Info Pult

Energetika d.o.o. „u stečaju“ – dopuna Zaključka

By | Tenderi | No Comments

Tekst dopune Zaključka glasi:

Energetika d.o.o. ,,u stečaju“
Veljka Mlađenovića bb
Banja Luka

Broj: 57-1/16
Datum: 25.07.2016.god.

Na osnovu Odluke Odbora povjerilaca stečajnog dužnika, donešenoj na tridesettrećoj sjednici održanoj dana 08.07.2016.god, stečajni upravnik dana 25.07.2016.g. objavljuje,

D O P U N U
Zaključka, br. 57/16 od 18.07.2016.god.
o objavljivanju XXX (tridesete) javne licitacije (prikupljanjem zatvorenih ponuda)

Vrši se dopuna Zaključka, br. 57/16 od 18.07.2016.god.( objavljenog u dnevnom listu „Večernje novosti” Banja Luka, dana 19. jul 2016.god., oglasnoj tabli stečajnog dužnika, oglasnoj tabli suda, te sajtu Privredne komore RS i Područne privredne komore Banja Luka), u tekstu, pod II Licitacija, pod tačkom 3. stav 1., riječima: ,,sa početkom u 13,00 časova“, i cijeli tekst navedene tačke, glasi:

,,3. Ponude se otvaraju na licitaciji zakazanoj za dan 30.08.2016.god. (utorak), u zgradi
Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva 108, u Velikoj sali,
sa početkom u 13,00 časova, po redu ponuđenih cijena.“

Ovaj oglas – dopuna Zaključka, je objavljen na isti način, kao i Zaključak.

Stečajni upravnik
Zora Bulatović-Kremenović,dipl.prav.

Energetika d.o.o. ,,u stečaju“

By | Tenderi | No Comments

Energetika d.o.o. ,,u stečaju“
Veljka Mlađenovića bb
Banja Luka
Broj: 57/16
Datum: 18.07.2016.god.

Na osnovu člana 55, 105, 106, 107 i 108. Zakona o stečajnom postupku-prečišćen tekst („Sl. gl. RS“ br. 26/10), člana 82, 89, 130 i 131 Zakona o izvršnom postupku („Sl. gl. RS“ br. 59/03, 85/03, 64/05 i 67/13), Odluke Skupštine povjerilaca stečajnog dužnika održane dana 22.02.2016,god., i Odluke Odbora povjerilaca stečajnog dužnika, donijete na tridesettrećoj sjednici održanoj dana, 08.07.2016.god., stečajni upravnik dana 18.07.2016.g., donosi

ZAKLJUČAK
O OBJAVLJIVANJU LICITACIJE

I. (zajedničke odredbe)

Predmet prodaje- nekretnine sa pripadajućom opremom (u dijelovima) –
Prodaju se osnovna sredstva – nekretnine, koje se nalaze u Banjaluci u ul. Veljka Mlađenovića bb, a sve sa pripadajućom opremom, prema priloženoj specifikaciji (u skladu sa nalazima vještaka Kovačević Momčila, vještaka građevinske struke, Kremenović Zdravka, vještaka mašinske struke i vještačenja preduzeća Energo-Test d.o.o. Banja Luka, zastupano po direktoru Kovačević Bošku, vještaku elektroenergetske struke- svi nalazi iz 2008.g. i dopunama nalaza istih vještaka iz 2016.god.). Navedena imovina se nalazi u krugu preduzeća Energetika d.o.o. u stečaju, koji je dio kruga bivšeg ,,Incel-a“ u ul. Veljka Mlađenovića bb, naselje Vrbanja, Banja Luka, između rijeke Vrbanje i magistralnog puta M-4 Banjaluka – Čelinac. Objekti u vlasništvu Energetika d.o.o. izgrađeni su na zemljištu koje je označeno sa k.č. broj 1085/6 (novi premjer) i upisano u List nepokretnosti broj 1299/0 k.o. Vrbanja 2.
Planirana granična linija parcele, nakon izvršenog premjera zemljišta, te urađenog obilježavanja planirane granične linije parcele, određena je Regulacionim planom privrednog kompleksa Medeno polje Banjaluka, usvojenim na Skupštini Grada Banjaluka održanog 19.04.2005 godine, provedena u katastarskom operatu i ucrtana na Kopiji katastarskog plana od 17.09.2008.g., zatim Situacionim planom Energetika, k.o. Vrbanja, urađenim septembra 2009.god. od strane ,,GeoAstor“ d.o.o. Banja Luka i Urbanističko tehničkim uslovima za utvrđivanje životnog prostora oko objekata u vlasništvu preduzeća ,,Energetika“ d.o.o. ,,u stečaju“ Banja Luka i ,,Incel“ a.d. Banja Luka, u privrednom kompleksu Medeno polje, na parceli k.č. br. 1085/6 k.o. Vrbanja 2 u Banja Luci, urađenim 29.09.2009.god. od strane PLANING BL- projektovanje, inženjering, konsalting u građevinarstvu.
Provedeno javno izlaganje nekretnina i utvrđen nesporan suvlasnički dio stečajnog dužnika i provedeno u Listu nepokretnosti br. 1299/0 od 07.08.2015.god. na parceli k.č. br. 1085/6 k.o. Vrbanja 2 u Banja Luci.
U konačnom izvršena je i parcelacija na dva jednaka dijela pripadajućeg zemljišta po stručnom mišljenju ,,Routing“ d.o.o. Bana Luka od marta 2016,god. i skice snimanja po ,,GeoAstor“ d.o.o. Banja Luka od od 08.04.2016.god.
Ukupna površina unutar planirane granične linije parcele koja pripada stečajnom dužniku je 43.371 m2, od čega suvlasnički dio od ukupno 37.174 m² predstavlja predmet ove prodaje.

