Info Pult

IMG-59691d3e670a8c363b855287cb608c19-V

Održan „Otvoreni razgovor“ predstavnika kompanija iz sektora IKT sa predstavnicima resornog ministarstva

By | ICT, IT Centar, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Na stastanku je zaključeno da je neophodna hitna realizacija e-Uprave, koja sa sobom nosi i druge zakonske i organizacione izmjene, kao i omogućavanje kontinuiteta realizacije digitalne transformacije za postojeća privredna društva kroz Centar za digitalnu transformaciju Privredne komore Republike Srpske i implementacija rješenja iz IKT sektora putem podsticajnih sredstava.

Read More
IMG-8e59b038bfcf26ec0708786c271a9e72-V

2. Regionalna radionica na temu planiranja projekta usmjerenog na poboljšanja kvaliteta stručnog obrazovanja

By | Centar za dualno obrazovanje, Novosti iz Komore | No Comments

Učesnici radionice su predstavnici iz oblasti stručnog obrazovanja Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Predstavnici ministarstava prosvjete, zavoda za unapredjenje kvaliteta stručnog obrazovanja, pedagoskih zavoda, privrednih komora, srednjih stručnih skola iz regiona će kroz razmjenu iskustava u oblasti stručnog obrazovanja kreirati prijedlog regionanog projekta fokusiranog na poboljšanje kvaliteta učenja zasnovanog na radu.

Read More
Zakon

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

By | Aktuelnosti, slide | No Comments

U skladu sa tačkom 4. Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 123/08 i 73/12), Ministarstvo privrede i preduzetništva poziva sva zainteresovana lica da dostave svoje komentare i sugestije na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima.

Read More
suradnja

Radionica „Status ovlaštenog privrednog subjekta u Bosni i Hercegovini“

By | Edukacije | No Comments

Privredna komora Republike Srpske u okviru projekta EU4TRADE organizuje radionicu na temu: „Status ovlaštenog privrednog subjekta u Bosni i Hercegovini“. Radionica ima za cilj da predstavi mogućnosti koje obezbjeđuje status ovlaštenog privrednog subjekta (AEO) kako bi se podigla svijest o prednostima  ovog statusa među privrednim subjektima u Republici Srpskoj. Polaznici će imati mogućnost da se upoznaju sa procedurama dobijanja statusa ovlaštenog subjekta kao i  prednostima i odgovornostima statusa ovlaštenog privrednog subjekata.

Učešće na radionici je besplatno.

Prijavu na radionicu možete izvršiti putem linka: https://edukacije.komorars.ba/event/radionica-status-ovlastenog-privrednog-subjekta-u-bosni-i-hercegovini/  najkasnije do 12.05.2022. godine do 12:00 sati. Broj mjesta je ograničen.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 051/493 128 ili email: aleksandraik@komorars.ba (Aleksandra Irić Kovačević).

S obzirom da se ista radionica održava 11.05.2022. godine u Sarajevu, svi zainteresirani za pohađanje iste mogu se obratiti, za više informacija, na telefon: 033 566 174 ili email: kristina.cosic@komorabih.ba (Kristina Čosić)

Program radionice

Poreski postupak1

Objavljena Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku

By | Novosti iz Komore, slide | No Comments

Izmjena ove Odluke se odnosi na povećanje troškova jednog toplog obroka za vrijeme jednog radnog dana, kao i u slučaju obavljanja prekovremenog rada dužeg od tri časa dnevno uvećava sa 0.75 % na 0.85 % prosječne bruto plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu, za svaki radni dan radnika ukoliko kod poslodavca nije organizovana ishrana.

Read More
carina4

Poziv na radionicu: „Status ovlaštenog privrednog subjekta u Bosni i Hercegovini“

By | Najave događaja, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Radionica ima za cilj da predstavi mogućnosti koje obezbjeđuje status ovlaštenog privrednog subjekta (AEO) kako bi se podigla svijest o prednostima ovog statusa među privrednim subjektima u Republici Srpskoj. Polaznici će imati mogućnost da se upoznaju sa procedurama dobijanja statusa ovlaštenog subjekta kao i prednostima i odgovornostima statusa ovlaštenog privrednog subjekata.

