Bijeljina: Javni poziv za podsticaj razvoja ženskog preduzetništva

Na osnovu člana 41. stav 2. alineja g) Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 50/13), člana 16. stav 1. tačka 3. i člana 9. stav 1. i 2. Odluke o osnivanju Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 32/16) i člana 27. stav 1. tačka 3. i člana 16. stav 1. i 2. Statuta Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 4/17), člana 10. Pravilnika o načinu i uslovima korišćenja podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 8/18), a u skladu sa Programom rada Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Bijeljina za 2019. godinu,v.d. direktor Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Bijeljina raspisuje:

Javni poziv za podsticaj razvoja ženskog preduzetništva na području Grada Bijeljina

 1. Predmet

Predmet Javnog poziva je dodjela podsticajnih sredstava poslodavcima u funkciji zapošljavanja i povećanja produktivnosti i konkurentnosti, ulaganja u unapređenje tehnoloških procesa: nabavku mašina opreme i alata – sufinansiranje dijela troškova nabavke osnovnih sredstava samostalnim preduzetnicima koji obavljaju djelatnost na području Grada Bijeljina.

 1. Namjena

Podsticaji su namijenjeni:

Ženama preduzetnicima,vlasnicima privrednih društava i samostalnim preduzetnicima, koji obavljaju proizvodnu i uslužnu djelatnost (osim trgovine i ugostiteljstva) na području Grada Bijeljina, u ukupnom iznosu od 25.000 KM. Maksimalan pojedinačni iznos do 8.000,00 KM.

Mogu ostvariti pravo za sledeće namjene:

 • Za zapošljavanje novih radnika.
 • Za nabavku osnovnih sredstava mašina, opreme i alata.
 1. Uslovi za ostvarivanje prava na podsticaj

Pravo na podsticaj imaju  privredna društva / samostalni preduzetnici koja ispunjavaju sledeće uslove:

 1. Da su registrovani za obavljanje proizvodne i uslužne djelatnosti (osim trgovine i ugostiteljstva),najmanje dvije godine prije objavljivanja ovog javnog poziva,
 2. Da redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom,
 3. Da je lice za koje se traži podsticaj bilo na evidenciji Zavoda za zapošljavanje-Biro Bijeljina, prije objave javnog poziva,
 4. Da imaju najmanje jednog (1) zaposlenog radnika, uključujući vlasnika
 5. Da redovno izmiruju obaveze prema Gradu Bijeljina (komunalne takse i naknade),
 6. Da ispunjavaju i druge uslove utvrđene Javnim pozivom i Pravilnikom o načinu i uslovima korišćenja podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Pravo na podsticaj ne mogu ostvariti: udruženja građana, djelatnosti iz oblasti igara na sreću, trgovine i ugostiteljstva, državni organi, organizacije i drugi korisnici budžetskih sredstava.

 1. Kriterijumi za dodjelu podsticaja
 1. Podsticajna sredstva mogu koristiti poslodavci koji imaju potrebu za adekvatnom radnom snagom koja će doprinijeti povećanju njihove konkurentnosti.

Poslodavac koji koriste ovaj vid podsticaja obavezan je da zaposli najmanje jednog radnika na period od jedne godine, da izmiruje obaveze poreza i doprinosa i da zadrži postojeći broj radnika u periodu od godinu dana.

 1. Povećanje produktivnosti i konkurentnosti u funkciji ulaganja u unapređenje tehnoloških procesa; nabavku mašina, opreme i alata – sufinansiranje dijela troškova nabavke osnovnih sredstava u cilju tehnološkog razvoja MSP i preduzetništva. Korisnik ove vrste podsticaja obavezan je da zadrži broj postojećih zaposlenih radnika najmanje na period od jedne godine i da izmiruje obaveze poreza i doprinosa.

Podsticajna sredstva se mogu koristiti za sledeće namjene: kupovinu osnovnih sredstava, opreme, alata, nabavku informatičke opreme i poslovnog softvera neophodnih za obavljanje registrovane djelatnosti.

Podsticajna sredstva se ne mogu koristiti za renoviranje poslovnog prostora, kupovinu namještaja i rashladnih uređaja.

