 3 obezbeđenje iznosi KM 15.811,29;

– za imovinu označenu brojem 4 obezbeđenje iznosi KM 41.498,20;

 1. Pravo učešća na licitaciji imaju svi registrovani ponuđači koji su se prijavili na licitaciju putem

zatvorenih ponuda i potpisali izjavu o saglasnosti za NEVRAĆANJE depozita u slučaju

odustajanja od kupovine.

 

IV   DOSTAVLJANJE PONUDA I ODRŽAVANJE LICITACIJE

 1. Pismene ponude u zatvorenim i zapečaćenim kovertama sa kompletnom dokumentacijom se moraju predati isključivo putem pošte na adresu stečajnog dužnika „PARMA TREND“ doo u stečaju, ulica Vase Pelagića 10 (Lokal 6), 78000 Banja Luka sa naznakom PONUDA za  (broj nekretnine) – NE OTVARAJ. Ponude moraju biti predate na poštu kao preporučena pošiljka najkasnije 07.05.2019. godine i neblagovremene ponude se neće razmatrati.
 2. Ukoliko za neku nekretninu ne bude pismenih ponuda, odnosno uplata depozita, licitacija za tu nekretninu se neće održati.
 3. Otvaranje prispjelih ponuda obaviće se na licitaciji zakazanoj dana 13.05.2019. godine. (ponedeljak) u 13 sati u sali (prizemlje) Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Gundulićeva 108.
 4. Otvaranje ponuda je javno i otvaranju mogu prisustvovati svi ponuđači, lično ili putem punomoćnika.
 5. Sama licitacija putem zatvorenih i zapečaćenih ponuda održaće se i kada učestvuje samo jedan ponuđač.

 

V    SADRŽAJ PONUDE

 1. Ponuda treba da sadži:

– podaci o pravnom licu (izvod iz sudskog  registara u originalu ili ovjerenu fotokopiju ne

stariji od 6 mjeseci, broj transakcionog računa,JIB broj, broj telefona pravnog lica, ime

ovlaštenog lica u postupku licitacije, kopija identifikacionog dokumenta, broj telefona i

adresa);

– podaci o fizičkom licu (ime i prezime , JMBG, adresa, broj telefona i kopija

identifikacionog dokumenta);

– broj i naziv nekretnine na koju se ponuda podnosi;

– iznos ponude izražen u KM.

 1. Ponude moraju biti potpisane od strane podnosioca i ovjerene pečatom ako je podnosilac pravno lice.

 

VI    POSTUPAK LICITACIJE

 1. Prije otvaranja zatvorenih ponuda komisija će saopštiti pravila licitacije.
 2. Ponuđači su dužni prije početka licitacije dokazati svoj identitet ličnom kartom ili

pasošem i ovjerenom punomoći za zastupanje ukoliko se radi o zastupniku.

 1. Ako se za istu nekretninu prijavi dva ili više ponuđača Komisija će utvrditi rang listu ponuđača koji su ispunili uslove iz oglasa i objaviti javno nadmetanje sa početnom najvišom cijenom koja je ponuđena putem zatvorene ponude i Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji izlicitira najvišu cijenu nekretnine ili ako ponuđači odustanu od licitiranja prihvata se najviša cijena ponuđena putem zatvorene ponude. Pravila licitiranja će biti definisana prije početka javnog nadmetanja.
 2. Nakon zaključenja licitacije utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da su nekretnine prodate najpovoljnijem ponuđaču. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog kupca smatra se dijelom avansne uplate.
 3. Ponuđačima izuzev prva tri sa rang liste izvršiće se povrat depozita najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana od javnog nadmetanja.
 4. Sa ponuđačem (kupcem) koji je ponudio najveću pojedinačnu cijenu i izvršio uplatu ukupne kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana javnog nadmetanja zaključiće se ugovor u roku od 8 dana od dana uplate sredstava.
 5. Ukoliko izabrani kupac ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene u navedenom roku smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita na osnovu potpisane izjave, a stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je nekretnina prodana drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 30 dana od dana prijema tog zaključka da uplati prodajnu cijenu. Ako ni drugi ponuđač ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.
 6. Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze, kao i pripadajući PDV u vezi sa navedenom imovinom snosi kupac.
 7. Kupac nekretnina preuzima obavezu arhivske građe stečajnog dužnika u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi.
 8. Ovaj oglas – zaključak je objavljen na oglasnoj tabli suda, dnevnom listu EuroBlic i web stranici komorars.ba.

 

 

Banja Luka, 05.04.2019. godine                                                                                             Stečajni upravnik

 

Komunalno preduzeće „Lisina“ a.d. Šipovo – u stečaju

By | Tenderi | No Comments

Komunalno preduzeće „Lisina“ a.d. Šipovo – u stečaju

Nikole Tesle br.31, Šipovo

Broj: 57 0 St 124919 17 St

 

Datum: 26.11.2018. godine

 

Na osnovu člana 155.,160. i 166. Zakona o stečaju (“Službeni glasnik RS” br. 16/16), Odluke Skupštine povjerilaca KP “Lisina” ad Šipovo-u stečaju od 12.09.2018. godine i odluke Odbora povjerilaca od 01.11.2018. godine, stečajni upravnik  objavljuje:

ZAKLJUČAK O PRVOJ JAVNOJ PRODAJI

(USMENIM JAVNIM NADMETANJEM – LICITACIJA)

-za prodaju pokretnih stvari-

 

Prodaje se imovina stečajnog dužnika KP “Lisina” ad Šipovo – u stečaju (osnovna sredstva, sitni alat i inventar, zalihe materijala – rezervni dijelovi), u skladu sa procjenjenim vrijednostima navedenim u elaboratu sudskog vještaka mašinske struke Alekse Nježića iz Banja Luke i listom osnovnih sredstava – oprema, listom zaliha materijala i listom zaliha inventara a koji su sastavni dio prodajne dokumentacije i to:

 1. OSNOVNA SREDSTVA – OPREMA (vozila, teretna vozila, bager, traktor, kosilice, oblarica, cirkular, aparati za zavarivanje, mašine za sječenje asfalta, kontejneri i korpe za smeće, metalni kontejner, pijačne tezge, vodene pumpe, mješalica, rems cobra, motorne makaze i pile, mašina za odštopavanje kanalizacije, mašina Džordž Fišer za elektrofuzijsko varenje, presa za papir, ogrevno drvo, agregat za struju, hilti mašina, kasa čelična, pontonski elementi, kandalaberi i ostala oprema ) ukupne procjenjene vrijednosti 183.770,00  KM
 2. ZALIHE MATERIJALA ( cijevi, EKS, F, FF, FFR komadi, FKS, koljena, kompenzacije, obujmice, ogrlice, račve, redukcije, ventili, spojnice, T komadi, vodomjeri i ostali materijal ) ukupne procjenjene vrijednosti 593,80 KM
 3. ZALIHE INVENTARA ( brusilice, čekići, gedore, ključevi, izvijači, kablovi, kliješta, kolica komunalna, mašine za rezanje keramike, nareznice, ureznice, zatezač, telefoni, viljuške za teret, rezač cijevi, ražanj, nareznica za AC cijevi, makaze, mazalica, lopate, kose, hipohlorinator i ostali inventor) ukupne procjenjene vrijednosti 9.017,00 KM

Iskazane vrijednosti su bez obračunatog PDV-a.

Na predmetnoj imovini nema upisanih tereta.

NAČIN I USLOVI PRODAJE

Predmeti prodaje koji čine imovinu pod r.br.1 prodaju se pojedinačno  a prema listi “OSNOVNA SREDSTVA – OPREMA” koja je dio prodajne dokumentacije, dok se  imovina pod r.br.2 .a prema listi “ZALIHE MATERIJALA” (lista dio prodajne dokumentacije) prodaje u cjelosti te imovina pod r.br.3 a prema listi  “ZALIHE INVENTARA” (lista dio prodajne dokumentacije) prodaje  u cjelosti.

Imovina se prodaje u faktičkom, pravnom i viđenom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i neće se primati nikakve naknadne reklamacije u pogledu prodate imovine.

Uvid u stanje predmetne opreme, količine, sa svim opisima i tehničkim karakteristikama, uvid i preuzimanje prodajne dokumentacije zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana u vremenskom periodu 08 – 16 časova. Prethodno je potrebno najaviti se pozivom na tel.br. 065/682-152 ;  065/879-347.

Depozit za učešće na javnoj prodaji iznosi 10% od procjenjene vrijednosti predmetne imovine i to za:

 • Zalihe materijala (r.br.2) depozit iznosi 5.759,38 KM
 • Zalihe inventara (r.br.3) depozit iznosi 901,70 KM
 • Osnovna sredstva – oprema (r.br 1) depozit iznosi 10% od procjenjene vrijednosti svakog pojedinačnog predmeta prodaje sa liste “OSNOVNA SREDSTVA –OPREMA” a koja je sastavni dio prodajne dokumentacije

Pravo učešća na javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica zastupljena putem zakonskog zastupnika ili punomoćnika i  koja uplate depozit sa naznakom i  navedenim iznosom  i to najkasnije 2 dana prije održavanja licitacije na žiro račun KP “Lisina” ad Šipovo – u stečaju br. 5620998146443935 otvoren kod NLB Razvojna banka ad Banja Luka. Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati na licitaciji.

Prije početka licitacije učesnici su dužni potpisati izjavu o gubitku prava na povrat depozita.

Početna cijena za predmete prodaje je procjenjena vrijednost a imovina se na ovoj licitaciji ne može prodati ispod 80% od procjenjene vrijednosti.

Licitacija će se održati i kada prisustvuje samo jedan ponuđač.

Ponuđač koji kupuje cjelokupnu imovinu koja je predmet ove licitacije ima pravo preče kupovine.

Stečajni upravnik imenuje Komisiju za sprovođenje postupka prodaje i donosi pravila licitacije koja će se predočiti učesnicima na početku licitacije.

Nakon zaključenja licitacije utvrđuje se lista tri ponuđača koji su ponudili najpovoljniju cijenu i konstatuje da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Ostalim ponuđačima, osim prva tri, depozit se vraća u roku od 5 dana od dana licitacije.

Rok za uplatu kupoprodajne cijene iznosi 10 dana od dana održavanja licitacije. Uplatu izvršiti na račun KP “Lisina” ad Šipovo-u stečaju br. 5620998146443935 otvoren kod NLB Razvojna banka ad Banja Luka.

Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspjelom i zaključkom odrediti da je predmetna imovina prodata drugom po redu ponuđaču koji treba u  roku od 10 dana od dana prijema tog zaključka da uplati kupoprodajnu cijenu. Ukoliko ni drugi ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.

Kupac koji kupi imovinu i uplati kupoprodajnu cijenu dužan je da pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji u roku od 5 dana.

Sve troškove poreza, PDV, taksa, naknada, prepisa i ostalih troškova u vezi sa imovinom koja je predmet prodaje snosi kupac.

Licitacija će se održati dana 24.12.2018. godine u prostorijama Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva br.108, Banja Luka sa početkom u 13:00 časova.

Ovaj oglas objaviće se na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, dnevnom listu “Glas Srpske”  kao i na web stranicama Privredne komore Republike Srpske i Privredne komore RS – područna jedinica Banja Luka.

Stečajni upravnik

Aleksandar  Vuksan

„PARMA TREND“ d.o.o. u stečaju LAKTAŠI

By | Tenderi | No Comments

STEČAJ broj: 57 0 St 110174 14 St

 

Na osnovu članova 55, 105, 106, 107 i 108 Zakona o stečajnom postupku (Sl. glasnik RS 26/10), a u skladu sa Odlukom Skupštine povjerilaca od 05.04.2017. godine i Odlukom Odbora povjerilaca od 07.11.2018. godine, stečajni upravnik donosi

 

OSMA JAVNA LICITACIJA

I   PREDMET PRODAJE:

 1. – Hotel Laktaši – Nekretnina površine 765m2 se nalazi u ulici Karađorđeva 37 Laktaši, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 269/3 upisanom u  ZK 140 KO Laktaši ukupne površine 1.302m2 sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom iznosi KM 2.082.771,80 i predstavlja cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 40% od procjenjene vrijednosti.
 2. – Autoservis i Tehnički pregled vozila Laktaši – Nekretnina površine 679m2 se nalazi u ulici Karađorđevoj bb Laktaši izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 486/6 upisanom u ZK 1039 KO Laktaši, ukupne površine 1.965m2, sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom iznosi KM 688.812,72 i predstavlja cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 40% od procjenjene vrijednosti.
 3. – Benzinska pumpa Aleksandrovac – Nekretnina površine 171m2, sa nadstrešnicom i sanitarnim čvorom čiji su vanjski gabariti 288m2, se nalazi u Aleksandrovcu – Kobatovcima, opština Laktaši izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 388/9 upisanom u ZK 486, KO SP Kobatovci, ukupne površine 2.950m2, sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 369.000,54 i predstavalja cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 45% od procjenjene vrijednosti.
 4. – Benzinska pumpa Mašići – Nekretnina površine 32m2, sa nadstrešnicom – vanjski gabariti su 88 m2, se nalazi u naselju Mašići, opština Gradiška, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 626/13 i KČ 630 upisanom u ZK 14 N/P Nova Topola ukupne površine 2.115m2, sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 158.112,90 i predstavalja početnu cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 50% od procjenjene vrijednosti.
 5. – Benzinska pumpa Rovine – Nekretnina površine 238m2 sa nadstrešnicom – vanjski gabariti 400m2, se nalazi u Rovinama, opština Gradiška, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 442/2 upisanom u ZK 3, KO N/R Rovine, ukupne površine 1732m2 sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 414.982,08 i predstavalja cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 48% od procjenjene vrijednosti.
 6. – Benzinska pumpa Brezik – Laminci – Nekretnina površine 392,73m2 i nadstrešnica površine 236,80 m2 se nalazi na ulazu u Dubrave, opština Gradiška, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 978/5 upisane u ZK 4, KO N/P Laminci – Brezici, ukupne površine 1.907m2, sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 563.198,36  i predstavalja početnu cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 45% od procjenjene vrijednosti.
 7. – Benzinska pumpa Bistrica – Nekretnina površine 43m2, pomoćnog objekta površine 100m2 i nadstrešnice 120m2 se nalazi u naselju Bistrica, opština Gradiška, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 468/1, upisana u ZK 2, KO N/P Bistrica, ukupne površine 1.435m2 sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena  kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 202.972,01 i predstavalja cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 45% od procjenjene vrijednosti.
 8. – Benzinska pumpa Lužani – Nekretnina površine 127m2 , sa nadstrešnicom površine 330m2 , hale u izgradnji površine 624m2 i poslovnog objekta u izgradnji površine 1.660m2 se nalazi u Lužanima Bosanskim, opština Derventa, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 1120/2, 1121/2 upisanom u ZK 1, KO Lužani Bosanski, ukupne površine  985m2  i KČ 1083/2, 1120/3, 1120/4, 1121/3 upisanom u ZK 2, KO Lužani Bosanski, ukupne površine 9.017m2, sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena  kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 643.064,08  i predstavalja cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 40% od procjenjene vrijednosti.

II    PREGLED IMOVINE

 1. Ponuđena imovina prodaje se u zatečenom pravnom statusu i viđenom stanju u momentu prodaje i na kupce se prenosi obim prava kojima prodavac raspolaže, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju.
 2. Zbog veličine specifikacija opreme za svaku nekretninu pojedinačno ne vršimo objavu ali se spiskovi opreme mogu pogledati najavom na navedeni telefon.
 3. Imovina se može pogledati na navedenim adresama (uz uslov da se ne ometa rad), a zainteresovani kupci dodatne informacije mogu dobiti radnim danom od 10-12 sati na telefon 066/704-117.