Read More
12.05.2022-1

Poziv za učešće na radionici „Digitalizacija i inovacije“

By | Aktuelnosti, EEN, Najave događaja, slide | No Comments

Cilj radionice je obezbjediti podršku za unapređenje inovativnih kapaciteta MSP korišćenjem digitalnih tehnologija. Zahvaljujući digitalnim rješenjima, uz odgovarajuću podršku i raspoložive instrumente, kao i kroz saradnju sa donosiocima relevantnih politika, predstavnicima javnog sektora i naučno-istraživačkih institucija, MSP će unaprijediti svoje poslovanje.

Read More
Dekarbonizacija

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava i tehničke pomoći malim i srednjim preduzećima u svrhu dekarbonizacije

By | Aktuelnosti, Elektro i hemijska, Energetika i rudarstvo, Projekti | No Comments

UNDP je objavio Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava i tehničke pomoći malim i srednjim preduzećima u svrhu dekarbonizacije, koji sprovodi UNDP, a finansira Vlada Japana. Rok za podnošenje prijave je 03. jun 2022. godine do 17 časova.

Cilj projekta je sprovođenje niza aktivnosti kao i pružanje podrške MSP-ovima u tranziciji ka niskokarbonskom razvoju, kroz iskorištavanje potencijala energetske efikasnosti i tehnologija obnovljivih izvora energije, a krajnji cilj ublažavanje ili uklanjanje opasnosti, negativnog uticaja i zavisnosti od fosilnih goriva i njihovo buduće poslovanje i razvoj.

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za tehničku i bespovratnu finansijsku podršku dekarbonizaciji malih i srednjih preduzeća (MSP) iz industrija s visokim emisijama ugljika (električna energija, čelik i cement) u sklopu projekta “Inkluzivna dekarbonizacija” (IDA) koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) saradnji sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a isti finansira Vlada Japana.

Ukupan budžet Poziva iznosi 1.000.000 američkih dolara.

Prihvatljivi podnosioci prijava su MSP iz tri industrije s visokim emisijama ugljenika, (energetika, metalna i cementna industrija) ili preduzeća direktno povezana sa ovim industrijama, koja su registrovana u BiH najkasnije dvije godine prije objave ovog Javnog poziva, a koja imaju do 250 zaposlenih.

Više informacija potražite na sledećem linku:  https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=90573

PETA JAVNA LICITACIJA – „JAVOR STIL“ d.o.o. Laktaši – u stečaju

By | Tenderi | No Comments

„JAVOR STIL“ d.o.o. Laktaši – u stečaju
Ulica Svetosavska broj 91,
Glamočani, Laktaši

Broj: 57 0 St 134186 20 St
Banja Luka, 27.4.2022. godine

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca donesene na ročištu u stečajnom postupku nad ,,JAVOR STIL” d.o.o. Laktaši – u stečaju od 5.4.2022. godine, stečajni upravnik, dana 27.4.2022. godine, donosi zaključak kojim se objavljuje

PETA JAVNA LICITACIJA
za prodaju zaliha robe (košulje, odjela, hlače, majice, sakoi, džemperi, suknje, i dr)