Stečajni upravnik imovinu prodaje u faktičkom i pravnom stanju u kakvom se ta imovina nalazi u momentu prodaje i na kupca prenosi obim prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje.
Procijenjena vrijednost nekretnina sa pripadajućom opremom, te korigovanim vrijednostima, naknadno dodate imovine, iznosi 17.707.520 KM, u skladu sa odlukama Skupštine povjerilaca stečajnog dužnika od 19. 09. 2008.g., 25. 12. 2008 g. i 22.02,2016.god., te Odlukom Odbora povjerilaca od 08.07.2016.god.

Imovinu stečajnog dužnika prema specifikaciji čine:

A. ,,ZAPADNI DIO“- parcela I.

a) građevinski objekti
1. Bravarska radiona (P+1) 171,75 m2
2. Bravarska radiona vrelovoda (P+1) 110 m2
3. Zgrada uređaja za dejonizaciju (P) 580 m2
4. Pumpna stanica rahladne vode za turbine(P) 71,25 m2
5. Bunker za pepeo (P+1) 29 m2
6. Bunker za šljaku i pepeo (P+2) 25 m2
7. Deponija uglja 11.150,00 m2 sa ukupnom količ. uglja, cca 7000 t, na deponiji,
8. Kosi transportni most (dio od 3/4) duž. 36m
9. Temelji transportera za ugalj
10. Asvaltne i kolosjek pruge
11. Građevinsko zemljište od 18.587 m2

Građevinski objekti (sa pripadajućim zemljištem za redovnu upotrebu objekata sa asfaltnim saobraćajnicama, željezničkim kolosjecima i zelenim pojasom uz zgrade).

b) elektrooprema
1. VN trofazni elektromotori
2. HPV (napojni kablovi, komandni pult, instrumentalni paneli, razvodne baterije i ormari)
3.TS Filter stanica ( VN izvlačive ćelije, ormar nužnog naopajanja, napojni kablovi)
4. Ormari (komandni, razvodni, rasvjete) i ploče automatike, signalizacije, zaštite i
mjerenja
5. Komandne ploče i pultovi
6. Napojni i signalni komandni kablovi, trafo i selenski ispravljači
7. Ostala sitna oprema

c) mašinska oprema
1. Portalni kran (2 kom) 2 X 7 t
2. Postrojenja za dopremu uglja
3. Buldožer TG- 220
4. Oprema za dejonizaciju napojne vode za kotlove 310 m³/h
5. Dio čeličnih konstrukcija (kranske staze, nosive konstrukcije kranskih staza)
6. ½ idealnog suvlasničkog dijela Vrelovoda prema ,,Toplani“ Grada B. Luka, NO 500 (odlazno
– povratni)

B. ,,ISTOČNI DIO“- parcela II.

a) građevinski objekti
1. Strojarnica (P+1) 2 166,00 m2
2. Termokomanda (P+1) 275,00 m2
3. Kompresorska stanica (P+2) 70,00 m2
4. Toplana (P+2) proširenje elektro 405,00 m2
5. Toplana (P+2) elektro zgrada 350,00 m2
6. Proširene strojarnice (P+1) 271,50 m2
7. Bunkerski toranj (P+4) 207,00 m2
8. Drobilišna zgrada za ugalj (P+4) 94,50 m2
9. Garaže za traktore i buldožere 164 m2
10. Drobilišna zgrada za ugalj (P+1) 166 m2
11. Zgrada sumporne peći (P+1) 128 m2
12. Zgrada visokonaponske opreme (P) 71,50 m2
13. Zgrada sumporne peći (P+1) 225 m2
14. Zgrada zračnih kompresora (P) 616 m2
15. Zidana trafostanica (P+2) 84 m2
16. Skladište sumpora (P) 1.248,50 m2
17. Trafostanica 120 m2
18. Silos za piljevinu 109,69 m2
19. Stara sjekaona (P) 926,50 m2
20. Ložiona proširenje (P) 101,50 m2
21. Ložiona (P) 332,75 m2
22. Armirano betonski okrugli dimnjak vis. 150 m,
23. Kosi transportni most (dio od 1/4) duž. 36m
24. Kosi drobilišni most od drobilišne zgrade do toplane, duž. 66m
25. Građevinsko zemljište od 18.587 m2

Građevinski objekti (sa pripadajućim zemljištem za redovnu upotrebu objekata sa asfaltnim saobraćajnicama, željezničkim kolosjecima i zelenim pojasom uz zgrade).

