Info Pult

Energetika d.o.o. „u stečaju“

By | Tenderi | No Comments

Energetika d.o.o. „u stečaju“

Veljka Mlađenovića bb

Banja Luka

Broj:  71/17                                                                 

Datum: 20.10.2017.god.

Na osnovu člana 55, 105, 106, 107  i 108.  Zakona o stečajnom postupku-prečišćen tekst („Sl. gl. RS“ br. 26/10),  člana 82, 89, 130 i 131 Zakona o izvršnom postupku („Sl. gl. RS“ br. 59/03, 85/03,  64/05 i 67/13), Odluka Skupštine povjerilaca stečajnog dužnika održanih dana 19.09.2008.god., 25.12.2008.god., 22.02.2016.god. i  16.10.2017.god. stečajni upravnik  dana  20.10.2017.g., donosi

                                                               ZAKLJUČAK

                                              O OBJAVLJIVANJU LICITACIJE

 1.    (zajedničke odredbe)

Predmet prodaje- nekretnine sa pripadajućom opremom  (u paketu)

Prodaju se osnovna sredstva – nekretnine, koje se nalaze u Banjaluci u ul. Veljka Mlađenovića bb, a sve sa pripadajućom opremom, prema priloženoj specifikaciji (u skladu sa nalazima vještaka Kovačević Momčila, vještaka građevinske struke,  Kremenović Zdravka, vještaka mašinske struke  i vještačenja preduzeća Energo-Test d.o.o. Banja Luka, zastupano po direktoru Kovačević Bošku, vještaku elektroenergetske struke- svi nalazi iz 2008.g. i dopunama nalaza istih vještaka iz  2016.god.). Navedena imovina se nalazi u krugu preduzeća Energetika d.o.o. u stečaju, koji je dio kruga bivšeg ,,Incel-a“ u ul. Veljka Mlađenovića bb, naselje Vrbanja, Banja Luka,  između rijeke Vrbanje i magistralnog puta M-4 Banjaluka – Čelinac. Objekti u vlasništvu Energetika d.o.o. izgrađeni su na zemljištu koje je označeno sa k.č. broj 1085/6 (novi premjer) i upisano u List nepokretnosti broj  1299/0 k.o. Vrbanja 2.

Planirana granična linija parcele, nakon izvršenog  premjera zemljišta, te urađenog obilježavanja planirane granične linije parcele, određena je Regulacionim planom privrednog kompleksa Medeno polje Banjaluka, usvojenim na Skupštini Grada Banjaluka održanog 19.04.2005 godine, provedena u katastarskom operatu i ucrtana na Kopiji katastarskog plana od 17.09.2008.g., zatim Situacionim planom Energetika, k.o. Vrbanja, urađenim septembra 2009.god. od strane ,,GeoAstor“ d.o.o. Banja Luka i Urbanističko tehničkim uslovima za utvrđivanje životnog prostora oko objekata u vlasništvu preduzeća ,,Energetika“ d.o.o. ,,u stečaju“  Banja Luka i ,,Incel“ a.d. Banja Luka, u privrednom kompleksu Medeno polje, na parceli k.č. br. 1085/6 k.o. Vrbanja 2 u Banja Luci, urađenim 29.09.2009.god. od strane  PLANING BL- projektovanje, inženjering, konsalting u građevinarstvu.

Provedeno javno izlaganje nekretnina i utvrđen nesporan suvlasnički dio stečajnog dužnika i provedeno u Listu nepokretnosti  br. 1299/0 od 07.08.2015.god. na parceli k.č. br. 1085/6 k.o. Vrbanja 2 u Banja Luci.

U konačnom izvršena je i parcelacija na dva jednaka dijela pripadajućeg zemljišta po stručnom mišljenju ,,Routing“ d.o.o. Bana Luka od marta 2016. god. i skice snimanja po ,,GeoAstor“ d.o.o. Banja Luka od od 08.04.2016.god.

Ukupna površina unutar planirane granične linije parcele koja pripada stečajnom dužniku je  43.371 m2, od čega  suvlasnički dio od  3/7 iznosi ukupno  18.587 m² i predstavlja predmet ove prodaje.

Stečajni upravnik imovinu prodaje u faktičkom i pravnom stanju u kakvom se ta imovina nalazi u momentu prodaje i na kupca prenosi obim prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje.

Ukupna procijenjena vrijednost cjelokupne imovine stečajnog dužnika – nekretnina sa pripadajućom opremom,  te korigovanim vrijednostima, naknadno dodate imovine,  iznosi    17.707.520 KM, a dio koji je predmet prodaje iznosi  14.927.020 KM, u skladu sa odlukama Skupštine povjerilaca stečajnog dužnika.

Imovinu stečajnog dužnika, namijenjenu ovoj prodaji,  prema specifikaciji čine:

,,ISTOČNI DIO“-( parcela ležeća istočno u odnosu na ukupnu imovinu sa kojom je ranije raspolagao stečajni dužnik)

 1. a) građevinski objekti
 2. Strojarnica (P+1)            2 166,00 m2                      
 3. Termokomanda (P+1)   275,00 m
 4. Kompresorska stanica (P+2)   70,00 m2
 5. Toplana (P+2) proširenje elektro   405,00 m2
 6. Toplana (P+2) elektro zgrada  350,00 m2
 7. Proširene strojarnice (P+1)      271,50 m2
 8. Bunkerski toranj (P+4)  207,00 m2
 9. Drobilišna zgrada za ugalj (P+4) 94,50 m2
 10. Garaže za traktore i buldožere 164 m2
 11. Drobilišna zgrada za ugalj (P+1) 166 m2
 12. Zgrada sumporne peći (P+1) 128 m2
 13. Zgrada visokonaponske opreme (P) 71,50 m2
 14. Zgrada sumporne peći (P+1) 225 m2
 15. Zgrada zračnih kompresora (P) 616 m2
 16. Zidana trafostanica (P+2) 84 m2
 17. Skladište sumpora (P) 1.248,50 m2
 18. Trafostanica 120 m2
 19. Silos za piljevinu 109,69 m2
 20. Stara sjekaona (P) 926,50 m2
 21. Ložiona proširenje (P) 101,50 m2
 22. Ložiona (P) 332,75 m2
 23. Armirano betonski okrugli dimnjak vis. 150 m,
 24. Kosi transportni most (dio od 1/4) duž. 36m
 25. Kosi drobilišni most od drobilišne zgrade do toplane, duž. 66m
 26. Građevinsko zemljište od ukupno 18.587 m2 (što u naravi čini cjelokupno zemljište i sve

objekte-zgrade, sadržane u podulošku br.  1. sa 1/1 prava svojine i podulošku br.  3. zgrada

 1. 4 (sa 5/6 prava  susvojine) upisane u List nepokretnosti br. 1299/3 od 06.04.2017.god.

na parceli k.č. br. 1085/6  k.o. Vrbanja 2 u Banja Luci.

Građevinski objekti (sa pripadajućim zemljištem za redovnu upotrebu objekata sa asfaltnim saobraćajnicama, željezničkim kolosjecima i zelenim pojasom uz zgrade).

 1. b) elektrooprema
 2. Naponski nivo 35 kV (dalekovod 35 kV, transformatori sa napojnim kablovima,

rasklopno postrojenje),

 1. Elektrooprema u Elektro zgradi I. i II.
 2. Generatori bez turbina, sa opremom u Turbo sali
 3. VN rasklopno postrojenje SFL-3
 4. Transformatori
 5. Prigušnice
 6. Trafo i selenski ispravljači
 7. Elektromotori (osim motora spojenih na radnu mašinu)
 8. Upuštači za pokretanje motora
 9. Visokonaponski i niskonaponski vodovi, kablovske i vazdušne (VN i NN)
 10. Visokonaponska i niskonaponska razvodna postrojenja do krajnjih razv. ormara
 11. Ormari i ploče automatike, signalizacije, zaštite i mjerenja
 12. Komandne ploče i pultovi
 13. Signalni komandni kablovi
 14. Ostala sitna oprema
 1. c) mašinska oprema
 2. Parni kotao, tip  KSK R-640
 3. Dizel hidraulična lokomotiva,tip DAL 600 H
 4. Kompresoor zračni, tip GA 250, snage 257 kW
 5. Turboagregati br. 3 i 4, snage max (2x 16 mgW)
 6. Parna turbina, snaga 1750 Kw
 7. Izmjenjivač toplote sa pripadajućom opremom
 8. Dio čeličnih konstrukcija (unutrašnja i vanjska stepeništa, platforme, konzole, noseće

konstrukcije rezervoara i spremnika itd…)

 1. Cjevovodi vode – pare i komprimiranog zraka
 2. ½ idealnog suvlasničkog dijela Vrelovoda prema „Toplani“ Grda Banja Luka,  NO 500

(odlazno – povratni)

 1. Transformatori (snage od 630 – 1000 kVA)
 2. Elektromotori

Napomena: Na navedenim objektima (prikazanim u građevinskom dijelu), postoji upis založnog prava,  na osnovu Rješenja Osnovnog suda B. Luka, br. Ip-389/05 od 16.05.2005.god.u iznosu od 797.611,27 €, u korist povjerioca ,,Montavar Metalna Nova d.o.o. Maribor upisani u

 1. 1299/3 k.o. Vrbanja 2, i to: -,,Istočni dio“ – četiri objekta, označeni  u podulošku br. 1., pod rednim br. 5, 6 i 14 i podulošku br. 3. pod rednim br. 4.

Vrelovod:  

Prodaje se Vrelovod – od ,,Energane“ ,,Incel-a“ do ,,Toplane“ Borik u dužini od 1054,70 m, i to od tačke T1-T2 do izmjenjivačke stanice u ,,,Energani“ ,,Incel-a“ Banja Luka, za koji je izdata dozvola za korištenje i upotrebna dozvola, po Rješenju Instituta za ispitivanje materijala Banja Luka, br. 481-I/04-360-22  od  3.5.1979.godine.

Na kupca se prenosi – prodaje ½  idealnog suvlasničkog dijela.

U cijenu je uračunata vrijednost nedostajućeg (isječenog) dijela vrelovoda u dužini od  270 m, s tim da se na budućeg kupca, pod ,,ISTOČNI DIO“- c) tač. 9.,  na tom dijelu vrelovoda, prenosi  pravo na vraćanje dijela vrelovoda u idealnom suvlasničkom dijelu koji mu pripada, a koja prava su utvrđena Ugovorom o regulisanju međusobnih odnosa,  br. OPU-278/11 od 10.05.2011.god.  i Aneksom Ugovora br. OPU-825/11od  29.11.2011.god., oba zaključeni po ,,Ekvator’’ d.o.o. Banja Luka i ,,Energetika’’ d.o.o. Banja Luka. Na kupca će biti prenešeno suvlasništvo na tom dijelu vrelovoda, bez dodatnog plaćanja.

Napomena uz vrelovod:

Od dana otvaranja stečajnog postupka pa do licitacije,  nije bilo prigovora na vlasništvo i na izdatu upotrebnu dozvolu za vrelovod, kao i na prava koja iz istog proističu (Rješenja Instituta za ispitivanje materijala Banja Luka, br. 481-I/04-360-22  od  3.5.1979.godine.)

 1.    Licitacija

-XXXV (TRIDESETPETA) LICITACIJA- (prikupljanjem zatvorenih ponuda)- u paketu

Predmet prodaje- nekretnine sa pripadajućom opremom (u paketu) – sadržane pod ,,ISTOČNI DIO“- (pod a), b) i c).

1.Prodaja imovine (u paketu) na tridesetpetoj  licitaciji obaviće se putem prikupljanja pismenih ponuda, u zatvorenim kovertama, sa naznakom  ,,Ne otvaraj- ponuda za kupovinu”.

Pismene ponude sa dokazom o uplaćenom depozitu, dostavljaju se na adresu stečajnog dužnika: Energetika d.o.o. ,,u stečaju“ ul. Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka ili ul. Pave Radana br. 23, Banja Luka, – poštom ili lično.

Prodaja imovine će se obaviti u tri različita termina licitacije, sa najnižom početnom cijenom za svaku licitaciju, koja ne može biti manja od  2.000.000,00 KM.

Ukoliko imovina bude prodata na prvoj ili drugoj licitaciji, naredne licitacije se neće održavati.

Ponude koje su neblagovremene, nejasne ili nekompletne, neće biti predmet razmatranja.

 1. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja dostave ponudu na iznos najniže početne cijene ili veći iznos.

Prva licitacija:

Pismene ponude sa dokazom o uplaćenom depozitu, za ovu prodaju dostavljaju se najkasnije do dana  01.12.2017.god.  (petak),

Ponude se otvaraju na licitaciji zakazanoj za dan  05.12.2017.god. (utorak), u zgradi  Okružnog  privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva 108,  u Velikoj sali, sa početkom u 14,00 časova.

