„DLD PETROL“ d.o.o. u stečaju

By 4. јуна 2020. Tenderi No Comments

„DLD PETROL“ d.o.o. u stečaju

BANJA LUKA

Ul.Srpska 99

Br. stečaja: 57 0 St 127589 18 St

Broj: 30/R/20

Datum: 02.06.2020 godine

 

Na osnovu člana 155., 157. i 160. Zakona o stečajnom postupku RS (Sl.Gl.RS br:16/16), a u skladu sa čl. 30. do 39. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom (Sl.Gl.RS br: 54/17) i Odluke Skupštine povjerilaca donesene  12.03.2020 godine, stečajni upravnik,

o b j a v lj u j e

O G L A S 

 o prodaji imovine stečajnog dužnika

putem javnog nadmetanja

 -poslovnog prostora – kancelarija u centru Banja Luke

 

A1) Građevinski objekat – Poslovni prostor

Prodaju se osnovna sredstva –nekretnina sa pripadajućom opremom: poslovni prostor – kancelarije u centru Banja Luke u ulici Srpska 99.

 

Poslovni prostor – stan broj 8B se nalazi na II spratu stambeno-poslovnog objekta u ulici Srpska 99, Banja Luka.

Poslovni prostor je površine 72 m2, upisan u Knjigu uloženih ugovora o prodaji poslovnih prostora List broj 3573-3, izgrađen na kč broj 3611/0 upisano u PL broj 838 KO Banja Luka 7. Prostor je vlasništvo i posjed DLD Petrol d.o.o. sa 1/1, izgrađen 2007 godine.

Procijenjena vrijednost poslovnog prostora je 170.362,00 KM.

Poslovni prostor se sastoji od 4 kancelarije, čajne kuhinje i mokrog čvora.

A2) Oprema

Oprema se sastoji od kancelarijskog namještaja, kuhinjskog namještaja i uredske tehnike, sveukupne vrijednosti 3.153,00 KM.

 

A3)Način i uslovi prodaje

Imovina stečajnog dužnika navedena u tačkama A1 i A2, prodaje se  „u paketu“ kao cjelina.

Procijenjena vrijednost nekretnine sa pripadajućom opremom je 173.515,00 KM.

Imovina se  ne može prodati ispod 50 % njene procijenjene vrijednosti. Početna cijena za nadmetanja je 87.000,00 KM.

 

Prodaja imovine se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, te se naknadni prigovori i reklamacije na stanje imovine koja je predmet prodaje neće razmatrati.

Prodaja će se održati javnim nadmetanjem dana 14.07.2020 godine (utorak) sa početkom u 13h u zgradi Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva 108, Velika sala – prizemlje.

 

A4)  Pregled imovine i preuzimanje prodajne dokumentacije

Imovina se može pogledati svaki radni dan u vremenu od 08h do 16h uz prethodnu najavu na telefon broj: 065 547 976 (stečajna upravnica) ili telefon broj: 065 671 664 (Daliborka Kerezović)

 

Prodajna dokumentacija koju čine: Obrazac prijave za učešće u postupku prodaje, Izjava o gubitku prava na povrat depozita, Izvod iz „Procjene tržišne vrijednosti Poslovnog prostora 2-8B“ i Imovinsko-pravna dokumentacija može se preuzeti u sjedištu stečajnog dužnika na adresi: Srpska 99, Banja Luka, uz prethodnu najavu na gore navedene telefone zaključno sa 09.07.2020 godine.

 

A5) Pravo na nadmetanje

1.Pravo učešća na javnoj prodaji  imaju sva domaća i strana pravna lica, preduzetnici i fizička lica, koja su ispunila niže navedene uslove:

  1. Preuzela prodajnu dokumentaciju,
  2. U predviđenom roku uplatila depozit na račun stečajnog dužnika broj: 571-010-00002760-29 kod Komercijalne banke Ad Banja Luka za predmet prodaje označen pod tačkom A3 u visini 17.400,00 KM, sa naznakom: Sredstva depozita za učešće u javnom nadmetanju, i to zaključno sa 09.07.2020 godine do 24:00 časa
  3. Potpisala izjavu o gubitku prava na povrat depozita
  4. Registrovala se kao učesnik na javnom nadmetanju

 

Za učešće u javnom nadmetanju moraju biti ispunjeni svi uslovi.

 

Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužni su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja, pokazati stečajnom upravniku ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako fizičko lice zastupa punomoćnik, isti je obavezan stečajnom upravniku predati ličnu kartu, valjanu punomoć za zastupanje i dokaz o uplati depozita.

Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku (direktoru) ili punomoćniku.Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik, isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid rješenje o upisu u sudski registar, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavlja punomoćnik, isti je obavezan da stečajnom upravniku preda na uvid ličnu kartu, valjanu punomoć i dokaz o uplati depozita.

Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.

 

2. Javno nadmetanje održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

3. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da je nekretnina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača stečajni upravnik će objaviti na oglasnoj tabli Suda

4. Svim učesnicima javnog nadmetanja se vraća depozit u roku od 8 dana od dana završetka javnog nadmetanja, osim proglašenom kupcu i drugom najboljem ponuđaču. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača-kupca smatra se dijelom avansne uplate.

5. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana prijema zaključka, stečajni upravnik će novim zaključkom odrediti da je nekretnina prodana drugom po redu ponuđaču, koji treba u roku od 30 dana od dana prijema tog zaključka da deponuje prodajnu cijenu.

6. Kupac je dužan uplatiti cjelokupan iznos vrijednosti nekretnine na račun stečajnog dužnika broj: 571-010-00002760-29 kod Komercijalne banke Ad Banja Luka.

7. Kupac koji kupi imovinu, izvrši uplatu kupoprodajne cijene, dužan je da pristupi zaključenju Ugovora o kupoprodaji u roku od 30 dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Stečajni upravnik predaje u posjed imovinu koja je predmet kupovine prema odredbama zaključenog Ugovora o kupoprodaji.

8.Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane nekretnine nikakvih obaveza.

9.Pravila prodaje biće učesnicima podijeljena prije održavanja licitacije.

10.Ovaj Oglas objavljen je na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banja Luci, dnevnom listu „Večernje novosti“ izdanje za Republiku Srpsku i Privrednoj komori Republike Srpske (www.bl.komorars.ba)

 

 

Stečajni upravnik:

Berić Risojević Ljubinka, dipl.ecc.

 

Print Friendly

Leave a Reply