 

III     PRAVO UČEŠĆA

 1. Prodaja navedene imovine izvršiće se prikupljanjem zatvorenih i zapečaćenih pismenih ponuda uz mogućnost licitiranja na samoj licitaciji između registrovanih ponuđača koji su se prijavili na licitaciju zatvorenom ponudom i potpisali izjavu o depozitu.
 2. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja dostave zatvorenu pismenu ponudu za svaku nekretninu pojedinačno i dostave dokaz o uplaćenom depozitu na račun broj 562-099-81333280-80 (NLB banka ad Banja Luka) najkasnije do 06.12.2018. godine.
 3. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju pravna i fizička lica koja su izvršila uplatu sredstava za obezbeđenje i to:

-za  imovinu označenu brojem: 1,2,6, i 8 obezbeđenje iznosi KM 50.000,00 za svaku

stavku pojedinačno;

– za imovinu označenu brojem 3 obezbeđenje iznosi KM 36.900,05;

– za imovinu označenu brojem 4 obezbeđenje iznosi KM 15.811,29;

– za imovinu označenu brojem 5 obezbeđenje iznosi KM 41.498,20;

– za imovinu označenu brojem 7 obezbeđenje iznosi KM 20.297,20;

 1. Pravo učešća na licitaciji imaju svi registrovani ponuđači koji su se prijavili na licitaciju putem

zatvorenih ponuda i potpisali izjavu o saglasnosti za NEVRAĆANJE depozita u slučaju

odustajanja od kupovine.

 

IV   DOSTAVLJANJE PONUDA I ODRŽAVANJE LICITACIJE

 1. Pismene ponude u zatvorenim i zapečaćenim kovertama sa kompletnom dokumentacijom se moraju predati isključivo putem pošte na adresu stečajnog dužnika „PARMA TREND“ doo u stečaju, ulica Vase Pelagića 10 (Lokal 6), 78000 Banja Luka sa naznakom PONUDA za  (broj nekretnine) – NE OTVARAJ. Ponude moraju biti predate na poštu kao preporučena pošiljka najkasnije 06.12.2018. godine i neblagovremene ponude se neće razmatrati.
 2. Ukoliko za neku nekretninu ne bude pismenih ponuda, odnosno uplata depozita, licitacija za tu nekretninu se neće održati.
 3. Otvaranje prispjelih ponuda obaviće se na licitaciji zakazanoj dana 11.12.2018. godine. (utorak) u 13 sati u sali (prizemlje) Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Gundulićeva 108.
 4. Otvaranje ponuda je javno i otvaranju mogu prisustvovati svi ponuđači, lično ili putem punomoćnika.
 5. Sama licitacija putem zatvorenih i zapečaćenih ponuda održaće se i kada učestvuje samo jedan ponuđač.

 

V    SADRŽAJ PONUDE

 1. Ponuda treba da sadži:

– podaci o pravnom licu (izvod iz sudskog  registara u originalu ili ovjerenu fotokopiju ne

stariji od 6 mjeseci, broj transakcionog računa,JIB broj, broj telefona pravnog lica, ime

ovlaštenog lica u postupku licitacije, kopija identifikacionog dokumenta, broj telefona i

adresa);

– podaci o fizičkom licu (ime i prezime , JMBG, adresa, broj telefona i kopija

identifikacionog dokumenta);

– broj i naziv nekretnine na koju se ponuda podnosi;

– iznos ponude izražen u KM.

 1. Ponude moraju biti potpisane od strane podnosioca i ovjerene pečatom ako je podnosilac pravno lice.

 

VI    POSTUPAK LICITACIJE

 1. Prije otvaranja zatvorenih ponuda komisija će saopštiti pravila licitacije.
 2. Ponuđači su dužni prije početka licitacije dokazati svoj identitet ličnom kartom ili

pasošem i ovjerenom punomoći za zastupanje ukoliko se radi o zastupniku.

 1. Ako se za istu nekretninu prijavi dva ili više ponuđača Komisija će utvrditi rang listu ponuđača koji su ispunili uslove iz oglasa i objaviti javno nadmetanje sa početnom najvišom cijenom koja je ponuđena putem zatvorene ponude i Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji izlicitira najvišu cijenu nekretnine ili ako ponuđači odustanu od licitiranja prihvata se najviša cijena ponuđena putem zatvorene ponude. Pravila licitiranja će biti definisana prije početka javnog nadmetanja.
 2. Nakon zaključenja licitacije utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da su nekretnine prodate najpovoljnijem ponuđaču. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog kupca smatra se dijelom avansne uplate.
 3. Ponuđačima izuzev prva tri sa rang liste izvršiće se povrat depozita najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana od javnog nadmetanja.
 4. Sa ponuđačem (kupcem) koji je ponudio najveću pojedinačnu cijenu i izvršio uplatu ukupne kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana javnog nadmetanja zaključiće se ugovor u roku od 8 dana od dana uplate sredstava.
 5. Ukoliko izabrani kupac ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene u navedenom roku smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita na osnovu potpisane izjave, a stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je nekretnina prodana drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 30 dana od dana prijema tog zaključka da uplati prodajnu cijenu. Ako ni drugi ponuđač ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.
 6. Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze, kao i pripadajući PDV u vezi sa navedenom imovinom snosi kupac.
 7. Kupac nekretnina preuzima obavezu arhivske građe stečajnog dužnika u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi.
 8. Ovaj oglas – zaključak je objavljen na oglasnoj tabli suda, dnevnom listu EuroBlic i web stranici komorars.ba.

 

 

Banja Luka, 08.11.2018. godine  Stečajni upravnik

“KAMELEON-KOMERC“ d.o.o. u stečaju

By | Tenderi | No Comments

Društvo za trgovinu i usluge,export-import

BANJA LUKA, Patre b.b.

 

Broj 57 0 St 123606 17 St

 

Na osnovu člana 101,tačka 1 i 2, i 103. Zakona o stečajnom postupku (“Sl. glasnik RS” broj: 67/02, 77/02, 38/03, 96/03’, te članova 105,106 i 108 ZSP (SG 26/10), i člana 16, tačka 1 i 2 Zakona o stečaju (SG 16/16), i na osnovu odluke Skupštine povjerilaca  od 11.10.2018.. godine, stečajni upravnik raspisuje;

OGLAS O PRODAJI IMOVINE ZALIHA ROBE JAVNIM NADMETANJEM

1.Prodaju se u cijelosti zalihe robe za građevinarstvo, ( burgije,ekseri,vijci, merdevine laminati i dr.) a prema Popisu robe u skladištu i na temelju Elaborata o vještačenju ovlaštenog sudskog procijenitelja iz avgusta 2018.godine

2.Roba  se nalaze se na lokaciji Banja Luka, Vidovdanska 59 i mogu se pogledati svakog dana pozivom na telefon 066/173-740.

3.Sve pokretnosti se prodaju u paketu, u viđenom stanju i bez prava naknadne reklamacije)

4.Početna prodajna cijena imovine je ujedno i procijenjena vrijednost i iznosi 11.035,99 KM. Imovina se ne može prodati ispod 50% početne cijene ili 5.518,50,00  KM.

5.Pravo učešća na licitaciji imaju pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 10% od procijenjene vrijednosti imovine na žiro račun broj 572-106-00012912-65 ili u gotovini prije licitacije.

6.Licitacija će se održati dana 27.11.2018.godine u 13 časova u prostorijama Okružnog privrednog suda u Banjaluci, -sala u prizemlju.

7.Ponuđač čija cijena bude prihvaćena dužan je u roku od 3 dana zaključiti ugovor o kupoprodaji, a u roku od  7 dana nakon licitacije uplatiti na žiro račun stečajnog dužnika  izlicitirani iznos.

8.Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom u roku ne uplati cijenu, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljalom i odrediti da je drugi ponuđač po redu kao stvarni kupac, i koji je dužan da uplati licitirani iznos u roku od 5 dana nakon isteka roka za prvog ponuđača.

9.Ukoliko se na prvoj licitaciji ne pojavi ni jedan ponuđač, ista će se ponoviti 06.12.2018.godine na istom mjestu i u isto vrijeme i bez objave u službenim glasilima.

10.Sve poreze i takse u vezi sa prodajom, troškove prenosa prava vlasništva, te troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora snosi kupac.

11.Predaja imovine kupcu vrši se nakon uplate ugovorene cijene i potpisivanja ugovora sa kupcem

12.Ovaj oglas biti će objavljen i na oglasnoj tabli suda i WEB stranicama:www.komorabl.inecco.net

www.komorabih.ba

 

Stečajni upravnik, tel: 066-173-740

 

BOBAR BANKA a.d. Bijeljina – u stečaju

By | Tenderi | No Comments

STEČAJ br: 59 0 St 030145 16 St 2

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca, donesene dana 25.05.2017. godine i Odluke Odbora povjerilaca od 25.10.2018.godine, stečajni upravnik „Bobar banka ad Bijeljina“ u stečaju objavljuje

OGLAS
o prodaji pokretne imovine usmenim javnim nadmetanjem

 

I PREDMET PRODAJE:
a) Osnovna sredstva i inventar po specifikaciji. Početna prodajna cijena je KM 1.017,10 i iznosi 5% od procjenjene vrijednosti.
b) Umjetničke slike po specifikaciji. Početna prodajna cijena je KM 16.468,00 i iznosi 40% od procjenjene vrijednosti.
c) Mašine i ostala osnovna sredstva po specifikaciji. Početna prodajna cijena je KM 140.240,00 i iznosi 40% od procjenjene vrijednosti.
d) Računarska i kancelarijska oprema po specifikaciji. Početna prodajna cijena je KM 1.970,75 i iznosi 5% od procjenjene vrijednosti.
e) Pokretne stvari BMD Janja. Početna prodajna cijena je KM 63.575,00 i iznosi 50% od procjenjene vrijednosti.
f) Osnovna sredstva i inventar po specifikaciji u Prijedoru. Početna prodajna cijena je KM 2.274,80 i iznosi 10% od procjenjene vrijednosti.
g) Osnovna sredstva i inventar po specifikaciji u Banja Luci. Početna prodajna cijena je KM 4.046,50 i iznosi 10% od procjenjene vrijednosti.
h) Osnovna sredstva i inventar po specifikaciji u Janji. Početna prodajna cijena je KM 489,90 i iznosi 10% od procjenjene vrijednosti.

II USLOVI PRODAJE:
1. Imovina pod tačkom I Oglasa pod a),b),c),d), može se licitirati po specifikaciji pojedinačno ili u kompletu, a pod tačkom I Oglasa pod e),f),g),h) se može licitirati po specifikaciji u kompletu.
2. Specifikacija imovine koja se licitira iz tačke I Oglasa može se dobiti na uvid u prostorijama Bobar banka ad Bijeljina-u stečaju, Karađorđeva 49, Bijeljina svakim radnim danom od 10-14 časova ili se mogu pogledati na sajtu banke www. bobarbanka.com, kao što se mogu i razgledati predmeti licitacije uz prethodnu najavu od 24 sata kako bi lice iz banke moglo pokazati predmete licitacije.
3. Predmeti licitacije se prodaju u viđenom stanju, a PDV, troškove utovara, demontaže i ostalih troškova koji mogu nastati padaju na teret kupca.
4. Usmeno javno nadmetanje će se održati dana 30.11.2018. godine u 12 časova u prostorijama Bobar banke ad Bijeljina-u stečaju, Karađorđeva 49, Bijeljina.
5. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u visini od 10% od početne cijene predmeta, odnosno imovine koja se licitira. Uplata depozita se može izvršiti na žiro račun Bobar banka ad Bijeljina-u stečaju broj 551-790-22211520-49 otvoren kod UniCredit bank ad Banja Luka, najkasnije 2 dana prije zakazane licitacije, a kupac je dužan dokaz o uplati dostaviti komisiji na uvid na dan održavanja licitacije.
6. Kupac je dužan najkasnije u roku od 7 radnih dana od dana licitacije uplatiti licitiranu cijenu na žiro račun Bobar banke ad Bijeljina- u stečaju broj 551-790-22211520-49 otvoren kod UniCredit bank ad Banja Luka. Rok za preuzimanje izlicitirane imovine u viđenom i zatečenom stanju je 10 radnih dana izuzev imovine pod tačkom I Oglasa pod e), f), g) i h) za koji je rok preuzimanja 30 radnih dana, u protivnom kupac gubi pravo na povrat depozita koji ostaje Bobar banci ad Bijeljina-u stečaju.
7. Licitacija će se izvršiti i u slučaju da se prijavi samo jedan kandidat za licitaciju.

SPECIFIKACIJA -OSTALO

Bijeljina, 25.10.2018. Stečajni upravnik

BOBAR BANKA a.d. Bijeljina – u stečaju

By | Tenderi | No Comments

STEČAJ br: 59 0 St 030145 16 St 2

 

Na osnovu Odluke skupštine povjerilaca donesene dana 25.05.2017.godine, na ročištu održanom u Osnovnom sudu Bijeljina, te člana 156. Zakona o stečaju Republike Srpske (Sl.glasnik RS br.16/16 ), stečajni upravnik Bobar banka a.d. Bijeljina u stečaju objavljuje

  OGLAS

 O PRODAJI NEPOKRETNE IMOVINE BANKE

I PREDMET PRODAJE:

“Bobar banka” a.d. Bijeljina – u stečaju, prodaje putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije sledeću nepokretnu imovinu u vlasništvu Banke:

 