Druga licitacija:

Pismene ponude sa dokazom o uplaćenom depozitu, za ovu prodaju dostavljaju se najkasnije do dana  18.12.2017.god.  (ponedeljak),

Ponude se otvaraju na licitaciji zakazanoj za dan  21.12.2017.god. (četvrtak), u zgradi  Okružnog  privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva 108,  u Velikoj sali, sa početkom u 14,00 časova.

Treća licitacija:

Pismene ponude sa dokazom o uplaćenom depozitu, za ovu prodaju dostavljaju se najkasnije do dana  22.01.2018.god. (ponedeljak).

Ponude se otvaraju na licitaciji zakazanoj za dan  25.01.2018.god. (četvrtak), u zgradi  Okružnog  privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva 108,  u Velikoj sali, sa početkom u 14,00 časova.

 1. Svi ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda lično ili preko punomoćnika.

Za najpovoljnijeg ponuđača, biće izabran ponuđač koji ponudi najveći iznos.

Ukoliko budu dostavljene dvije i više ponuda sa istim ponuđenim iznosom, izbor najpovoljnije ponude izvršiće se putem javnog nadmetanja – licitacije koja će biti održana odmah, sa početnom cijenom koja je data u zatvorenoj ponudi.

                                                                      III.

                                                       (zajedničke odredbe)

 1. Uplatu depozita za svaku datu ponudu, izvršiti u iznosu od po 50.000,00 KM na žiro-račun stečajnog dužnika br. 555 – 007- 01012187- 87 kod Nove banke a.d. filijala Banjaluka, i o izvršenoj uplati predočiti dokaz, a što će nakon provjere uplate depozita, licitiranju moći pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu  izvršili u roku.
 2. Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja, pokazati stečajnom upravniku, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako fizičko lice zastupa punomoćnik, isti je obavezan predati stečajnom upravniku valjanu punomoć za zastupanje i dokaz o uplati depozita.

Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku (direktoru) ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik, isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid rješenje o upisu u sudski registar, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavlja punomoćnik, isti je obavezan da stečajnom upravniku preda na uvid valjanu punomoć i dokaz o uplati depozita.

Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.

 1. Predmetne nekretnine i oprema, kao i raspoloživa dokumentacija se mogu pregledati svakog radnog dana, u vremenu od 8,00 do 14,00 časova na matičnoj lokaciji preduzeća koja se nalazi u krugu bivšeg „Incel“-a, Medeno polje bb, Banja Luka, pri čemu je za ulazak u objekte potrebna prethodna najava na telefon 051 450 241.
 2. Javno nadmetanje održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.
 3. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da su nekretnine i oprema prodati najpovoljnijem ponuđaču.
 4. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene vratiće se obezbjeđenje odmah, a najkasnije u roku od 5 (pet) dana nakon javnog nadmetanja. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita.

Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača – kupca  smatra se dijelom avansne uplate.

 1. Kupac je dužan u roku od 30 (trideset) dana od dana prodaje uplatiti cjelokupan iznos vrijednosti nekretnine i opreme, na račun stečajnog dužnika br. 555-007- 01012187- 87 kod Nove banke a.d., filijala Banjaluka.
 2. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od 30 dana, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je nekretnina sa opremom, prodana drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 15 dana od dana prijema tog zaključka da deponuje prodajnu cijenu.

Ukoliko ni drugi ponuđač ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku od 15 dana, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.

 1. Kupac nekretnina i opreme je obavezan preuzeti i čuvati arhivsku građu stečajnog dužnika u skladu sa odredbama Zakona o stečajnom postupku i Zakona o arhivskoj građi Republike Srpske.
 2. Kupcu koji putem licitacije kupi ponuđene nekretnine i opremu, izvrši uplatu kupoprodajne cijene i zaključi ugovor o kupoprodaji, stečajni dužnik predaje u posjed predmetne nekretnine i opremu u roku od 30 dana, od dana izvršene uplate i zaključenog ugovora o kupoprodaji.
 3. Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze u vezi sa nepokretnim i pokretnim stvarima snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane stvari nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.
 4. Pravila prodaje biće učesnicima licitacije podijeljena neposredno prilikom održavanja licitacije.
 5. Ovaj oglas-zaključak je objavljen na oglasnoj tabli stečajnog dužnika, oglasnoj tabli suda, dnevnom listu ,,Večenje novosti” Banja Luka – izdanje za Republiku Srpsku, i

web. stranicama:      www. komorabl.inecco.net.

www. komorars.ba i

www. komorabih.ba

 

 

Stečajni upravnik

_______________________________

Bulatović – Kremenović Zora, dipl. prav.

 

 

 

„MEDING’’ u stečaju

By | Tenderi | No Comments

„MEDING’’ Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge Banja Luka, u stečaju

 Ulica Sime Miljuša b.b

 Banja Luka

Broj: 57 0 St 121212 16 St

Banja Luka, 28.09.2017. godine

Na osnovu člana 155. stav 1. Zakona o stečaju (,,Službeni glasnik Republike Srpske’’, broj 16/16) i Odluke Skupštine povjerilaca donesene na ročištu u stečajnom postupku nad „MEDING’’ d.o.o. Banja Luka – u stečaju, dana 26.09.2017. godine, stečajni upravnik dana 28.09.2017.godine donosi:

Z  A K  L  J  U  Č  A K

objavljuje se

PRVA  JAVNA LICITACIJA

za prodaju pokretnih stvari (kancelarijski namještaj, automobil škoda Octavia, zalihe robe-medicinski materijal).

1.Prodaju se u cijelosti pokretnih stvari – zaliha robe (kancelarijski namještaj, automobil škoda Octavia, zalihe robe-medicinski materijal) „MEDING’’ d.o.o. Banja Luka – u stečaju,  Ulica Sime Miljuša b.b. Na imovini nema upisanih tereta.

2.Pokretne stvari se nalaze na lokaciji Banja Luka, Ulica Sime Miljuša b.b.

Uvid u stanje predmetne opreme, količine, a koja je poimenično navedena u nalazu vještaka  mašinske struke Alekse Nježića, sa svim opisima i tehničkim karakteristikama, zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 10,00 do 13,00 časova na adresi Banja Luka, Ulica Sime Miljuša b.b. Prethodno se najaviti pozivom na broj telefona 065/510-692.

 1. Pokretne stvari se prodaju u viđenom stanju po principu „viđeno-kupljeno”, bez garancije stečajnog upravnika i u postojećem pravnom statusu i naknadne reklamacije se neće razmatrati, a na kupca se prenose obim i prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje.

4.Početna prodajna cijena imovine je ujedno i procijenjena vrijednost i iznosi 23.944,500 KM. Imovina se na prvoj licitaciji ne može prodati ispod procijenjene vrijednosti koja iznosi 23.944,500 KM. Prednost pri kupovini ima kupac koji je zainteresovan za svu imovinu.

Prodaja pokretne imovine prema priloženim specifikacijama sadržanim u Elaboratu stalnog sudskog vještaka mašinske struke Alekse Nježića, dipl. ing, moguća je pojedinačno i to prodaja: kancelarijski namještaj čija procijenjena vrijednost iznosi 1.795,00 KM, automobil škoda Octavia god.prozvodnje 2008, dizel, 1896 cm 3  , čija procijenjena vrijednost iznosi 10,080.00 KM i zalihe robe-medicinski materijal čija procijenjena vrijednost iznosi 12.069,50 KM.

 1. Depozit za ponuđače koji su zainteresovani za učešće na licitaciji radi kupovine pokretne imovine je 10% procijenjene vrijednosti imovine koja se nudi na ovoj licitaciji. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozite u skladu sa naznakom i naprijed navedenim iznosom, i to najkasnije do 24 sata prije zakazane licitacije na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 5620998140871382 kod NLB a.d. Banja Luka i o izvršenoj uplati predoče dokaz. Nakon provjere uplate depozita licitiranju mogu pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu izvršili u roku. Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja pokazati stečajnom upravniku ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako fizičko lice zastupa punomoćnik, isti je obavezan predati stečajnom upravniku valjanu punomoć za zastupanje i dokaz o uplati depozita.Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid Rješenje o upisu u sudski registar-original ili izvod iz registracije, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavlja punomoćnik, isti je obavezan da stečajnom upravniku preda na uvid valjanu punomoć i dokaz o uplati depozita.
 2. Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.
 3. Sve direktne i indirektne troškove vezane za imovinu koja je predmet ove licitacije, pripadajuće takse i poreze u vezi sa pokretnim stvarima snosi kupac, a prodavac nakon prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane stvari nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza i taksi prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu. Porezi i troškovi koji proističu iz ugovora o kupoprodaji, dodaju se na postignutu cijenu, i u cijelosti ih snosi proglašeni kupac. Troškove demontaže i transporta opreme, koja je predmet prodaje, snosi proglašeni kupac.
 4. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da je oprema prodana najpovoljnijem ponuđaču.

Ponude koje ne sadrže jasno određeni iznos ili se pozivaju na neku drugu ponudu ili na uslove koji nisu u oglasu, kao i uslovne ponude su nevažeće i neće ući u razmatranje.

Javna prodaja održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

 

Pravila prodaje za učesnike licitacije biće objavljena neposredno prije održavanja licitacije.

 1. Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije,dana 16.10.2017.god. (ponedeljak) sa početkom u 14,00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva bb,  u sali za licitacije/prizemlje.

10.Kupac čija cijena bude prihvaćena dužan je u roku od 7 dana zaključiti ugovor o kupoprodaji, a u roku od  15 dana nakon licitacije uplatiti na transakcioni račun stečajnog dužnika br. br. 5620998140871382 kod NLB a.d. Banja Luka izlicitirani iznos. Kupcu koji putem licitacije kupi ponuđenu cjelokupnu imovinu i izvrši uplatu kupoprodajne cijene stečajni dužnik predaje u posjed predmetnu  imovinu u roku od 8 dana od dana izvršene uplate. Ukoliko kupac u predviđenom roku ne pristupi preuzimanju kupljene imovine prodavac mu nije dužan vratiti izlicitiranu cijenu.

11.Ukoliko kupac sa najpovoljnijom ponudom u roku ne uplati cijenu, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i odrediti da je drugi kupac po redu stvarni kupac, i koji je dužan da uplati licitirani iznos u roku od 5 dana nakon isteka roka za prvog kupca. Ukoliko ni drugi ponuđač ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača-kupca, smatra se dijelom avansne uplate.

12.Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene vratiće se obezbjeđenje odmah ili najkasnije 3 dana nakon nadmetanja.

13.Ukoliko se na prvoj licitaciji ne pojavi ni jedan ponuđač, ista će se ponoviti najkasnije 30 dana nakon prve licitacije na istom mjestu i u isto vrijeme i sa objavom u službenim glasilima.

 1. Ovaj oglas biće objavljen i na oglasnoj tabli suda, na oglasnoj tabli dužnika, dnevnom listu ‘’Glas Srpske’’ i WEB stranicama: www.bl.komorars.ba , www.komorars.ba, www.komorabih.ba

 

Stečajni upravnik

“VELIĆ design EXCLUSIVE” D.O.O. BANJA LUKA – u stečaju

By | Tenderi | No Comments

Mladena Stojanovića 33

Banja Luka

 

Broj:  57 0 St 117292 17 St

Datum,  11.09.2017.godine

 

Na osnovu člana 155. stav 1. Zakona o stečaju (,,Službeni glasnik Republike Srpske’’, broj 16/16) i Odluke Skupštine povjerilaca donesene na ročištu u stečajnom postupku nad ,,VELIĆ design EXCLUSIVE’’ d.o.o. Banja Luka – u stečaju, dana 05.09.2017. godine, stečajni upravnik dana 11.09.2017.godine donosi:

 

Z  A K  L  J  U  Č  A K

objavljuje se

PRVA  JAVNA LICITACIJA

za prodaju pokretnih stvari – zaliha robe (zalihe -ribomaterijal, zalihe – akvaristika, zalihe-oprema za kućne ljubimce)

 

1.Prodaju se u cijelosti pokretnih stvari – zaliha robe (zalihe – ribomaterijal, zalihe – akvaristika, zalihe-oprema za kućne

ljubimce) ,,VELIĆ design EXCLUSIVE’’ d.o.o. Banja Luka – u stečaju,  Ul. Mladena Stojanovića 33. Na imovini nema upisanih tereta.

2.Pokretne stvari se nalaze na lokaciji Banja Luka, Ul. Mladena Stojanovića 33.

Uvid u stanje predmetne opreme, količine, a koja je poimenično navedena u nalazu vještaka  mašinske struke Alekse Nježića, sa svim opisima i tehničkim karakteristikama, zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 10,00 do 13,00 časova na adresi Banja Luka, Ul. Mladena Stojanovića 33. Prethodno se najaviti pozivom na broj telefona 065/510-692.

 1. Pokretne stvari se prodaju u viđenom stanju po principu „viđeno-kupljeno”, bez garancije stečajnog upravnika i u postojećem pravnom statusu i naknadne reklamacije se neće razmatrati, a na kupca se prenose obim i prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje.