b) elektrooprema
1. Naponski nivo 35 kV (dalekovod 35 kV, transformatori sa napojnim kablovima,
rasklopno postrojenje),
2. Elektrooprema u Elektro zgradi I. i II.
3. Generatori bez turbina, sa opremom u Turbo sali
4. VN rasklopno postrojenje SFL-3
5. Transformatori
6. Prigušnice
7. Trafo i selenski ispravljači
8. Elektromotori (osim motora spojenih na radnu mašinu)
9. Upuštači za pokretanje motora
10. Visokonaponski i niskonaponski vodovi, kablovske i vazdušne (VN i NN)
11. Visokonaponska i niskonaponska razvodna postrojenja do krajnjih razv. ormara
12. Ormari i ploče automatike, signalizacije, zaštite i mjerenja
13. Komandne ploče i pultovi
14. Signalni komandni kablovi
15. Ostala sitna oprema

c) mašinska oprema
1. Parni kotao, tip KSK R-640
2. Dizel hidraulična lokomotiva,tip DAL 600 H
3. Kompresoor zračni, tip GA 250, snage 257 kW
4. Turboagregati br. 3 i 4, snage max (2x 16 mgW)
5. Parna turbina, snaga 1750 Kw
6. Izmjenjivač toplote sa pripadajućom opremom
7. Dio čeličnih konstrukcija (unutrašnja i vanjska stepeništa, platforme, konzole, noseće
konstrukcije rezervoara i spremnika itd…)
8. Cjevovodi vode – pare i komprimiranog zraka
9. ½ idealnog suvlasničkog dijela Vrelovoda prema „Toplani“ Grda Banja Luka, NO 500
(odlazno – povratni)
10. Transformatori (snage od 630 – 1000 kVA)
11. Elektromotori

Napomena: Na navedenim objektima (prikazanim u građevinskom dijelu), postoji upis založnog prava, na osnovu Rješenja Osnovnog suda B. Luka, br. Ip-389/05 od 16.05.2005.god.u iznosu od 797.611,27 €, u korist povjerioca ,,Montavar Metalna Nova d.o.o. Maribor upisani u PL. 1299/2 k.o. Vrbanja 2, i to: -,,Zapadni dio“ –parcela I.- jedan objekat
-,,Istočni dio“ –parcela II.- četiri objekta

Vrelovod:
Prodaje se Vrelovod – od ,,Energane“ ,,Incel-a“ do ,,Toplane“ Borik u dužini od 1054,70 m, i to od tačke T1-T2 do izmjenjivačke stanice u ,,,Energani“ ,,Incel-a“ Banja Luka, za koji je izdata dozvola za korištenje i upotrebna dozvola, po Rješenju Instituta za ispitivanje materijala Banja Luka, br. 481-I/04-360-22 od 3.5.1979.godine.
Na kupca se prenosi-prodaje ½ idealnog suvlasničkog dijela.
U cijenu je uračunata vrijednost nedostajućeg (isječenog) dijela vrelovoda u dužini od 270 m, s tim da se na buduće kupce, pod A. ,,ZAPADNI DIO“- parcela I. c) tač. 6. i B. ,,ISTOČNI DIO“- parcela II. c) tač. 9., na tom dijelu vrelovoda, prenosi pravo na vraćanje dijela vrelovoda u idealnom suvlasničkom dijelu koji im pripada, a koja prava su utvrđena Ugovorom o regulisanju međusobnih odnosa, br. OPU-278/11 od 10.05.2011.god. i Aneksom Ugovora br. OPU-825/11od 29.11.2011.god., oba zaključeni po ,,Ekvator’’ d.o.o. Banja Luka i ,,Energetika’’ d.o.o. Banja Luka. Na kupce će biti prenešeno suvlasništvo na tom dijelu vrelovoda, bez dodatnog plaćanja.
Napomena uz vrelovod:
Od dana otvaranja stečajnog postupka pa do licitacije, nije bilo prigovora na vlasništvo i na izdatu upotrebnu dozvolu za vrelovod, kao i na prava koja iz istog proističu (Rješenja Instituta za ispitivanje materijala Banja Luka, br. 481-I/04-360-22 od 3.5.1979.godine.)

II. Licitacija

-XXX (TRIDESETA) LICITACIJA – (putem prikupljanja zatvorenih ponuda)

Na ovoj licitaciji, prodaja imovine- nekretnine sa pripadajućom opremom (u dijelovima), će biti na ponudi u dva dijela, prema prethodno datoj specifikaciji, sadržano i to:

I. -pod A. ,,ZAPADNI DIO“- parcela I. (pod a), b) i c),

II. -pod B. ,,ISTOČNI DIO“- parcela II. (pod a), b) i c)

1.Pismene ponude sa dokazom o uplaćenom depozitu, za ovu licitaciju se dostavljaju najkasnije do dana 26.08.2016.god. (petak), na adresu stečajnog dužnika Energetika d.o.o. ,,u stečaju“ ul. Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka ili ul. Pave Radana br. 23, Banja Luka, – poštom ili lično.
Ponude koje su neblagovremene, nejasne ili nekompletne, neće biti predmet razmatranja.

2. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja dostave ponudu na iznos:

Prva prodajna cijena:

I. -pod A. ,,ZAPADNI DIO“- parcela I. (pod a), b) i c) – od 2.000.000,00 KM

II. -pod B. ,,ISTOČNI DIO“- parcela II. (pod a), b) i c) – od 3.731.755,00 KM

ili veći iznos i dokaz o uplaćenom depozitu.

Prva prodajna cijena imovine – u dijelovima, na tridesetoj licitaciji pod
I. data je u nominalnom iznosu i predstavlja 71,92 % od njene procijenjene vrijedosti, odnosno pod II. predstavlja 25% od njene procijenjene vrijedosti.

Ukoliko ne bude ponuda za tridesetu licitaciju u dijelovima, po prvoj ponuđenoj cijeni, daje se niža početna prodajna cijena i to samo za imovinu pod A. ,,ZAPADNI DIO“- parcela I. (pod a), b) i c),

Druga prodajna cijena:

I. -pod A. ,,ZAPADNI DIO“- parcela I. (pod a), b) i c) – od 1.800.000,00 KM

ili veći iznos i dokaz o uplaćenom depozitu, i ispod te cijene imovina se ne može prodati na ovoj licitaciji.

Druga prodajna cijena imovine – u dijelovima, na tridesetoj licitaciji pod
I. data je u nominalnom iznosu i predstavlja 64,73 % od njene procijenjene vrijedosti.

Ukoliko ne bude ponuda za tridesetu licitaciju u dijelovima, ni po drugoj ponuđenoj cijeni, daje se niža početna prodajna cijena.

Treća prodajna cijena:

I. -pod A. ,,ZAPADNI DIO“- parcela I. (pod a), b) i c) – od 1.600.000,00 KM

ili veći iznos i dokaz o uplaćenom depozitu, i ispod te cijene imovina se ne može prodati na ovoj licitaciji.

Treća prodajna cijena imovine – u dijelovima, na tridesetoj licitaciji pod I. data je u nominalnom iznosu i predstavlja 57,54 % od njene procijenjene vrijedosti.

3. Ponude se otvaraju na licitaciji zakazanoj za dan 30.08.2016.god. (utorak), u zgradi Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva 108, u Velikoj sali, po redu ponuđenih cijena.

Svi ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda lično ili preko punomoćnika.
Za najpovoljnijeg ponuđača, biće izabran ponuđač koji ponudi najveći iznos.
Ukoliko budu dostavljene dvije i više ponuda sa istim ponuđenim iznosom, izbor najpovoljnije ponude izvršiće se putem javnog nadmetanja – licitacije koja će biti održana odmah, sa početnom cijenom koja je data u zatvorenoj ponudi.

III.
(zajedničke odredbe

1. Uplatu depozita izvršiti u iznosu od 50.000,00 KM na žiro-račun stečajnog dužnika
br. 555-007- 01012187- 87 kod Nove banke a.d. filijala Banjaluka, i o izvršenoj uplati predoče dokaz, a što će nakon provjere uplate depozita, licitiranju moći pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu izvršili u roku.
2. Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja, pokazati stečajnom upravniku, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako fizičko lice zastupa punomoćnik, isti je obavezan predati stečajnom upravniku valjanu punomoć za zastupanje i dokaz o uplati depozita.
Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku (direktoru) ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik, isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid rješenje o upisu u sudski registar , ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavlja punomoćnik, isti je obavezan da stečajnom upravniku preda na uvid valjanu punomoć i dokaz o uplati depozita.
Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.
3. Predmetne nekretnine i oprema, kao i raspoloživa dokumentacija se mogu pregledati svakog radnog dana, u vremenu od 8,00 do 14,00 časova na matičnoj lokaciji preduzeća koja se nalazi u krugu bivšeg „Incel“-a, Medeno polje bb, Banja Luka, pri čemu je za ulazak u objekte potrebna prethodna najava na telefon 051 450 241.
4. Javno nadmetanje održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.
5. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da su nekretnine i oprema prodati najpovoljnijem ponuđaču.
6. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene vratiće se obezbjeđenje odmah, a najkasnije u roku od 3 dana nakon javnog nadmetanja. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita.
Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača – kupca smatra se dijelom avansne uplate.
7. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od 30 dana, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je nekretnina sa opremom, prodana drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 15 dana od dana prijema tog zaključka da deponuje prodajnu cijenu.
Ukoliko ni drugi ponuđač ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.
8. Kupac je dužan u roku od 30 (trideset) dana od dana prodaje uplatiti cjelokupan iznos vrijednosti nekretnine i opreme, na račun stečajnog dužnika br. 555-007- 01012187- 87 kod Nove banke a.d., filijala Banjaluka.
9. Kupac nekretnina i opreme je obavezan preuzeti i čuvati arhivsku građu stečajnog dužnika u skladu sa odredbama Zakona o stečajnom postupku i Zakona o arhivskoj građi Republike Srpske.
10. Kupcu koji putem licitacije kupi ponuđene nekretnine i opremu, izvrši uplatu kupoprodajne cijene i zaključi ugovor o kupoprodaji, stečajni dužnik predaje u posjed predmetne nekretnine i opremu u roku od 30 dana, od dana izvršene uplate i zaključenog ugovora o kupoprodaji.
11. Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze u vezi sa nepokretnim i pokretnim stvarima snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane stvari nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.
12. Pravila prodaje biće učesnicima licitacije podijeljena neposredno prilikom održavanja licitacije.
13. Ovaj oglas-zaključak je objavljen na oglasnoj tabli stečajnog dužnika, oglasnoj tabli suda, dnevnom listu ,,Večenje novosti” Banja Luka – izdanje za Republiku Srpsku, i web. stranicama: www.bl.komorars.ba; www.komorars.ba i www.komorabih.ba

Stečajni upravnik
Bulatović – Kremenović Zora, dipl. prav.

