E-portal od svog puštanja u rad doživio nekoliko nadogradnji, pogledajte koje

Sa početkom 2018. godine UIO pustila je u upotrebu novi poreski informacioni sistem e-softver, u koji su ugrađena 52 u potpunosti automatizovana poslovna procesa. Izgradnja novog poreskog softvera, dovela je do reinžinjeringa poslovnih procesa u UIO, koji su učinjeni efikasnijim i efektivnijim.

Međutim, kako se određen broj privrednika žalio da su od uvođenja istog imali problema sa sravnjenjem uplata sa PDV prijavama, registracijom, povratima PDV-a, građevinskom šemom, nalozima o prinudnoj naplati koji kasne po dva mjeseca (prinudna bude izvršena odmah, a nalog stigne kroz dva mjeseca), iz Uprave za indirektno oporezivanje objašnjavaju za Akta.ba da je u januaru 2018. godine objavljen novi Pravilnik o uplaćivanju indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi za čiju naplatu je nadležna UIO te da su obveznici i banke koje primaju i obrađuju naloge za uplatu, dužni uplate po građevinskoj šemi izvršavati na način propisan pomenutim Pravilnikom.

Naime, UIO vrši upis poreskih obveznika u Jedinstveni registar, u skladu sa rokovima određenim u zakonskim i podzakonskim aktima. Takođe, povrat PDV-a poreskim obveznicima izvršava se na vrijeme i u zakonskom roku.

Nadogradnja e-portala

„U isto vrijeme, a u svrhu elektronskog pružanja usluga poreskim obveznicima razvijena je posebna aplikacija, e-portal za poreske obveznike, tako da poreski obveznici putem interneta mogu ostvarivati svoja prava na jednostavan i siguran način. Korištenje elektronskih usluga UIO, za poreske obveznike je u potpunosti besplatno, tj. ne iziskuje nikakve dodatne troškove za poreske obveznike. Osnovne elektronske usluge, koje poreski obveznici mogu koristiti putem e-portala su podnošenje prijava za porez na dodatu vrijednost i prijava za domaću akcizu. Korišćenjem elektronskih usluga UIO, poreski obveznici će moći na jednostavniji i efikasniji način koristiti prava i izvršavati obaveze po osnovu indirektnih poreza. U svakom trenutku imaće pristup svojim podacima na e-portalu, prije svega podacima koji se vode u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza, podacima sa poreske kartice, tako da mogu vidjeti sve svoje proknjižene poreske prijave, poreske uplate, svoja obavještenja i sl“, kaže nam Ratko Kovačević, načelnik odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju UIO BiH.

Da elektronsko podnošenje poreskih prijava uspješno funkcioniše, potvrđuje podatak da je 35% velikih poreskih obveznika podnijelo PDV prijavu elektronskim putem za poreski period april 2018. godine, iako nisu obavezni.

„E-portal je od svog puštanja u rad, doživio nekoliko nadogradnji, tako da trenutno korisnici elektronskih usluga imaju podsjetnik o broju dana do isteka roka za podnošenje prijave i plaćanje poreza. Korisnici portala, mogu da kreiraju platni nalog za uplatu prijavljenog poreza, na način da izaberu račun UIO na koji će izvršiti uplatu, a nalog se automatski kreira u sistemu sa ispravnim podacima, čime su greške poreskih obveznika, koje se dešavaju kod uplata, u potpunosti eliminisane. Trenutno je u fazi izgradnje, podnošenje izvještaja o posebnoj šemi u građevinarstvu elektronskim putem“, ističe Kovačević.

Napominje da je UIO u potpunosti spremna za registraciju svih obveznika, budućih korisnika elektronskih usluga (od 01.01.2019. godine), te ovim putem pozivaju sve one, koji još uvijek nisu registrovani, da preko javne web adrese podnesu prijavu za registraciju korisnika elektronskih usluga UIO.

Inače, novi poreski informacioni sistem je u potpunosti usklađen sa važećim zakonskim propisima. Novina u odnosu na stari softver, je obračun naknadnog tereta prinude na izmijenjene PDV prijave, ali ne iz razloga izmijene propisa, već iz razloga što stari sistem, koji je Upravi za indirektno oporezivanje doniran 2005. godine nije bio konfigurabilan i nije podržavao punu implementaciju određenih zakonskih normi.

„Ovim putem obavještavamo da novi poreski softver obračunava kamatu, čak i u slučaju da zakasnite jedan dan sa izvršavanjem poreskih obaveza, što nije bio slučaj u starom softveru. Nadalje, novina u novom softveru, odnosi se i na rokove obaveza, koji padaju u nedjelju ili neradni dan, a što je usklađeno sa odredbama člana 92. Zakona o upravnom postupku („Službeni glasnik BiH“, br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16), kojim je definisano da ako posljednji  dan  roka  pada  u  nedjelju  ili  na  dan  državnog  praznika,  ili  u  neki  drugi dan kad organ kod koga se radnja postupka ima preduzeti ne radi, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana. Iz prethodno navedenih odredbi, jasno i nedvosmisleno proizilazi zaključak da ako je rok za podnošenje i plaćanje obaveze po prijavi subota ili nedjelja, rok se prenosi na ponedjeljak. Ista pravila se primjenjuju za poreske obveznike, koji svoje prijave dostavljaju elektronskim putem i putem poštanske službe ili neposredno predajom u kancelarije UIO“, objašnjava on.

Funkcionalnost sistema

Budući da je promjena informacionog sistema koji prati rad poreznih administracija u mnogim zemljama veoma složen process, koji traje duži vremenski period, Kovačević potvrđuje da je UIO za sada vrlo efikasno i bez bilo kakvih većih problema izvršila izmjenu osnovnog informacionog sistema.

Na pitanje koliko je ovaj softver sa svim greškama koštao porezne obveznike, te da li se za ispravku istih moralo dodatno angažovati sredstava iz budžeta, da li je ispitan na ove probleme ranije, Kovačević navodi da su se sve manje greške otklanjale “u hodu”, te da je funkcionalnost sistema iz dana u dan sve bolja.

„Otklanjanje tzv „bagova“ se ne plaća dodatno, već je to sastavni dio ugovora potpisanog sa izvođačem. Podsjećam, UIO je raspisla javni tender za novi informacioni sistem, te je cijela javnost bila upoznata sa vrijednošću tog tendera koji je iznosio 8 miliona KM (4 miliona eura). Za vašu informaciju poreski informacioni sistem u Albaniji je plaćen preko 15 miliona eura, a cijene istih u zemljama u okruženja i EU još su bile i mnogo skuplje, jer se radi o zaista velikom informacionom sistemu u kojem se, kako sam već napomenuo, nalaza 52 u potpunosti automatizovana poslovna procesa“, ističe naš sagovornik, dodajući da sa sigurnošću mogu reći novi informacioni sistem iz dana u dan funkcioniše sve bolje.

Naglašava da je misija Uprave za indirektno oporezivanje da dosljedno, efikasno i nepristrasno prikuplja prihode od indirektnih poreza i na taj način služi Bosni i Hercegovini i njenim građanima što zajedno sa razvojem i provođenjem politike indirektnog oporezivanja predstavlja njihov glavni cilj.

„U tom smislu naše težnje su usmjerene ka stvaranju moderno organizovane poreske administracije, koja će i u narednom periodu biti jedan od najjačih stubova makroekonomske stabilnosti i fiskalne održivosti BiH“, zaključuje Kovačević.

Izvor: Akta.ba

Leave a Reply