4.Početna prodajna cijena imovine je ujedno i procijenjena vrijednost i iznosi 50.195,90 KM. Imovina se na prvoj licitaciji ne može prodati ispod procijenjene vrijednosti koja iznosi 50.195,90 KM. Prednost pri kupovini ima kupac koji je zainteresovan za svu imovinu.

Prodaja pokretne imovine prema priloženim specifikacijama sadržanim u Elaboratu stalnog sudskog vještaka mašinske struke Alekse Nježića, dipl. ing, moguća je pojedinačno i to prodaja: zaliha –ribomaterijal čija procijenjena vrijednost iznosi 40,168.10 KM,  zaliha –akvaristika čija procijenjena vrijednost iznosi 6,626.80 KM i zaliha – oprema za kućne ljubimce čija procijenjena vrijednost iznosi 3,401.00 KM.

 1. Depozit za ponuđače koji su zainteresovani za učešće na licitaciji radi kupovine pokretne imovine je 10% procijenjene vrijednosti imovine koja se nudi na ovoj licitaciji. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozite u skladu sa naznakom i naprijed navedenim iznosom, i to najkasnije do 24 sata prije zakazane licitacije na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 5520021745893847 kod Addiko Bank a.d. Banja Luka, i o izvršenoj uplati predoče dokaz. Nakon provjere uplate depozita licitiranju mogu pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu izvršili u roku. Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja pokazati stečajnom upravniku ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako fizičko lice zastupa punomoćnik, isti je obavezan predati stečajnom upravniku valjanu punomoć za zastupanje i dokaz o uplati depozita.

Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid Rješenje o upisu u sudski registar-original ili izvod iz registracije, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavlja punomoćnik, isti je obavezan da stečajnom upravniku preda na uvid valjanu punomoć i dokaz o uplati depozita.

 1. Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.
 2. Sve direktne i indirektne troškove vezane za imovinu koja je predmet ove licitacije, pripadajuće takse i poreze u vezi sa pokretnim stvarima snosi kupac, a prodavac nakon prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane stvari nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza i taksi prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu. Porezi i troškovi koji proističu iz ugovora o kupoprodaji, dodaju se na postignutu cijenu, i u cijelosti ih snosi proglašeni kupac. Troškove demontaže i transporta opreme, koja je predmet prodaje, snosi proglašeni kupac.
 3. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da je oprema prodana najpovoljnijem ponuđaču.

Ponude koje ne sadrže jasno određeni iznos ili se pozivaju na neku drugu ponudu ili na uslove koji nisu u oglasu, kao i uslovne ponude su nevažeće i neće ući u razmatranje.

Javna prodaja održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

 

Pravila prodaje za učesnike licitacije biće objavljena neposredno prije održavanja licitacije.

 1. Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije,dana 29.09.2017.god. (petak) sa početkom u 14,00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva bb,  u sali za licitacije/prizemlje.

10.Kupac čija cijena bude prihvaćena dužan je u roku od 7 dana zaključiti ugovor o kupoprodaji, a u roku od  15 dana nakon licitacije uplatiti na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 5520021745893847 kod Addiko Bank a.d. Banja Luka izlicitirani iznos. Kupcu koji putem licitacije kupi ponuđenu cjelokupnu imovinu i izvrši uplatu kupoprodajne cijene stečajni dužnik predaje u posjed predmetnu  imovinu u roku od 8 dana od dana izvršene uplate. Ukoliko kupac u predviđenom roku ne pristupi preuzimanju kupljene imovine prodavac mu nije dužan vratiti izlicitiranu cijenu.

11.Ukoliko kupac sa najpovoljnijom ponudom u roku ne uplati cijenu, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i odrediti da je drugi kupac po redu stvarni kupac, i koji je dužan da uplati licitirani iznos u roku od 5 dana nakon isteka roka za prvog kupca. Ukoliko ni drugi ponuđač ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača-kupca, smatra se dijelom avansne uplate.

12.Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene vratiće se obezbjeđenje odmah ili najkasnije 3 dana nakon nadmetanja.

13.Ukoliko se na prvoj licitaciji ne pojavi ni jedan ponuđač, ista će se ponoviti najkasnije 30 dana nakon prve licitacije na istom mjestu i u isto vrijeme i sa objavom u službenim glasilima.

 1. Ovaj oglas biće objavljen i na oglasnoj tabli suda, na oglasnoj tabli dužnika, dnevnom listu ‘’Glas Srpske’’ i WEB stranicama: www.bl.komorars.ba , www.komorars.ba, www.komorabih.ba

 

Stečajni upravnik

JU GERENTOLOŠKI CENTAR „SLATEKS“, SLATINA – u stečaju

By | Tenderi | No Comments

Dana: 14.09.2017.god.
Na osnovu člana 157. i 161. Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske, (Sl. Gl. RS br. 16/16 ), člana 82, 85, 86, 87, 89, 130 i 131 Zakona o izvršnom postupku (Sl.Gl. RS br. 59/03, 85/03 64/05), Odluke Skupštine povjerilaca donesene na izvještajnom ročištu 23.05.2017.god.i odluke odbora povjerilaca od 12.09.2017.god. stečajni upravnik dana 14.09.2017.god. donosi:
Z A K L J U Č A K
Objavljuje se
TREĆE JAVNO NADMETANJE (LICITACIJA)
za prodaju imovne stačajnog dužnika
Prodaju se nepokretnosti sa pripadajućom opremom, koje se nalaze na lokaciji Slatina bb, Laktaši, a prema priloženim specifikacijama sadržanim u elaboratima stalnih sudskih vještaka. Imovina se prodaje u viđenom satnju i u postojećem pravnom statusu i naknadne reklamacije se neće razmatrati i na kupca se prenose obim i prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje. Imovina se prodaje kao cjelina u paketu.

IMOVINA STEČAJNOG DUŽNIKA KOJA SE PRODAJE:
I Nepokretnosti:
1. Objekti, sa infrastrukturom po opisu načina gradnje,stanja,funkcionalnosti i dr.prema elaboratu sudskog vještaka Dragana Dragosavljevića koje čine sledeći objekti:
„A“=Sut+P+2 804,00 m2 korisne površine
„B“=Sut+P+1+Pk 944,00 m2 „
„C“=Sut2+Sut1+P+Pk 1900,00 m2 „
„D“=Sut+P+Pk 476,00 m2 „
Upravna zgrade=P+1 412,00 m2 „
Suvenirnica 14,00 m2 „
UKUPNO 4.550,00 m2
Procijenjene vrijednosti___________________________________6.418.913,00 KM

2. Građevinsko zemljište sa infrastrukturomu površini 5.498 m2
Upisano u list nepokretnosti PL. broj 1537 k.o. Slatina, k.č. br. 244/1, k.č.br.240/1, k.č.br. 240/2. što odgovara z.k.ulošku br. 957 k.o. Slatina Gornja, k.č.br. 217/1 i k.č. br. 217/70.
Procijenjene vrijednosti__________________________________607.505,00KM

II Pokretna imovina:Kojučine: gerontološka oprema, hotelska oprema, ugostiteljska oprema, administrativna oprema, vozila, alat, inventar i ostala oprema
Procijenjene vrijednosti__________________________________685.759,00KM
Umjetničke slike procijenjene vrijednosti_____________________53.820,00 KM

UKUPNO PROCIJENJENA VRIJEDNOST IMOVINE I i II IZNOSI___7.765.997,00KM

Napomena: Objekti gerontološkog i hotelskog smještaja su u izuzetno dobrom stanju, renovirani, oprema djelimično korištena ili nova. Sa djelatnošću se može početi odmah i bez ulaganja.

– Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije dana 17.10.2017.god. sa početkom u 1500 sati u zgradi Okružnog Privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva 108 – velika sala u prizemlju.
Uslovi prodaje:
– Na trećoj licitaciji, shodno odluci odbora povjerilaca, imovina se ne može prodati ispod 1/3 procijenjene vrijednosti
– Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozite u iznosu50.000,00 KM, na žiro račun stečajnogdužnika broj:5551000029801375otvoren kod “NovaBanka“ a.d., i o izvršenoj uplati predoče dokaz,a što će nakon provjere uplate depozita licitiranju moći pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu izvršili u roku, (prikaz depozita na izvodu)
– Fizička i pravna lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku ili zakonskom zastupniku.
– Predmetne nepokretnosti i pokretna imovina, opisane u nalazima vještaka građevinske i mašinske struke,zainteresovana lica mogu pogledati i izvršiti uvid svakog radnog dana u vremenu od 1000 do 12,00 časova na lokaciji u Slatini, uz predhodnu najavu na kontakt
telefone 063/790-272 i 065/370-620 -Javno nadmetanje održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač. -Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku 30 dana, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspjelom i novim zaključkom odrediti da je imovina prodata drugom po redu ponuđaču koji treba u roku 30 dana od dana prijema tog zaključka da uplati prodajnu cijenu. Ukoliko ni drugi ponuđač ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača. -Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze u vezi nekretnine snosi kupac.
-Depoziti koji nisu izlicitirani vraćaju se učesniku licitacije.
– Dodatna pravila prodaje biće učesnicima podijeljena neposredno prije održavanjalicitacije.
– Ovaj oglas je objavljen na oglasnoj tabli stečajnog dužnika, dnevnom listu „GLAS SRPSKE“a.d. , oglasnoj tabli suda, WEB stranici privredne komore RS.
Stečajni upravnik, Vlajko Gurešić

„PARMA TREND“ d.o.o. u stečaju LAKTAŠI

By | Tenderi | No Comments

„PARMA TREND“ d.o.o. u stečaju  LAKTAŠI                    STEČAJ broj: 57 0St 110174 14 St

 

Na osnovu članova 55,105, 106, 107 i 108 Zakona o stečajnom postupku (Sl. glasnik RS 26/10) i članova 82,89,130 i 131 Zakona o izvršnom postupku(Sl. glasnik RS broj 59/03, 85/03, 64/05), a u skladu sa Odlukom Skupštine povjerilaca od 05.04.2017. godine i odlukom Odbora povjerilaca od 30.08.2017. godine, stečajni upravnik objavljuje

DRUGA JAVNA LICITACIJA

IPREDMET PRODAJE:

 1. – Hotel Laktaši – Nekretnina površine 765m2se nalazi u ulici Karađorđeva 37 Laktaši,izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 269/3 upisanom u ZK 140 KO Laktaši ukupnepovršine 1.302m2 sa vlasništvom 1/1 udjela.Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom iznosi KM 4.686.236,55 i predstavlja cijenu ispod koje se ne može prodati.
 2. – Autoservis i Tehnički pregled vozilaLaktaši – Nekretnina površine 679m2 se nalazi u ulici Karađorđevoj bb Laktaši izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 486/6 upisanom u ZK 1039KO Laktaši, ukupne površine 1.965m2, sa vlasništvom 1/1 udjela.Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom iznosi KM1.549.828,62i predstavlja cijenu ispod koje se ne može prodati.
 3. – Benzinska pumpaAleksandrovac – Nekretnina površine 171m2, sa nadstrešnicom i sanitarnim čvorom čiji su vanjski gabariti 288m2, se nalazi u Aleksandrovcu – Kobatovcima, opština Laktaši izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 388/9 upisanom u ZK 486, KO SP Kobatovci, ukupne površine 2.950m2, sa vlasništvom 1/1 udjela.Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM738.001,08i predstavalja cijenu ispod koje se ne može prodati.
 4. – Benzinska pumpa Mašići – Nekretnina površine32m2,sa nadstrešnicom – vanjski gabariti su 88m2, se nalazi u naselju Mašići, opština Gradiška, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 626/13 i KČ 630 upisanom u ZK 14 N/P Nova Topola ukupne površine 2.115m2, sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM284.603,22i predstavalja početnu cijenu ispod koje se ne može prodati.
 5. – Benzinska pumpa Rovine– Nekretnina površine 238m2 sa nadstrešnicom – vanjski gabariti 400m2, se nalazi u Rovinama, opština Gradiška, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 442/2 upisanom u ZK 3, KO N/R Rovine, ukupne površine 1732m2 sa vlasništvom 1/1 udjela.Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM778.091,40i predstavalja cijenu ispod koje se ne može prodati.
 6. – Benzinska pumpa Brezik – Laminci– Nekretnina površine 392,73m2 i nadstrešnica površine 236,80 m2se nalazi na ulazu u Dubrave, opština Gradiška, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 978/5 upisane u ZK 4, KO N/P Laminci – Brezici,ukupne površine 1.907m2, sa vlasništvom 1/1 udjela.Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM1.126.396,71 i predstavalja početnu cijenu ispod koje se ne može prodati.
 7. – Benzinska pumpa Bistrica – Nekretnina površine 43m2, pomoćnog objekta površine 100m2 i nadstrešnice 120m2 se nalazi u naselju Bistrica, opština Gradiška, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 468/1, upisana u ZK 2, KO N/P Bistrica, ukupne površine 1.435m2sa vlasništvom 1/1 udjela.Početna prodajna cijena  kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM405.944,01i predstavalja cijenu ispod koje se ne može prodati.
 8. – Benzinska pumpa Lužani– Nekretnina površine 127m2 , sa nadstrešnicom površine 330m2 , hale u izgradnji površine 624m2 i poslovnog objekta u izgradnji površine 1.660m2 se nalazi u Lužanima Bosanskim, opština Derventa,izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 1120/2, 1121/2 upisanom u ZK 1, KO Lužani Bosanski, ukupne površine  985m2  i KČ 1083/2, 1120/3, 1120/4, 1121/3 upisanom u ZK 2, KO Lužani Bosanski, ukupne površine 9.017m2,sa vlasništvom 1/1 udjela.Početna prodajna cijena  kompletnog objekta sa zemljištem i opremom je KM1.446.894,18 i predstavalja cijenu ispod koje se ne može prodati.
 9. – Benzinska pumpa Kneževo – Nekretnina površine 76m2, sa autopraonom površine 9m2 , i nadstrešnicom površine 131m2 se nalazi ulici Rajka Dukića bb Kneževo, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 140/3 upisanom u ZK 14, KO Kneževo 1, ukupne površine 1.941m2  sa vlasništvom 1/1 udjela. Početna prodajna cijena kompletnog objekta sa zemljištem i opremom od strane ovlaštenih vještaka je KM454.836,78i predstavalja cijenu ispod koje se ne može prodati.