TEIAS

Tenderi turske Korporacije za prenos električne energije (TEIAS)

By | Aktuelnosti, Elektro i hemijska, Tenderi | No Comments

Korporacija za prenos električne energije (TEIAS) iz Turske objavila Međunarodni konkurentski javni poziv za Nabavku trafostanica, robe za testiranje, transport, isporuku, potrebne usluge klijentima i skladištenja, usluge inžinjeringa i dizajniranja, izgradnja, instalacija, nadzor, puštanje u rad, testiranje na licu mjesta i rukovanje u zadovoljavajućim radnim uslovima od 154kV.

Read More

„ŽITOPRODUKT“ a.d. – u stečaju

By | Tenderi | No Comments

„ŽITOPRODUKT“ a.d. – u stečaju

Siniše Mijatovića 9

BANJA LUKA

Broj: 70 /15

Datum: 21.04.2015.g

Na osnovu člana 105, 106, 107. i 108. Zakona o stečajnom postupku – prečišćen tekst (Sl.gl.RS br: 26/10) i člana 87, i 90 Zakona o izvršnom postupku (Sl.gl.RS br: 59/83, 85/03 i 64/05), Odluke Skupštine povjerilaca donesene dana 16.03.2010. godine i Odluke Odbora povjerilaca sa XXIV sjednice održane dana 17.04.2015. godine, stečajni upravnik dana 21.04.2015. godine donosi:

Z A K L J U Č A K

objavljuje se

VII JAVNA PRODAJA (LICITACIJA)

naknadno upisane  imovine stečajnog dužnika

putem usmenog javnog nadmetanja

I. PREDMET PRODAJE:

Prodaje se imovina stečajnog dužnika “Žitoprodukt” a.d. – u stečaju, Banja Luka, ul. Siniše Mijatoviće br. 9, a koja se odnosi na prodaju zemljišta i građevinskog objekta u naravi industrijski kolosjek – pruga, koji se nalazi u mjestu Vrbanja, Banja Luka, a koju imovinu čine:

I a)  Zemljište upisano u zemljišno-knjižni uložak br. 490 k.o. Rebrovac 2, a kojim nekretninama po novom premjeru odgovaraju nekretnine upisane u List nepokretnosti br. 4/13 k.o. Rebrovac 2 i to:

Početna cijena zemljišta opisana u tabeli I.a) iznosi 533.720,00 KM, a utvrđena je na bazi  procjene tržišne vrijednosti nekretnine prema nalazu stalnog sudskog vještaka građevinsko-arhitektonske struke Nebojše Vujasinovića iz Banja Luke od dana 05.05.2014. godine.

I b) Građevinski objekat – industijski kolosjek (pruga)

Stalni objekat izgrađen je 1972. godine u naravi 74,00 m dvokolosječne pruge i 57,00 m jednokolosječne pruge za dovoz i odvoz robe, sada zaraslo u travu i nisko rastinje, te je neophodna sanacija i rekonstrukcija istog.

Početna cijena industrijskog kolosjeka – pruge opisanog pod I.b) iznosi 42.240,00 KM, a utvrđena je na bazi procjene tržišne vrijednosti nekretnine prema nalazu stalnog sudskog vještaka građevinsko-arhitektonske struke Nebojše Vujasinovića iz Banja Luke od dana 05.05.2014. godine.

II.  USLOVI I NAČIN PRODAJE:

Prodaja se vrši putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije.

Imovina se prodaje u faktičkom i pravnom stanju u kakvom se ista nalazi u momentu prodaje i na kupca se prenosi obim prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje.

II a)   Imovina stečajnog dužnika “Žitoprodukt” a.d. – u stečaju, Banja Luka, navedena pod tačkom I a) i I b) se prodaje „u paketu“, kao jedna cjelina.

Ukupno procijenjena vrijednost imovine iznosi 575.960,00 KM.

II b)  Na sedmoj javnoj prodaji imovine stečajnog dužnika “Žitoprodukt” a.d. – u stečaju, Banja Luka, imovina navedena pod tačkom I a) i I b)  se prodaje po procjenjenoj vrijednosti, s tim da najniža cijena po kojoj se može prodati imovina ne može biti ispod 1/3 procjenjene vrijednosti.

Prednost u kupovini nekretnina opisanih u tačkama Ia) i I b), u slučaju iste visine izlicitirane cijene, daje se firmi „Bojanić“ d.o.o. iz Jajca, kao kupcu ranijeg proizvodnog pogona firme „Žitoprodukt“ a.d. – u stečaju, Banja Luka, ili firmi kojoj je kupac „Bojanić“ d.o.o. Jajce prodao cjelokupnu imovinu, ukoliko se ova firma pojavi kao jedan od ponuđača na licitaciji, jer je industrijski kolosjek neophodan radi funkcionisanja tehničko-tehnološke cjeline ovog kompleksa.

