„DLD PETROL“ d.o.o. u stečaju – Oglas o javnoj prodaji imovine

By 20. новембра 2020. Tenderi No Comments

„DLD PETROL“ d.o.o. u stečaju

Ul.Srpska 99

BANJA LUKA

Br. stečaja: 57 0 St 127589 18 St

Broj: 134/R/20

Datum: 19.11.2020 god.

 

Na osnovu člana 155., 157. i 160. Zakona o stečajnom postupku RS (Sl.Gl.RS br:16/16), a u skladu sa čl. 40. do 46. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom (Sl.Gl.RS br: 54/17) i Odluke Skupštine povjerilaca donesene  12.03.2020 godine, stečajni upravnik,

o b j a v lj u j e

 

O G L A S 

 o javnoj prodaji imovine stečajnog dužnika

putem javnog prikupljanja ponuda

 -Benzinske pumpe sa halom u Bukvaleku i Benzinske pumpe u Maslovarama

 

 

Prodaju se osnovna sredstva –nekretnine sa pripadajućom opremom:

 1. Benzinska pumpa sa halom na lokaciji Bukvalek na putu Banja Luka – Čađavica, treća javna prodaja
 2. Benzinska pumpa sa kafićem, vulkanizerskom radionicom i autopraonicom u Maslovarama, prva javna prodaja

 

A1) Građevinski objekti na lokaciji benzinske pumpe u Bukvaleku

Nekretnine čine: zemljište, objekti benzinske pumpe i hale i infrastruktura.

Zemljište sa infrastrukturom, objekti benzinske pumpe sa nadstrešnicom i proizvodne hale se nalaze u mjestu Bukvalek, na putu Banja Luka – Čađavica.

Objekti su izgrađeni na zemljištu ukupne površine 5.157 m2, koje je označeno sa kč. br. 1566/2 što odgovara kč. br. 3631/16 upisano u Posjedovni list br: 442/2 KO Bukvalek, te u Zemljišnoknjižni izvadak broj: 970 KO SP Kola, vlasništvo „DLD Petrol“ d.o.o. Banja Luka 1/1.

Na nekretnini su upisane hipoteke Antunović ags doo Orašje i Poreske uprave RS.

 

Objekte čini zgrada benzinske pumpe na sprat površine 73 m2 i hala površine 242 m2. Površine zemljišta pod betonskim pločama su površine 70 m2, pod betonskim prizmama 115 m2, pod asvaltom 647 m2.

U zemljište su ukopana tri čelična rezervoara za smještaj goriva, dva od 30m3 i jedan od 50 m3.

Vrijednost nekretnina procijenjena od strane vještaka građevinske struke je 760.407,00 KM.

A2) Oprema

Oprema se sastoji od namještaja za prodaju robe i aparata za točenje goriva, sve van upotrebe. Procijenjena vrijednost opreme je 875,00 KM.

 

A3)Početna cijena za prodaju benzinske pumpe sa halom u Bukvaleku

Imovina stečajnog dužnika navedena u tačkama A1 i A2, prodaje se  „u paketu“ kao cjelina.

Procijenjena vrijednost nekretnine sa pripadajućom opremom je 761.282,00 KM.

Na trećoj javnoj prodaji najniža cijena po kojoj se nekretnina može prodati smanjuje se za 10% od najniže vrijednosti druge prodaje.

Najniža cijena  po kojoj se može ponuditi predmet prodaje je 230.000,00 KM.

 

B1) Zemljište i građevinski objekti na lokaciji Benzinske pumpe u Maslovarama

Nekretnine čine: zemljište i objekat benzinske pumpe sa kafićem, vulkanizerskom radnjom i autopraonom, na ulazu u mjesto Maslovare iz pravca Kotor Varoši

Objekti su izgrađeni na zemljištu ukupne površine 2.409 m2, označeno sa k.č.br. 488/1 i 489/2 po novom kao i po starom premjeru, upisano u Posjedovni list br. 901/4 KO Maslovare, te u ZKI br. 2 KO Maslovare, vlasništvo DLD Petrol doo Banja Luka 1/1

Površine objekata su: podrumski dio 36 m2, prizemlje benzinska pumpa 19.03 m2, etaža mansarde 50,37 m2, kafić  31,18 m2, vulkanizerska radnja 34,56 m2, autopraonica 34,56 m2 i prateći objekti sa kotlovnicom, nadstrešnicom i zimskom baštom

Na lokaciji je ukopano pet čeličnih rezervoara, četiri zapremine po 50 m3 i jedan zapremine 30 m3.