IIPREGLED IMOVINE

 1. Početna prodajna cijena imovine iznosi 90% procjenjene vrijednosti.
 2. Ponuđena imovina prodaje se u zatečenom pravnom statusu i viđenom stanju u momentu prodaje i na kupce se prenosi obim prava kojima prodavac raspolaže i naknadne reklamacije se ne uvažavaju.
 3. Zbog veličine specifikacija opreme za svaku nekretninu pojedinačno ne vršimo objavu ali se spiskovi opreme mogu pogledati najavom na navedeni telefon.
 4. Imovina se može pogledati na navedenim adresama (uz uslov da se ne ometa rad), a zainteresovani kupcidodatne informacije mogu dobitiradnim danom od 10-12 sati na telefon 066/704-117.

 

IIIPRAVO UČEŠĆA

 1. Prodaja navedene imovine izvršiće se prikupljanjem zatvorenih i zapečaćenih pismenih ponuda.
 2. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja dostave zatvorenu pismenu ponudu za svaku nekretninu pojedinačno i dostave dokaz o uplaćenom depozitu na račun broj 562-099-81333280-80 (NLB banka ad Banja Luka) najkasnije do 04.10.2017.godine.
 3. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju pravna i fizička lica koja su izvršila uplatu sredstava za obezbeđenje i to:

-za  imovinu označenu sa brojem: 1,2,3,5,6, i 8 obezbeđenje iznosi KM 50.000,00 za svaku stavku pojedinačno;

– za imovinu označenu brojem4 obezbeđenje iznosi KM 28.460,32;

– za imovinu označenu brojem 7 obezbeđenje iznosi KM 40.594,40;

– za imovinu označenu brojem 9 obezbeđenje iznosi KM 45.483,68.

 

IV   DOSTAVLJANJE PONUDA I ODRŽAVANJE LICITACIJE

 1. Pismene ponude u zatvorenim i zapečaćenim kovertama sa kompletnom dokumentacijom se moraju predati isključivo putem pošte na adresu stečajnog dužnika „PARMA TREND“ doo u stečaju, ulica Vase Pelagića 10 (Lokal 6), 78000 Banja Luka sa naznakom PONUDA za (broj nekretnine) – NE OTVARAJ.Ponude moraju biti predate na poštu kao preporučena pošiljka najkasnije 04.10.2017.godine i neblagovremene ponude se neće razmatrati.
 2. Ukoliko za neku nekretninu ne bude pismenih ponuda, odnosno uplata depozita, licitacija za tu nekretninu se neće održati.
 3. Otvaranje prispjelih ponuda obaviće se na licitaciji zakazanoj dana 09.10.2017. godine. (ponedeljak) u 14 sati u sali (prizemlje) Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Gundulićeva 108.
 4. Otvaranje ponuda je javno i otvaranju mogu prisustvovati svi ponuđači, lično ili putem punomoćnika.
 5. Sama licitacija putem zatvorenih i zapečaćenih ponuda održaće se i kada učestvuje samo jedan ponuđač.

 

VSADRŽAJ PONUDE

 1. Ponuda treba da sadži:

– podaci o pravnom licu (izvod iz sudskogregistara u originalu ili ovjerenu fotokopiju ne

stariji od 6 mjeseci,broj transakcionog računa,JIB broj, broj telefona pravnog lica, ime

ovlaštenog lica u postupku licitacije, kopija identifikacionog dokumenta,broj telefona i

adresa);

– podaci o fizičkom licu (ime i prezime , JMBG, adresa, broj telefona i kopija

identifikacionog dokumenta);

– broj i nazivnekretnine na koju se ponuda podnosi;

– iznos ponude izražen u KM.

 1. Ponude moraju biti potpisane od strane podnosioca i ovjerene pečatom ako je podnosilac pravno lice.

 

VIPOSTUPAK LICITACIJE

 1. Prije otvaranja zatvorenih ponuda komisija će saopštiti pravila licitacije.
 2. Ponuđači su dužni prije početka licitacije dokazati svoj identitet ličnom kartom ili

pasošem i ovjerenom punomoći za zastupanje ukoliko se radi o zastupniku.

 1. Ako se za istunekretninu prijavi dva ili više ponuđača sa istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijema ponude.
 2. Nakon zaključenja licitacije utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da su nekretnine prodate najpovoljnijem ponuđaču. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog kupca smatra se dijelom avansne uplate.
 3. Ponuđačima izuzev prva tri sa rang liste izvršiće se povrat depozita najkasnije u roku od 3(tri) radna dana od javnog nadmetanja.
 4. Sa ponuđačem (kupcem) koji je ponudio najveću pojedinačnu cijenu i izvršio uplatu ukupne kupoprodajne cijeneu roku od 30 dana od dana javnog nadmetanja zaključiće se ugovor u roku od 8 dana od dana uplate sredstava.
 5. Ukoliko izabrani kupac ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene u navedenom roku smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita, a stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je nekretnina prodana drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 30 dana od dana prijama tog zaključka da uplati prodajnu cijenu. Ako ni drugi ponuđač ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.
 6. Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze, kao i pripadajući PDV u vezi sa navedenom imovinom snosi kupac.
 7. Kupac nekretnina preuzima obavezu arhivske građe stečajnog dužnika u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi.
 8. Ovaj oglas – zaključak je objavljen na oglasnoj tabli suda, dnevnom listu EuroBlic i veb stranicama komorars.ba, www.komorabih.ba

 

 

Banja Luka, 04.09.2017.godine                                                                                                    Stečajni upravnik

 

JU GERENTOLOŠKI CENTAR „SLATEKS“ SLATINA – u stečaju

By | Tenderi | No Comments

JU GERENTOLOŠKI CENTAR „SLATEKS“               57 0 St 118392 17 St

SLATINA – u stečaju, 78253 Slatina

 

Dana: 03.08.2017.god.

Na osnovu člana 157. i 161.  Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske, (Sl. Gl. RS  br. 16/16 ), člana 82, 85, 86, 87, 89, 130 i 131 Zakona o izvršnom postupku (Sl.Gl. RS br. 59/03, 85/03 64/05), Odluke Skupštine povjerilaca donesene na izvještajnom ročištu 23.05.2017.god. stečajni upravnik, dana 03.08.2017.god. donosi:

Z  A K  L  J  U  Č  A K
Objavljuje se
DRUGO JAVNO NADMETANJE (LICITACIJA)
za prodaju imovne stačajnog dužnika

Prodaju se nepokretnosti sa pripadajućom opremom, koje se nalaze na lokaciji Slatina bb, Laktaši, a prema priloženim specifikacijama sadržanim u elaboratima stalnih sudskih vještaka. Imovina se prodaje u viđenom satnju i u postojećem pravnom statusu i naknadne reklamacije se neće razmatrati i na kupca se prenose obim i prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje. Imovina se prodaje kao cjelina u paketu.

IMOVINA STEČAJNOG DUŽNIKA KOJA SE PRODAJE:

I  Nepokretnosti:

 1. Objekti, sa infrastrukturom  po opisu načina gradnje,stanja,funkcionalnosti i dr.prema elaboratu sudskog vještaka Dragana Dragosavljevića koje čine sledeći objekti:

„A“=Sut+P+2                            804,00 m2        korisne površine

„B“=Sut+P+1+Pk                      944,00 m2     „

„C“=Sut2+Sut1+P+Pk           1900,00 m2                 „

„D“=Sut+P+Pk                          476,00 m2                 „

Upravna zgrade=P+1                 412,00 m2                     

Suvenirnica                                  14,00 m2                     

UKUPNO                               4.550,00 m2

Procijenjene vrijednosti___________________________________6.418.913,00 KM

 1. Građevinsko zemljište sa infrastrukturomu površini 5.498 m2

Upisano u list nepokretnosti PL. broj 1537 k.o. Slatina, k.č. br. 244/1, k.č.br.240/1, k.č.br. 240/2. što odgovara z.k.ulošku br. 957 k.o. Slatina Gornja, k.č.br. 217/1 i k.č. br. 217/70.

Procijenjene vrijednosti__________________________________607.505,00KM

II Pokretna imovina:Kojučine: gerontološka oprema, hotelska oprema, ugostiteljska oprema, administrativna oprema, vozila, alat, inventar i ostala oprema

Procijenjene vrijednosti__________________________________685.759,00KM

Umjetničke slike procijenjene vrijednosti_____________________53.820,00 KM

UKUPNO PROCIJENJENA VRIJEDNOST IMOVINE I i II IZNOSI___7.765.997,00KM

Napomena: Objekti gerontološkog i hotelskog smještaja su u izuzetno dobrom stanju, renovirani, oprema djelimično korištena ili nova. Sa djelatnošću se može početi odmah i bez ulaganja.

– Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije dana 12.09.2017.god.  sa početkom u 1300 sati u zgradi  Okružnog Privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva 108 – velika sala u prizemlju.

Uslovi prodaje:

– Na drugoj licitaciji imovina se ne može prodati ispod 1/3 procijenjene vrijednosti

– Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozite u iznosu50.000,00 KM,  na žiro račun stečajnogdužnika broj:5551000029801375otvoren kod “NovaBanka“ a.d., i o izvršenoj uplati predoče dokaz,a što će nakon provjere uplate depozita licitiranju moći pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu izvršili u roku, (prikaz depozita na izvodu)
–   Fizička i pravna lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku ili zakonskom zastupniku.

– Predmetne nepokretnosti i pokretna imovina, opisane u nalazima vještaka građevinske i mašinske struke,zainteresovana lica mogu pogledati i izvršiti uvid svakog radnog dana u vremenu od 1000 do 12,00 časova na lokaciji  u Slatini, uz predhodnu najavu na kontakt

telefone 063/790-272 i 065/370-620                                                                                         

-Javno nadmetanje održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

-Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku 30 dana, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspjelom i novim zaključkom odrediti da je imovina prodata drugom po redu ponuđaču koji treba u roku 30 dana od dana prijema tog zaključka da uplati prodajnu cijenu. Ukoliko ni drugi ponuđač ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.

-Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze u vezi nekretnine snosi kupac.

-Depoziti koji nisu izlicitirani vraćaju se učesniku licitacije.
– Dodatna pravila prodaje biće učesnicima  podijeljena neposredno prije održavanjalicitacije.

– Ovaj oglas  je objavljen na oglasnoj tabli stečajnog dužnika, dnevnom listu „GLAS SRPSKE“a.d. , oglasnoj tabli suda, WEB stranici Privredne komore RS.

Stečajni upravnik, Vlajko Gurešić

Energetika d.o.o. „u stečaju“

By | Tenderi | No Comments

Energetika d.o.o. „u stečaju“

Veljka Mlađenovića bb

Banja Luka

Broj:  53/17                                                                 

Datum: 28.06.2017.god.