III VRIJEME ODRŽAVANJA LICITACIJE

VII (sedma) javna licitacija će se održati dana 26.05.2015. godine u prostorijama Okružnog privrednog suda Banja Luka, – velika sala, prizemlje, Gundulićeva br. 108, sa početkom u 14,00

časova.

IV NAČIN IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Za najpovoljnijeg ponuđača, biće izabran ponuđač koji ponudi najveći iznos za predmet prodaje.

Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača, stečajni upravnik će dostaviti na adresu kupca u roku od 3 (tri) dana od dana održavanja licitacije. Ponuđačima, čije ponude nisu prihvaćene, vratiće se depozit u roku od 3 (tri) dana po okončanju javne prodaje na poslovni-tekući račun.

Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljanja Zaključka, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje obezbjeđenja, a novim Zaključkom će se odrediti sljedeći najpovoljniji ponuđač. Svi troškovi vezani za prodaju imovine padaju na teret kupca.

V  ZAJEDNIČKE ODREDBE:

1. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit na račun stečajnog dužnika broj:

555 007 01031837 16 otvoren kod „Nova banka“ a.d. Banja Luka u visini od 50.000,00 KM.

Dokaz o uplati depozita – uplatnicu, ponuđači su dužni da predoče komisiji na dan održavanja licitacije, tako što će nakon provjere uplate depozita licitiranju moći pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu izvršili u roku.

2. Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi utvrđivanja identiteta, prije početka nadmetanja, pokazati stečajnom upravniku ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako fizičko lice zastupa punomoćnik, isti je obavezan predati stečajnom upravniku valjanu punomoć za zastupanje i dokaz o uplati depozita.

Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku (direktoru) ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja pravni zastupnik, isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid Rješenje o upisu u sudski registar, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavlja punomoćnik, isti je obavezan da stečajnom upravniku preda na uvid valjanu punomoć i dokaz o uplati depozita.

Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.

3. Javno nadmetanje održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

Ovaj Zaključak objavljen je na oglasnoj tabli stečajnog suda, dnevnom listu “Večernje novine” Banja Luka, izdanje za Republiku Srpsku i Privrednoj komori Republike Srpske (www.bl.komorars.ba)

 

Stečajni upravnik

NIŠP “OSLOBOĐENJE” a.d. – u stečaju

By | Tenderi | No Comments

NIŠP “OSLOBOĐENJE” a.d. – u stečaju

Ul. Veselina Masleše br. 30

BANJA LUKA

Broj: 74-15

Datum: 01.04.2015. godine

Na osnovu člana 105. 106. 107. i 108. Zakona o stečajnom postupku – prečišćen tekst (Sl.gl.RS br: 26/10) i člana 89. 90. 130. i 131. Zakona o izvršnom postupku (Sl.gl.RS br: 59/83, 85/03 i 64/05) i Odluke Odbora povjerilaca donesene dana 29.10.2014. godine, stečajni upravnik dana 01.04.2015. godine donosi:

Z A K L J U Č A K

objavljuje se

IV (četvrta) i V (peta)  JAVNA PRODAJA (LICITACIJA)

 naknadno upisane imovine stečajnog dužnika

prikupljanjem pismenih ponuda

I  PREDMET PRODAJE:

POSLOVNI PROSTOR – ZIDANI KIOSK u ulici Prote Nikole Kostića br. 20 (Nova autobuska stanica) Banja Luka, upisan u knjigu uloženih ugovora br. 1672, koji leži na  k.č. br. dio 744/4, posjedovni list  br. 1295 K.O. Banja Luka 6, površine bruto 11,00 m², vlasništvo 1/1 NIŠP “OSLOBOĐENJE” a.d – u stečaju, Banja Luka.

Procijenjena vrijednost građevinskog objekta iznosi 17.820,00 KM.

Kupac se obavezuje da plati pripadajuće poreze i takse.

Ponuđena imovina se prodaje u faktičkom i pravnom stanju u kakvom se ista nalazi u momentu prodaje i na kupca se prenosi obim prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje.

Prodaja se vrši po principu viđeno-kupljeno i neće se primati nikakve reklamacije koje se odnose na kvalitet i ostale karakteristike stvari i oštećenja.

II  PRAVO NA NADMETANJE

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja uredno dostave ponudu za predmet nadmetanja i uplate depozit na račun stečajnog dužnika broj: 555-007-01212639-34 kod Nove banke u Banja Luci u visini 10 % od početne cijene za predmet nadmetanja.

Ponude za IV (četvrtu) javnu prodaju-licitaciju se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom “PONUDA – NE OTVARAJ” na adresu NIŠP “OSLOBOĐENJE” a.d. – u stečaju, Banja Luka, ulica Veselina Masleše broj 30, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, a za V (petu) ) javnu prodaju-licitaciju, ponude se dostavljaju u roku od 15 dana od dana održavanja IV (četvrte) javne prodaje-licitacije ukoliko ista ne uspije. U ponudi je potrebno navesti osnovne podatke o ponuđaču, naziv predmeta prodaje i ponuđenu cijenu. Dodatne informacije, kao i najavu razgledanja imovine mogu se dobiti na telefon broj: ++387  (051) 212 422.