 1. Modriča – Poslovni prostor sa pripadajućim zemljištem na adresi Ul. Dositeja Obradovića br.8, ukupne površine 85m2, upisan u knjigu uloženih ugovora, k.č.br. 1826/4,  K.O. Modriča, PL broj 4429; Početna prodajna cijena je KM 51.228,80 i iznosi 40% od procjenjene vrijednosti.
 2. Gradiška – Dvorište kuća i zgrada, njiva, dvorište voćnjak kuća i zgrada, šuma, ukupne površine 31.750m2, parcele broj 283,284,285,286,287,288,289,292,351, K.O. Samardžije, ZK uložak broj 22, PL br. 374/2 k.o. Samardžije. Početna prodajna cijena je KM 15.523,60 i iznosi 40% od procjenjene vrijednosti.
 3. Sokolac – Crno brdo, ukupne površine 666m2, Stambena zgrada i dvorište, parcela broj 1468, stambena zgrada pov. 114 m2 i dvorište pov. 552 m2, upisana u zk.ul.br. 4 k.o. Sokolac, PL br. 397/1 k.o. Sokolac. Početna prodajna cijena je KM 62.799,20 i iznosi 40% od procjenjene vrijednosti.
 4. Derventa – Slatina ukupne površine 18.884m2, dvorište pov. 500 m2, njiva 5. Klase pov. 1.468 m2, kuća i zgrade pov. 90 m2, njiva 5. Klase pov. 9.495 m2 i njiva 6. Klase pov. 7.331 m2, upisana u zk.ul.br. 4 k.o. Rapćani, PL br. 218/2. Početna prodajna cijena je KM 17.544,40 i iznosi 40% od procjenjene vrijednosti.
 5. Derventa – Potkućnica ukupne površine 1.678m2, dvorište, voćnjak 4 klase, kuća i zgrade, parcela broj 912/1, K.O. Kalenderovci, ZK uložak broj 19, PL br. 537/2. Početna prodajna cijena je KM 11.704,80 i iznosi 40% od procjenjene vrijednosti.
 6. Derventa – Potkućnica ukupne površine 1.061m2, dvorište, voćnjak 5 klase, kuća i zgrade, parcela broj 331, K.O. Donja Lupljanica, ZK uložak broj 26 ,PL br. 728/2. Početna prodajna cijena je KM 12.888,40 i iznosi 40% od procjenjene vrijednosti.
 7. Bijeljina – Njiva 5. klase, Velika Obarska ukupne površine 9.646m2, parcela 5995/1, upisana u LN br. 2/3 k.o. Obarska Velika. Početna prodajna cijena je KM 15.433,60 i iznosi 40% od procjenjene vrijednosti.
 8. Pale – Nekretnina ukupne površine 2.875m2, Proizvodna hala pov. 536 m2, dvorište pov. 1.503 m2,  livada pov. 455 m2 i zemlj. ispod poslovnog objketa i poslovni objekat pov. 381 m2, upisano u zk.ul.br. 713, 317 i 318 k.o. SP Pale, kao i LN 2757/1 k.o. Pale Grad. Početna prodajna cijena je KM 97.600,00 i iznosi 40% od procjenjene vrijednosti.
 9. Srbac – Kuća, zgrada i voćnjak ukupne površine 1.341m2, upisana u zk.ul.br. 682 k.o. S/P Nožičko, te PL 1144/2. Početna prodajna cijena je KM 36.210,80 i iznosi 40% od procjenjene vrijednosti.
 10.  Brčko – Nekretnina ukupne površine 60.870m2, označene kao k.č.br. 107/1, voćnjak 3. klase pov. 2.160 m2; k.č.br. 107/2, voćnjak 3. klase pov. 3.302 m2; k.č.br. 108, dvorište pov. 500 m2, voćnjak 3. klase pov. 29 m2, stambena zgrada 1 pov. 108 m2, pomoćna zgrada 3. pov. 35 m2 i pomoćna zgrada 2. pov. 25 m2; k.č.br. 109/1, njiva 5. klase pov. 519 m2; k.č.br. 109/2, voćnjak 3. klase pov. 7.770 m2, bara pov. 131 m2, pomoćna zgrada 1. pov. 44 m2 i pomoćna zgrada 2. pov. 105 m2; k.č.br. 478, njiva 5. klase pov. 23.777 m2 i šuma 3. klase pov. 3.129 m2, sve upisane u zk.ul.br. 113 k.o. Slijepčevići; k.č.br. 739/1, njiva 6. klase pov. 9.559 m2 i njiva 5. klase pov. 9.677 m2, upisane u zk.ul.br. 176 k.o. Sandići. Početna prodajna cijena je KM 76.100,00 i iznosi 40% od procjenjene vrijednosti.
 11.  Trebinje – Poslovni objekat sa ekonomskim dvorištem ukupne površine 3.070m2, označen kao k.č.br. 391/6, u naravi poslovni objekat pov. 390 m2 i ekonomsko dvorište pov. 2.680 m2, upisan u zk.ul.br. 38 k.o. SP Jasen, odnosno po novom premjeru kao k.č.br. 391/6, poslovni objekat pov. 390 m2 i ekonomsko dvorište pov. 2.680 m2, upisan u p.l.br. 251/3 k.o. Jasen. Početna prodajna cijena je KM 64.734,50 i iznosi 40% od procjenjene vrijednosti.
 12.  Bileća – Nekretnina ukupne površine 570m2, Kuća i dvorište, k.č.br. 66/2, u naravi vrt. pov. 402 m2, k.č.br. 66/6, u naravi kuća i dvorište pov. 110 m2, k.č.br. 71/3, u naravi gradilište pov. 120 m2 i k.č.br. 68/13, gradilište pov. 128 m2, upisane u zk.ul.br. 1034 k.o. SP Bileća, odnosno po novom premjeru kao k.č.br. 3352, u naravi stambena zgrada pov. 102 m2, ostale pom. pros. pov. 46 m2, ostale pom. zgrade pov. 8 m2 i dvorište pov. 414 m2, ukupno 570 m2, upisana u l.n.br. 1686/2 k.o. Bileća Grad. Početna prodajna cijena je KM 14.762,04 i iznosi 40% od procjenjene vrijednosti.
 13.  Popovi – Nekretnina ukupne površine 10.468m2, K.č.br. 1664/2, zv. Adičica, u naravi njiva 3. klase pov. 4.386 m2, upisana u zk.ul.br. 1594 k.o. Popovi; K.č.br. 1666/2, zv. Purevina, u naravi njiva 2. klase,  pov. 184 m2 i njiva 3. klase pov. 1.982 m2, upisane u zk.ul.br. 1015 k.o. Popovi; K.č.br. 1641/0, zv. Purevina, u naravi njiva 4. klase pov. 3.916 m2, upisana u zk.ul.br. 1595 k.o. Popovi, koje odgovaraju nekretninama upisanim u l.n. br. 934 k.o. Popovi. Početna prodajna cijena je KM 82.448,80 i iznosi 70% od procjenjene vrijednosti.

 

II USLOVI PRODAJE

 1. Imovina se prodaje u faktičkom i pravnom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i na kupca se prenosi obim prava kojim “Bobar banka” a.d. Bijeljina – u stečaju raspolaže u momentu prodaje a naknadne reklamacije se ne uvažavaju.
 2. Pravo učešća u javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 10% od početne cijene predmeta prodaje koji se licitira sa naznakom rednih brojeva imovine koja se licitira. Uplata depozita može se izvršiti na transakcioni račun “Bobar banka” a.d. Bijeljina – u stečaju broj: 551-790-22211520-49 otvoren kod Unicredit bank a.d. Banja Luka najkasnije 2 dana prije održavanja licitacije, a kupac je dužan dokaz o uplati depozita dostaviti na uvid najkasnije na dan održavanja licitacije. Ako se licitira više od jednog predmeta prodaje obavezna je uplata iznosa depozita koji je posebno određen za svaki predmet prodaje zbirno na jednoj uplatnici ili posebno na više uplatnica. Maksimalan iznos depozita po jednom predmetu prodaje iznosi 50.000,00 KM. Učesnici sa kasnijim uplatama depozita ne mogu učestvovati na licitaciji.
 3. Fizička i pravna lica mogu biti predstavljena lično, po zakonskom zastupniku ili punomoćniku, a prije početka licitacije dužni su radi dokazivanja identiteta, predočiti ličnu kartu ili pasoš ili punomoć za zastupanje, odnosno odgovorno lice u pravnom licu ličnu kartu sa ovjerenom kopijom Rješenja o registraciji ne stariji od 6 mjeseci.
 4. Uvid u raspoloživu dokumentaciju, zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 14:00 časova u prostorijama Banke u Bijeljini, ulica Karađorđeva 49, kao i razgledanje imovine u Bijeljini, a razgledanje imovine na drugim lokacijama samo uz prethodni dogovor sa licima zaduženim za informacije uz najavu na telefon 055/233-300.
 5. Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije dana 11.2018. godine sa početkom u 12:00 h u prostorijama Bobar banke a.d. Bijeljina – u stečaju,  ulica Karađorđeva 49.
 6. Javna prodaja putem usmenog javnog nadmetanja održaće se i kad učestvuje samo jedan ponuđač.
 7. Rok za plaćanje kupoprodajne cijene za izlicitiranu imovinu je 30 dana od dana održavanja javne prodaje. Uplata kuporodajne cijene može se izvršiti na račun „BOBAR BANKA“ A.D. Bijeljina – u stečaju 551-790-22211520-49.
 8. Kupac koji putem javnog nadmetanja kupi ponuđenu imovinu, izvrši uplatu kupoprodajne cijene dužan je da pristupi zaključenju Ugovora o kupoprodaji u roku od 8 dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Po zaključenju ugovora prodavac predaje u posjed imovinu koja je predmet prodaje.
 9. Sve troškove oko sačinjavanja i ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodanu imovinu nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza i taksa prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.

 

STEČAJNI UPRAVNIK

Bijeljina, 25.10.2018.

„PARMA TREND“ d.o.o. u stečaju LAKTAŠI

By | Tenderi | No Comments

STEČAJ broj: 57 0 St 110174 14 St

 

Na osnovu članova 55, 105, 106, 107 i 108 Zakona o stečajnom postupku (Sl. glasnik RS 26/10), a u skladu sa Odlukom Skupštine povjerilaca od 05.04.2017. godine i Odlukom Odbora povjerilaca od 27.09.2018. godine, stečajni upravnik donosi

 

SEDMA JAVNA LICITACIJA

I   PREDMET PRODAJE:

 1. – Hotel Laktaši – Nekretnina površine 765m2 se nalazi u ulici Karađorđeva 37 Laktaši, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 269/3 upisanom u  ZK 140 KO Laktaši ukupne površine 1.302m2 sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom iznosi KM 2.603.464,75 i predstavlja cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 50% od procjenjene vrijednosti.
 2. – Autoservis i Tehnički pregled vozila Laktaši – Nekretnina površine 679m2 se nalazi u ulici Karađorđevoj bb Laktaši izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 486/6 upisanom u ZK 1039 KO Laktaši, ukupne površine 1.965m2, sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom iznosi KM 861.015,90 i predstavlja cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 50% od procjenjene vrijednosti.
 3. – Benzinska pumpa Aleksandrovac – Nekretnina površine 171m2, sa nadstrešnicom i sanitarnim čvorom čiji su vanjski gabariti 288m2, se nalazi u Aleksandrovcu – Kobatovcima, opština Laktaši izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 388/9 upisanom u ZK 486, KO SP Kobatovci, ukupne površine 2.950m2, sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 451.000,66 i predstavalja cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 55% od procjenjene vrijednosti.
 4. – Benzinska pumpa Mašići – Nekretnina površine 32m2, sa nadstrešnicom – vanjski gabariti su 88 m2, se nalazi u naselju Mašići, opština Gradiška, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 626/13 i KČ 630 upisanom u ZK 14 N/P Nova Topola ukupne površine 2.115m2, sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 189.735,48 i predstavalja početnu cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 60% od procjenjene vrijednosti.
 5. – Benzinska pumpa Rovine – Nekretnina površine 238m2 sa nadstrešnicom – vanjski gabariti 400m2, se nalazi u Rovinama, opština Gradiška, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 442/2 upisanom u ZK 3, KO N/R Rovine, ukupne površine 1732m2 sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 501.436,68 i predstavalja cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 58% od procjenjene vrijednosti.
 6. – Benzinska pumpa Brezik – Laminci – Nekretnina površine 392,73m2 i nadstrešnica površine 236,80 m2 se nalazi na ulazu u Dubrave, opština Gradiška, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 978/5 upisane u ZK 4, KO N/P Laminci – Brezici, ukupne površine 1.907m2, sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 688.353,55  i predstavalja početnu cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 55% od procjenjene vrijednosti.
 7. – Benzinska pumpa Bistrica – Nekretnina površine 43m2, pomoćnog objekta površine 100m2 i nadstrešnice 120m2 se nalazi u naselju Bistrica, opština Gradiška, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 468/1, upisana u ZK 2, KO N/P Bistrica, ukupne površine 1.435m2 sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena  kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 248.076,90 i predstavalja cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 55% od procjenjene vrijednosti.
 8. – Benzinska pumpa Lužani – Nekretnina površine 127m2 , sa nadstrešnicom površine 330m2 , hale u izgradnji površine 624m2 i poslovnog objekta u izgradnji površine 1.660m2 se nalazi u Lužanima Bosanskim, opština Derventa, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 1120/2, 1121/2 upisanom u ZK 1, KO Lužani Bosanski, ukupne površine  985m2  i KČ 1083/2, 1120/3, 1120/4, 1121/3 upisanom u ZK 2, KO Lužani Bosanski, ukupne površine 9.017m2, sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena  kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 803.830,10  i predstavalja cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 50% od procjenjene vrijednosti.

II    PREGLED IMOVINE

 1. Ponuđena imovina prodaje se u zatečenom pravnom statusu i viđenom stanju u momentu prodaje i na kupce se prenosi obim prava kojima prodavac raspolaže, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju.
 2. Zbog veličine specifikacija opreme za svaku nekretninu pojedinačno ne vršimo objavu ali se spiskovi opreme mogu pogledati najavom na navedeni telefon.
 3. Imovina se može pogledati na navedenim adresama (uz uslov da se ne ometa rad), a zainteresovani kupci dodatne informacije mogu dobiti radnim danom od 10-12 sati na telefon 066/704-117.

 

III     PRAVO UČEŠĆA

 1. Prodaja navedene imovine izvršiće se prikupljanjem zatvorenih i zapečaćenih pismenih ponuda uz mogućnost licitiranja na samoj licitaciji između registrovanih ponuđača koji su se prijavili na licitaciju zatvorenom ponudom i potpisali izjavu o depozitu.
 2. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja dostave zatvorenu pismenu ponudu za svaku nekretninu pojedinačno i dostave dokaz o uplaćenom depozitu na račun broj 562-099-81333280-80 (NLB banka ad Banja Luka) najkasnije do 25.10.2018. godine.
 3. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju pravna i fizička lica koja su izvršila uplatu sredstava za obezbeđenje i to:

-za  imovinu označenu sa brojem: 1,2,5,6, i 8 obezbeđenje iznosi KM 50.000,00 za svaku

stavku pojedinačno;

– za imovinu označenu brojem 3 obezbeđenje iznosi KM 45.100,00;

– za imovinu označenu brojem 4 obezbeđenje iznosi KM 18.973,55;

– za imovinu označenu brojem 7 obezbeđenje iznosi KM 24.807,69;

 1. Pravo učešća na licitaciji imaju svi registrovani ponuđači koji su se prijavili na licitaciju putem

zatvorenih ponuda i potpisali izjavu o saglasnosti za NEVRAĆANJE depozita u slučaju

odustajanja od kupovine.

 

IV   DOSTAVLJANJE PONUDA I ODRŽAVANJE LICITACIJE

 1. Pismene ponude u zatvorenim i zapečaćenim kovertama sa kompletnom dokumentacijom se moraju predati isključivo putem pošte na adresu stečajnog dužnika „PARMA TREND“ doo u stečaju, ulica Vase Pelagića 10 (Lokal 6), 78000 Banja Luka sa naznakom PONUDA za  (broj nekretnine) – NE OTVARAJ. Ponude moraju biti predate na poštu kao preporučena pošiljka najkasnije 25.10.2018. godine i neblagovremene ponude se neće razmatrati.
 2. Ukoliko za neku nekretninu ne bude pismenih ponuda, odnosno uplata depozita, licitacija za tu nekretninu se neće održati.
 3. Otvaranje prispjelih ponuda obaviće se na licitaciji zakazanoj dana 01.11.2018. godine. (četvrtak) u 13 sati u sali (prizemlje) Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Gundulićeva 108.
 4. Otvaranje ponuda je javno i otvaranju mogu prisustvovati svi ponuđači, lično ili putem punomoćnika.
 5. Sama licitacija putem zatvorenih i zapečaćenih ponuda održaće se i kada učestvuje samo jedan ponuđač.

 

V    SADRŽAJ PONUDE

 1. Ponuda treba da sadži:

– podaci o pravnom licu (izvod iz sudskog  registara u originalu ili ovjerenu fotokopiju ne

stariji od 6 mjeseci, broj transakcionog računa,JIB broj, broj telefona pravnog lica, ime

ovlaštenog lica u postupku licitacije, kopija identifikacionog dokumenta, broj telefona i

adresa);

– podaci o fizičkom licu (ime i prezime , JMBG, adresa, broj telefona i kopija

identifikacionog dokumenta);

– broj i naziv nekretnine na koju se ponuda podnosi;

– iznos ponude izražen u KM.

 1. Ponude moraju biti potpisane od strane podnosioca i ovjerene pečatom ako je podnosilac pravno lice.

 

VI    POSTUPAK LICITACIJE

 1. Prije otvaranja zatvorenih ponuda komisija će saopštiti pravila licitacije.
 2. Ponuđači su dužni prije početka licitacije dokazati svoj identitet ličnom kartom ili

pasošem i ovjerenom punomoći za zastupanje ukoliko se radi o zastupniku.

 1. Ako se za istu nekretninu prijavi dva ili više ponuđača Komisija će utvrditi rang listu ponuđača koji su ispunili uslove iz oglasa i objaviti javno nadmetanje sa početnom najvišom cijenom koja je ponuđena putem zatvorene ponude i Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji izlicitira najvišu cijenu nekretnine ili ako ponuđači odustanu od licitiranja prihvata se najviša cijena ponuđena putem zatvorene ponude. Pravila licitiranja će biti definisana prije početka javnog nadmetanja.
 2. Nakon zaključenja licitacije utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da su nekretnine prodate najpovoljnijem ponuđaču. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog kupca smatra se dijelom avansne uplate.
 3. Ponuđačima izuzev prva tri sa rang liste izvršiće se povrat depozita najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana od javnog nadmetanja.
 4. Sa ponuđačem (kupcem) koji je ponudio najveću pojedinačnu cijenu i izvršio uplatu ukupne kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana javnog nadmetanja zaključiće se ugovor u roku od 8 dana od dana uplate sredstava.
 5. Ukoliko izabrani kupac ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene u navedenom roku smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita na osnovu potpisane izjave, a stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je nekretnina prodana drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 30 dana od dana prijema tog zaključka da uplati prodajnu cijenu. Ako ni drugi ponuđač ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.
 6. Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze, kao i pripadajući PDV u vezi sa navedenom imovinom snosi kupac.
 7. Kupac nekretnina preuzima obavezu arhivske građe stečajnog dužnika u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi.
 8. Ovaj oglas – zaključak je objavljen na oglasnoj tabli suda, dnevnom listu EuroBlic i veb stranici komorars.ba.