Na osnovu člana 55, 105, 106, 107  i 108.  Zakona o stečajnom postupku-prečišćen tekst („Sl. gl. RS“ br. 26/10),  člana 82, 89, 130 i 131 Zakona o izvršnom postupku („Sl. gl. RS“ br. 59/03, 85/03,  64/05 i 67/13), Odluka Skupštine povjerilaca stečajnog dužnika održanih dana 16.12.2016.god. i dana  22.02.2016,god. i Odluke Odbora povjerilaca stečajnog dužnika, donijete na  tridesetoj šestoj sjednici održanoj dana, 27.06.2017.god., stečajni upravnik  dana  28.06.2017.g., donosi

                                                                ZAKLJUČAK

                                              O OBJAVLJIVANJU LICITACIJE

 

 1.    (zajedničke odredbe)

Predmet prodaje- nekretnine sa pripadajućom opremom  (u paketu)

Prodaju se osnovna sredstva – nekretnine, koje se nalaze u Banjaluci u ul. Veljka Mlađenovića bb, a sve sa pripadajućom opremom, prema priloženoj specifikaciji (u skladu sa nalazima vještaka Kovačević Momčila, vještaka građevinske struke,  Kremenović Zdravka, vještaka mašinske struke  i vještačenja preduzeća Energo-Test d.o.o. Banja Luka, zastupano po direktoru Kovačević Bošku, vještaku elektroenergetske struke- svi nalazi iz 2008.g. i dopunama nalaza istih vještaka iz  2016.god.). Navedena imovina se nalazi u krugu preduzeća Energetika d.o.o. u stečaju, koji je dio kruga bivšeg ,,Incel-a“ u ul. Veljka Mlađenovića bb, naselje Vrbanja, Banja Luka,  između rijeke Vrbanje i magistralnog puta M-4 Banjaluka – Čelinac. Objekti u vlasništvu Energetika d.o.o. izgrađeni su na zemljištu koje je označeno sa k.č. broj 1085/6 (novi premjer) i upisano u List nepokretnosti broj  1299/0 k.o. Vrbanja 2.

Planirana granična linija parcele, nakon izvršenog  premjera zemljišta, te urađenog obilježavanja planirane granične linije parcele, određena je Regulacionim planom privrednog kompleksa Medeno polje Banjaluka, usvojenim na Skupštini Grada Banjaluka održanog 19.04.2005 godine, provedena u katastarskom operatu i ucrtana na Kopiji katastarskog plana od 17.09.2008.g., zatim Situacionim planom Energetika, k.o. Vrbanja, urađenim septembra 2009.god. od strane ,,GeoAstor“ d.o.o. Banja Luka i Urbanističko tehničkim uslovima za utvrđivanje životnog prostora oko objekata u vlasništvu preduzeća ,,Energetika“ d.o.o. ,,u stečaju“  Banja Luka i ,,Incel“ a.d. Banja Luka, u privrednom kompleksu Medeno polje, na parceli k.č. br. 1085/6 k.o. Vrbanja 2 u Banja Luci, urađenim 29.09.2009.god. od strane  PLANING BL- projektovanje, inženjering, konsalting u građevinarstvu.

Provedeno javno izlaganje nekretnina i utvrđen nesporan suvlasnički dio stečajnog dužnika i provedeno u Listu nepokretnosti  br. 1299/0 od 07.08.2015.god. na parceli k.č. br. 1085/6 k.o. Vrbanja 2 u Banja Luci.

U konačnom izvršena je i parcelacija na dva jednaka dijela pripadajućeg zemljišta po stručnom mišljenju ,,Routing“ d.o.o. Bana Luka od marta 2016. god. i skice snimanja po ,,GeoAstor“ d.o.o. Banja Luka od od 08.04.2016.god.

Ukupna površina unutar planirane granične linije parcele koja pripada stečajnom dužniku je  43.371 m2, od čega  suvlasnički dio od  3/7 iznosi ukupno  18.587 m² i predstavlja predmet ove prodaje.

Stečajni upravnik imovinu prodaje u faktičkom i pravnom stanju u kakvom se ta imovina nalazi u momentu prodaje i na kupca prenosi obim prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje.

Ukupna procijenjena vrijednost cjelokupne imovine stečajnog dužnika – nekretnina sa pripadajućom opremom,  te korigovanim vrijednostima, naknadno dodate imovine,  iznosi    17.707.520 KM, a dio koji je predmet prodaje iznosi  14.927.020 KM, u skladu sa odlukama Skupštine povjerilaca stečajnog dužnika od 19. 09. 2008.g.,  25. 12. 2008 g.,   22.02.2016.god. i 16.12.2016.god., te Odlukom Odbora povjerilaca od 23.05.2016.god.

Imovinu stečajnog dužnika, namijenjenu ovoj prodaji,  prema specifikaciji čine:

,,ISTOČNI DIO“-( parcela ležeća istočno u odnosu na ukupnu imovinu sa kojom je ranije raspolagao stečajni dužnik)

 1. a) građevinski objekti
 2. Strojarnica (P+1)            2 166,00 m2                      
 3. Termokomanda (P+1)   275,00 m
 4. Kompresorska stanica (P+2)   70,00 m2
 5. Toplana (P+2) proširenje elektro   405,00 m2
 6. Toplana (P+2) elektro zgrada  350,00 m2
 7. Proširene strojarnice (P+1)      271,50 m2
 8. Bunkerski toranj (P+4)  207,00 m2
 9. Drobilišna zgrada za ugalj (P+4) 94,50 m2
 10. Garaže za traktore i buldožere 164 m2
 11. Drobilišna zgrada za ugalj (P+1) 166 m2
 12. Zgrada sumporne peći (P+1) 128 m2
 13. Zgrada visokonaponske opreme (P) 71,50 m2
 14. Zgrada sumporne peći (P+1) 225 m2
 15. Zgrada zračnih kompresora (P) 616 m2
 16. Zidana trafostanica (P+2) 84 m2
 17. Skladište sumpora (P) 1.248,50 m2
 18. Trafostanica 120 m2
 19. Silos za piljevinu 109,69 m2
 20. Stara sjekaona (P) 926,50 m2
 21. Ložiona proširenje (P) 101,50 m2
 22. Ložiona (P) 332,75 m2
 23. Armirano betonski okrugli dimnjak vis. 150 m,
 24. Kosi transportni most (dio od 1/4) duž. 36m
 25. Kosi drobilišni most od drobilišne zgrade do toplane, duž. 66m
 26. Građevinsko zemljište od ukupno 18.587 m2 (što u naravi čini cjelokupno zemljište i sve

objekte-zgrade, sadržane u podulošku br.  1. sa 1/1 prava svojine i podulošku br.  3. zgrada

 1. 4 (sa 5/6 prava  susvojine) upisane u List nepokretnosti br. 1299/3 od 06.04.2017.god.

na parceli k.č. br. 1085/6  k.o. Vrbanja 2 u Banja Luci.

Građevinski objekti (sa pripadajućim zemljištem za redovnu upotrebu objekata sa asfaltnim saobraćajnicama, željezničkim kolosjecima i zelenim pojasom uz zgrade).

 1. b) elektrooprema
 2. Naponski nivo 35 kV (dalekovod 35 kV, transformatori sa napojnim kablovima,

rasklopno postrojenje),

 1. Elektrooprema u Elektro zgradi I. i II.
 2. Generatori bez turbina, sa opremom u Turbo sali
 3. VN rasklopno postrojenje SFL-3
 4. Transformatori
 5. Prigušnice
 6. Trafo i selenski ispravljači
 7. Elektromotori (osim motora spojenih na radnu mašinu)
 8. Upuštači za pokretanje motora
 9. Visokonaponski i niskonaponski vodovi, kablovske i vazdušne (VN i NN)
 10. Visokonaponska i niskonaponska razvodna postrojenja do krajnjih razv. ormara
 11. Ormari i ploče automatike, signalizacije, zaštite i mjerenja
 12. Komandne ploče i pultovi
 13. Signalni komandni kablovi
 14. Ostala sitna oprema
 1. c) mašinska oprema
 2. Parni kotao, tip  KSK R-640
 3. Dizel hidraulična lokomotiva,tip DAL 600 H
 4. Kompresoor zračni, tip GA 250, snage 257 kW
 5. Turboagregati br. 3 i 4, snage max (2x 16 mgW)
 6. Parna turbina, snaga 1750 Kw
 7. Izmjenjivač toplote sa pripadajućom opremom
 8. Dio čeličnih konstrukcija (unutrašnja i vanjska stepeništa, platforme, konzole, noseće

konstrukcije rezervoara i spremnika itd…)

 1. Cjevovodi vode – pare i komprimiranog zraka
 2. ½ idealnog suvlasničkog dijela Vrelovoda prema „Toplani“ Grda Banja Luka,  NO 500

(odlazno – povratni)

 1. Transformatori (snage od 630 – 1000 kVA)
 2. Elektromotori

Napomena: Na navedenim objektima (prikazanim u građevinskom dijelu), postoji upis založnog prava,  na osnovu Rješenja Osnovnog suda B. Luka, br. Ip-389/05 od 16.05.2005.god.u iznosu od 797.611,27 €, u korist povjerioca ,,Montavar Metalna Nova d.o.o. Maribor upisani u

 1. 1299/3 k.o. Vrbanja 2, i to: -,,Istočni dio“ – četiri objekta, označeni  u podulošku br. 1., pod rednim br. 5, 6 i 14 i podulošku br. 3. pod rednim br. 4.

Vrelovod:  

Prodaje se Vrelovod – od ,,Energane“ ,,Incel-a“ do ,,Toplane“ Borik u dužini od 1054,70 m, i to od tačke T1-T2 do izmjenjivačke stanice u ,,,Energani“ ,,Incel-a“ Banja Luka, za koji je izdata dozvola za korištenje i upotrebna dozvola, po Rješenju Instituta za ispitivanje materijala Banja Luka, br. 481-I/04-360-22  od  3.5.1979.godine.

Na kupca se prenosi – prodaje ½  idealnog suvlasničkog dijela.

U cijenu je uračunata vrijednost nedostajućeg (isječenog) dijela vrelovoda u dužini od  270 m, s tim da se na budućeg kupca, pod ,,ISTOČNI DIO“- c) tač. 9.,  na tom dijelu vrelovoda, prenosi  pravo na vraćanje dijela vrelovoda u idealnom suvlasničkom dijelu koji mu pripada, a koja prava su utvrđena Ugovorom o regulisanju međusobnih odnosa,  br. OPU-278/11 od 10.05.2011.god.  i Aneksom Ugovora br. OPU-825/11od  29.11.2011.god., oba zaključeni po ,,Ekvator’’ d.o.o. Banja Luka i ,,Energetika’’ d.o.o. Banja Luka. Na kupca će biti prenešeno suvlasništvo na tom dijelu vrelovoda, bez dodatnog plaćanja.

Napomena uz vrelovod:

Od dana otvaranja stečajnog postupka pa do licitacije,  nije bilo prigovora na vlasništvo i na izdatu upotrebnu dozvolu za vrelovod, kao i na prava koja iz istog proističu (Rješenja Instituta za ispitivanje materijala Banja Luka, br. 481-I/04-360-22  od  3.5.1979.godine.)

 1.    Licitacija

-XXXIV (TRIDESETČETVRTA) LICITACIJA- (prikupljanjem zatvorenih ponuda)- u paketu

Predmet prodaje- nekretnine sa pripadajućom opremom (u paketu) – sadržane pod ,,ISTOČNI DIO“- (pod a), b) i c).

1.Prodaja imovine (u paketu) na tridesetčetvrtoj  licitaciji obaviće se putem prikupljanja pismenih ponuda, u zatvorenim kovertama, sa naznakom  ,,Ne otvaraj- ponuda za kupovinu”.

Pismene ponude sa dokazom o uplaćenom depozitu, dostavljaju se najkasnije do dana  25.08.2017.god.  (petak), na adresu stečajnog dužnika: Energetika d.o.o. ,,u stečaju“ ul. Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka ili ul. Pave Radana br. 23, Banja Luka, – poštom ili lično.

Ponude koje su neblagovremene, nejasne ili nekompletne, neće biti predmet razmatranja.

 1. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja dostave ponudu na iznos:

Prva prodajna cijena:

 ,,ISTOČNI DIO“- (pod a), b) i c) – iznos od  4.478.106,00 KM  ili veći iznos i dokaz o uplaćenom depozitu.

Prva prodajna cijena imovine – na tridesetčetvrtoj licitaciji predstavlja  30% od njene  procijenjene vrijednosti.

Ukoliko ne bude ponuda za tridesetčetvrtu  licitaciju po prvoj ponuđenoj cijeni, daje se niža početna prodajna cijena i to,

Druga prodajna cijena:

,,ISTOČNI DIO“- (pod a), b) i c) – od  3.731.755,00  KM  ili veći iznos i dokaz o uplaćenom depozitu, i ispod te cijene imovina se ne može prodati na ovoj licitaciji.

Druga prodajna cijena imovine – na tridesetčetvrtoj licitaciji predstavlja  25% od njene  procijenjene vrijedosti.

 1. Ponude se otvaraju na licitaciji zakazanoj za dan 29.08.2017.god. (utorak), u zgradi Okružnog  privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva 108,  u Velikoj sali, sa početkom u 14,30 časova.

Svi ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda lično ili preko punomoćnika.

Za najpovoljnijeg ponuđača, biće izabran ponuđač koji ponudi najveći iznos.

Ukoliko budu dostavljene dvije i više ponuda sa istim ponuđenim iznosom, izbor najpovoljnije ponude izvršiće se putem javnog nadmetanja – licitacije koja će biti održana odmah, sa početnom cijenom koja je data u zatvorenoj ponudi.