U zemljišnoj knjizi su upisane hipoteke Antunović ags doo Orašje i Poreske uprave RS.

U objektu benzinske pumpe se nalazi smještena arhiva DLD Petrola doo koja se predaje kupcu na čuvanje.

Vrijednost nekretnina procijenjena od strane vještaka građevinske struke je 637.995,00 KM.

 

B2) Oprema

Oprema se sastoji od kancelarijskog namještaja, opreme i namještaja za kafić, opreme za vulkanizersku radnju i autopraonu. Procijenjena vrijednost opreme je 6.830,00 KM.

 

B3) Početna cijena za prodaju Benzinske pumpe u Maslovarama

Imovina stečajnog dužnika navedena u tačkama B1 i B2, prodaje se  „u paketu“ kao cjelina.

Procijenjena vrijednost nekretnine sa pripadajućom opremom je 644.825,00  KM.

Na prvoj javnoj prodaji imovina se ne može prodati ispod 50 % njene procijenjene vrijednosti.

Najniža cijena  po kojoj se može ponuditi predmet prodaje je 323.000,00 KM.

 

 1. Zajedničke odredbe

 

C1)Način i uslovi prodaje

 

Prodaja imovine se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, te se naknadni prigovori i reklamacije na stanje imovine koja je predmet prodaje neće razmatrati.

Prodaja će se obaviti javnim prikupljanjem ponuda tako što će se zatvorene i zapečaćene koverte predati stečajnom upravniku u zgradi Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva 108, Velika sala – prizemlje, dana 24.12.2020 godine (četvrtak) u 13:00 h. Otvaranje ponuda će se obaviti 30 minuta nakon isteka roka za dostavljanje ponuda na istom mjestu i to najprije za predmet prodaje označen sa A a potom za predmet prodaje pod B.

 

Nakon otvaranja pismenih ponuda sačiniće se lista ponuđača a najpovoljniji ponuđač će biti proglašen kupcem.

 

Pozivaju se članovi skupštine povjerilaca „DLD Petrol“ d.o.o. u stečaju da prisustvuju otvaranju ponuda.

Otvaranju ponuda se pristupa i ako članovi skupštine povjerilaca  ili neko od ponuđača ne prisustvuje otvaranju ponuda.

Ponude obavezno sadrže naziv i adresu ponuđača, predmet prodaje, iznos ponuđene cijene u KM, i sa naznakom: za javnu prodaju predmeta prodaje A odnosno B, zakazanu dana 24.12.2020 prema oglasu „DLD Petrol“ d.o.o. u stečaju Banja Luka

 

Uz pismenu ponudu ponuđači prilažu i: kopiju lične karte ako učestvuju kao fizičko lice, kopiju rješenja o upisu u sudski registar ako učestvuju kao pravno lice, potvrdu o uplati depozita, izjavu o preuzimanju prodajne dokumentacije i izjavu o gubitku prava na povrat depozita.

Pismena ponuda i prilozi predaju se u zatvorenim i zapečaćenim kovertama.

Stečajni upravnik neće razmatrati ponude koje:

 1. ne sadrže jasno određen iznos na koji ponuda glasi,
 2. se pozivaju na neku drugu ponudu,
 3. su date pod uslovom ili se pozivaju na uslove koji nisu predviđeni u prodajnoj dokumentacili i oglasu i
 4. uz koje nije položen depozit u predviđenom roku

Javna prodaja će se obaviti prema Standardu o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika, Gl.VI, Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom (Sl.Gl.RS br: 54/17)

 

C2) Pregled imovine i preuzimanje prodajne dokumentacije

Imovina se može pogledati u dogovoreno vrijeme uz prethodnu najavu na telefon broj: 065 547 976 i 051 211 256 (stečajna upravnica)

Prodajnu dokumentaciju BP Bukvalek čine: Izjava o gubitku prava na povrat depozita, Izjava o preuzimanju prodajne dokumentacije, Izvod iz „Procjene tržišne vrijednosti Benzinske pumpe u Bukvaleku, Grad Banja Luka“  Izvod iz procjene opreme i Imovinsko-pravna dokumentacija.

