Energetika d.o.o. ,,u stečaju“

By 25. јула 2016. Tenderi No Comments

Energetika d.o.o. ,,u stečaju“
Veljka Mlađenovića bb
Banja Luka
Broj: 57/16
Datum: 18.07.2016.god.

Na osnovu člana 55, 105, 106, 107 i 108. Zakona o stečajnom postupku-prečišćen tekst („Sl. gl. RS“ br. 26/10), člana 82, 89, 130 i 131 Zakona o izvršnom postupku („Sl. gl. RS“ br. 59/03, 85/03, 64/05 i 67/13), Odluke Skupštine povjerilaca stečajnog dužnika održane dana 22.02.2016,god., i Odluke Odbora povjerilaca stečajnog dužnika, donijete na tridesettrećoj sjednici održanoj dana, 08.07.2016.god., stečajni upravnik dana 18.07.2016.g., donosi

ZAKLJUČAK
O OBJAVLJIVANJU LICITACIJE

I. (zajedničke odredbe)

Predmet prodaje- nekretnine sa pripadajućom opremom (u dijelovima) –
Prodaju se osnovna sredstva – nekretnine, koje se nalaze u Banjaluci u ul. Veljka Mlađenovića bb, a sve sa pripadajućom opremom, prema priloženoj specifikaciji (u skladu sa nalazima vještaka Kovačević Momčila, vještaka građevinske struke, Kremenović Zdravka, vještaka mašinske struke i vještačenja preduzeća Energo-Test d.o.o. Banja Luka, zastupano po direktoru Kovačević Bošku, vještaku elektroenergetske struke- svi nalazi iz 2008.g. i dopunama nalaza istih vještaka iz 2016.god.). Navedena imovina se nalazi u krugu preduzeća Energetika d.o.o. u stečaju, koji je dio kruga bivšeg ,,Incel-a“ u ul. Veljka Mlađenovića bb, naselje Vrbanja, Banja Luka, između rijeke Vrbanje i magistralnog puta M-4 Banjaluka – Čelinac. Objekti u vlasništvu Energetika d.o.o. izgrađeni su na zemljištu koje je označeno sa k.č. broj 1085/6 (novi premjer) i upisano u List nepokretnosti broj 1299/0 k.o. Vrbanja 2.
Planirana granična linija parcele, nakon izvršenog premjera zemljišta, te urađenog obilježavanja planirane granične linije parcele, određena je Regulacionim planom privrednog kompleksa Medeno polje Banjaluka, usvojenim na Skupštini Grada Banjaluka održanog 19.04.2005 godine, provedena u katastarskom operatu i ucrtana na Kopiji katastarskog plana od 17.09.2008.g., zatim Situacionim planom Energetika, k.o. Vrbanja, urađenim septembra 2009.god. od strane ,,GeoAstor“ d.o.o. Banja Luka i Urbanističko tehničkim uslovima za utvrđivanje životnog prostora oko objekata u vlasništvu preduzeća ,,Energetika“ d.o.o. ,,u stečaju“ Banja Luka i ,,Incel“ a.d. Banja Luka, u privrednom kompleksu Medeno polje, na parceli k.č. br. 1085/6 k.o. Vrbanja 2 u Banja Luci, urađenim 29.09.2009.god. od strane PLANING BL- projektovanje, inženjering, konsalting u građevinarstvu.
Provedeno javno izlaganje nekretnina i utvrđen nesporan suvlasnički dio stečajnog dužnika i provedeno u Listu nepokretnosti br. 1299/0 od 07.08.2015.god. na parceli k.č. br. 1085/6 k.o. Vrbanja 2 u Banja Luci.
U konačnom izvršena je i parcelacija na dva jednaka dijela pripadajućeg zemljišta po stručnom mišljenju ,,Routing“ d.o.o. Bana Luka od marta 2016,god. i skice snimanja po ,,GeoAstor“ d.o.o. Banja Luka od od 08.04.2016.god.
Ukupna površina unutar planirane granične linije parcele koja pripada stečajnom dužniku je 43.371 m2, od čega suvlasnički dio od ukupno 37.174 m² predstavlja predmet ove prodaje.