III.

(zajedničke odredbe)

 1. Uplatu depozita za svaku datu ponudu, izvršiti u iznosu od po 50.000,00 KM na žiro-račun stečajnog dužnika br. 555 – 007- 01012187- 87 kod Nove banke a.d. filijala Banjaluka, i o izvršenoj uplati predočiti dokaz, a što će nakon provjere uplate depozita, licitiranju moći pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu  izvršili u roku.
 2. Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja, pokazati stečajnom upravniku, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako fizičko lice zastupa punomoćnik, isti je obavezan predati stečajnom upravniku valjanu punomoć za zastupanje i dokaz o uplati depozita.

Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku (direktoru) ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik, isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid rješenje o upisu u sudski registar, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavlja punomoćnik, isti je obavezan da stečajnom upravniku preda na uvid valjanu punomoć i dokaz o uplati depozita.

Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.

 1. Predmetne nekretnine i oprema, kao i raspoloživa dokumentacija se mogu pregledati svakog radnog dana, u vremenu od 8,00 do 14,00 časova na matičnoj lokaciji preduzeća koja se nalazi u krugu bivšeg „Incel“-a, Medeno polje bb, Banja Luka, pri čemu je za ulazak u objekte potrebna prethodna najava na telefon 051 450 241.
 2. Javno nadmetanje održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.
 3. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da su nekretnine i oprema prodati najpovoljnijem ponuđaču.
 4. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene vratiće se obezbjeđenje odmah, a najkasnije u roku od 3 dana nakon javnog nadmetanja. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita.

Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača – kupca  smatra se dijelom avansne uplate.

 1. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od 30 dana, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je nekretnina sa opremom, prodana drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 15 dana od dana prijema tog zaključka da deponuje prodajnu cijenu.

Ukoliko ni drugi ponuđač ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.

 1. Kupac je dužan u roku od 30 (trideset) dana od dana prodaje uplatiti cjelokupan iznos vrijednosti nekretnine i opreme, na račun stečajnog dužnika br. 555-007- 01012187- 87 kod Nove banke a.d., filijala Banjaluka.
 2. Kupac nekretnina i opreme je obavezan preuzeti i čuvati arhivsku građu stečajnog dužnika u skladu sa odredbama Zakona o stečajnom postupku i Zakona o arhivskoj građi Republike Srpske.
 3. Kupcu koji putem licitacije kupi ponuđene nekretnine i opremu, izvrši uplatu kupoprodajne cijene i zaključi ugovor o kupoprodaji, stečajni dužnik predaje u posjed predmetne nekretnine i opremu u roku od 30 dana, od dana izvršene uplate i zaključenog ugovora o kupoprodaji.
 4. Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze u vezi sa nepokretnim i pokretnim stvarima snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane stvari nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.
 5. Pravila prodaje biće učesnicima licitacije podijeljena neposredno prilikom održavanja licitacije.
 6. Ovaj oglas-zaključak je objavljen na oglasnoj tabli stečajnog dužnika, oglasnoj tabli suda, dnevnom listu ,,Večenje novosti” Banja Luka – izdanje za Republiku Srpsku, i

web. stranicama:

www. komorabl.inecco.net.

www. komorars.ba i

www. komorabih.ba

 

 

Stečajni upravnik

_______________________________

Bulatović – Kremenović Zora, dipl. prav.

 

JU Gerentološki centar „Slateks“ Slatina – u stečaju

By | Tenderi | No Comments

Prodaju se nepokretnosti sa pripadajućom opremom, koje se nalaze na lokaciji Slatina bb, Laktaši, a prema priloženim specifikacijama sadržanim u elaboratima stalnih sudskih vještaka. Imovina se prodaje u viđenom satnju i u postojećem pravnom statusu i naknadne reklamacije se neće razmatrati i na kupca se prenose obim i prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje.

Read More

„PARMA TREND“ d.o.o. u stečaju, LAKTAŠI

By | Tenderi | No Comments

„PARMA TREND“ d.o.o. u stečaju  LAKTAŠI                    STEČAJbroj: 57 0St 110174 14 St

 

Na osnovu članova 55,105, 106, 107 i 108 Zakona o stečajnom postupku (Sl. glasnik RS 26/10) i članova 82,89,130 i 131 Zakona o izvršnom postupku(Sl. glasnik RS broj 59/03, 85/03, 64/05), a u skladu sa Odlukom Skupštine povjerilaca od 05.04.2017. godine i odlukom Odbora povjerilaca od 19.05.2017. godine, stečajni upravnik donosi

PRVA JAVNA LICITACIJA

IPREDMET PRODAJE:

 1. – Hotel Laktaši – Nekretnina površine 765m2se nalazi u ulici Karađorđeva 37 Laktaši,izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 269/3 upisanom u ZK 140 KO Laktaši ukupnepovršine 1.302m2 sa vlasništvom 1/1 udjela.Procjenjena vrijednost kompletnog objekta sa zemljištem i opremom iznosi KM 5.206.929,50 što predstavlja početnu cijenu ispod koje se ne može prodati.
 2. – Autoservis i Tehnički pregled vozilaLaktaši – Nekretnina površine 679m2 se nalazi u ulici Karađorđevoj bb Laktaši izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 486/6 upisanom u ZK 1039KO Laktaši, ukupne površine 1.965m2, sa vlasništvom 1/1 udjela.Procjenjena vrijednost kompletnog objekta sa zemljištem i opremom od strane ovlaštenih vještaka iznosi KM 1.722.031,80 što predstavlja početnu cijenu ispod koje se ne može prodati.
 3. – Benzinska pumpaAleksandrovac – Nekretnina površine 171m2, sa nadstrešnicom i sanitarnim čvorom čiji su vanjski gabariti 288m2, se nalazi u Aleksandrovcu – Kobatovcima, opština Laktaši izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 388/9 upisanom u ZK 486, KO SP Kobatovci, ukupne površine 2.950m2, sa vlasništvom 1/1 udjela.Procjenjena vrijednost kompletnog objekta sa zemljištem i opremom od strane ovlaštenih vještaka je KM 820.001,20 što predstavalja početnu cijenu ispod koje se ne može prodati.
 4. – Benzinska pumpa Mašići – Nekretnina površine32m2,sa nadstrešnicom – vanjski gabariti su 88m2, se nalazi u naselju Mašići, opština Gradiška, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 626/13 i KČ 630 upisanom u ZK 14 N/P Nova Topola ukupne površine 2.115m2, sa vlasništvom 1/1 udjela. Procjenjena vrijednost kompletnog objekta sa zemljištem i opremom od strane ovlaštenih vještaka je KM 316.225,80 što predstavalja početnu cijenu ispod koje se ne može prodati.
 5. – Benzinska pumpa Rovine– Nekretnina površine 238m2 sa nadstrešnicom – vanjski gabariti 400m2, se nalazi u Rovinama, opština Gradiška, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 442/2 upisanom u ZK 3, KO N/R Rovine, ukupne površine 1732m2 sa vlasništvom 1/1 udjela.Procjenjena vrijednost kompletnog objekta sa zemljištem i opremom od strane ovlaštenih vještaka je KM 864.546,00 što predstavalja početnu cijenu ispod koje se ne može prodati.
 6. – Benzinska pumpa Brezik – Laminci– Nekretnina površine 392,73m2 i nadstrešnica površine 236,80 m2se nalazi na ulazu u Dubrave, opština Gradiška, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 978/5 upisane u ZK 4, KO N/P Laminci – Brezici,ukupne površine 1.907m2, sa vlasništvom 1/1 udjela.Procjenjena vrijednost kompletnog objekta sa zemljištem i opremom od strane ovlaštenih vještaka je KM 1.251.551,90 što predstavalja početnu cijenu ispod koje se ne može prodati.
 7. – Benzinska pumpa Bistrica – Nekretnina površine 43m2, pomoćnog objekta površine 100m2 i nadstrešnice 120m2 se nalazi u naselju Bistrica, opština Gradiška, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 468/1, upisana u ZK 2, KO N/P Bistrica, ukupne površine 1.435m2sa vlasništvom 1/1 udjela.Procjenjena vrijednost kompletnog objekta sa zemljištem i opremom od strane ovlaštenih vještaka je KM 451.048,90 što predstavalja početnu cijenu ispod koje se ne može prodati.
 8. – Benzinska pumpa Sitneši – Nekretnina površine 40,40m2 sa aneksom površine 13,40m2 i nadstrešnicom površine 114,95m2 se nalazi u naselju Sitneši, opština Srbac, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 533/11, upisanom u ZK 409, KO S/P Inađol, ukupne površine 1.320m2 sa vlasništvom 1/1 udjela.Procjenjena vrijednost kompletnog objekta sa zemljištem i opremom od strane ovlaštenih vještaka je KM 329.774,50 što predstavalja početnu cijenu ispod koje se ne može prodati.
 9. – Benzinska pumpa Lužani– Nekretnina površine 127m2 , sa nadstrešnicom površine 330m2 , hale u izgradnji površine 624m2 i poslovnog objekta u izgradnji površine 1.660m2 se nalazi u Lužanima Bosanskim, opština Derventa,izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 1120/2, 1121/2 upisanom u ZK 1, KO Lužani Bosanski, ukupne površine  985m2  i KČ 1083/2, 1120/3, 1120/4, 1121/3 upisanom u ZK 2, KO Lužani Bosanski, ukupne površine 9.017m2,sa vlasništvom 1/1 udjela.Procjenjena vrijednost kompletnog objekta sa zemljištem i opremom od strane ovlaštenih vještaka je KM 1.607.660,20 što predstavalja početnu cijenu ispod koje se ne može prodati.
 10. – Benzinska pumpa Vijaka – Nekretnina površine 171m2, sa nadstrešnicom površine 168m2 se nalazi u naselju Vijaka, opština Prnjavor, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 1235/79 upisanom u ZK 625, KO Prnjavor, ukupne površine 3.629m2, sa vlasništvom 1/1 udjela. Procjenjena vrijednost kompletnog objekta sa zemljištem i opremom od strane ovlaštenih vještaka je KM 750.101,30 što predstavalja početnu cijenu ispod koje se ne može prodati.
 11. – Benzinska pumpa Lišnja – Nekretnina površine 50m2, sa nadstrešnicom površine 132m2 i poslovnog objekta – kafe bara površine 67m2 se nalazi u naselju Lišnja, opština Prnjavor, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 274/128, 275/63, 274/129 upisanom u ZK 4, KO Lišnja, ukupne površine 1.905m2, sa vlasništvom 1/1 udjela. Procjenjena vrijednost kompletnog objekta sa zemljištem i opremom (nisu uključena tri mjerna uređaja za točenje goriva) od strane ovlaštenih vještaka je KM 604.365,20 što predstavalja početnu cijenu ispod koje se ne može prodati.
 12. – Benzinska pumpa Kneževo – Nekretnina površine 76m2, sa autopraonom površine 9m2 , i nadstrešnicom površine 131m2 se nalazi ulici Rajka Dukića bb Kneževo, izgrađena na zemljištu označenom sa KČ 140/3 upisanom u ZK 14, KO Kneževo 1, ukupne površine 1.941m2  sa vlasništvom 1/1 udjela. Procjenjena vrijednost kompletnog objekta sa zemljištem i opremom od strane ovlaštenih vještaka je KM 505.374,20 što predstavalja početnu cijenu ispod koje se ne može prodati.

IIPREGLED IMOVINE

 1. Ponuđena imovina prodaje se u zatečenom pravnom statusu i viđenom stanju u momentu prodaje i na kupce se prenosi obim prava kojima prodavac raspolaže i naknadne reklamacije se ne uvažavaju.
 2. Zbog veličine specifikacija opreme za svaku nekretninu pojedinačno ne vršimo objavu ali se spiskovi opreme mogu pogledati najavom na navedeni telefon.
 3. Imovina se može pogledati na navedenim adresama (uz uslov da se ne ometa rad), a zainteresovani kupcidodatne informacije mogu dobitiradnim danom od 10-12 sati na telefon 066/704-117.

 

IIIPRAVO UČEŠĆA

 1. Prodaja navedene imovine izvršiće se prikupljanjem zatvorenih i zapečaćenih pismenih ponuda.
 2. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja dostave zatvorenu pismenu ponudu za svaku nekretninu pojedinačno i dostave dokaz o uplaćenom depozitu na račun broj 562-099-81333280-80 (NLB banka ad Banja Luka) najkasnije do 27.06.2017.godine.
 3. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju pravna i fizička lica koja su izvršila uplatu sredstava za obezbeđenje i to:

-za  imovinu označenu sa brojem: 1,2,3,5,6,9,10,11 i 12 obezbeđenje iznosi KM 50.000,00 za svaku stavku pojedinačno;

– za imovinu označenu brojem 4 obezbeđenje iznosi KM 31.622,58;

– za imovinu označenu brojem 7 obezbeđenje iznosi KM 45.104,89;

– za imovinu označenu brojem 8 obezbeđenje iznosi KM 32.977,45.