 

 

Banja Luka, 27.09.2018. godine                                                                                             Stečajni upravnik

 

„PARMA TREND“ d.o.o. u stečaju LAKTAŠI

By | Tenderi | No Comments

„PARMA TREND“ d.o.o. u stečaju  LAKTAŠI                                           STEČAJ broj: 57 0 St 110174 14 St

 

Na osnovu članova 55, 105, 106, 107 i 108 Zakona o stečajnom postupku (Sl. glasnik RS 26/10), a u skladu sa Odlukom Skupštine povjerilaca od 05.04.2017. godine i Odlukom Odbora povjerilaca od 17.07.2018. godine, stečajni upravnik donosi

 

ŠESTA JAVNA LICITACIJA

I   PREDMET PRODAJE:

 1. – Hotel Laktaši – Nekretnina površine 765m2 se nalazi u ulici Karađorđeva 37 Laktaši, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 269/3 upisanom u  ZK 140 KO Laktaši ukupne površine 1.302m2 sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom iznosi KM 2.603.464,75 i predstavlja cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 50% od procjenjene vrijednosti.
 2. – Autoservis i Tehnički pregled vozila Laktaši – Nekretnina površine 679m2 se nalazi u ulici Karađorđevoj bb Laktaši izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 486/6 upisanom u ZK 1039 KO Laktaši, ukupne površine 1.965m2, sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom iznosi KM 861.015,90 i predstavlja cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 50% od procjenjene vrijednosti.
 3. – Benzinska pumpa Aleksandrovac – Nekretnina površine 171m2, sa nadstrešnicom i sanitarnim čvorom čiji su vanjski gabariti 288m2, se nalazi u Aleksandrovcu – Kobatovcima, opština Laktaši izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 388/9 upisanom u ZK 486, KO SP Kobatovci, ukupne površine 2.950m2, sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 451.000,66 i predstavalja cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 55% od procjenjene vrijednosti.
 4. – Benzinska pumpa Mašići – Nekretnina površine 32m2, sa nadstrešnicom – vanjski gabariti su 88 m2, se nalazi u naselju Mašići, opština Gradiška, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 626/13 i KČ 630 upisanom u ZK 14 N/P Nova Topola ukupne površine 2.115m2, sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 189.735,48 i predstavalja početnu cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 60% od procjenjene vrijednosti.
 5. – Benzinska pumpa Rovine – Nekretnina površine 238m2 sa nadstrešnicom – vanjski gabariti 400m2, se nalazi u Rovinama, opština Gradiška, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 442/2 upisanom u ZK 3, KO N/R Rovine, ukupne površine 1732m2 sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 501.436,68 i predstavalja cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 58% od procjenjene vrijednosti.
 6. – Benzinska pumpa Brezik – Laminci – Nekretnina površine 392,73m2 i nadstrešnica površine 236,80 m2 se nalazi na ulazu u Dubrave, opština Gradiška, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 978/5 upisane u ZK 4, KO N/P Laminci – Brezici, ukupne površine 1.907m2, sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 688.353,55  i predstavalja početnu cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 55% od procjenjene vrijednosti.
 7. – Benzinska pumpa Bistrica – Nekretnina površine 43m2, pomoćnog objekta površine 100m2 i nadstrešnice 120m2 se nalazi u naselju Bistrica, opština Gradiška, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 468/1, upisana u ZK 2, KO N/P Bistrica, ukupne površine 1.435m2 sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena  kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 248.076,90 i predstavalja cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 55% od procjenjene vrijednosti.
 8. – Benzinska pumpa Lužani – Nekretnina površine 127m2 , sa nadstrešnicom površine 330m2 , hale u izgradnji površine 624m2 i poslovnog objekta u izgradnji površine 1.660m2 se nalazi u Lužanima Bosanskim, opština Derventa, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 1120/2, 1121/2 upisanom u ZK 1, KO Lužani Bosanski, ukupne površine  985m2  i KČ 1083/2, 1120/3, 1120/4, 1121/3 upisanom u ZK 2, KO Lužani Bosanski, ukupne površine 9.017m2, sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena  kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 803.830,10  i predstavalja cijenu ispod koje se ne može prodati, a iznosi 50% od procjenjene vrijednosti.

II    PREGLED IMOVINE

 1. Ponuđena imovina prodaje se u zatečenom pravnom statusu i viđenom stanju u momentu prodaje i na kupce se prenosi obim prava kojima prodavac raspolaže, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju.
 2. Zbog veličine specifikacija opreme za svaku nekretninu pojedinačno ne vršimo objavu ali se spiskovi opreme mogu pogledati najavom na navedeni telefon.
 3. Imovina se može pogledati na navedenim adresama (uz uslov da se ne ometa rad), a zainteresovani kupci dodatne informacije mogu dobiti radnim danom od 10-12 sati na telefon 066/704-117.

 

III     PRAVO UČEŠĆA

 1. Prodaja navedene imovine izvršiće se prikupljanjem zatvorenih i zapečaćenih pismenih ponuda uz mogućnost licitiranja na samoj licitaciji između registrovanih ponuđača koji su se prijavili na licitaciju zatvorenom ponudom i potpisali izjavu o depozitu.
 2. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja dostave zatvorenu pismenu ponudu za svaku nekretninu pojedinačno i dostave dokaz o uplaćenom depozitu na račun broj 562-099-81333280-80 (NLB banka ad Banja Luka) najkasnije do 14.09.2018. godine.
 3. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju pravna i fizička lica koja su izvršila uplatu sredstava za obezbeđenje i to:

-za  imovinu označenu sa brojem: 1,2,5,6, i 8 obezbeđenje iznosi KM 50.000,00 za svaku

stavku pojedinačno;

– za imovinu označenu brojem 3 obezbeđenje iznosi KM 45.100,00;

– za imovinu označenu brojem 4 obezbeđenje iznosi KM 18.973,55;

– za imovinu označenu brojem 7 obezbeđenje iznosi KM 24.807,69;

 1. Pravo učešća na licitaciji imaju svi registrovani ponuđači koji su se prijavili na licitaciju putem

zatvorenih ponuda i potpisali izjavu o saglasnosti za NEVRAĆANJE depozita u slučaju

odustajanja od kupovine.

 

IV   DOSTAVLJANJE PONUDA I ODRŽAVANJE LICITACIJE

 1. Pismene ponude u zatvorenim i zapečaćenim kovertama sa kompletnom dokumentacijom se moraju predati isključivo putem pošte na adresu stečajnog dužnika „PARMA TREND“ doo u stečaju, ulica Vase Pelagića 10 (Lokal 6), 78000 Banja Luka sa naznakom PONUDA za  (broj nekretnine) – NE OTVARAJ. Ponude moraju biti predate na poštu kao preporučena pošiljka najkasnije 14.09.2018. godine i neblagovremene ponude se neće razmatrati.
 2. Ukoliko za neku nekretninu ne bude pismenih ponuda, odnosno uplata depozita, licitacija za tu nekretninu se neće održati.
 3. Otvaranje prispjelih ponuda obaviće se na licitaciji zakazanoj dana 20.09.2018. godine. (četvrtak) u 13 sati u sali (prizemlje) Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Gundulićeva 108.
 4. Otvaranje ponuda je javno i otvaranju mogu prisustvovati svi ponuđači, lično ili putem punomoćnika.
 5. Sama licitacija putem zatvorenih i zapečaćenih ponuda održaće se i kada učestvuje samo jedan ponuđač.

 

V    SADRŽAJ PONUDE

 1. Ponuda treba da sadži:

– podaci o pravnom licu (izvod iz sudskog  registara u originalu ili ovjerenu fotokopiju ne

stariji od 6 mjeseci, broj transakcionog računa,JIB broj, broj telefona pravnog lica, ime

ovlaštenog lica u postupku licitacije, kopija identifikacionog dokumenta, broj telefona i

adresa);

– podaci o fizičkom licu (ime i prezime , JMBG, adresa, broj telefona i kopija

identifikacionog dokumenta);

– broj i naziv nekretnine na koju se ponuda podnosi;

– iznos ponude izražen u KM.

 1. Ponude moraju biti potpisane od strane podnosioca i ovjerene pečatom ako je podnosilac pravno lice.

 

VI    POSTUPAK LICITACIJE

 1. Prije otvaranja zatvorenih ponuda komisija će saopštiti pravila licitacije.
 2. Ponuđači su dužni prije početka licitacije dokazati svoj identitet ličnom kartom ili

pasošem i ovjerenom punomoći za zastupanje ukoliko se radi o zastupniku.

 1. Ako se za istu nekretninu prijavi dva ili više ponuđača Komisija će utvrditi rang listu ponuđača koji su ispunili uslove iz oglasa i objaviti javno nadmetanje sa početnom najvišom cijenom koja je ponuđena putem zatvorene ponude i Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji izlicitira najvišu cijenu nekretnine ili ako ponuđači odustanu od licitiranja prihvata se najviša cijena ponuđena putem zatvorene ponude. Pravila licitiranja će biti definisana prije početka javnog nadmetanja.
 2. Nakon zaključenja licitacije utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da su nekretnine prodate najpovoljnijem ponuđaču. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog kupca smatra se dijelom avansne uplate.
 3. Ponuđačima izuzev prva tri sa rang liste izvršiće se povrat depozita najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana od javnog nadmetanja.
 4. Sa ponuđačem (kupcem) koji je ponudio najveću pojedinačnu cijenu i izvršio uplatu ukupne kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana javnog nadmetanja zaključiće se ugovor u roku od 8 dana od dana uplate sredstava.
 5. Ukoliko izabrani kupac ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene u navedenom roku smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita na osnovu potpisane izjave, a stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je nekretnina prodana drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 30 dana od dana prijema tog zaključka da uplati prodajnu cijenu. Ako ni drugi ponuđač ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.
 6. Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze, kao i pripadajući PDV u vezi sa navedenom imovinom snosi kupac.
 7. Kupac nekretnina preuzima obavezu arhivske građe stečajnog dužnika u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi.
 8. Ovaj oglas – zaključak je objavljen na oglasnoj tabli suda, dnevnom listu EuroBlic i veb stranici komorars.ba.

 

 

Banja Luka, 16.08.2018. godine                                                                                             Stečajni upravnik

 

slatekst

JU GERENTOLOŠKI CENTAR „SLATEKS“, SLATINA – u stečaju

By | Tenderi | No Comments

JU GERENTOLOŠKI CENTAR „SLATEKS“                            57 0 St 118392 17 St

SLATINA – u stečaju, 78253 Slatina

Dana: 17.07.2018. god.

Na osnovu člana 155., 157., 160. i 161.  Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske, (Sl. gl. RS  br. 16/16 ),  a na osnovu odluke Skupštine povjerilaca donesene na izvještajnom ročištu 23.05.2017. god. i odluke odbora povjerilaca od 13.07.2018. god. stečajni upravnik dana 17.07.2018. god. donosi:

Z  A K  L  J  U  Č  A K Objavljuje se

ŠESTO JAVNO NADMETANJE (LICITACIJA) za prodaju imovne stačajnog dužnika – uslovna prodaja

Prodaju se nepokretnosti sa pripadajućom opremom, koje se nalaze na lokaciji Slatina bb, Laktaši, a prema priloženim specifikacijama sadržanim u elaboratima stalnih sudskih vještaka. Imovina se prodaje u viđenom satnju i u postojećem pravnom statusu i naknadne reklamacije se neće razmatrati i na kupca se prenose obim i prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje. Imovina se prodaje kao cjelina u paketu.

IMOVINA STEČAJNOG DUŽNIKA KOJA JE NA PRODAJI:

Kompletno sređen gerontološki centar sa smještajnim kapacitetom koji čine 174 ležaja u 99 soba, kao i ostali pomoćni objekti. Centar nema koncesiona ili druga prava na bušotine termalne vode.

Nekretnine su upisane u list nepokretnosti PL. broj 1537 k.o. Slatina, k.č. br. 244/1, k.č.br.240/1, k.č.br. 240/2, u površini 5.467m2, po starom premjeru odgovara z.k. ulošku br. 957 k.o. Slatina Gornja, k.č. br. 217/1 i k.č. br. 217/70, ukupne površine 5.351m2.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST CJELOKUPNE IMOVINE IZNOSI  7.765.997,00 KM

Na osnovu odluke odbora povjerilaca, izvršit će se uslovna prodaja, koja podrazumijeva održavanje djelatnosti ili djelatnosti koja uključuje i zdravstvenu zaštitu i zapošljavanje u trajanju najmanje 3 godine od dana preuzimanja imovine.

Najniža prodajna cijena ne može biti manja od  2.200.000,00 KM.

Uslovi za učešće na licitaciji:

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja dostave dokaz o uplaćenom depozitu u iznosu 50.000,00 KM. na račun broj 5551000029801375 otvoren kod “Nova Banka“ a.d. Banja Luka

 1. Dokazi o registraciji djelatnosti kaja sadrži
 • Djelatnost ustanove sa smještajem koje obuhvataju određeni stepen zdravstvene zaštite ili rehabilitacije
 1. Dokaze o zaposlenim radnicima zdravstvene struke
 2. Izjava o zapošljavanju najmanje 15 radnika stečajnog dužnika u prvoj godini rada ustanove

DOSTAVLJANJE PONUDA I ODRŽAVANJE LICITACIJE

– Kupac je dužan da dostavi traženu dokumentaciju pod tačkama 1,2 i 3, 3 dana prije održavanja licitacije, t.j. do 18.08.2018.god. na adresu JU GERENTOLOŠKI CENTAR „SLATEKS“ SLATINA – u stečaju, 78253 Slatina 

–  Licitacija će se održati dana 21.08.(utorak) 2018.god. sa početkom u 1300 sati u prostorijama Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Gundulićeva br. 108, velika sala u prizemlju.

–   Fizička i pravna lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku ili zakonskom zastupniku.

– Predmetne nepokretnosti i pokretna imovina, opisane u nalazima vještaka građevinske i mašinske struke, zainteresovana lica mogu pogledati i izvršiti uvid svakog radnog dana u vremenu od 1000 do 12,00 sati na lokaciji  u Slatini, uz predhodnu najavu na kontakt

telefone 063/790-272 i 065/370-620.                                                                                         

-Javno nadmetanje održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

– Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku 30 dana, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspjelom i novim zaključkom odrediti da je imovina prodata drugom po redu ponuđaču koji treba u roku 30 dana od dana prijema tog zaključka da uplati prodajnu cijenu. Ukoliko ni drugi ponuđač ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.                                                                                                                                                    – Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze u vezi nekretnine snosi kupac.

– Depoziti koji nisu izlicitirani vraćaju se učesniku licitacije. – Dodatna pravila prodaje biće učesnicima  podijeljena neposredno prije održavanja licitacije.

– Ovaj oglas  je objavljen na oglasnoj tabli stečajnog dužnika, dnevnom listu „GLAS SRPSKE“a.d. , oglasnoj tabli suda, WEB stranici privredne komore RS.