Stečajni upravnik imovinu prodaje u faktičkom i pravnom stanju u kakvom se ta imovina nalazi u momentu prodaje i na kupca prenosi obim prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje.
Procijenjena vrijednost nekretnina sa pripadajućom opremom, te korigovanim vrijednostima, naknadno dodate imovine, iznosi 17.707.520 KM, u skladu sa odlukama Skupštine povjerilaca stečajnog dužnika od 19. 09. 2008.g., 25. 12. 2008 g. i 22.02,2016.god., te Odlukom Odbora povjerilaca od 08.07.2016.god.

Imovinu stečajnog dužnika prema specifikaciji čine:

A. ,,ZAPADNI DIO“- parcela I.

a) građevinski objekti
1. Bravarska radiona (P+1) 171,75 m2
2. Bravarska radiona vrelovoda (P+1) 110 m2
3. Zgrada uređaja za dejonizaciju (P) 580 m2
4. Pumpna stanica rahladne vode za turbine(P) 71,25 m2
5. Bunker za pepeo (P+1) 29 m2
6. Bunker za šljaku i pepeo (P+2) 25 m2
7. Deponija uglja 11.150,00 m2 sa ukupnom količ. uglja, cca 7000 t, na deponiji,
8. Kosi transportni most (dio od 3/4) duž. 36m
9. Temelji transportera za ugalj
10. Asvaltne i kolosjek pruge
11. Građevinsko zemljište od 18.587 m2

Građevinski objekti (sa pripadajućim zemljištem za redovnu upotrebu objekata sa asfaltnim saobraćajnicama, željezničkim kolosjecima i zelenim pojasom uz zgrade).

b) elektrooprema
1. VN trofazni elektromotori
2. HPV (napojni kablovi, komandni pult, instrumentalni paneli, razvodne baterije i ormari)
3.TS Filter stanica ( VN izvlačive ćelije, ormar nužnog naopajanja, napojni kablovi)
4. Ormari (komandni, razvodni, rasvjete) i ploče automatike, signalizacije, zaštite i
mjerenja
5. Komandne ploče i pultovi
6. Napojni i signalni komandni kablovi, trafo i selenski ispravljači
7. Ostala sitna oprema

c) mašinska oprema
1. Portalni kran (2 kom) 2 X 7 t
2. Postrojenja za dopremu uglja
3. Buldožer TG- 220
4. Oprema za dejonizaciju napojne vode za kotlove 310 m³/h
5. Dio čeličnih konstrukcija (kranske staze, nosive konstrukcije kranskih staza)
6. ½ idealnog suvlasničkog dijela Vrelovoda prema ,,Toplani“ Grada B. Luka, NO 500 (odlazno
– povratni)

B. ,,ISTOČNI DIO“- parcela II.

a) građevinski objekti
1. Strojarnica (P+1) 2 166,00 m2
2. Termokomanda (P+1) 275,00 m2
3. Kompresorska stanica (P+2) 70,00 m2
4. Toplana (P+2) proširenje elektro 405,00 m2
5. Toplana (P+2) elektro zgrada 350,00 m2
6. Proširene strojarnice (P+1) 271,50 m2
7. Bunkerski toranj (P+4) 207,00 m2
8. Drobilišna zgrada za ugalj (P+4) 94,50 m2
9. Garaže za traktore i buldožere 164 m2
10. Drobilišna zgrada za ugalj (P+1) 166 m2
11. Zgrada sumporne peći (P+1) 128 m2
12. Zgrada visokonaponske opreme (P) 71,50 m2
13. Zgrada sumporne peći (P+1) 225 m2
14. Zgrada zračnih kompresora (P) 616 m2
15. Zidana trafostanica (P+2) 84 m2
16. Skladište sumpora (P) 1.248,50 m2
17. Trafostanica 120 m2
18. Silos za piljevinu 109,69 m2
19. Stara sjekaona (P) 926,50 m2
20. Ložiona proširenje (P) 101,50 m2
21. Ložiona (P) 332,75 m2
22. Armirano betonski okrugli dimnjak vis. 150 m,
23. Kosi transportni most (dio od 1/4) duž. 36m
24. Kosi drobilišni most od drobilišne zgrade do toplane, duž. 66m
25. Građevinsko zemljište od 18.587 m2