 

IV   DOSTAVLJANJE PONUDA I ODRŽAVANJE LICITACIJE

 1. Pismene ponude u zatvorenim i zapečaćenim kovertama sa kompletnom dokumentacijom se moraju predati isključivo putem pošte na adresu stečajnog dužnika „PARMA TREND“ doo u stečaju, ulica Vase Pelagića 10 (Lokal 6), 78000 Banja Luka sa naznakom PONUDA za (broj nekretnine) – NE OTVARAJ.Ponude moraju biti predate na poštu kao preporučena pošiljka najkasnije 27.06.2017.godine i neblagovremene ponude se neće razmatrati.
 2. Ukoliko za neku nekretninu ne bude pismenih ponuda, odnosno uplata depozita, licitacija za tu nekretninu se neće održati.
 3. Otvaranje prispjelih ponuda obaviće se na licitaciji zakazanoj dana 04.07.2017. godine. (utorak) u 13 sati u sali (prizemlje) Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Gundulićeva 108.
 4. Otvaranje ponuda je javno i otvaranju mogu prisustvovati svi ponuđači, lično ili putem punomoćnika.
 5. Sama licitacija putem zatvorenih i zapečaćenih ponuda održaće se i kada učestvuje samo jedan ponuđač.

 

VSADRŽAJ PONUDE

 1. Ponuda treba da sadži:

– podaci o pravnom licu (izvod iz sudskogregistara u originalu ili ovjerenu fotokopiju ne

stariji od 6 mjeseci,broj transakcionog računa,JIB broj, broj telefona pravnog lica, ime

ovlaštenog lica u postupku licitacije, kopija identifikacionog dokumenta,broj telefona i

adresa);

– podaci o fizičkom licu (ime i prezime , JMBG, adresa, broj telefona i kopija

identifikacionog dokumenta);

– broj i nazivnekretnine na koju se ponuda podnosi;

– iznos ponude izražen u KM.

 1. Ponude moraju biti potpisane od strane podnosioca i ovjerene pečatom ako je podnosilac pravno lice.

 

VIPOSTUPAK LICITACIJE

 1. Prije otvaranja zatvorenih ponuda komisija će saopštiti pravila licitacije.
 2. Ponuđači su dužni prije početka licitacije dokazati svoj identitet ličnom kartom ili

pasošem i ovjerenom punomoći za zastupanje ukoliko se radi o zastupniku.

 1. Ako se za istunekretninu prijavi dva ili više ponuđača sa istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijema ponude.
 2. Nakon zaključenja licitacije utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da su nekretnine prodate najpovoljnijem ponuđaču. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog kupca smatra se dijelom avansne uplate.
 3. Ponuđačima izuzev prva tri sa rang liste izvršiće se povrat depozita najkasnije u roku od 3(tri) radna dana od javnog nadmetanja.
 4. Sa ponuđačem (kupcem) koji je ponudio najveću pojedinačnu cijenu i izvršio uplatu ukupne kupoprodajne cijeneu roku od 30 dana od dana javnog nadmetanja zaključiće se ugovor u roku od 8 dana od dana uplate sredstava.
 5. Ukoliko izabrani kupac ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene u navedenom roku smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita, a stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je nekretnina prodana drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 30 dana od dana prijama tog zaključka da uplati prodajnu cijenu. Ako ni drugi ponuđač ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.
 6. Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze, kao i pripadajući PDV u vezi sa navedenom imovinom snosi kupac.
 7. Kupac nekretnina preuzima obavezu arhivske građe stečajnog dužnika u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi.
 8. Ovaj oglas – zaključak je objavljen na oglasnoj tabli suda, dnevnom listu EuroBlic i veb stranicama komorars.ba, www.komorabih.ba

 

 

Banja Luka, 25.05.2017.godine                                                                                                    Stečajni upravnik

 

Energetika d.o.o. ,,u stečaju“

By | Tenderi | No Comments

Prodaju se osnovna sredstva – nekretnine, koje se nalaze u Banjaluci u ul. Veljka Mlađenovića bb, a sve sa pripadajućom opremom, prema priloženoj specifikaciji (u skladu sa nalazima vještaka Kovačević Momčila, vještaka građevinske struke, Kremenović Zdravka, vještaka mašinske struke i vještačenja preduzeća Energo-Test d.o.o. Banja Luka, zastupano po direktoru Kovačević Bošku, vještaku elektroenergetske struke- svi nalazi iz 2008.g. i dopunama nalaza istih vještaka iz 2016.god.).

Read More

Energetika d.o.o. „u stečaju“ – dopuna Zaključka

By | Tenderi | No Comments

Tekst dopune Zaključka glasi:

Energetika d.o.o. ,,u stečaju“
Veljka Mlađenovića bb
Banja Luka

Broj: 57-1/16
Datum: 25.07.2016.god.

Na osnovu Odluke Odbora povjerilaca stečajnog dužnika, donešenoj na tridesettrećoj sjednici održanoj dana 08.07.2016.god, stečajni upravnik dana 25.07.2016.g. objavljuje,

D O P U N U
Zaključka, br. 57/16 od 18.07.2016.god.
o objavljivanju XXX (tridesete) javne licitacije (prikupljanjem zatvorenih ponuda)

Vrši se dopuna Zaključka, br. 57/16 od 18.07.2016.god.( objavljenog u dnevnom listu „Večernje novosti” Banja Luka, dana 19. jul 2016.god., oglasnoj tabli stečajnog dužnika, oglasnoj tabli suda, te sajtu Privredne komore RS i Područne privredne komore Banja Luka), u tekstu, pod II Licitacija, pod tačkom 3. stav 1., riječima: ,,sa početkom u 13,00 časova“, i cijeli tekst navedene tačke, glasi:

,,3. Ponude se otvaraju na licitaciji zakazanoj za dan 30.08.2016.god. (utorak), u zgradi
Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva 108, u Velikoj sali,
sa početkom u 13,00 časova, po redu ponuđenih cijena.“

Ovaj oglas – dopuna Zaključka, je objavljen na isti način, kao i Zaključak.

Stečajni upravnik
Zora Bulatović-Kremenović,dipl.prav.

Energetika d.o.o. ,,u stečaju“

By | Tenderi | No Comments

Energetika d.o.o. ,,u stečaju“
Veljka Mlađenovića bb
Banja Luka
Broj: 57/16
Datum: 18.07.2016.god.

Na osnovu člana 55, 105, 106, 107 i 108. Zakona o stečajnom postupku-prečišćen tekst („Sl. gl. RS“ br. 26/10), člana 82, 89, 130 i 131 Zakona o izvršnom postupku („Sl. gl. RS“ br. 59/03, 85/03, 64/05 i 67/13), Odluke Skupštine povjerilaca stečajnog dužnika održane dana 22.02.2016,god., i Odluke Odbora povjerilaca stečajnog dužnika, donijete na tridesettrećoj sjednici održanoj dana, 08.07.2016.god., stečajni upravnik dana 18.07.2016.g., donosi

ZAKLJUČAK
O OBJAVLJIVANJU LICITACIJE

I. (zajedničke odredbe)

Predmet prodaje- nekretnine sa pripadajućom opremom (u dijelovima) –
Prodaju se osnovna sredstva – nekretnine, koje se nalaze u Banjaluci u ul. Veljka Mlađenovića bb, a sve sa pripadajućom opremom, prema priloženoj specifikaciji (u skladu sa nalazima vještaka Kovačević Momčila, vještaka građevinske struke, Kremenović Zdravka, vještaka mašinske struke i vještačenja preduzeća Energo-Test d.o.o. Banja Luka, zastupano po direktoru Kovačević Bošku, vještaku elektroenergetske struke- svi nalazi iz 2008.g. i dopunama nalaza istih vještaka iz 2016.god.). Navedena imovina se nalazi u krugu preduzeća Energetika d.o.o. u stečaju, koji je dio kruga bivšeg ,,Incel-a“ u ul. Veljka Mlađenovića bb, naselje Vrbanja, Banja Luka, između rijeke Vrbanje i magistralnog puta M-4 Banjaluka – Čelinac. Objekti u vlasništvu Energetika d.o.o. izgrađeni su na zemljištu koje je označeno sa k.č. broj 1085/6 (novi premjer) i upisano u List nepokretnosti broj 1299/0 k.o. Vrbanja 2.
Planirana granična linija parcele, nakon izvršenog premjera zemljišta, te urađenog obilježavanja planirane granične linije parcele, određena je Regulacionim planom privrednog kompleksa Medeno polje Banjaluka, usvojenim na Skupštini Grada Banjaluka održanog 19.04.2005 godine, provedena u katastarskom operatu i ucrtana na Kopiji katastarskog plana od 17.09.2008.g., zatim Situacionim planom Energetika, k.o. Vrbanja, urađenim septembra 2009.god. od strane ,,GeoAstor“ d.o.o. Banja Luka i Urbanističko tehničkim uslovima za utvrđivanje životnog prostora oko objekata u vlasništvu preduzeća ,,Energetika“ d.o.o. ,,u stečaju“ Banja Luka i ,,Incel“ a.d. Banja Luka, u privrednom kompleksu Medeno polje, na parceli k.č. br. 1085/6 k.o. Vrbanja 2 u Banja Luci, urađenim 29.09.2009.god. od strane PLANING BL- projektovanje, inženjering, konsalting u građevinarstvu.
Provedeno javno izlaganje nekretnina i utvrđen nesporan suvlasnički dio stečajnog dužnika i provedeno u Listu nepokretnosti br. 1299/0 od 07.08.2015.god. na parceli k.č. br. 1085/6 k.o. Vrbanja 2 u Banja Luci.
U konačnom izvršena je i parcelacija na dva jednaka dijela pripadajućeg zemljišta po stručnom mišljenju ,,Routing“ d.o.o. Bana Luka od marta 2016,god. i skice snimanja po ,,GeoAstor“ d.o.o. Banja Luka od od 08.04.2016.god.
Ukupna površina unutar planirane granične linije parcele koja pripada stečajnom dužniku je 43.371 m2, od čega suvlasnički dio od ukupno 37.174 m² predstavlja predmet ove prodaje.

Stečajni upravnik imovinu prodaje u faktičkom i pravnom stanju u kakvom se ta imovina nalazi u momentu prodaje i na kupca prenosi obim prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje.
Procijenjena vrijednost nekretnina sa pripadajućom opremom, te korigovanim vrijednostima, naknadno dodate imovine, iznosi 17.707.520 KM, u skladu sa odlukama Skupštine povjerilaca stečajnog dužnika od 19. 09. 2008.g., 25. 12. 2008 g. i 22.02,2016.god., te Odlukom Odbora povjerilaca od 08.07.2016.god.

Imovinu stečajnog dužnika prema specifikaciji čine:

A. ,,ZAPADNI DIO“- parcela I.

a) građevinski objekti
1. Bravarska radiona (P+1) 171,75 m2
2. Bravarska radiona vrelovoda (P+1) 110 m2
3. Zgrada uređaja za dejonizaciju (P) 580 m2
4. Pumpna stanica rahladne vode za turbine(P) 71,25 m2
5. Bunker za pepeo (P+1) 29 m2
6. Bunker za šljaku i pepeo (P+2) 25 m2
7. Deponija uglja 11.150,00 m2 sa ukupnom količ. uglja, cca 7000 t, na deponiji,
8. Kosi transportni most (dio od 3/4) duž. 36m
9. Temelji transportera za ugalj
10. Asvaltne i kolosjek pruge
11. Građevinsko zemljište od 18.587 m2

Građevinski objekti (sa pripadajućim zemljištem za redovnu upotrebu objekata sa asfaltnim saobraćajnicama, željezničkim kolosjecima i zelenim pojasom uz zgrade).

b) elektrooprema
1. VN trofazni elektromotori
2. HPV (napojni kablovi, komandni pult, instrumentalni paneli, razvodne baterije i ormari)
3.TS Filter stanica ( VN izvlačive ćelije, ormar nužnog naopajanja, napojni kablovi)
4. Ormari (komandni, razvodni, rasvjete) i ploče automatike, signalizacije, zaštite i
mjerenja
5. Komandne ploče i pultovi
6. Napojni i signalni komandni kablovi, trafo i selenski ispravljači
7. Ostala sitna oprema

c) mašinska oprema
1. Portalni kran (2 kom) 2 X 7 t
2. Postrojenja za dopremu uglja
3. Buldožer TG- 220
4. Oprema za dejonizaciju napojne vode za kotlove 310 m³/h
5. Dio čeličnih konstrukcija (kranske staze, nosive konstrukcije kranskih staza)
6. ½ idealnog suvlasničkog dijela Vrelovoda prema ,,Toplani“ Grada B. Luka, NO 500 (odlazno
– povratni)