Dokaz o uplati depozita – uplatnicu, ponuđači su dužni da dostave uz ponudu.

III VRIJEME I NAČIN IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Komisija za licitaciju će u prisustvu ponuđača (koji budu zainteresovani da prisustvuju licitaciji) izvršiti otvaranje ponuda u prostorijama NIŠP “Oslobođenje” a.d – u stečaju, Banja Luka, ul. Veselina Masleše br. 30, i to:

–  Za IV (četvrtu)  javnu prodaju naknadno upisane imovine stečajnog dužnika dana 20.04.2015. godine u 13,00 časova.

Ukoliko ne uspije četvrta licitacija,

–  Za V (petu)  javnu prodaju naknadno upisane imovine stečajnog dužnika dana 08.05.2015. godine u 13,00 časova.

Za napovoljnijeg ponuđača, biće izabran ponuđač koji ponudi najveći iznos za predmet prodaje. U slučaju da budu dostavljene ponude sa istim ponuđenim iznosom, prednost se daje ponuđaču čija je ponuda ranije predata na poštu.

Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača, stečajni upravnik će dostaviti na adresu kupca ili lično u prostorijama stečajnog dužnika neposredno nakon otvaranja koverti. Ponuđačima, čije ponude nisu prihvaćene, vratiće se depozit u roku od 3 (tri) dana po okončanju javne prodaje na poslovni-tekući račun. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja Zaključka, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje obezbjeđenja, a novim Zaključkom će se odrediti sljedeći najpovoljniji ponuđač. Svi troškovi vezani za prodaju imovine padaju na teret kupca.

Na IV (četvrtoj) javnoj prodaji – licitaciji, za poslovni prostor – zidani kiosk u Banja Luci, imovina se prodaje po procjenjenoj vrijednosti, s tim da najniža cijena po kojoj se može prodati imovina ne može biti ispod  50 % procjenjene vrijednosti.

Na V (petoj) javnoj prodaji – licitaciji, za poslovni prostor – zidani kiosk u Banja Luci, imovina se prodaje po procjenjenoj vrijednosti, s tim da najniža cijena po kojoj se može prodati imovina ne može biti ispod  1/3 procjenjene vrijednosti.

Ovaj Zaključak objavljen je na oglasnoj tabli stečajnog suda, dnevnom listu “Večernje novine” Banja Luka, izdanje za Republiku Srpsku i Privrednoj komori Republike Srpske (www.bl.komorars.ba)

 

 

Stečajni upravnik

„MDTEX“ d.o.o. – u stečaju

By | Tenderi | No Comments

„MDTEX“   d.o.o.    u stečaju 

Podbrdo,  MRKONjIĆ  GRAD

Broj   7 /15

Dana, 12.03.2015.

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca od 11.02.2015. godine, u stečajnom postupku, koji je otvoren nad “MDTEX”d.o.o.  Mrkonjić Grad, Podbrdo bb,  stečajni upravnik objavljuje

DRUGU JAVNU LICITACIJU

Prodaje se cjelokupna imovina stečajnog dužnika“MDTEX” d.o.o.  Mrkonjić Grad, Podbrdo bb,  prema popisnoj listi iz Elaborata procjene i to:

–  Program muške konfekcije, po procijenjenoj vrijednosti i početnoj cijeni od 5.904,00 KM,

–  Program ženske konfekcije, po procijenjenoj vrijednosti i početnoj cijeni od 22.962,00 KM,

–  Lovačka i radna oprema,  po procijenjenoj vrijednosti i početnoj cijeni od 5.050,00 KM,

–  Sirovine ( podstava, lepenka, pamučna tkanina)  po procijenjenoj vrijednosti i početnoj cijeni od 1.850,00 KM,

–  Fiskalna maloprodajna kasa, po procijenjenoj vrijednosti i početnoj cijeni od 300,00 KM.

Imovina se prodaje u skladu sa Zakonom o izvršnom postupku,

Prodaja imovine provešće se metodom usmenog javnog nadmetanja, na licitaciji koja će se održati dana31.03.2015.godine (utorak)sa početkom u 15,00 časova u sali za licitacije Okružnog privrednog suda, Banja Luka,  Ul. Gundulićeva 108.

Na ovoj licitaciji imovina se ne može prodati za manje od jedne trećine  procjenjene vrijednosti i početne cijene.

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja predoče dokaz o uplati depozita u iznosu od 10% početne cijene – procjenjene vrijednosti  licitirane imovine,

Depozit će se računati kao dio kupo-prodajne cijene.

Imovinastečajnogdužnika  seprodajepojedinačnopo grupama-programu,a prednost imaju kupci koji licitiraju kompletnu imovinu.

Javno nadmetanje održaće se i kad licitaciji prisustvuje samo jedan kupac.

Kupac je dužan kupljenu imovinu platiti i preuzeti u roku od deset  dana od dana licitacije, u protivnom gubi položeni depozit.

Kupac snosi sve troškove poreza.