Prodajnu dokumentaciju BP Maslovare čine: Izjava o gubitku prava na povrat depozita, Izjava o preuzimanju prodajne dokumentacije, Izvod iz „Procjene tržišne vrijednosti Benzinske pumpe u Maslovarama, Opština Kotor Varoš“  Izvod iz procjene opreme i Imovinsko-pravna dokumentacija.

 

Dokumentacija se može  preuzeti prema dogovoru uz prethodnu najavu na telefon broj: 065 547 976 i 051 211 256 (stečajna upravnica) ili elektronski.

 

C3) Pravo učešća na javnoj prodaji i tok prodaje

C3.1.Pravo učešća na javnoj prodaji  imaju sva domaća i strana pravna lica, preduzetnici i fizička lica, koja su ispunila niže navedene uslove:

 1. Preuzela prodajnu dokumentaciju,
 2. za predmet prodaje označen pod tačkom A:

U predviđenom roku uplatila depozit na račun stečajnog dužnika: DLD Petrol d.o.o. u stečaju, broj: 571-010-00002760-29 kod Komercijalne banke Ad Banja Luka u visini 50.000,00 KM, sa naznakom: Sredstva depozita za učešće u javnoj prodaji predmeta prodaje pod A,  i to zaključno sa 22.12.2020 godine do 24:00 časa

 1. c) za predmet prodaje označen pod tačkom B:

U predviđenom roku uplatila depozit na račun stečajnog dužnika: DLD Petrol d.o.o. u stečaju, broj: 571-010-00002760-29 kod Komercijalne banke Ad Banja Luka u visini 50.000,00 KM, sa naznakom: Sredstva depozita za učešće u javnoj prodaji predmeta prodaje pod B,  i to zaključno sa 22.12.2020 godine do 24:00 časa

 1. Potpisala izjavu o gubitku prava na povrat depozit
 2. Dostavila ponudu

 

Za učešće u javnom prikupljanju ponuda moraju biti ispunjeni svi uslovi.

Uslovi za sprovođenje javnog prikupljanja ponuda su ispunjeni ako najmanje jedno lice ispuni sve navedene uslove.

 

C.1.2. Nakon otvaranja koverti utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da je nekretnina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Obavještenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača i visini prihvaćene ponude stečajni upravnik će dostaviti svim ponuđačima u roku od 15 dana od dana otvaranja ponude.

 

C.1.3. Svim učesnicima javne prodaje se vraća depozit u roku od 8 dana od dana otvaranja pismenih ponuda, osim proglašenom kupcu i drugom najboljem ponuđaču. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača-kupca smatra se dijelom avansne uplate.

 

 1. Ukoliko ponuđač sa napovoljnijom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana prijema obavještenja o prodaji, stečajni upravnik će zaključkom odrediti da je nekretnina prodana drugom po redu ponuđaču, koji treba u roku od 30 dana od dana prijema tog zaključka da deponuje prodajnu cijenu.
 2. Kupac je dužan uplatiti cjelokupan iznos vrijednosti nekretnine na račun stečajnog dužnika broj: 571-010-00002760-29 kod Komercijalne banke Ad Banja Luka.

 

 1. Kupac koji kupi imovinu, izvrši uplatu kupoprodajne cijene, dužan je da pristupi zaključenju Ugovora o kupoprodaji u roku od 30 dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Stečajni upravnik predaje u posjed imovinu koja je predmet prodaje prema odredbama zaključenog Ugovora o kupoprodaji.

 

7.Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane nekretnine nikakvih obaveza.

 

8.Ovaj Oglas objavljen je na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banja Luci, dnevnom listu „Večernje novosti“ izdanje za Republiku Srpsku i Privrednoj komori Republike Srpske (www.bl.komorars.ba)

 

                                                                  Stečajni upravnik:

                                                 Berić Risojević Ljubinka, dipl.ecc.

Print Friendly

Leave a Reply