Stečajni upravnik, Vlajko Gurešić

 

„PARMA TREND“ d.o.o. u stečaju

By | Tenderi | No Comments

„PARMA TREND“doo u stečaju  LAKTAŠI                                           STEČAJ broj: 57 0 St 110174 14 St

Na osnovu članova 55, 105, 106, 107 i 108 Zakona o stečajnom postupku (Sl. glasnik RS 26/10) i članova 82,89,130 i 131 Zakona o izvršnom postupku (Sl. glasnik RS broj 59/03, 85/03, 64/05),  a u skladu sa Odlukom Skupštine povjerilaca od 05.04.2017. godine i odlukom Odbora povjerilaca od 06.06.2018. godine, stečajni upravnik donosi

PETA JAVNA LICITACIJA

I   PREDMET PRODAJE:

 1. – Hotel Laktaši – Nekretnina površine 765m2 se nalazi u ulici Karađorđeva 37 Laktaši, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 269/3 upisanom u  ZK 140 KO Laktaši ukupne površine 1.302m2 sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom iznosi KM 3.124.157,70 i predstavlja cijenu ispod koje se ne može prodati.
 2. – Autoservis i Tehnički pregled vozila Laktaši – Nekretnina površine 679m2 se nalazi u ulici Karađorđevoj bb Laktaši izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 486/6 upisanom u ZK 1039 KO Laktaši, ukupne površine 1.965m2, sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom iznosi KM 1.033.219,08 i predstavlja cijenu ispod koje se ne može prodati.
 3. – Benzinska pumpa Aleksandrovac – Nekretnina površine 171m2, sa nadstrešnicom i sanitarnim čvorom čiji su vanjski gabariti 288m2, se nalazi u Aleksandrovcu – Kobatovcima, opština Laktaši izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 388/9 upisanom u ZK 486, KO SP Kobatovci, ukupne površine 2.950m2, sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 492.000,72 i predstavalja cijenu ispod koje se ne može prodati.
 4. – Benzinska pumpa Mašići – Nekretnina površine 32m2, sa nadstrešnicom – vanjski gabariti su 88 m2, se nalazi u naselju Mašići, opština Gradiška, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 626/13 i KČ 630 upisanom u ZK 14 N/P Nova Topola ukupne površine 2.115m2, sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 189.735,48 i predstavalja početnu cijenu ispod koje se ne može prodati.
 5. – Benzinska pumpa Rovine – Nekretnina površine 238m2 sa nadstrešnicom – vanjski gabariti 400m2, se nalazi u Rovinama, opština Gradiška, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 442/2 upisanom u ZK 3, KO N/R Rovine, ukupne površine 1732m2 sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 518.727,60 i predstavalja cijenu ispod koje se ne može prodati.
 6. – Benzinska pumpa Brezik – Laminci – Nekretnina površine 392,73m2 i nadstrešnica površine 236,80 m2 se nalazi na ulazu u Dubrave, opština Gradiška, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 978/5 upisane u ZK 4, KO N/P Laminci – Brezici, ukupne površine 1.907m2, sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 750.931,14  i predstavalja početnu cijenu ispod koje se ne može prodati.
 7. – Benzinska pumpa Bistrica – Nekretnina površine 43m2, pomoćnog objekta površine 100m2 i nadstrešnice 120m2 se nalazi u naselju Bistrica, opština Gradiška, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 468/1, upisana u ZK 2, KO N/P Bistrica, ukupne površine 1.435m2 sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena  kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 270.629,34 i predstavalja cijenu ispod koje se ne može prodati.
 8. – Benzinska pumpa Lužani – Nekretnina površine 127m2 , sa nadstrešnicom površine 330m2 , hale u izgradnji površine 624m2 i poslovnog objekta u izgradnji površine 1.660m2 se nalazi u Lužanima Bosanskim, opština Derventa, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 1120/2, 1121/2 upisanom u ZK 1, KO Lužani Bosanski, ukupne površine  985m2  i KČ 1083/2, 1120/3, 1120/4, 1121/3 upisanom u ZK 2, KO Lužani Bosanski, ukupne površine 9.017m2, sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena  kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 964.596,12  i predstavalja cijenu ispod koje se ne može prodati.

II    PREGLED IMOVINE

 1. Početna prodajna cijena imovine iznosi 60% procjenjene vrijednosti.
 2. Ponuđena imovina prodaje se u zatečenom pravnom statusu i viđenom stanju u momentu prodaje i na kupce se prenosi obim prava kojima prodavac raspolaže i naknadne reklamacije se ne uvažavaju.
 3. Zbog veličine specifikacija opreme za svaku nekretninu pojedinačno ne vršimo objavu ali se spiskovi opreme mogu pogledati najavom na navedeni telefon.
 4. Imovina se može pogledati na navedenim adresama (uz uslov da se ne ometa rad), a zainteresovani kupci dodatne informacije mogu dobiti radnim danom od 10-12 sati na telefon 066/704-117.

 

III     PRAVO UČEŠĆA

 1. Prodaja navedene imovine izvršiće se prikupljanjem zatvorenih i zapečaćenih pismenih ponuda.
 2. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja dostave zatvorenu pismenu ponudu za svaku nekretninu pojedinačno i dostave dokaz o uplaćenom depozitu na račun broj 562-099-81333280-80 (NLB banka ad Banja Luka) najkasnije do 12.07.2018. godine.
 3. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju pravna i fizička lica koja su izvršila uplatu sredstava za obezbeđenje i to:

-za  imovinu označenu sa brojem: 1,2,5,6, i 8 obezbeđenje iznosi KM 50.000,00 za svaku

stavku pojedinačno;

– za imovinu označenu brojem 3 obezbeđenje iznosi KM 49.200,01;

– za imovinu označenu brojem 4 obezbeđenje iznosi KM 18.973,55;

– za imovinu označenu brojem 7 obezbeđenje iznosi KM 27.062,93;

 

IV   DOSTAVLJANJE PONUDA I ODRŽAVANJE LICITACIJE

 1. Pismene ponude u zatvorenim i zapečaćenim kovertama sa kompletnom dokumentacijom se moraju predati isključivo putem pošte na adresu stečajnog dužnika „PARMA TREND“ doo u stečaju, ulica Vase Pelagića 10 (Lokal 6), 78000 Banja Luka sa naznakom PONUDA za  (broj nekretnine) – NE OTVARAJ. Ponude moraju biti predate na poštu kao preporučena pošiljka najkasnije 12.07.2018. godine i neblagovremene ponude se neće razmatrati.
 2. Ukoliko za neku nekretninu ne bude pismenih ponuda, odnosno uplata depozita, licitacija za tu nekretninu se neće održati.
 3. Otvaranje prispjelih ponuda obaviće se na licitaciji zakazanoj dana 17.07.2018. godine. (utorak) u 13 sati u sali (prizemlje) Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Gundulićeva 108.
 4. Otvaranje ponuda je javno i otvaranju mogu prisustvovati svi ponuđači, lično ili putem punomoćnika.
 5. Sama licitacija putem zatvorenih i zapečaćenih ponuda održaće se i kada učestvuje samo jedan ponuđač.

 

V    SADRŽAJ PONUDE

 1. Ponuda treba da sadži:

– podaci o pravnom licu (izvod iz sudskog  registara u originalu ili ovjerenu fotokopiju ne

stariji od 6 mjeseci, broj transakcionog računa,JIB broj, broj telefona pravnog lica, ime

ovlaštenog lica u postupku licitacije, kopija identifikacionog dokumenta, broj telefona i

adresa);

– podaci o fizičkom licu (ime i prezime , JMBG, adresa, broj telefona i kopija

identifikacionog dokumenta);

– broj i naziv nekretnine na koju se ponuda podnosi;

– iznos ponude izražen u KM.

 1. Ponude moraju biti potpisane od strane podnosioca i ovjerene pečatom ako je podnosilac pravno lice.

 

VI    POSTUPAK LICITACIJE

 1. Prije otvaranja zatvorenih ponuda komisija će saopštiti pravila licitacije.
 2. Ponuđači su dužni prije početka licitacije dokazati svoj identitet ličnom kartom ili

pasošem i ovjerenom punomoći za zastupanje ukoliko se radi o zastupniku.

 1. Ako se za istu nekretninu prijavi dva ili više ponuđača sa istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijema ponude.
 2. Nakon zaključenja licitacije utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da su nekretnine prodate najpovoljnijem ponuđaču. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog kupca smatra se dijelom avansne uplate.
 3. Ponuđačima izuzev prva tri sa rang liste izvršiće se povrat depozita najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana od javnog nadmetanja.
 4. Sa ponuđačem (kupcem) koji je ponudio najveću pojedinačnu cijenu i izvršio uplatu ukupne kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana javnog nadmetanja zaključiće se ugovor u roku od 8 dana od dana uplate sredstava.
 5. Ukoliko izabrani kupac ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene u navedenom roku smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita, a stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je nekretnina prodana drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 30 dana od dana prijama tog zaključka da uplati prodajnu cijenu. Ako ni drugi ponuđač ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.
 6. Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze, kao i pripadajući PDV u vezi sa navedenom imovinom snosi kupac.
 7. Kupac nekretnina preuzima obavezu arhivske građe stečajnog dužnika u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi.
 8. Ovaj oglas – zaključak je objavljen na oglasnoj tabli suda, dnevnom listu EuroBlic i veb stranici komorars.ba.

 

 

Banja Luka, 08.06.2018. godine                                                                                             Stečajni upravnik

 

Banka Srpske a.d. u stečaju Banjaluka

By | Tenderi | No Comments

St 121495 17 St

Datum: 18.04.2018.godine

Na osnovu člana 155., 156., 160. i 166. Zakona o stečaju Službeni glasnik RS, br.16/2016, Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom, a na osnovu odluke Skupštine povjerilaca Banke Srpske a.d. u stečaju Banjaluka od 14.09.2017. godine i 11.04.2018. godine i  odluke Odbora povjerioca od 30.10.2017. godine i 23.03.2018 godine, stečajni upravnik Banke Srpske a.d. u stečaju Banjaluka dana 18.04.2018. godine oglašava

JAVNU PRODAJU IMOVINE BANKE PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Izlaže se prodaji imovina Banke Srpske a.d. u stečaju Banjaluka:

 1. PUTEM PRVOG USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE 

I NEKRETNINE

 1. Nekretnine upisane u RUGIP Područna jedinica Derventa k.o. Živinice u ZK broj 8, na parceli k.č. 155/2, oznaka nekretnine Pokućnica njiva VI klase u površini od 301 m2 i k.č. 156, oznaka nekretnine Pokućnica, dvorište, njiva V klase, kuća i zgrade ukupne površine od 599 m2, vlasništvo Banke 1/1 bez tereta, a u naravi čini stambeni objekat sa uređenim zemljištem u Ulici Vukovarska bb u Derventi, bruto površine objekta od 162 m2, korisne površine objekta od 122 m2 sa pripadajućim zemljištem od 900 m2 procijenjene vrijednosti od

68.875,00 KM. 

 1. Nekretnine upisane u RUGIP Područna jedinica Bileća, k.o. SP Bileća ZK 1522 na parceli 53/39 oznaka nekretnina I- dvorište, II – stambena zgrada na parceli br. 53/39 zgrada i dvorište površine od 628 m2, udio 1/1, tip suvlasništvo Banke, a u naravi čini stambeni objekat prvi sprat gdje su smještena dva stana što ukupno čini 145,74 m2 i to jednosoban stan na prvom spratu u tlocrtu označen kao 1-3 i jednosoban stan na prvom spratu na tlocrtu označen kao 1-4 i garsonjera u prizemlju površine 35,36 m2 na tlocrtu označena kao PR-2 sa zajedničkim pravom korištenja zemljišta, a procijenjene vrijednosti nekretnina od

           64.294,00 KM.

 1. Nekretnina poslovni objekat- prostor evidentiran u RUGIP Područna jedinica Bijeljina, k.o. Bijeljina 2, ZK 12450 na parceli br. 3154/2 u Ulici kneginje Milice, oznaka nekretnine poslovna zgrada u privredi površine 41 m2 svojina 1/1 Banke, sa teretima po ugovoru o poklonu nekretnina uknjiženo kao pravo doživotnog uživanja na nekretninama prema Ugovoru OPU br. 281/08, a u naravi čini poslovni objekat- prostor, samostalan, korisne površine od 33,40 m2 procijenjene vrijednosti od

31.396,00 KM.

 1. Nekretnine upisane u knjigu uloženih ugovora o otkupu-prodaji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža, list broj 430, područna jedinica Istočno Sarajevo, opština Istočna Ilidža, katastarska opština Dobrinja, Istočno Sarajevo, vlasništvo Banke, izgrađene na katastarskoj parceli 3538/3, posjedovni list br. 921 u Ulici srpskih vladara 15, broj ulaza 15, spratnost –prizemlje u površini 21,69 m2, a u naravi čini poslovno kancelarijski prostor u prizemlju stambeno poslovne zgrade procijenjene vrijednosti od

21.365,00 KM.

II POKRETNE STVARI

 

Oprema

MAŠINE
Redni broj Inv.broj Naziv Jed.mjere Količina Procijenjena vrijednost u KM Cijena sa PDV-om
1 20108 Mješalica za beton kom 1 400,00 468,00
2 20109 Mašina za izdužno i poprečno rezanje kom 1 250,00 292,50
OPREMA
Redni broj Inv.broj Naziv Jed.mjere Količina Procijenjena vrijednost u KM Cijena sa PDV-om
1 20103 nosači polica, visine 180 sm set 1 250,00 292,50
2 20104 svjetleća reklama 70x70x15cm kom 3 900,00 1.053,00
3 20105 svjetleća reklama 15x70x400cm kom 3 300,00 351,00
4 20106 kalupi za vibracioni sto-ručna izrada VS1 set 1 400,00 468,00
5 20107 kalupi za vibracioni sto-ručna izrada VS2 set 1 500,00 585,00
6 8837 Uokvirivanje uputstava za rad, nikl ram 48×91 kom 9 72,00 84,24
7 5534 Mac Book (laptop) kom 1 185,00 216,45
8 5522 Apple iPad 2 64GB 3G kom 1 200,00 234,00
9 9432 Bušilica čekić Makita HR 2470 kom 1 90,00 105,30
10 11193 Brojačica novca kom 1 1.500,00 1.755,00

 

 

 1. PUTEM DRUGOG USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

 

Izlažu se prodaji pokretne stvari i to:

 

VOZILA I POLJOPRIVREDNE MAŠINE

Redni broj Naziv J.mjere Količina Prodajna vrijednost
1 Kombi VW Transporter 251-otpad kom 1 994,50
2 Kosa IMT DMK 1.05 za motokultivator- u viđenom stanju kom 1 936,00
3 Plug  IMT DMK za motokultivator- u viđenom stanju kom 1 234,00

 

               

 1. PUTEM TREĆEG USMENOG JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

 

I  NEKRETNINE

 

 1. Poslovna zgrada Banke u Banjaluci sa garažom u podrumu i opremom u Ulici Aleja Svetog Save broj 61, izgrađena 2008. godine, upisano u:
 • ZK 10644, k.o. SP Banjaluka, nekretnina na parceli 700/37 površine 615 m2, a istu čini stambeno poslovni objekat, poslovne lamele 1-a, namjene za bankarsko poslovanje u bloku E, spratnosti P0+P+5+PK i P0+P+6, BGP 3.242,59 m2 sa tri lifta: električni maloteretni nosivosti 100 kg i dva električna putnička nosivosti 2* 630 kg, između ulica Aleja Svetog Save, Bulevara srpske vojske i produžetka Gundulićeve ulice u Banjaluci, bez tereta i
 • Izvod iz knjige uloženih ugovora RUGIP-a o prodaji poslovnih zgrada i poslovnih garaža list broj 737, na parceli 1632/12 u Ulici Aleja Svetog Save 61, broj spratova PD-1 što u naravi čini garaže u površini 459 m2, a površina iz tlocrta je 451 m2, bez tereta, a u naravi ove nekretnine čine jedinstvenu cjelinu poslovno administrativna zgrada -centralni objekat, prizemlje i spratovi površine 2.347,87 m2, centralni objekat podrum 346,07 m2 i podrum uz podrum centralnog objekta 451,00 m2, procijenjene vrijednosti 8.176.750,00 KM sa
 • Opremom u objektu kancelarijski namještaj, video nadzor u zgradi, telefonske centrale i ostala instalisana oprema po specifikaciji Tabela broj 1, procijenjene vrijednosti 311.721,93 KM.

Ili sveukupno gore navedeno

za prodajnu cijenu od 8.488.621,78 KM.

 

 1. Poslovna zgrada Banke sa opremom u Ulici Bosanska 25 Bihać,
 • upisana u ZK 2179 k.o. SP Bihać, na parceli 1/164 oznaka nekretnine opštinska palača, poslovni objekat površine 547 m2, a u naravi čini St+P+1+Pk = (437,60+449,42+441,50+310,10)m2, procijenjene vrijednosti 1.911.644,00 KM,
 • Oprema u objektu kancelarijski namještaj, video nadzor u zgradi, telefonske centrale i ostala instalisana oprema po specifikaciji Tabela broj 2, procijenjene vrijednosti 63.855,09 KM ili sveukupno gore navedeno

za prodajnu cijenu od 1.975.499,09 KM.