Građevinski objekti (sa pripadajućim zemljištem za redovnu upotrebu objekata sa asfaltnim saobraćajnicama, željezničkim kolosjecima i zelenim pojasom uz zgrade).

b) elektrooprema
1. Naponski nivo 35 kV (dalekovod 35 kV, transformatori sa napojnim kablovima,
rasklopno postrojenje),
2. Elektrooprema u Elektro zgradi I. i II.
3. Generatori bez turbina, sa opremom u Turbo sali
4. VN rasklopno postrojenje SFL-3
5. Transformatori
6. Prigušnice
7. Trafo i selenski ispravljači
8. Elektromotori (osim motora spojenih na radnu mašinu)
9. Upuštači za pokretanje motora
10. Visokonaponski i niskonaponski vodovi, kablovske i vazdušne (VN i NN)
11. Visokonaponska i niskonaponska razvodna postrojenja do krajnjih razv. ormara
12. Ormari i ploče automatike, signalizacije, zaštite i mjerenja
13. Komandne ploče i pultovi
14. Signalni komandni kablovi
15. Ostala sitna oprema

c) mašinska oprema
1. Parni kotao, tip KSK R-640
2. Dizel hidraulična lokomotiva,tip DAL 600 H
3. Kompresoor zračni, tip GA 250, snage 257 kW
4. Turboagregati br. 3 i 4, snage max (2x 16 mgW)
5. Parna turbina, snaga 1750 Kw
6. Izmjenjivač toplote sa pripadajućom opremom
7. Dio čeličnih konstrukcija (unutrašnja i vanjska stepeništa, platforme, konzole, noseće
konstrukcije rezervoara i spremnika itd…)
8. Cjevovodi vode – pare i komprimiranog zraka
9. ½ idealnog suvlasničkog dijela Vrelovoda prema „Toplani“ Grda Banja Luka, NO 500
(odlazno – povratni)
10. Transformatori (snage od 630 – 1000 kVA)
11. Elektromotori

Napomena: Na navedenim objektima (prikazanim u građevinskom dijelu), postoji upis založnog prava, na osnovu Rješenja Osnovnog suda B. Luka, br. Ip-389/05 od 16.05.2005.god.u iznosu od 797.611,27 €, u korist povjerioca ,,Montavar Metalna Nova d.o.o. Maribor upisani u PL. 1299/2 k.o. Vrbanja 2, i to: -,,Zapadni dio“ –parcela I.- jedan objekat
-,,Istočni dio“ –parcela II.- četiri objekta