B. ,,ISTOČNI DIO“- parcela II.

a) građevinski objekti
1. Strojarnica (P+1) 2 166,00 m2
2. Termokomanda (P+1) 275,00 m2
3. Kompresorska stanica (P+2) 70,00 m2
4. Toplana (P+2) proširenje elektro 405,00 m2
5. Toplana (P+2) elektro zgrada 350,00 m2
6. Proširene strojarnice (P+1) 271,50 m2
7. Bunkerski toranj (P+4) 207,00 m2
8. Drobilišna zgrada za ugalj (P+4) 94,50 m2
9. Garaže za traktore i buldožere 164 m2
10. Drobilišna zgrada za ugalj (P+1) 166 m2
11. Zgrada sumporne peći (P+1) 128 m2
12. Zgrada visokonaponske opreme (P) 71,50 m2
13. Zgrada sumporne peći (P+1) 225 m2
14. Zgrada zračnih kompresora (P) 616 m2
15. Zidana trafostanica (P+2) 84 m2
16. Skladište sumpora (P) 1.248,50 m2
17. Trafostanica 120 m2
18. Silos za piljevinu 109,69 m2
19. Stara sjekaona (P) 926,50 m2
20. Ložiona proširenje (P) 101,50 m2
21. Ložiona (P) 332,75 m2
22. Armirano betonski okrugli dimnjak vis. 150 m,
23. Kosi transportni most (dio od 1/4) duž. 36m
24. Kosi drobilišni most od drobilišne zgrade do toplane, duž. 66m
25. Građevinsko zemljište od 18.587 m2

Građevinski objekti (sa pripadajućim zemljištem za redovnu upotrebu objekata sa asfaltnim saobraćajnicama, željezničkim kolosjecima i zelenim pojasom uz zgrade).

b) elektrooprema
1. Naponski nivo 35 kV (dalekovod 35 kV, transformatori sa napojnim kablovima,
rasklopno postrojenje),
2. Elektrooprema u Elektro zgradi I. i II.
3. Generatori bez turbina, sa opremom u Turbo sali
4. VN rasklopno postrojenje SFL-3
5. Transformatori
6. Prigušnice
7. Trafo i selenski ispravljači
8. Elektromotori (osim motora spojenih na radnu mašinu)
9. Upuštači za pokretanje motora
10. Visokonaponski i niskonaponski vodovi, kablovske i vazdušne (VN i NN)
11. Visokonaponska i niskonaponska razvodna postrojenja do krajnjih razv. ormara
12. Ormari i ploče automatike, signalizacije, zaštite i mjerenja
13. Komandne ploče i pultovi
14. Signalni komandni kablovi
15. Ostala sitna oprema

c) mašinska oprema
1. Parni kotao, tip KSK R-640
2. Dizel hidraulična lokomotiva,tip DAL 600 H
3. Kompresoor zračni, tip GA 250, snage 257 kW
4. Turboagregati br. 3 i 4, snage max (2x 16 mgW)
5. Parna turbina, snaga 1750 Kw
6. Izmjenjivač toplote sa pripadajućom opremom
7. Dio čeličnih konstrukcija (unutrašnja i vanjska stepeništa, platforme, konzole, noseće
konstrukcije rezervoara i spremnika itd…)
8. Cjevovodi vode – pare i komprimiranog zraka
9. ½ idealnog suvlasničkog dijela Vrelovoda prema „Toplani“ Grda Banja Luka, NO 500
(odlazno – povratni)
10. Transformatori (snage od 630 – 1000 kVA)
11. Elektromotori

Napomena: Na navedenim objektima (prikazanim u građevinskom dijelu), postoji upis založnog prava, na osnovu Rješenja Osnovnog suda B. Luka, br. Ip-389/05 od 16.05.2005.god.u iznosu od 797.611,27 €, u korist povjerioca ,,Montavar Metalna Nova d.o.o. Maribor upisani u PL. 1299/2 k.o. Vrbanja 2, i to: -,,Zapadni dio“ –parcela I.- jedan objekat
-,,Istočni dio“ –parcela II.- četiri objekta

Vrelovod:
Prodaje se Vrelovod – od ,,Energane“ ,,Incel-a“ do ,,Toplane“ Borik u dužini od 1054,70 m, i to od tačke T1-T2 do izmjenjivačke stanice u ,,,Energani“ ,,Incel-a“ Banja Luka, za koji je izdata dozvola za korištenje i upotrebna dozvola, po Rješenju Instituta za ispitivanje materijala Banja Luka, br. 481-I/04-360-22 od 3.5.1979.godine.
Na kupca se prenosi-prodaje ½ idealnog suvlasničkog dijela.
U cijenu je uračunata vrijednost nedostajućeg (isječenog) dijela vrelovoda u dužini od 270 m, s tim da se na buduće kupce, pod A. ,,ZAPADNI DIO“- parcela I. c) tač. 6. i B. ,,ISTOČNI DIO“- parcela II. c) tač. 9., na tom dijelu vrelovoda, prenosi pravo na vraćanje dijela vrelovoda u idealnom suvlasničkom dijelu koji im pripada, a koja prava su utvrđena Ugovorom o regulisanju međusobnih odnosa, br. OPU-278/11 od 10.05.2011.god. i Aneksom Ugovora br. OPU-825/11od 29.11.2011.god., oba zaključeni po ,,Ekvator’’ d.o.o. Banja Luka i ,,Energetika’’ d.o.o. Banja Luka. Na kupce će biti prenešeno suvlasništvo na tom dijelu vrelovoda, bez dodatnog plaćanja.
Napomena uz vrelovod:
Od dana otvaranja stečajnog postupka pa do licitacije, nije bilo prigovora na vlasništvo i na izdatu upotrebnu dozvolu za vrelovod, kao i na prava koja iz istog proističu (Rješenja Instituta za ispitivanje materijala Banja Luka, br. 481-I/04-360-22 od 3.5.1979.godine.)

II. Licitacija

-XXX (TRIDESETA) LICITACIJA – (putem prikupljanja zatvorenih ponuda)

Na ovoj licitaciji, prodaja imovine- nekretnine sa pripadajućom opremom (u dijelovima), će biti na ponudi u dva dijela, prema prethodno datoj specifikaciji, sadržano i to:

I. -pod A. ,,ZAPADNI DIO“- parcela I. (pod a), b) i c),

II. -pod B. ,,ISTOČNI DIO“- parcela II. (pod a), b) i c)

1.Pismene ponude sa dokazom o uplaćenom depozitu, za ovu licitaciju se dostavljaju najkasnije do dana 26.08.2016.god. (petak), na adresu stečajnog dužnika Energetika d.o.o. ,,u stečaju“ ul. Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka ili ul. Pave Radana br. 23, Banja Luka, – poštom ili lično.
Ponude koje su neblagovremene, nejasne ili nekompletne, neće biti predmet razmatranja.

2. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja dostave ponudu na iznos:

Prva prodajna cijena:

I. -pod A. ,,ZAPADNI DIO“- parcela I. (pod a), b) i c) – od 2.000.000,00 KM

II. -pod B. ,,ISTOČNI DIO“- parcela II. (pod a), b) i c) – od 3.731.755,00 KM

ili veći iznos i dokaz o uplaćenom depozitu.

Prva prodajna cijena imovine – u dijelovima, na tridesetoj licitaciji pod
I. data je u nominalnom iznosu i predstavlja 71,92 % od njene procijenjene vrijedosti, odnosno pod II. predstavlja 25% od njene procijenjene vrijedosti.

Ukoliko ne bude ponuda za tridesetu licitaciju u dijelovima, po prvoj ponuđenoj cijeni, daje se niža početna prodajna cijena i to samo za imovinu pod A. ,,ZAPADNI DIO“- parcela I. (pod a), b) i c),

Druga prodajna cijena:

I. -pod A. ,,ZAPADNI DIO“- parcela I. (pod a), b) i c) – od 1.800.000,00 KM

ili veći iznos i dokaz o uplaćenom depozitu, i ispod te cijene imovina se ne može prodati na ovoj licitaciji.

Druga prodajna cijena imovine – u dijelovima, na tridesetoj licitaciji pod
I. data je u nominalnom iznosu i predstavlja 64,73 % od njene procijenjene vrijedosti.

Ukoliko ne bude ponuda za tridesetu licitaciju u dijelovima, ni po drugoj ponuđenoj cijeni, daje se niža početna prodajna cijena.

Treća prodajna cijena:

I. -pod A. ,,ZAPADNI DIO“- parcela I. (pod a), b) i c) – od 1.600.000,00 KM

ili veći iznos i dokaz o uplaćenom depozitu, i ispod te cijene imovina se ne može prodati na ovoj licitaciji.

Treća prodajna cijena imovine – u dijelovima, na tridesetoj licitaciji pod I. data je u nominalnom iznosu i predstavlja 57,54 % od njene procijenjene vrijedosti.

3. Ponude se otvaraju na licitaciji zakazanoj za dan 30.08.2016.god. (utorak), u zgradi Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva 108, u Velikoj sali, po redu ponuđenih cijena.

Svi ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda lično ili preko punomoćnika.
Za najpovoljnijeg ponuđača, biće izabran ponuđač koji ponudi najveći iznos.
Ukoliko budu dostavljene dvije i više ponuda sa istim ponuđenim iznosom, izbor najpovoljnije ponude izvršiće se putem javnog nadmetanja – licitacije koja će biti održana odmah, sa početnom cijenom koja je data u zatvorenoj ponudi.

III.
(zajedničke odredbe

1. Uplatu depozita izvršiti u iznosu od 50.000,00 KM na žiro-račun stečajnog dužnika
br. 555-007- 01012187- 87 kod Nove banke a.d. filijala Banjaluka, i o izvršenoj uplati predoče dokaz, a što će nakon provjere uplate depozita, licitiranju moći pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu izvršili u roku.
2. Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja, pokazati stečajnom upravniku, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako fizičko lice zastupa punomoćnik, isti je obavezan predati stečajnom upravniku valjanu punomoć za zastupanje i dokaz o uplati depozita.
Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku (direktoru) ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik, isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid rješenje o upisu u sudski registar , ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavlja punomoćnik, isti je obavezan da stečajnom upravniku preda na uvid valjanu punomoć i dokaz o uplati depozita.
Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.
3. Predmetne nekretnine i oprema, kao i raspoloživa dokumentacija se mogu pregledati svakog radnog dana, u vremenu od 8,00 do 14,00 časova na matičnoj lokaciji preduzeća koja se nalazi u krugu bivšeg „Incel“-a, Medeno polje bb, Banja Luka, pri čemu je za ulazak u objekte potrebna prethodna najava na telefon 051 450 241.
4. Javno nadmetanje održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.
5. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da su nekretnine i oprema prodati najpovoljnijem ponuđaču.
6. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene vratiće se obezbjeđenje odmah, a najkasnije u roku od 3 dana nakon javnog nadmetanja. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita.
Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača – kupca smatra se dijelom avansne uplate.
7. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od 30 dana, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je nekretnina sa opremom, prodana drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 15 dana od dana prijema tog zaključka da deponuje prodajnu cijenu.
Ukoliko ni drugi ponuđač ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.
8. Kupac je dužan u roku od 30 (trideset) dana od dana prodaje uplatiti cjelokupan iznos vrijednosti nekretnine i opreme, na račun stečajnog dužnika br. 555-007- 01012187- 87 kod Nove banke a.d., filijala Banjaluka.
9. Kupac nekretnina i opreme je obavezan preuzeti i čuvati arhivsku građu stečajnog dužnika u skladu sa odredbama Zakona o stečajnom postupku i Zakona o arhivskoj građi Republike Srpske.
10. Kupcu koji putem licitacije kupi ponuđene nekretnine i opremu, izvrši uplatu kupoprodajne cijene i zaključi ugovor o kupoprodaji, stečajni dužnik predaje u posjed predmetne nekretnine i opremu u roku od 30 dana, od dana izvršene uplate i zaključenog ugovora o kupoprodaji.
11. Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze u vezi sa nepokretnim i pokretnim stvarima snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane stvari nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.
12. Pravila prodaje biće učesnicima licitacije podijeljena neposredno prilikom održavanja licitacije.
13. Ovaj oglas-zaključak je objavljen na oglasnoj tabli stečajnog dužnika, oglasnoj tabli suda, dnevnom listu ,,Večenje novosti” Banja Luka – izdanje za Republiku Srpsku, i web. stranicama: www.bl.komorars.ba; www.komorars.ba i www.komorabih.ba

Stečajni upravnik
Bulatović – Kremenović Zora, dipl. prav.

TEIAS

Tenderi turske Korporacije za prenos električne energije (TEIAS)

By | Aktuelnosti, Elektro i hemijska, Tenderi | No Comments

Korporacija za prenos električne energije (TEIAS) iz Turske objavila Međunarodni konkurentski javni poziv za Nabavku trafostanica, robe za testiranje, transport, isporuku, potrebne usluge klijentima i skladištenja, usluge inžinjeringa i dizajniranja, izgradnja, instalacija, nadzor, puštanje u rad, testiranje na licu mjesta i rukovanje u zadovoljavajućim radnim uslovima od 154kV.

Read More