1. Prodaje se u cijelosti imovina ,,JAVOR STIL” d.o.o. Laktaši – u stečaju, i to: zalihe robe (1101 artikl x količina) procjenjene vrijednosti u iznosu od 64.197,70 KM i inventar (26 komada x količina) procjenjene vrijednosti u iznosu 1.897 KM, tako da ukupna procjenjena vrijednost iznosi 66.094,70 KM. Na petoj javnoj prodaji, imovina se ne može prodati ispod 10.000,00 KM.
Zalihe robe i inventar se prodaju zajedno, u viđenom stanju po principu „viđeno-kupljeno”, bez garancije stečajnog upravnika i naknadne reklamacije i prigovori se neće razmatrati i neće se uzimati u obzir, a stečajni upravnik ne odgovara za eventualne nedostatke koje kupac utvrdi po izvršenoj prodaji.
Depozit za ponuđače koji su zainteresovani za učešće na licitaciji radi kupovine iznosi 10% procijenjene vrijednosti imovine koja se nudi na ovoj licitaciji, tj. 6.609.47 KM.
2. Uvid u stanje zaliha robe i inventara, a koji su poimenično navedeni u procjeni, sa svim opisima i tehničkim karakteristikama, zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 12,00 do 16,00 časova na adresi: Ulica Svetosavska broj 91, Glamočani.
Prethodno se najaviti pozivom na broj telefona 065 516-129 ili 065 510 692.
3. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozite u skladu sa naznakom i naprijed navedenim iznosom, i to najkasnije do 18.5.2022. godine na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 552 0001993383819 kod Addiko Bank a.d. Banja Luka i o izvršenoj uplati predoče dokaz. Nakon provjere uplate depozita licitiranju mogu pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu izvršili u roku. Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja pokazati stečajnom upravniku ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid izvod iz registracije ne stariji od 30 dana prije dana objave oglasa, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita.
4. Sve direktne i indirektne troškove vezane za imovinu koja je predmet ove licitacije, pripadajuće takse i poreze u vezi sa imovinom snosi kupac, a prodavac nakon prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodate stvari nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene na koju se dodaje PDV, prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.
5. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Javna prodaja održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač. Pravila prodaje za učesnike licitacije biće objavljena neposredno prije održavanja licitacije.
6. Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije, dana 20.5.2022. godine (petak) sa početkom u 13,00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva bb, u Sali za licitacije/prizemlje.
7. Kupac čija cijena bude prihvaćena dužan je u roku od 8 dana od dana objave zaključka o prodaji na oglasnoj tabli suda, zaključiti ugovor o kupoprodaji i uplatiti na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 5520001993383819 kod Addiko Bank a.d. Banja Luka izlicitirani iznos umanjen za iznos depozita. Kupcu koji putem licitacije kupi ponuđenu cjelokupnu imovinu i izvrši uplatu kupoprodajne cijene stečajni dužnik predaje u posjed predmetnu imovinu u roku od 8 dana od dana izvršene uplate. Ukoliko kupac u predviđenom roku ne pristupi preuzimanju kupljene imovine, prodavac mu nije dužan vratiti izlicitiranu cijenu i prodavac ne odgovara za imovinu.
8. Ukoliko kupac sa najpovoljnijom ponudom u roku ne uplati cijenu, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i odrediti da je drugi kupac po redu stvarni kupac, i koji je dužan da uplati licitirani iznos umanjen za iznos depozita, u roku od 8 dana od dana objavljivanja zaključka na oglasnoj tabli suda. Ukoliko ni drugi ponuđač ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača-kupca, smatra se dijelom avansne uplate.
9. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene vratiće se obezbjeđenje odmah ili najkasnije 3 dana nakon nadmetanja.
10. Ovaj oglas biće objavljen i na oglasnoj tabli suda, na oglasnoj tabli dužnika, dnevnom listu ,,Glas Srpske’’ i web stranicama: www.bl.komorars.ba, www.komorars.ba, www.komorabih.ba

Stečajni upravnik

OGLAS O PRODAJI NEPOKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA – ZZ „MILKA“ LAKTAŠI, u stečaju

By | Tenderi | No Comments

ZZ MILKA LAKTAŠI – u stečaju
Mladena Stojanovića 13
Laktaši
STEČAJ br: 57 0 St 113978 15 St

 Na osnovu Odluke skupštine povjerilaca donesene dana 17.02.2022. godine na ročištu održanom u Okružnom privrednom sudu Banja Luka i člana 156. Zakona o stečaju Republike Srpske (Sl.glasnik RS br.16/16), a u skladu sa članovima 24 do 39 Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom (Sl.glasnik RS br.54/17) stečajni upravnik ZZ Milka Laktaši-u stečaju objavljuje:  

OGLAS  O PRODAJI NEPOKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

I PREDMET PRODAJE:

ZZ Milka Laktaši – u stečaju, prodaje putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije sledeću nepokretnu imovinu u vlasništvu stečajnog dužnika:

 1. Banja Luka – KO Jagare, ukupne površine 7908 m2, Majdan – površinski kop, parcela broj 6/0, upisana u List nepokretnosti 65, bez tereta. Procijenjena vrijednost nepokretnosti je 63.264,00 KM, a utvrđena je prema nalazu stalnog sudskog vještaka arhitektonsko-građevinkse struke Milana Subotića iz Kozarske Dubice. Početna prodajna cijena ispod koje se ne može prodati imovina na prvoj licitciji je 44.284,80 KM i iznosi 70 % od procjenjene vrijednosti.