 

 1. Banjsko rekreativni centar Srpske Toplice (Šeher) u Ulici od Zmijanja Rajka 391, naselje Srpske Toplice, Banjaluka, upisano u
 • ZK 6455, k.o. SP Banjaluka na parceli 164/10 oznaka nekretnine prva faza banjsko rekreacionog centra (plivačko-sportsko rekreacioni bazen) sa sadržajem restoran sa pratećim prostorom i muški i ženski frizerski salon, površine 4.599 m2, bez tereta i vrt do kuće na parceli 164/16A površine 410 m2, bez tereta, a u naravi čini korisnu površinu objekta od 3.757,90 m2, ukupne površine zemljišta 5.009,00 m2, po procijenjenoj vrijednosti

za prodajnu cijenu od 2.713.629,00 KM.

Koncesiju na vodoizvorište termomineralnih voda ima BRC Miroslav Zotović.

U skladu sa odlukom Skupštine povjerilaca od 11.04.2018. godine utvrđeni su uslovi za prodaju objekta i zemljišta BRC Šeher i kupac treba da ispunjavanja sljedeće uslove:

 • da ima registrovanu banjsko rekreacionu i/ili rehabilitacionu djelatnost
 • da je sposoban za investiranje (da posjeduje adekvatan bonitet)
 • da ima odluku organa upravljanja za kupovinu predmetne nekretnine pod datim uslovima prodaje
 • da se kupac obavezuje da će odmah po ulasku u posjed podnijeti zahtjev za izdavanje lokacijskih uslova i građevinske dozvole i izradi projektne dokumentacije
 • da se kupac ograniči da u roku od godinu dana od dobijanja građevinske dokumentacije započne radove na stavljanju objekta u funkciju i investira sredstva u privođenju namjeni,
 • da predmetnu nekretninu ne može otuđiti u periodu od 5 godina, te
 • da zaposli potreban broj radnika nakon puštanja objekta u funkciju,
 • kupac je dužan da tri dana prije licitacije dostavi dokumentaciju pod tačkom 1, 2 i 3 sa dokazom o uplaćenom depozitu.

 

 1. Poslovni prostor u prizemlju stambeno poslovne zgrade St+P+3 koja je sagrađena na parceli 944/2, naziv parcele nova zgrada, način korištenja kuća i zgrada površine 262 m2 upisana u posjedovni list broj 329, k.o. Petrovac-grad, Ulica Bosanska bb u Bosanskom Petrovcu, u površini od 85,80 m2, sa pripadajućim suvlasničkim dijelom zemljišta koje pripada zgradi i pripadajućim dijelom uređaja i opreme u toj zgradi, procijenjene vrijednosti 77.649,00 KM sa opremom u poslovnom prostoru po specifikaciji Tabela broj 4, procijenjene vrijednosti 11.296,35 KM ili sveukupno gore navedeno

za prodajnu cijenu od 88.945,35 KM.

 

 1. Poslovni prostor u prizemlju zgrade P+3+M, koja je sagrađena na parceli 23-90/2, naziv parcele stambeno poslovna zgrada sa dvorištem površine 383 m2 upisana u posjedovni list br. 2002, k.o. Bosanska Krupa, u Ulici 511 Slavne brdske brigade, Bosanska Krupa, etažno vlasništvo u površini 188,93 m2, a sastoji se od kancelarije neto površine 19,11 m2, 12,11 m2, prostorije za arhiva 9,24 m2, šalter sala površine 97,82 m2, čajna kuhinja površine 16,19 m2, hodnik površine 12,92 m2, drugi hodnik površine 5,04 m2, treći hodnik površine 5,98 m2 i wc površine 4,07 m2, a u naravi čini poslovno uslužni prostor sa pripadajućim suvlasničkim dijelom zemljišta koje pripada zgradi i pripadajućim dijelom uređaja i opreme u toj zgradi procijenjene vrijednosti 219.159,00 KM, sa opremom u poslovnom prostoru po specifikaciji Tabela broj 5, procijenjene vrijednosti 14.110,20 KM ili sveukupno gore navedeno

za prodajnu cijenu od 233.269,20 KM.

 

 1. Poslovni prostor u prizemlju stambeno poslovne zgrade P+2, koja je sagrađena na parceli k.č. 1019/1, naziv parcele grad površine 4.949 m2, upisana u posjedovni list br. 174, k.o. Ključ I, u Ulici Branilaca BiH, Ključ, etažni vlasnik lokala broj 1,2,3 u površini od 78m2, sa pripadajućim suvlasničkim dijelom zemljišta koje pripada zgradi i pripadajućim dijelom uređaja i opreme u toj zgradi, a u naravi čini korisnu površinu poslovnog prostora površine 70,40 m2 procijenjene vrijednosti u iznosu od 81.664,00 KM, sa opremom u poslovnom prostoru po specifikaciji Tabela broj 6, procijenjene vrijednosti 17.462,25 KM ili sveukupno gore navedeno

za prodajnu cijenu od 99.126,25 KM.

 

 1. Poslovno administrativni objekat i pripadajuće zemljište u Ulici branilaca BiH bb u Ključu, k.o. Ključ, upisano u PL broj 1950, k.č. 856, naziv parcele: pilana, način korištenja poslovna zgrada u privredi i dvorište i k.č. 857 naziv parcele: pilana, način korištenja poslovna zgrada u privredi i dvorište, ukupne površine 1.554 m2, objekat ukupne korisne površine od 1.591 m2 sa dvorištem, predstavljaju 1/1 posjed i vlasništvo Banke, prodaje se po procijenjenoj vrijednosti

za prodajnu cijenu od 290.216,00 KM

 

 1. Kuća sa dvorištem u Trebinju, k.o. SP Gorica, ZK 74,  na parceli 710/6 oznaka nekretnine kuća sa dvorištem u površini od 750m2, vlasništvo Banke 1/1, bez tereta, a u naravi čini stambeni objekat korisne površine od 311,80 m2 sa zemljištem. Objekat se prodaje u faktičkom stanju na dan prodaje po procijenjenoj vrijednosti

za prodajnu cijenu od 73.580,00 KM.

 

 1. Zemljište u Trebinju SP Gorica, ZK 2050, na parceli 710/1 oznaka nekretnine Ržani do: šuma, u površini od 28.981 m2 vlasništvo Banke 1/1, bez tereta, a u naravi čini potencijalno građevinsko zemljište izvan gradskih zona, trenutno neuredni krš po procijenjenoj vrijednosti

za prodajnu cijenu od 289.810,00 KM.

 

 1. Objekat za tov pilića sa ekonomskim dvorištem i njivom, Srbac, k.o. SP Inađol, ZK 179, na parceli 125/4, u površini 6.087 m2, a u naravi čini objekat za tov pilića korisne površine od 726,51 m2, vlasništvo Banke 1/1, bez tereta, procijenjene vrijednosti od 88.297,00 KM, odnosno

za prodajnu cijenu od 88.297,00 KM.

 

 1. Poslovna zgrada, ekonomsko dvorište u Prijedoru, adresa Svale bb, k.o. SP Prijedor, u ZK 35, na parceli 742/28, u površini 1.350 m2, a u naravi čini poslovni objekat korisne površine 466,00 m2 i dvorište, vlasništvo Banke 1/1, bez tereta, procijenjene vrijednosti od 239.989,00 KM.

Oprema u objektu po specifikaciji Tabela broj 7, procijenjene vrijednosti 8.705,97 KM ili sveukupno gore navedeno

za prodajnu cijenu od 248.694,97 KM.

 

 1. Stambeni objekat i pripadajuće zemljište Prijedor u Ulici Petra Mećave broj 7, k.o. SP Prijedor,  ZK 6857, na parceli 285/1, oznaka nekretnine zemljište pod kućom i dvorište, porodična stambena zgrada P+1, površina 290 m2, a u naravi čini stambeni objekat sa uređenim zemljištem, ukupne korisne površine od 240,50 m2, vlasništvo Banke 1/1,  procijenjene vrijednosti od 142.880,00 KM, odnosno

za prodajnu cijenu od 142.880,00 KM

 

 

 

 

II POKRETNE STVARI

 

Izlažu se prodaji pokretne stvari i to:

 

 

 1. VOZILA I POLJOPRIVREDNE MAŠINE

                    UKUPNO 14.625,00 KM      

R.B. Naziv J.mjere Količina Prodajna vrijed.KM
1 Traktor Rakovica 65- u dobrom stanju, nema dokumentaciju o registraciji kom 1 7.605,00
2 Sijačica IMT 634.454- u viđenom stanju kom 1 4.212,00
3 Laktofriz za hlađenje, 800 l – u viđenom stanju kom 1 1.404,00
4 Laktofriz za grijanje, 800 l – u viđenom stanju kom 1 1.404,00

 

 1. OSTALA OPREMA UKUPNO 480.210,71 KM

 

 1. Lokacija matična zgrada Banke
R.B. Naziv opreme u viđenom stanju J. mjere Količina Prodajna vrijed.KM
1 Kućište, monitor, tastatura i miš različitih proizvođača i karakteristika komplet 25 6.797,20
2 Kućišta različitih proizvođača i karakteristika kom 182 52.053,30
3 Laptop i Notebook različitih proizvođača i karakteristika kom 7 2.515,50
4 Monitori različitih proizvođača i karakteristika kom 152 12.583,35
5 Skeneri i štampači različitih karakteristika i proizvođača kom 92 16.040,70
6 Telefoni različitih karakteristika i proizvođača kom 210 6.277,05
7 VIDEO KONFERENCIJA POLYCOM kom 2 3.042,00
8 PULTNA BLAGAJNA RSH 2000 kom 3 3.159,00
9 Televizori različitih karakteristika i proizvođača kom 28 8.950,50
10 UPS različitih karakteristika kom 117 20.837,70
11 Brojačice novca različitih proizvođača i karakteristika kom 80 103.837,50
12 UV lampe za otkrivanje falsifikata različitih proizvođača i karakteristika kom 50 2.533,05
13 Plastifikatori različitih proizvođača i karakteristika kom 25 1.111,50
14 EUROCHECKER 593E kom 18 3.100,50
15 Vezačice novca različitih proizvođača i karakteristika kom 5 6.552
16 Kalkulatori kom 72 1.808,15
17 Mrežna oprema (router, switch, usb modem, čitač kartica) različitih klarakteristika i proizvođača kom 121 31.344,30
18 Kamere, alarmne centrale, senzori pokreta, sirene za alarm različitih proizvođača i karakteristika kom 284 13.969,80
19 Video nadzor ,DVR kamere  i alarmni sistem ,senzori,sirena komplet 2 1.228,50
20 Elektronske table za kursnu listu kom 7 4.960,80
21 Reklame banke-svijetleće kom 29 1.439,10
22 Razno (frižider, foto aparat, tastature, DVD, pojačalo, radio, šporet, muzička linija,  rešo, veš mašina, bušilica, kauč, fotelja i drugo) kom 259 8.938,80
UKUPNO:     313.080,30

 

 1. Lokacija Jošavka, Čelinac
R.B. Naziv opreme u viđenom stanju J.mjere Količina Prodajna vrijed. KM
1 Stolice i fotelje različitih veličina i materijala kom 220 11.978,46
2 Ormari različitih veličina i materijala kom 161 14.238,90
3 Sefovi, kase, ručne kasete i blagajne kom 87 45.922,50
4 Reklame banke kom 47 2.145,78
5 Bankomati kom 18 40.950,00
6 Mašina za brojanje i sortiranje novca kom 2 2.047,50
7 Štampači, različitih proizvođača i karakteristika kom 13 4.024,80
8 Radni sto i ladičari- različitih dimenzija kom 137 8.470,80
11 Rack ormari različitih dimenzija kom 11 2.024,10
12 Protivpožarni aparati kom 34 3.018,60
13 Sitni namještaj (vješalice, kante za kišobrane i smeće, držači novčanica, i drugo) kom 42 902,67
14 Razno (kuhinjski elementi, pult, zidne police, staklene stijene, usisivač, radijator, kliješta, video nadzor, posude za novac, grijalice, taburei, ventilatori, lopate, i drugo) kom 178 29.165,74
UKUPNO: 164.889,86

 

 1. Lokacija Šeher
R.B. Naziv opreme u viđenom stanju J.mjere Količina Prodajna vrijed  KM
1 Namještaj- sto, trosjed, vitrina, ugaona garnitura kom 9 234,00
2 Rashladna vitrina kom 3 409,50
3 Tv, dvd, muz.linija,el.šporet, veš mašina, frižider, TA peć) kom 15 327,60
4 Razno- stubovi, kolica kom 79 731,25
UKUPNO:     1.702,35

 

 1. Lokacija Bijeljina
R.B. Naziv opreme u viđenom stanju J.mjere Količina Prodajna vrijed.KM
1 El.šporet, frižider, TV i mašina za suđe kom 5 257,40
2 Komoda i regal kom 2 280,80
UKUPNO:     538,20

 

 1. UKUPNO A+B                                                      835,71 KM.

 

 

 

USLOVI PRODAJE

 

 

 1. Procijenjena vrijednost imovine predstavlja početnu prodajnu cijenu ispod koje se imovina neće prodati na prvom javnom nadmetanju- licitaciji.
 2. Na drugom javnom nadmetanju-licitaciji nova prodajna cijena iznosi 90% od procijenjene vrijednosti za nekretnine, a za pokretne stvari 80% od procijenjene vrijednosti i to je najniža cijena ispod koje se imovina ne može prodati na drugoj licitaciji.
 3. Na trećem javnom nadmetanju-licitaciji, nova prodajna cijena može biti niža od procijenjene vrijednosti i to:
 • za nekretnine pod rednim brojem 1 i 2 iznosi 60% od procijenjene vrijednosti,
 • za nekretninu pod rednim brojem 3 iznosi 40% od procijenjene vrijednosti,
 • za nekretnine od rednog broja 4 do 12 iznosi 50% od procijenjene vrijednosti,
 • a za opremu u objektima, vozila, poljoprivredne mašine i ostalu opremu -pokretne stvari 40% od procijenjene vrijednosti

i to je najniža cijena ispod koje se imovina ne može prodati na trećoj licitaciji.

