HANDY PET doo Banja Luka – u stečaju_ Zaključak o javnoj prodaji

By 24. јуна 2021. Tenderi No Comments

HANDY PET doo Banja Luka – u stečaju

Cetinjska br.1, Banja Luka

Broj: 57 0 St 126685 18 St

 

Datum: 15.06.2021. godine

 

Na osnovu člana 155., 160. i 166. Zakona o stečaju (“Službeni glasnik RS” br. 16/16), Odluke Skupštine povjerilaca Handy Pet doo Banja Luka – u stečaju od 11.05.2021. godine, a u skladu sa članovima 24. do 39. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom ( “Službeni glasnik RS” br. 54/17)   stečajni upravnik  objavljuje:

 

ZAKLJUČAK O  JAVNOJ PRODAJI

(USMENIM JAVNIM NADMETANJEM – LICITACIJA)

Stečajni dužnik HANDY PET doo Banja Luka – u stečaju, prodaje putem usmenog javnog nadmetanja (licitacija), a sve prema elaboratu sudskog vještaka mašinske struke Alekse Nježića,  pokretnu imovinu i to:

brizgaljke za PET ambalažu i čepove za PET (tip: HAITAN, SA3200/1700, ARBURG)

– duvaljke za PET ambalažu (tip: PETRIA)

– čiler za hlađenje vode (tip: KLIMAVENTA i drugi)

– kompresori

– automatska i poluautomatska etiketirka

– ostalo: sušare, mlin za mljevenje PETA, rezervoar za zrak, namještaj (stolice, sto, vitrina)

 

a sve, ukupne procjenjene vrijednosti 199.124,00 KM.

 

NAČIN I USLOVI PRODAJE

Imovina se prodaje u faktičkom, pravnom i viđenom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i neće se primati nikakve naknadne reklamacije u pogledu prodate imovine.

Predmeti prodaje nalaze se na adresi Cetinjska br.1, Banja Luka, u poslovnim prostorijama “BL Plastic” doo Banja Luka.

Za uvid u stanje i karakteristike imovine te preuzimanje prodajne dokumentacije potrebno je najaviti se pozivom na tel.br. 065/662-170.

Depozit za učešće na javnoj prodaji iznosi 10% od procjenjene vrijednosti svakog od predmeta prodaje. Detaljniji opis pojedinačnih predmeta prodaje, sa pojedinačno procjenjenim cijenama te ostali eventualnim napomenama predstavlja sastavni dio prodajne dokumentacije.

Pravo učešća na javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica zastupljena putem zakonskog zastupnika ili punomoćnika i  koja uplate depozit sa naznakom i  navedenim iznosom  i to najkasnije 2 dana prije održavanja licitacije na žiro račun HANDY PET doo Banja Luka – u stečaju br. 5620998165923378 otvoren kod NLB Banka ad Banja Luka. Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati na licitaciji.

Početna cijena na ovoj javnoj prodaji jeste procjenjena vrijednost a na ovoj javnoj prodaji imovina se ne može prodati ispod 70% od procjenjene vrijednosti.

Prije početka licitacije učesnici su dužni potpisati izjavu o gubitku prava na povrat depozita.

Licitacija će se održati i kada prisustvuje samo jedan ponuđač.

Stečajni upravnik imenuje Komisiju za sprovođenje postupka prodaje i donosi pravila licitacije koja će se predočiti učesnicima na početku licitacije.

Rok za uplatu kupoprodajne cijene iznosi 8 dana od dana održavanja licitacije. Uplatu izvršiti na račun HANDY PET doo Banja Luka – u stečaju br. 5620998165923378  otvoren kod NLB Banka ad Banja Luka.

Sve troškove poreza, PDV, taksa, naknada, prepisa i ostalih troškova u vezi sa imovinom koja je predmet prodaje snosi kupac.

Licitacija će se održati dana 16.07.2021. godine u prostorijama Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva br.108, Banja Luka sa početkom u 13:00 časova.

Ovaj oglas objaviće se na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, dnevnom listu “Glas Srpske”  kao i na web stranicama Privredne komore Republike Srpske i Privredne komore RS – područna jedinica Banja Luka.

  Stečajni upravnik

 Aleksandar Vuksan

 

Print Friendly

Leave a Reply