Vrelovod:
Prodaje se Vrelovod – od ,,Energane“ ,,Incel-a“ do ,,Toplane“ Borik u dužini od 1054,70 m, i to od tačke T1-T2 do izmjenjivačke stanice u ,,,Energani“ ,,Incel-a“ Banja Luka, za koji je izdata dozvola za korištenje i upotrebna dozvola, po Rješenju Instituta za ispitivanje materijala Banja Luka, br. 481-I/04-360-22 od 3.5.1979.godine.
Na kupca se prenosi-prodaje ½ idealnog suvlasničkog dijela.
U cijenu je uračunata vrijednost nedostajućeg (isječenog) dijela vrelovoda u dužini od 270 m, s tim da se na buduće kupce, pod A. ,,ZAPADNI DIO“- parcela I. c) tač. 6. i B. ,,ISTOČNI DIO“- parcela II. c) tač. 9., na tom dijelu vrelovoda, prenosi pravo na vraćanje dijela vrelovoda u idealnom suvlasničkom dijelu koji im pripada, a koja prava su utvrđena Ugovorom o regulisanju međusobnih odnosa, br. OPU-278/11 od 10.05.2011.god. i Aneksom Ugovora br. OPU-825/11od 29.11.2011.god., oba zaključeni po ,,Ekvator’’ d.o.o. Banja Luka i ,,Energetika’’ d.o.o. Banja Luka. Na kupce će biti prenešeno suvlasništvo na tom dijelu vrelovoda, bez dodatnog plaćanja.
Napomena uz vrelovod:
Od dana otvaranja stečajnog postupka pa do licitacije, nije bilo prigovora na vlasništvo i na izdatu upotrebnu dozvolu za vrelovod, kao i na prava koja iz istog proističu (Rješenja Instituta za ispitivanje materijala Banja Luka, br. 481-I/04-360-22 od 3.5.1979.godine.)

II. Licitacija

-XXX (TRIDESETA) LICITACIJA – (putem prikupljanja zatvorenih ponuda)

Na ovoj licitaciji, prodaja imovine- nekretnine sa pripadajućom opremom (u dijelovima), će biti na ponudi u dva dijela, prema prethodno datoj specifikaciji, sadržano i to:

I. -pod A. ,,ZAPADNI DIO“- parcela I. (pod a), b) i c),

II. -pod B. ,,ISTOČNI DIO“- parcela II. (pod a), b) i c)

1.Pismene ponude sa dokazom o uplaćenom depozitu, za ovu licitaciju se dostavljaju najkasnije do dana 26.08.2016.god. (petak), na adresu stečajnog dužnika Energetika d.o.o. ,,u stečaju“ ul. Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka ili ul. Pave Radana br. 23, Banja Luka, – poštom ili lično.
Ponude koje su neblagovremene, nejasne ili nekompletne, neće biti predmet razmatranja.

2. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja dostave ponudu na iznos:

Prva prodajna cijena:

I. -pod A. ,,ZAPADNI DIO“- parcela I. (pod a), b) i c) – od 2.000.000,00 KM

II. -pod B. ,,ISTOČNI DIO“- parcela II. (pod a), b) i c) – od 3.731.755,00 KM

ili veći iznos i dokaz o uplaćenom depozitu.

Prva prodajna cijena imovine – u dijelovima, na tridesetoj licitaciji pod
I. data je u nominalnom iznosu i predstavlja 71,92 % od njene procijenjene vrijedosti, odnosno pod II. predstavlja 25% od njene procijenjene vrijedosti.

Ukoliko ne bude ponuda za tridesetu licitaciju u dijelovima, po prvoj ponuđenoj cijeni, daje se niža početna prodajna cijena i to samo za imovinu pod A. ,,ZAPADNI DIO“- parcela I. (pod a), b) i c),

Druga prodajna cijena:

I. -pod A. ,,ZAPADNI DIO“- parcela I. (pod a), b) i c) – od 1.800.000,00 KM

ili veći iznos i dokaz o uplaćenom depozitu, i ispod te cijene imovina se ne može prodati na ovoj licitaciji.

Druga prodajna cijena imovine – u dijelovima, na tridesetoj licitaciji pod
I. data je u nominalnom iznosu i predstavlja 64,73 % od njene procijenjene vrijedosti.

Ukoliko ne bude ponuda za tridesetu licitaciju u dijelovima, ni po drugoj ponuđenoj cijeni, daje se niža početna prodajna cijena.

Treća prodajna cijena:

I. -pod A. ,,ZAPADNI DIO“- parcela I. (pod a), b) i c) – od 1.600.000,00 KM

ili veći iznos i dokaz o uplaćenom depozitu, i ispod te cijene imovina se ne može prodati na ovoj licitaciji.

Treća prodajna cijena imovine – u dijelovima, na tridesetoj licitaciji pod I. data je u nominalnom iznosu i predstavlja 57,54 % od njene procijenjene vrijedosti.