 1. U utvrđenoj prodajnoj cijeni opreme sadržan je PDV.
 2. Imovina se prodaje u viđenom stanju, bez pružanja bilo kakvih garancija o nedostacima na imovini i stečajni upravnik ne odgovora za nedostatake koje kupci utvrde po izvršenoj prodaji i neće se primate nikakve reklamacije.
 3. Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u raspoloživu prodajnu dokumentaciju za nekretnine i stvari svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 12:00 časova u prostorijama Banke u Banjaluci ulica Aleja Svetog Save br. 61 i skladištu u Jošavci bb, opština Čelinac, a na drugim lokacijama izvan Banjaluke uz dogovor sa odgovornim licem – kontakt telefon 051/245-168, 065/ 522-219.
 4. Pravo učešća u javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 10% od početne cijene svake stvari koja se licitira, a najviše 50.000 KM po jednom predmetu, a sa naznakom rednog broja imovine i nazivom imovine za koju se uplaćuje depozit.
 5. Uplata depozita može se izvršiti na transakcioni račun Banka Srpske a.d. Banjaluka – u stečaju broj: 551 790 22211968 63 otvoren kod UniCredit bank a.d. Banja Luka najkasnije tri radna dana prije održavanja licitacije. Kupac je dužan dokaz o uplati depozita dostaviti na uvid najkasnije na dan održavanja licitacije. Kupac nekretnine BRC Šeher je dužan da tri radna dana prije licitacije dostavi traženu dokumentaciju sa dokazom o uplaćenom depozitu.
 6. U skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom (Sl.gl. RS broj 54/17 od 06.06.2017. godine) učesnik u licitaciji je dužan potpisati Izjavu o gubitku prava na povrat depozita.
 7. Fizička i pravna lica mogu biti predstavljena lično, po zakonskom zastupniku ili punomoćniku, a prije početka licitacije dužni su radi dokazivanja identiteta, predočiti ličnu kartu ili pasoš ili punomoć za zastupanje, odnosno odgovorno lice u pravnom licu ličnu kartu sa ovjerenom kopijom Rješenja o registraciji.
 8. Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije dana 28.05.2018. godine (ponedjeljak) sa početkom u 13 časova u prostorijama Okružnog privrednog suda Banjaluka, Gundulićeva 128.
 9. Javna prodaja putem usmenog nadmetanja održaće se i kad učestvuje samo jedan ponuđač.
 10. Stečajni upravnik sprovodi postupak prodaje imovine i donosi pravila licitacije koja će se predočiti učesnicima na početku licitacije.
 11. Nakon, zaključenja licitacije utvrđuje se lista tri ponuđača koji su ponudili najpovoljniju cijenu i konstatuje da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Ponuđačima, osim prva tri rangirana ponuđača, vratiće se depozit odmah, a najkasnije u roku od 5 dana od javnog nadmetanja.
 12. Rok za plaćanje kupoprodajne cijene za nekretnine je 30 dana, a za pokretne stvari je 15 dana od dana održavanja javne prodaje. Uplatu kupoprodajne cijene izvršiti na račun Banka Srpske a.d. Banja Luka –u stečaju broj: 551 790 22211968 63 otvoren kod UniCredit bank a.d. Banja Luka.
 13. Ukoliko kupac sa najpovoljnijom ponudom ne uplati kupoprodajnu cijenu u ostavljenom roku, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspješnom i zaključkom odrediti da je predmetna imovina prodata drugom po redu ponuđaču, koji treba u roku od 30, odnosno 15 dana od dana prijema tog zaključka da uplati kupoprodajnu cijenu. Ukoliko ni drugi ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.
 14. Ukoliko kupac, u ostavljenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača – kupca, smatra se dijelom avansne uplate.
 15. Kupac koji kupi imovinu, izvrši uplatu kupoprodajne cijene dužan je da pristupi zaključenju Ugovora o kupoprodaji za pokretne stvari u roku od 8 dana, a za nekretnine u roku od 30 dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Banka Srpske a.d. Banjaluka – u stečaju predaje u posjed imovinu koja je predmet kupovine prema odredbama zaključenog Ugovora o kupoprodaji.
 16. Sve troškove oko sačinjavanja i ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom snosi kupac, a prodavac nakon završene kupoprodaje nema nikakvih obaveza prema kupcu za prodatu imovinu i ne prihvataju se bilo kakve reklamacije o istoj. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza i taksa prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.
 17. Oglas o prodaji objaviće se na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjaluci i u dnevnim listovima „Glas Srpske”, „Dnevni avaz“ i web stranicama Banke Srpske a.d. Banjaluka – u stečaju -WEB: www.bankasrpske.ba i Privredne komore RS, www.komorars.ba i Privredne komore BiH, www.komorabih.ba

 

TABELE UZ OGLAS ZA 3. LICITACIJU

Stečajni upravnik

Mirjana Golić

 

 

„PARMA TREND“ d.o.o. u stečaju

By | Tenderi | No Comments

„PARMA TREND“ d.o.o. u stečaju  LAKTAŠI                                                                                                                  STEČAJ broj: 57 0 St 110174 14 St

 

Na osnovu članova 55, 105, 106, 107 i 108 Zakona o stečajnom postupku (Sl. glasnik RS 26/10) i članova 82,89,130 i 131 Zakona o izvršnom postupku (Sl. glasnik RS broj 59/03, 85/03, 64/05),  a u skladu sa Odlukom Skupštine povjerilaca od 05.04.2017. godine i odlukom Odbora povjerilaca od 10.04.2018. godine, stečajni upravnik objavljuje

ČETVRTA JAVNA LICITACIJA

I   PREDMET PRODAJE:

 1. – Hotel Laktaši – Nekretnina površine 765m2 se nalazi u ulici Karađorđeva 37 Laktaši, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 269/3 upisanom u  ZK 140 KO Laktaši ukupne površine 1.302m2 sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom iznosi KM 3.124.157,70 i predstavlja cijenu ispod koje se ne može prodati.
 2. – Autoservis i Tehnički pregled vozila Laktaši – Nekretnina površine 679m2 se nalazi u ulici Karađorđevoj bb Laktaši izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 486/6 upisanom u ZK 1039 KO Laktaši, ukupne površine 1.965m2, sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom iznosi KM 1.033.219,08 i predstavlja cijenu ispod koje se ne može prodati.
 3. – Benzinska pumpa Aleksandrovac – Nekretnina površine 171m2, sa nadstrešnicom i sanitarnim čvorom čiji su vanjski gabariti 288m2, se nalazi u Aleksandrovcu – Kobatovcima, opština Laktaši izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 388/9 upisanom u ZK 486, KO SP Kobatovci, ukupne površine 2.950m2, sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 492.000,72 i predstavalja cijenu ispod koje se ne može prodati.
 4. – Benzinska pumpa Mašići – Nekretnina površine 32m2, sa nadstrešnicom – vanjski gabariti su 88 m2, se nalazi u naselju Mašići, opština Gradiška, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 626/13 i KČ 630 upisanom u ZK 14 N/P Nova Topola ukupne površine 2.115m2, sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 189.735,48 i predstavalja početnu cijenu ispod koje se ne može prodati.
 5. – Benzinska pumpa Rovine – Nekretnina površine 238m2 sa nadstrešnicom – vanjski gabariti 400m2, se nalazi u Rovinama, opština Gradiška, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 442/2 upisanom u ZK 3, KO N/R Rovine, ukupne površine 1732m2 sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 518.727,60 i predstavalja cijenu ispod koje se ne može prodati.
 6. – Benzinska pumpa Brezik – Laminci – Nekretnina površine 392,73m2 i nadstrešnica površine 236,80 m2 se nalazi na ulazu u Dubrave, opština Gradiška, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 978/5 upisane u ZK 4, KO N/P Laminci – Brezici, ukupne površine 1.907m2, sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 750.931,14  i predstavalja početnu cijenu ispod koje se ne može prodati.
 7. – Benzinska pumpa Bistrica – Nekretnina površine 43m2, pomoćnog objekta površine 100m2 i nadstrešnice 120m2 se nalazi u naselju Bistrica, opština Gradiška, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 468/1, upisana u ZK 2, KO N/P Bistrica, ukupne površine 1.435m2 sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena  kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 270.629,34 i predstavalja cijenu ispod koje se ne može prodati.

 

 1. – Benzinska pumpa Lužani – Nekretnina površine 127m2 , sa nadstrešnicom površine 330m2 , hale u izgradnji površine 624m2 i poslovnog objekta u izgradnji površine 1.660m2 se nalazi u Lužanima Bosanskim, opština Derventa, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 1120/2, 1121/2 upisanom u ZK 1, KO Lužani Bosanski, ukupne površine  985m2  i KČ 1083/2, 1120/3, 1120/4, 1121/3 upisanom u ZK 2, KO Lužani Bosanski, ukupne površine 9.017m2, sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena  kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM 964.596,12  i predstavalja cijenu ispod koje se ne može prodati.

II    PREGLED IMOVINE

 1. Početna prodajna cijena imovine iznosi 60% procjenjene vrijednosti.
 2. Ponuđena imovina prodaje se u zatečenom pravnom statusu i viđenom stanju u momentu prodaje i na kupce se prenosi obim prava kojima prodavac raspolaže i naknadne reklamacije se ne uvažavaju.
 3. Zbog veličine specifikacija opreme za svaku nekretninu pojedinačno ne vršimo objavu ali se spiskovi opreme mogu pogledati najavom na navedeni telefon.
 4. Imovina se može pogledati na navedenim adresama (uz uslov da se ne ometa rad), a zainteresovani kupci dodatne informacije mogu dobiti radnim danom od 10-12 sati na telefon 066/704-117.

 

III     PRAVO UČEŠĆA

 1. Prodaja navedene imovine izvršiće se prikupljanjem zatvorenih i zapečaćenih pismenih ponuda.
 2. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja dostave zatvorenu pismenu ponudu za svaku nekretninu pojedinačno i dostave dokaz o uplaćenom depozitu na račun broj 562-099-81333280-80 (NLB banka ad Banja Luka) najkasnije do 18.05.2018. godine.
 3. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju pravna i fizička lica koja su izvršila uplatu sredstava za obezbeđenje i to:

-za  imovinu označenu sa brojem: 1,2,5,6, i 8 obezbeđenje iznosi KM 50.000,00 za svaku

stavku pojedinačno;

– za imovinu označenu brojem 3 obezbeđenje iznosi KM 49.200,01;

– za imovinu označenu brojem 4 obezbeđenje iznosi KM 18.973,55;

– za imovinu označenu brojem 7 obezbeđenje iznosi KM 27.062,93;

 

IV   DOSTAVLJANJE PONUDA I ODRŽAVANJE LICITACIJE

 1. Pismene ponude u zatvorenim i zapečaćenim kovertama sa kompletnom dokumentacijom se moraju predati isključivo putem pošte na adresu stečajnog dužnika „PARMA TREND“ doo u stečaju, ulica Vase Pelagića 10 (Lokal 6), 78000 Banja Luka sa naznakom PONUDA za  (broj nekretnine) – NE OTVARAJ. Ponude moraju biti predate na poštu kao preporučena pošiljka najkasnije 18.05.2018. godine i neblagovremene ponude se neće razmatrati.
 2. Ukoliko za neku nekretninu ne bude pismenih ponuda, odnosno uplata depozita, licitacija za tu nekretninu se neće održati.
 3. Otvaranje prispjelih ponuda obaviće se na licitaciji zakazanoj dana 24.05.2018. godine. (četvrtak) u 14 sati u sali (prizemlje) Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Gundulićeva 108.
 4. Otvaranje ponuda je javno i otvaranju mogu prisustvovati svi ponuđači, lično ili putem punomoćnika.
 5. Sama licitacija putem zatvorenih i zapečaćenih ponuda održaće se i kada učestvuje samo jedan ponuđač.

 

V    SADRŽAJ PONUDE

 1. Ponuda treba da sadži:

– podaci o pravnom licu (izvod iz sudskog  registara u originalu ili ovjerenu fotokopiju ne

stariji od 6 mjeseci, broj transakcionog računa,JIB broj, broj telefona pravnog lica, ime

ovlaštenog lica u postupku licitacije, kopija identifikacionog dokumenta, broj telefona i

adresa);

– podaci o fizičkom licu (ime i prezime , JMBG, adresa, broj telefona i kopija

identifikacionog dokumenta);

– broj i naziv nekretnine na koju se ponuda podnosi;

– iznos ponude izražen u KM.

 1. Ponude moraju biti potpisane od strane podnosioca i ovjerene pečatom ako je podnosilac pravno lice.

 

VI    POSTUPAK LICITACIJE

 1. Prije otvaranja zatvorenih ponuda komisija će saopštiti pravila licitacije.
 2. Ponuđači su dužni prije početka licitacije dokazati svoj identitet ličnom kartom ili

pasošem i ovjerenom punomoći za zastupanje ukoliko se radi o zastupniku.

 1. Ako se za istu nekretninu prijavi dva ili više ponuđača sa istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijema ponude.
 2. Nakon zaključenja licitacije utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da su nekretnine prodate najpovoljnijem ponuđaču. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog kupca smatra se dijelom avansne uplate.
 3. Ponuđačima izuzev prva tri sa rang liste izvršiće se povrat depozita najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana od javnog nadmetanja.
 4. Sa ponuđačem (kupcem) koji je ponudio najveću pojedinačnu cijenu i izvršio uplatu ukupne kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana javnog nadmetanja zaključiće se ugovor u roku od 8 dana od dana uplate sredstava.
 5. Ukoliko izabrani kupac ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene u navedenom roku smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita, a stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je nekretnina prodana drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 30 dana od dana prijama tog zaključka da uplati prodajnu cijenu. Ako ni drugi ponuđač ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.
 6. Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze, kao i pripadajući PDV u vezi sa navedenom imovinom snosi kupac.
 7. Kupac nekretnina preuzima obavezu arhivske građe stečajnog dužnika u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi.
 8. Ovaj oglas – zaključak je objavljen na oglasnoj tabli suda, dnevnom listu EuroBlic i veb stranicama komorars.ba, www.komorabih.ba

 

 

Banja Luka, 18.04.2018. godine                                                                                             Stečajni upravnik

JU GERENTOLOŠKI CENTAR „SLATEKS“

By | Tenderi | No Comments

JU GERENTOLOŠKI CENTAR „SLATEKS“   Broj: 57 0 St 118392 17 St

SLATINA – u stečaju, 78253 Slatina

Dana: 20.12.2017.god.

Na osnovu člana 157. i 161.  Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske, (Sl. Gl. RS  br. 16/16 ), člana 82, 85, 86, 87, 89, 130 i 131 Zakona o izvršnom postupku (Sl.Gl. RS br. 59/03, 85/03 64/05), Odluke Skupštine povjerilaca donesene na izvještajnom ročištu 23.05.2017.god.i odluke odbora povjerilaca od 17.10.2017.god. stečajni upravnik dana20.12.2017.god. donosi:

Z  A K  L  J  U  Č  A K
Objavljuje se

PETO JAVNO NADMETANJE (LICITACIJA)
za prodaju imovne stačajnog dužnika

Prodaju se nepokretnosti sa pripadajućom opremom, koje se nalaze na lokaciji Slatina bb, Laktaši, a prema priloženim specifikacijama sadržanim u elaboratima stalnih sudskih vještaka. Imovina se prodaje u viđenom satnju i u postojećem pravnom statusu i naknadne reklamacije se neće razmatrati i na kupca se prenose obim i prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje. Imovina se prodaje kao cjelina u paketu.

 

IMOVINA STEČAJNOG DUŽNIKA KOJA SE PRODAJE:

Kompletno sređen gerontološki centar sa smeštajnim kapacitetom koji čine 174 ležaja u 99 soba, kao i ostali pomoćni objekti.

Sobe i zajedničke prostorije su smjštene u objektima A, B, C, i D, ukupne korisne površine 4.550m2.

Ukupna površina građevinskog zemljišta sa infrastrukturom iznosi 5.498m2.

Nekretnine su upisane u list nepokretnosti PL. broj 1537 k.o. Slatina, k.č. br. 244/1, k.č.br.240/1, k.č.br. 240/2. što odgovara z.k.ulošku br. 957 k.o. Slatina Gornja, k.č.br. 217/1 i k.č. br. 217/70.

Napomena: Objekti gerontološkog i hotelskog smještaja su u izuzetno dobrom stanju, renovirani, oprema djelimično korištena ili nova. Sa djelatnošću se može početi odmah i bez ulaganja.

Objekat posjeduje upotrebnu dozvolu za rad.

UKUPNO PROCIJENJENA VRIJEDNOST NEPOKRETNE IMOVINE I OPREME IZNOSI7.765.997,00KM

NAJNIŽA PRODAJNA CIJENA NA V LICITACIJI IZNOSI  2.488.665,00 KM

– Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije dana 01.02.2018.god.  sa početkom u 1300 sati u zgradi  Okružnog Privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva 108 – velika sala u prizemlju.

Uslovi prodaje:

– Na PETOJ licitaciji, shodno odluci odbora povjerilaca, imovina se ne može prodati ispod

2.488.665,00 KM

– Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozite u iznosu50.000,00 KM,  na žiro račun stečajnogdužnika broj:5551000029801375otvoren kod “NovaBanka“ a.d., i o izvršenoj uplati predoče dokaz,a što će nakon provjere uplate depozita licitiranju moći pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu izvršili u roku, (prikaz depozita na izvodu)
–   Fizička i pravna lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku ili zakonskom zastupniku.

– Predmetne nepokretnosti i pokretna imovina, opisane u nalazima vještaka građevinske i mašinske struke,zainteresovana lica mogu pogledati i izvršiti uvid svakog radnog dana u vremenu od 1000 do 12,00 časova na lokaciji  u Slatini, uz predhodnu najavu na kontakt

telefone 063/790-272 i 065/370-620                                                                                        

-Javno nadmetanje održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

-Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku 30 dana, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspjelom i novim zaključkom odrediti da je imovina prodata drugom po redu ponuđaču koji treba u roku 30 dana od dana prijema tog zaključka da uplati prodajnu cijenu. Ukoliko ni drugi ponuđač ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.

-Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze u vezi nekretnine snosi kupac.

-Depoziti koji nisu izlicitirani vraćaju se učesniku licitacije.

– Dodatna pravila prodaje biće učesnicima  podijeljena neposredno prije održavanjalicitacije.

– Ovaj oglas  je objavljen na oglasnoj tabli stečajnog dužnika, dnevnom listu „GLAS SRPSKE“a.d. , oglasnoj tabli suda, WEB stranici privredne komore RS.