Uplate depozita vršiti na račun “MDTEX” d.o.o. u stečaju, Mrkonjić Grad,otvoren kod UniCredit bank a.d. BanjaLukabr. 551 710 225 664 49 71.

Sva pravila licitacije biće iznesena na sam dan licitacije.

Imovina koja je predmet licitacije, može se pogledati u poslovnom prostoru Rudić Milorada u  Podbrdu, Mrkonjić Grad, uz prethodni telefonski dogovor sa kontakt osobama zaduženim za obezbjeđenje imovine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na kontakt telefone  065-959-718i  065-318-655.

Ovaj oglas objavljen je na oglasnoj tabli stečajnog suda,  dnevnom listu «Glas Srpske» i  webstanici Privredne komore Republike Srpske  www.komorars.ba

 

Stečajni upravnik

”ITAL MOBIL” D.O.O.– U STEČAJU

By | Tenderi | No Comments

”ITAL MOBIL” DOO–U STEČAJU

Pave Radana 23, Banja Luka

Stečaj br. 57 0 St 101980 13 St

Na osnovu  članova 55,105 i 106. Zakona o stečajnom postupku RS (“Sl.glasnik RS” br.67/02., 38/03. i 96/03.),  članova  82, 89, 130. i 131. Zakona o izvršnom postupku (“Sl.glasnik RS” br. 59/03, 85/03, i 64/05) i Odluke Skupštine povjerilaca koja je održana 26.05.2014.godine, o uslovima i načinu unovčavanja cjelokupne imovine stečajnog dužnika, stečajni upravnik, uz saglasnost stečajnog sudije, objavljuje

ZAKLJUČAK O PRODAJI

TREĆUJAVNU LICITACIJU

Predmet prodaje je imovina-zalihe robe stečajnog dužnika koja se, najvećim dijelom, odnosi na uvozni namještaj za domaćinstvo, ugostiteljske objekte i kancelarije.Predmeti prodaje  se nalaze u ulici Pave Radana 23 i ulici Veljka Mlađenovića bb (krug Incela), Banja Luka.

Prodaja će se obaviti putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije 28.03.2015. godine (subota)sa početkom u 10,00 časova, u ulici Pave Radana 23, Banja Luka.

USLOVI PRODAJE

 1. Procjenjena tržišna vrijednost svih artikala, prema  Zakonu o izvršnom postupku, utvrđena  je od strane ovlaštenog sudskog procjenitelja u ukupnom iznosu 35.953,00 KM.
 2. Imovina stečajnog dužnika prodaje se u skladu sa članom 131. Zakona o izvršnom postupku, što znači da se na drugoj javnoj prodaji-licitaciji ne može prodati ispod 1/3  procijenjene vrijednosti.
 3. Sva roba prodaje se prema načelu viđeno – kupljeno i naknadne  reklamacije se ne uvažavaju.
 4. Javno nadmetanje održat će se i kada na istom prisustvuje samo jedan ponuđač.
 5. Pravo učešća na  usmenom javnom nadmetanjuimaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu200,00 KM na račun stečajnog dužnika broj:551 720 220 336 4709  otvoren kod UniCredit Bank, Banja Luka.Učesnici licitacije depozit mogu uplatiti i gotovinski pred početak licitacije. Nadmetanju će moći pristupiti samo oni učesnici koji dokumentuju da su izvršili uplatu depozita.Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača-kupca, smatra se dijelom avansne uplate.
 6. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje  se lista ponuđača po visini ponuđene cijene  iznad početne cijene i konstatuje se da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču.
 7. Kupac je dužan u roku od 7 dana, od dana prodaje robe, uplatiti cijelokupni iznos izlicitirane cijene na žiro račun broj: 551 720 220 336 4709  otvoren kod UniCredit Bank Banja Luka. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita.
 8. Ukoliko kupac sa najpovoljnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku od 7 dana stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevažećom i novim zaključkom odrediti da je imovina prodata drugom po redu ponuđaču, koji treba u roku od 7 dana od dana prijema tog zaključka uplatiti prodajnu cijenu.Ukoliko ni drugi ponuđač ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.
 9. Kupcu koji putem licitacije kupi ponuđenu robu, izvrši uplatu cjelokupne kupoprodajne cijene, stečajni upravnik predaje u posjed kupljenu robu u roku od 5 dana, od dana izvršene uplate.
 10. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene vraća se depozit odmah, a najkasnije u roku od 3 dana nakon javnog nadmetanja.
 11. Spisak artikala sa početnim cijenama se,zbog obimnosti, ne objavljuje ali sva zainteresovana lica, predmete prodaje sa pripadajućim cijenama, mogu pogledati na adresi Pave Radana 23, Banja Luka uz prethodni dogovor sa stečajnim upravnikom.
 12. Ovaj oglas objavljen je na oglasnoj tabli suda u Banja Luci, u dnevnom listu “Glas Srpske” i na sajtu Privredne komore Republike Srpske.
 13.  Dodatne informacije mogu se dobiti od stečajnog dužnika na telefon br. 065/544-953 i 065/518-148 svakog radnog dana od 17.00 do 20,00 časova

 

Datum: 24.02.2015.godine

                                                                                                                                        STEČAJNI UPRAVNIK