 1. Potrebna dokumentacija

Privredna društva / samostalni preduzetnici prilažu  sledeća dokumenta:

 1. Prijavni obrazac u potpunosti popunjen i otkucan na računaru, jasno obrazložen i ovjeren od strane direktora/vlasnika,
 2. Rješenja o registraciji samostalnog preduzetnika,
 3. Obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnosti APIF/statistika, za privredna društva
 4. Uvjerenje o registraciji poreskog obveznika JIB,
 5. Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama uključujući i obaveze prema Gradu Bijeljina, od Poreske uprave Republike Srpske
 6. Uvjerenje o broju zaposlenih radnika i izmirenim obavezama prema radnicima, od Poreske uprava Republike Srpske
 7. Uvjerenje o izmirenim obavezama PDV-a, od Uprave za indirektno oporezivanje BiH, ukoliko je poslodavac u sistemu PDV-a,
 8. Uvjerenje o izmirenim obavezama prema Gradu Bijeljina, komunalne takse i ostale obaveze, izdaje odjeljenje za Finansije Gradske uprave Grada Bijeljina
 9. Uvjerenje da privredno društvo nije pod stečajem ili likvidacijom od strane Privrednog suda Bijeljina
 10. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2017/2018 godinu/poreska prijava za malog preduzetnika obrazac 1007 za poslednja 3 mjeseca
 11. Fakture za nabavku osnovnog sredstva; mašina, opreme i alata, iz 2019. godine, koje glase na preduzetničku radnju (original ili ovjerena fotokopija)

Komisija zadržava pravo da pored navedenih naknadno zatraži i dodatne dokumente i dokaze, relevantne pri odlučivanju o podnesenoj prijavi

Dokumenta pod tačkama 2, 3,4,9 i 10 mogu biti originali ili ovjerene fotokopije koje ne mogu biti starije od tri mjeseva. Dokumenta pod tačkama 4,5, 6,7 8 i 10 moraju biti originali.

Prijavni obrazac za dodjelu podsticaja u potpunosti mora biti čitko popunjen i ovjeren od strane vlasnika, jer u protivnom se neće  uzeti u razmatranje.

 1. Razmatranje zahtjeva

Ispunjenost uslova i ocjenu prijava za dodjelu podsticaja na osnovu Pravilnika o načinu i uslovima korišćenja podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva utvrđuje Komisija imenovana rješenjem od v.d. direktora, te sačinjava prijedlog rang liste.

Na prijedlog Komisije v.d.direktor donosi odluku o dodjeli sredstava, a sa svakim korisnikom podsticaja pojedinačno se zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

 1. Zaključivanje ugovora

Pri potpisivanju ugovora korisnik podsticaja koji zapošljava nove radnike je dužan da donese; Uvjerenje da su lica koja se zapošljavaju bila na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Biro Bijeljina prije raspisivanja javnog poziva, Prijave radnika (obrazac PD 3100 iz Poreske uprave) i bjanko ovjerenu i potpisanu mjenicu sa mjeničnom izjavom, kao instrument obezbjeđenja.

 1. Doznačavanje sredstava

Podsticaj se doznačava u ukupnom iznosu, a u skladu sa ugovorom. Konačna isplata sredstava se vrši iz Trezora Grada Bijeljina.

 1. Način i rok za podnošenje zahtjeva

Prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se lično u Agenciju ili putem pošte u zapečećenom kovertu na adresu; Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Bijeljina ulica Meše Selimović 22A, Poštanski fah 187  Bijeljina sa naznakom „Prijava na javni poziv za podsticaj razvoja ženskog preduzetništva na području Grada Bijeljina – NE OTVARATI prije sastanka Komisije’’.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Od  15. avgust  do 14. septembar 2019. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti predmet razmatranja.

 1. Ostale napomene

Javni poziv, prijavni obrazac i Pravilnik o načinu i uslovima korišćenja podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 8/18), dostupni su i na web strani www.agencijamsp.com

Dodatne informacije mogu se dobiti u prostorijama Agencije i na telefon 055/204 024.

Tekst javnog poziva možete preuzeti na ovom linku.

 

Print Friendly

Leave a Reply