Stečajni upravnik, Vlajko Gurešić

 

„PARMA TREND“ d.o.o. u stečaju

By | Tenderi | No Comments

„PARMA TREND“ d.o.o. u stečaju  LAKTAŠI                    STEČAJbroj: 57 0St 110174 14 St

 

Na osnovu članova 55,105, 106, 107 i 108 Zakona o stečajnom postupku (Sl. glasnik RS 26/10) i članova 82,89,130 i 131 Zakona o izvršnom postupku(Sl. glasnik RS broj 59/03, 85/03, 64/05), a u skladu sa Odlukom Skupštine povjerilaca od 05.04.2017. godine i odlukom Odbora povjerilaca od 15.11.2017. godine, stečajni upravnik objavljuje

TREĆA JAVNA LICITACIJA

IPREDMET PRODAJE:

 1. – Hotel Laktaši – Nekretnina površine 765m2se nalazi u ulici Karađorđeva 37 Laktaši,izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 269/3 upisanom u ZK 140 KO Laktaši ukupnepovršine 1.302m2 sa vlasništvom 1/1 udjela.Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom iznosi KM 3.644.850,65 i predstavlja cijenu ispod koje se ne može prodati.
 2. – Autoservis i Tehnički pregled vozilaLaktaši – Nekretnina površine 679m2 se nalazi u ulici Karađorđevoj bb Laktaši izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 486/6 upisanom u ZK 1039KO Laktaši, ukupne površine 1.965m2, sa vlasništvom 1/1 udjela.Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom iznosi KM1.205.422,26i predstavlja cijenu ispod koje se ne može prodati.
 3. – Benzinska pumpaAleksandrovac – Nekretnina površine 171m2, sa nadstrešnicom i sanitarnim čvorom čiji su vanjski gabariti 288m2, se nalazi u Aleksandrovcu – Kobatovcima, opština Laktaši izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 388/9 upisanom u ZK 486, KO SP Kobatovci, ukupne površine 2.950m2, sa vlasništvom 1/1 udjela.Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM574.000,84i predstavalja cijenu ispod koje se ne može prodati.
 4. – Benzinska pumpa Mašići – Nekretnina površine32m2,sa nadstrešnicom – vanjski gabariti su 88m2, se nalazi u naselju Mašići, opština Gradiška, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 626/13 i KČ 630 upisanom u ZK 14 N/P Nova Topola ukupne površine 2.115m2, sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM221.358,06i predstavalja početnu cijenu ispod koje se ne može prodati.
 5. – Benzinska pumpa Rovine– Nekretnina površine 238m2 sa nadstrešnicom – vanjski gabariti 400m2, se nalazi u Rovinama, opština Gradiška, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 442/2 upisanom u ZK 3, KO N/R Rovine, ukupne površine 1732m2 sa vlasništvom 1/1 udjela.Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM605.182,20i predstavalja cijenu ispod koje se ne može prodati.
 6. – Benzinska pumpa Brezik – Laminci– Nekretnina površine 392,73m2 i nadstrešnica površine 236,80 m2se nalazi na ulazu u Dubrave, opština Gradiška, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 978/5 upisane u ZK 4, KO N/P Laminci – Brezici,ukupne površine 1.907m2, sa vlasništvom 1/1 udjela.Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM876.086,33i predstavalja početnu cijenu ispod koje se ne može prodati.
 7. – Benzinska pumpa Bistrica – Nekretnina površine 43m2, pomoćnog objekta površine 100m2 i nadstrešnice 120m2 se nalazi u naselju Bistrica, opština Gradiška, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 468/1, upisana u ZK 2, KO N/P Bistrica, ukupne površine 1.435m2sa vlasništvom 1/1 udjela.Početna prodajna cijena  kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM315.734,23i predstavalja cijenu ispod koje se ne može prodati.

 

 1. – Benzinska pumpa Lužani– Nekretnina površine 127m2 , sa nadstrešnicom površine 330m2 , hale u izgradnji površine 624m2 i poslovnog objekta u izgradnji površine 1.660m2 se nalazi u Lužanima Bosanskim, opština Derventa,izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 1120/2, 1121/2 upisanom u ZK 1, KO Lužani Bosanski, ukupne površine  985m2  i KČ 1083/2, 1120/3, 1120/4, 1121/3 upisanom u ZK 2, KO Lužani Bosanski, ukupne površine 9.017m2,sa vlasništvom 1/1 udjela.Početna prodajna cijena  kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM1.125.362,14i predstavalja cijenu ispod koje se ne može prodati.

IIPREGLED IMOVINE

 1. Početna prodajna cijena imovine iznosi70% procjenjene vrijednosti.
 2. Ponuđena imovina prodaje se u zatečenom pravnom statusu i viđenom stanju u momentu prodaje i na kupce se prenosi obim prava kojima prodavac raspolaže i naknadne reklamacije se ne uvažavaju.
 3. Zbog veličine specifikacija opreme za svaku nekretninu pojedinačno ne vršimo objavu ali se spiskovi opreme mogu pogledati najavom na navedeni telefon.
 4. Imovina se može pogledati na navedenim adresama (uz uslov da se ne ometa rad), a zainteresovani kupcidodatne informacije mogu dobitiradnim danom od 10-12 sati na telefon 066/704-117.

 

IIIPRAVO UČEŠĆA

 1. Prodaja navedene imovine izvršiće se prikupljanjem zatvorenih i zapečaćenih pismenih ponuda.
 2. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja dostave zatvorenu pismenu ponudu za svaku nekretninu pojedinačno i dostave dokaz o uplaćenom depozitu na račun broj 562-099-81333280-80 (NLB banka ad Banja Luka) najkasnije do 18.12.2017.godine.
 3. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju pravna i fizička lica koja su izvršila uplatu sredstava za obezbeđenje i to:

-za  imovinu označenu sa brojem: 1,2,3,5,6, i 8 obezbeđenje iznosi KM 50.000,00 za svaku stavku pojedinačno;

– za imovinu označenu brojem4 obezbeđenje iznosi KM 22.135,80;

– za imovinu označenu brojem 7 obezbeđenje iznosi KM 31.573,42;

 

IV   DOSTAVLJANJE PONUDA I ODRŽAVANJE LICITACIJE

 1. Pismene ponude u zatvorenim i zapečaćenim kovertama sa kompletnom dokumentacijom se moraju predati isključivo putem pošte na adresu stečajnog dužnika „PARMA TREND“ doo u stečaju, ulica Vase Pelagića 10 (Lokal 6), 78000 Banja Luka sa naznakom PONUDA za (broj nekretnine) – NE OTVARAJ.Ponude moraju biti predate na poštu kao preporučena pošiljka najkasnije 18.12.2017.godine i neblagovremene ponude se neće razmatrati.
 2. Ukoliko za neku nekretninu ne bude pismenih ponuda, odnosno uplata depozita, licitacija za tu nekretninu se neće održati.
 3. Otvaranje prispjelih ponuda obaviće se na licitaciji zakazanoj dana 25.12.2017. godine. (ponedeljak) u 12 sati u sali (prizemlje) Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Gundulićeva 108.
 4. Otvaranje ponuda je javno i otvaranju mogu prisustvovati svi ponuđači, lično ili putem punomoćnika.
 5. Sama licitacija putem zatvorenih i zapečaćenih ponuda održaće se i kada učestvuje samo jedan ponuđač.

 

 

VSADRŽAJ PONUDE

 1. Ponuda treba da sadži:

– podaci o pravnom licu (izvod iz sudskogregistara u originalu ili ovjerenu fotokopiju ne

stariji od 6 mjeseci,broj transakcionog računa,JIB broj, broj telefona pravnog lica, ime

ovlaštenog lica u postupku licitacije, kopija identifikacionog dokumenta,broj telefona i

adresa);

– podaci o fizičkom licu (ime i prezime , JMBG, adresa, broj telefona i kopija

identifikacionog dokumenta);

– broj i nazivnekretnine na koju se ponuda podnosi;

– iznos ponude izražen u KM.

 1. Ponude moraju biti potpisane od strane podnosioca i ovjerene pečatom ako je podnosilac pravno lice.

 

VIPOSTUPAK LICITACIJE

 1. Prije otvaranja zatvorenih ponuda komisija će saopštiti pravila licitacije.
 2. Ponuđači su dužni prije početka licitacije dokazati svoj identitet ličnom kartom ili

pasošem i ovjerenom punomoći za zastupanje ukoliko se radi o zastupniku.

 1. Ako se za istunekretninu prijavi dva ili više ponuđača sa istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijema ponude.
 2. Nakon zaključenja licitacije utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da su nekretnine prodate najpovoljnijem ponuđaču. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog kupca smatra se dijelom avansne uplate.
 3. Ponuđačima izuzev prva tri sa rang liste izvršiće se povrat depozita najkasnije u roku od 3(tri) radna dana od javnog nadmetanja.
 4. Sa ponuđačem (kupcem) koji je ponudio najveću pojedinačnu cijenu i izvršio uplatu ukupne kupoprodajne cijeneu roku od 30 dana od dana javnog nadmetanja zaključiće se ugovor u roku od 8 dana od dana uplate sredstava.
 5. Ukoliko izabrani kupac ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene u navedenom roku smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita, a stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je nekretnina prodana drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 30 dana od dana prijama tog zaključka da uplati prodajnu cijenu. Ako ni drugi ponuđač ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.
 6. Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze, kao i pripadajući PDV u vezi sa navedenom imovinom snosi kupac.
 7. Kupac nekretnina preuzima obavezu arhivske građe stečajnog dužnika u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi.
 8. Ovaj oglas – zaključak je objavljen na oglasnoj tabli suda, dnevnom listu EuroBlic i veb stranicama komorars.ba, www.komorabih.ba

 

 

Banja Luka, 17.11.2017.godine                                                                                                    Stečajni upravnik

 

„MEDING’’ Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge Banja Luka, u stečaju

By | Tenderi | No Comments

„MEDING’’ Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge Banja Luka, u stečaju

Ulica Sime Miljuša b.b

Banja Luka

 

Broj: 57 0 St 121212 16 St

Banja Luka, 26.10.2017. godine

 

Na osnovu člana 155.stav 1. Zakona o stečaju (,,Službeni glasnik Republike Srpske’’, broj 16/16)i Odluke Skupštine povjerilaca donesene na ročištu u stečajnom postupku nad „MEDING’’d.o.o. Banja Luka – u stečaju,dana 26.09.2017. godine, stečajni upravnik dana 26.10.2017.godine donosi:

 

Z  A K  L  J  U  Č  A K

objavljujese

DRUGA  JAVNA LICITACIJA

zaprodajupokretnihstvari(kancelarijskinamještaj, automobil škoda Octavia, zalihe robe-medicinski materijal).

 

 

1.Prodajuse u cijelosti pokretne stvari –zalihe robe (kancelarijski namještaj, automobil škoda Octavia, zalihe robe-medicinski materijal)„MEDING’’d.o.o. Banja Luka – u stečaju, Ulica Sime Miljuša b.b. Na imovini nema upisanih tereta.

2.Pokretne stvari se nalazena lokaciji Banja Luka, Ulica Sime Miljuša b.b.

Uvid u stanje predmetne opreme, količine, a koja je poimenično navedena u nalazu vještaka  mašinske struke Alekse Nježića, sa svim opisima i tehničkim karakteristikama, zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 10,00 do 13,00 časova na adresi Banja Luka, UlicaSimeMiljušab.b.Prethodno se najaviti pozivom na broj telefona 065/510-692.

3.Pokretne stvari se prodaju u viđenom stanju po principu „viđeno-kupljeno”, bez garancije stečajnog upravnika i u postojećem pravnom statusu i naknadne reklamacije se neće razmatrati, a na kupca se prenose obim i prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje.

4.Početna prodajna cijena imovine iznosi 1/3 procijenjene vrijednosti. Procijenjena vrijednost iznosi 23.944,500KM. Imovina se na drugoj licitaciji ne može prodati ispod 1/3 procijenjene vrijednosti. Prednost pri kupovini ima kupac koji je zainteresovan za svu imovinu.

Prodaja pokretne imovine prema priloženim specifikacijama sadržanim u Elaboratu stalnog sudskog vještaka mašinske struke Alekse Nježića, dipl. ing, moguća je pojedinačno i to prodaja: kancelarijskinamještaj čija procijenjena vrijednost iznosi 1.795,00 KM, automobil škoda Octavia god.prozvodnje 2008, dizel, 1896 cm 3, čija procijenjena vrijednost iznosi 10,080.00 KM i zalihe robe-medicinski materijal čija procijenjena vrijednost iznosi 12.069,50 KM. Početna prodajna cijena imovine u slučaju pojedinačne prodaje iznosi 1/3 procijenjene vrijednosti.

 1. Depozit za ponuđače koji su zainteresovani za učešće na licitaciji radi kupovine pokretne imovine je 10% procijenjene vrijednosti imovine koja se nudi na ovoj licitaciji. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna I fizička lica koja uplate depozite u skladu sa naznakom i naprijed navedenim iznosom, i to najkasnije do 24hprije zakazane licitacije na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 5620998140871382 kod NLB a.d. Banja Luka i o izvršenoj uplati predoče dokaz. Nakon provjere uplate deposit a licitiranju mogu pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu izvršili u roku. Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja pokazati stečajnom upravniku ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako fizičko lice zastupa punomoćnik, isti je obavezan predate stečajnom upravniku valjanu punomoć za zastupanje idokaz o uplati depozita. Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid Rješenje o upisu u sudski registar-original ili izvod iz registracije, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavlja punomoćnik, isti je obavezan da stečajnom upravniku preda na uvid valjanu punomoć I dokaz o uplati depozita.
 2. Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.
 3. Sve direktne i indirektne troškove vezane za imovinu koja je predmet ove licitacije, pripadajuće takse i poreze u vezi sa pokretnim stvarima snosi kupac, a prodavac nakon prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane stvari nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza i taksi prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu. Porezi i troškovi koji proističu iz ugovora o kupoprodaji, dodaju se na postignutu cijenu, i u cijelosti ih snosi proglašeni kupac. Troškove demontaže i transporta opreme, koja je predmet prodaje, snosi proglašeni kupac.
 4. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da je oprema prodana najpovoljnijem ponuđaču.

Ponude koje ne sadrže jasno određeni iznos ili se pozivaju na neku drugu ponudu ili na uslove koji nisu u oglasu, kao i uslovne ponude su nevažeće i neće ući u razmatranje.

Javna prodaja održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

Pravila prodaje za učesnike licitacije biće objavljena neposredno prije održavanja licitacije.

9.Prodaja imovine obaviće se putem usmenog  javnog nadmetanja -licitacije,dana 09.11.2017.god. (četvrtak) sa početkom u  14,00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva bb,  u sali za licitacije/prizemlje.

10.Kupac čija cijena bude prihvaćena dužan je u roku od 7 dana zaključiti ugovor o kupoprodaji, a u roku od  15 dana nakon licitacije uplatiti na transakcioni račun stečajnog dužnika br. br. 5620998140871382 kod NLB a.d. Banja Lukaizlicitirani iznos.Kupcu koji putem licitacije kupi ponuđenu cjelokupnu imovinu i izvrši uplatu kupoprodajne cijene stečajni dužnik predaje u posjed predmetnu  imovinu u roku od 8 dana od dana izvršene uplate. Ukoliko kupac u predviđenom roku ne pristupi preuzimanju kupljene imovine prodavac mu nije dužan vratiti izlicitiranu cijenu.

11.Ukoliko kupac sa najpovoljnijom ponudom u roku ne uplati cijenu, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i odrediti da je drugi kupac po redu stvarni kupac, i koji je dužan da uplati licitirani iznos u roku od 5 dana nakon isteka roka za prvog kupca. Ukoliko ni drugi ponuđač ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozitkoji je uplaćen od strane odabranog ponuđača-kupca, smatra se dijelom avansne uplate.

12.Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene vratiće se obezbjeđenje odmah ili najkasnije 3 dana nakon nadmetanja.

13.Ovaj oglas biće objavljen i na oglasnoj tabli suda, na oglasnoj tabli dužnika,dnevnom listu ‘’Glas Srpske’’ i WEB stranicama:www.bl.komorars.ba, www.komorars.bawww.komorabih.ba

 

Stečajni upravnik