„CONSULTIN“ d.o.o. Banja Luka – u stečaju: ZAKLJUČAK O JAVNOJ PRODAJI

24.06.2022.

„CONSULTIN“ d.o.o. Banja Luka – u stečaju

Broj: 57 0 St 135080 21 St

Banja Luka, 23.06.2022. godine

Na osnovu čl. 155, 160. i 166. Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS“, broj 16/16) i Odluke Skupštine povjerilaca „Consultin“ d.o.o. Banja Luka, u stečaju, od 30.11.2021. godine, a u skladu sa čl. 24. do 39. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Službeni glasnik RS“, broj 54/17), stečajni upravnik  objavljuje:

ZAKLJUČAK O  JAVNOJ PRODAJI

(USMENIM JAVNIM NADMETANJEM – LICITACIJA)

PREDMET PRODAJE

Prodaje se cjelokupna pokretna imovina stečajnog dužnika: „Consultin“ d.o.o. Banja Luka, u stečaju, putem usmenog javnog nadmetanja (licitacija), i to:

LOT 1 – kompletan kancelarijski namještaj (radni stolovi, stolice, police, ormari, recepcija, komode,  itd.), ukupne procijenjene vrijednosti 10.250,00 KM;

LOT 2 – kompletna računarska oprema (HP kućište, monitori, tastature, miš, HP laptopi, serveri, firewall, switch, bat. napajanje), ukupne procijenjene vrijednosti 10.335,00 KM;

LOT 3 – televizor LG TV LED 55LF632V, procijenjene vrijednosti 600,00 KM;

LOT 4 – fiskalni printer Partner VLP, procijenjene vrijednosti 1.000,00 KM;

LOT 5 – automobil „Citroen“ C3 tip „S“, 1.4 HDI, godina proizvodnje: 2012, procijenjene vrijednosti

6.000,00 KM;

LOT 6 – štampač Toshipa e-Studio 195, procijenjene vrijednosti 1.500,00 KM;

LOT 7 – alarmni sistem, procijenjene vrijednosti 300,00 KM.

a sve ukupne procijenjene vrijednosti 29.985,00 KM, prema procjeni sudskog vještaka mašinske struke Alekse Nježića.

NAČIN I USLOVI PRODAJE

Imovina se prodaje u lotovima (sedam lotova). Detaljniji opis pojedinačnih predmeta prodaje, sa pojedinačno procijenjenim vrijednostima pojedinačnih artikala, te ostalim eventualnim napomenama, predstavlja sastavni dio prodajne dokumentacije.

Imovina se prodaje u faktičkom, pravnom i viđenom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i neće se primati nikakve naknadne reklamacije u pogledu prodate imovine. Uvid u stanje i karakteristike imovine, te preuzimanje prodajne dokumentacije zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana uz prethodnu najavu na telefon broj 065/478-662.

Depozit za učešće na javnoj prodaji za svaki lot pojedinačno iznosi 10% od procijenjene vrijednosti svakog pojedinačnog lota i uplaćuje se uz obaveznu naznaku broja lota na koji se depozit odnosi.

Pravo učešća na javnoj prodaji svakog od lotova imaju sva fizička i pravna lica, prisutna lično, odnosno zastupana putem zakonskog zastupnika ili punomoćnika i koja uplate depozit i predoče dokaz o uplati depozita, i to najkasnije do 22.07.2022. godine, na žiro račun „Consultin“ d.o.o. Banja Luka, u stečaju, broj: 5520002028015826, otvoren kod Addiko Bank a.d. Banja Luka.

U cilju utvrđivanja identiteta učesnici fizička lica predočavaju ličnu kartu, a pravna lica aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 3 mjeseca i ličnu kartu zakonskog zastupnika, odnosno odgovarajuću punomoć, ukoliko su zainteresovana lica zastupljena putem punomoćnika.

Lica sa neurednom dokumentacijom neće moći učestvovati u licitaciji.

Početna cijena za predmet prodaje jeste procijenjena vrijednost. Ukoliko niko od učesnika ne istakne ponudu na tako definisanu početnu cijenu utvrđuje se nova početna cijena na nivou minimalne cijene  po kojoj se može obaviti kupoprodaja za ovaj predmet prodaje, a ista iznosi 50% od procijenjene vrijednosti.

Prije početka licitacije učesnici su dužni potpisati izjavu o gubitku prava na povrat depozita, koja je sastavni dio prodajne dokumentacije.

Licitacija će se održati i kada prisustvuje samo jedan ponuđač.

Stečajni upravnik imenuje Komisiju za sprovođenje postupka prodaje i donosi pravila licitacije koja će se predočiti učesnicima na početku licitacije.

Nakon zaključenja licitacije, sačiniće se lista od dva ponuđača koji su dali dvije najviše ponude za svaki lot i konstatovaće se da je imovina prodata prvom ponuđaču koji je dao najvišu ponudu. Ostalim ponuđačima, osim prva dva, depozit se vraća u roku od 5 dana od dana licitacije.

Rok za uplatu kupoprodajne cijene iznosi 8 dana od dana održavanja licitacije. Uplata cijene vrši se na na račun „Consultin“ d.o.o. Banja Luka, u stečaju, broj: 5520002028015826, otvoren kod Addiko Bank a.d. Banja Luka.

Ukoliko prvi ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita, a novm zaključkom će stečajni upravnik proglasiti prodaju prvom ponuđaču neuspjelom i odrediti da se predmetna imovina proda drugom ponuđaču, koji treba u narednom roku od 8 dana od dana prijema tog zaključka da uplati kupoprodajnu cijenu.

Svi troškovi vezani za prodaju imovine padaju na teret kupca.

Prodaja imovine stečajnog dužnika obaviće se putem usmenog  javnog nadmetanja –  licitacije, dana  25.07.2022. godine sa početkom u 13:00 časova, u zgradi  Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Ul. Gundulićeva br. 108.

Ovaj oglas objaviće se na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, dnevnom listu „Glas Srpske“, kao i na internet stranici Privredne komore Republike Srpske www.komorars.ba  i Područne privredne komore Banja Luka www.bl.komorars.ba .

Stečajni upravnik

Ana Grubač