3. Ponude se otvaraju na licitaciji zakazanoj za dan 30.08.2016.god. (utorak), u zgradi Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva 108, u Velikoj sali, po redu ponuđenih cijena.

Svi ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda lično ili preko punomoćnika.
Za najpovoljnijeg ponuđača, biće izabran ponuđač koji ponudi najveći iznos.
Ukoliko budu dostavljene dvije i više ponuda sa istim ponuđenim iznosom, izbor najpovoljnije ponude izvršiće se putem javnog nadmetanja – licitacije koja će biti održana odmah, sa početnom cijenom koja je data u zatvorenoj ponudi.

III.
(zajedničke odredbe

1. Uplatu depozita izvršiti u iznosu od 50.000,00 KM na žiro-račun stečajnog dužnika
br. 555-007- 01012187- 87 kod Nove banke a.d. filijala Banjaluka, i o izvršenoj uplati predoče dokaz, a što će nakon provjere uplate depozita, licitiranju moći pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu izvršili u roku.
2. Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja, pokazati stečajnom upravniku, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako fizičko lice zastupa punomoćnik, isti je obavezan predati stečajnom upravniku valjanu punomoć za zastupanje i dokaz o uplati depozita.
Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku (direktoru) ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik, isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid rješenje o upisu u sudski registar , ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavlja punomoćnik, isti je obavezan da stečajnom upravniku preda na uvid valjanu punomoć i dokaz o uplati depozita.
Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.
3. Predmetne nekretnine i oprema, kao i raspoloživa dokumentacija se mogu pregledati svakog radnog dana, u vremenu od 8,00 do 14,00 časova na matičnoj lokaciji preduzeća koja se nalazi u krugu bivšeg „Incel“-a, Medeno polje bb, Banja Luka, pri čemu je za ulazak u objekte potrebna prethodna najava na telefon 051 450 241.
4. Javno nadmetanje održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.
5. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da su nekretnine i oprema prodati najpovoljnijem ponuđaču.
6. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene vratiće se obezbjeđenje odmah, a najkasnije u roku od 3 dana nakon javnog nadmetanja. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita.
Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača – kupca smatra se dijelom avansne uplate.
7. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od 30 dana, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je nekretnina sa opremom, prodana drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 15 dana od dana prijema tog zaključka da deponuje prodajnu cijenu.
Ukoliko ni drugi ponuđač ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.
8. Kupac je dužan u roku od 30 (trideset) dana od dana prodaje uplatiti cjelokupan iznos vrijednosti nekretnine i opreme, na račun stečajnog dužnika br. 555-007- 01012187- 87 kod Nove banke a.d., filijala Banjaluka.
9. Kupac nekretnina i opreme je obavezan preuzeti i čuvati arhivsku građu stečajnog dužnika u skladu sa odredbama Zakona o stečajnom postupku i Zakona o arhivskoj građi Republike Srpske.
10. Kupcu koji putem licitacije kupi ponuđene nekretnine i opremu, izvrši uplatu kupoprodajne cijene i zaključi ugovor o kupoprodaji, stečajni dužnik predaje u posjed predmetne nekretnine i opremu u roku od 30 dana, od dana izvršene uplate i zaključenog ugovora o kupoprodaji.
11. Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze u vezi sa nepokretnim i pokretnim stvarima snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane stvari nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.
12. Pravila prodaje biće učesnicima licitacije podijeljena neposredno prilikom održavanja licitacije.
13. Ovaj oglas-zaključak je objavljen na oglasnoj tabli stečajnog dužnika, oglasnoj tabli suda, dnevnom listu ,,Večenje novosti” Banja Luka – izdanje za Republiku Srpsku, i web. stranicama: www.bl.komorars.ba; www.komorars.ba i www.komorabih.ba

Stečajni upravnik
Bulatović – Kremenović Zora, dipl. prav.

Print Friendly

Leave a Reply