IPATokom godina EU je razvila širok spektar programa spoljne pomoći, što je rezultiralo kompleksnim setom od više od 30 različitih pravnih instrumenata. Potreba da se obezbijedi koherentnost i poboljša konzistentnost djelovanja Evropske unije, te postignu bolji rezultati i jači efekat sa raspoloživim resursima naveli su Evropsku komisiju da predloži pojednostavljeni okvir eksternog djelovanja za period 2007-2013.

IPA je nasljednik pet ranijih instrumenata predpristupne pomoći, Phare, ISPA, SAPARD, Instrumenta za Tursku i CARDS, i na taj način u jedinstvenu pravnu osnovu objedinjuje svu predpristupnu pomoć. Cilj ovog instrumenta je da olakša i objedini finansijsku pomoć državama kandidatima, kao i potencijalnim kandidatima za ulazak u Evropsku uniju.

U kontekstu pripreme novog sedmogodišnjeg proračuna Evropske unije za period 2014 – 2020, a u okviru instrumenta vanjske pomoći, Evropska komisija uvela je određenu reviziju prijašnjeg instrumenta pretpristupne pomoći IPA, odnosno novi instrument pretpristupne pomoći IPA II za razdoblje 2014-2020.

U okviru prijašnjeg instrumenta pretpristupne pomoći IPA, koji se odnosio na period 2007-2013, Bosna i Hercegovina, kao zemlja potencijalni kandidat za članstvo u EU, koristila je sredstva u okviru prve dvije IPA komponente:

  • Komponenta I – Podrška u tranziciji i izgradnji institucija
  • Komponenta II – Prekogranična saradnja.

Ostale tri komponente instrumenta IPA (Regionalni razvoj, Razvoj ljudskih kapaciteta i Poljoprivredni i ruralni razvoj) su bile dostupne isključivo zemljama kandidatima za članstvo u EU.

Novom Uredbom o upostavljanju instrumenta IPA II ukida se podjela na prijašnjih pet komponenti, a uvode se područja politika u okviru kojih će se provoditi različite intervencije. Finansijska pomoć će biti dostupna u svim područjima politika, bez obzira na to da li zemlja ima status kandidata ili potencijalnog kandidata.

IPA II napredak u postizanju pojedinih ciljeva će procjenjivati kroz indikatore i, u zavisnosti od ostvarenog napretka, vršiće se realokacija finansijske podrške između programa kao i između zemalja korisnica.

U okviru druge komponente IPA – prekogranične saradnja, BiH učestvuje u šest programa u tri bilateralna programa prekogranične saradnje sa Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom, u jednom programu prekogranične saradnje sa državama članicama – IPA Jadranski program, kao i u dva programa transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa (SEE) i Mediteran (MED).

Olivera Radić

Rukovodilac Centra

Centar za upravljanje projektima i analize

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-139

+387 51 493-126

Linkovi

Evropska unija

Print Friendly