II USLOVI PRODAJE

 1. Imovina se prodaje u faktičkom i pravnom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i na kupca se prenosi obim prava kojim ZZ Milka Laktaši – u stečaju raspolaže u momentu prodaje, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju. Prodajna dokumentacija koju čine: obrazac prijave za učešće u postupku prodaje, izjava o gubitku prava na povrat depozita i izvod iz procjene tržišne vrijednosti nepokretnosti može se preuzeti na adresi Aleja svetog Save 59, Banja Luka pozivom na broj 065/639-829.
 2. Pravo učešća u javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 10% od procijenjene vrijednosti. Uplata depozita može se izvršiti na transakcioni račun ZZ Milka Laktaši – u stečaju broj: 562-099-81665192-49 otvoren kod NLB Banka a.d. Banja Luka najkasnije do 05.2022. godine (ponedeljak), a kupac je dužan dokaz o uplati depozita dostaviti na uvid najkasnije na dan održavanja licitacije. Učesnici sa kasnijim uplatama depozita ne mogu učestvovati na licitaciji.
 3. Fizička i pravna lica mogu biti predstavljena lično, po zakonskom zastupniku ili punomoćniku, a prije početka licitacije dužni su radi dokazivanja identiteta, predočiti ličnu kartu ili pasoš ili punomoć za zastupanje, odnosno odgovorno lice u pravnom licu ličnu kartu sa ovjerenom kopijom Rješenja o registraciji ne stariji od 6 mjeseci.
 4. Uvid u raspoloživu dokumentaciju i razgledanje nepokretnosti zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 14:00 časova samo uz prethodni dogovor sa stečajnim upravnikom i uz najavu na telefon 065/639-829.
 5. Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije dana 05.2022. godine (srijeda) sa početkom u 13:00 h u prostorijama Okružnog privrednog suda Banja Luka- velika sala, Gundulićeva 108, Banja Luka. Pravo prisustvovanja licitaciji imaju samo lica koja su uplatila depozit.
 6. Javna prodaja putem usmenog javnog nadmetanja održaće se i kad učestvuje samo jedan ponuđač. Nakon zaključenja licitacije utvrđuje se lista od dva ponuđača koji su ponudili najpovoljniju cijenu i konstatuje se da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača će se dostaviti na adresu kupca u roku od 3 (tri) dana od održavanja licitacije.
 7. Licitacioni korak iznosi 2.000,00 KM od početne, odnosno od prethodno ponuđene cijene.
 8. Rok za plaćanje kupoprodajne cijene za izlicitiranu imovinu je 30 dana od dana primljenog Zaključka. Uplata kuporodajne cijene može se izvršiti na račun 562-099-81665192-49 otvoren kod NLB Banka a.d. Banja Luka. Ukoliko proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu u cjelosti u navedenom roku ili ukoliko nakon uplate kupoprodajne cijene ne pristupi zaključenju notarskog ugovora, novim Zaključkom će se odrediti da je predmetna imovina prodata drugom po redu ponuđaču. Ukoliko ni drugi ponuđač ne uplati kupopradajnu cijenu u cijelosti u predviđenom roku ili ne pristupi zaključenju notarskog ugovora Zaključkom će se utvrditi da prodaja nije uspjela
 9. Uplatiocu depozita depozit se ne vraća ako:

– se ne registruje i ne pristupi prodaji ili

– kao jedini učesnik na nadmetanju ne prihvati početnu cijenu ili

– ne potpiše zapisnik o javnom nadmetanju ili

– kao proglašeni kupac ne zaključi kupoprodajni ugovor u propisanom roku ili po propisanoj

proceduri ili

– kao proglašeni kupac ne uplati preostalu kupoprodajnu vrijednost u ostavljenom roku ili

– kao drugi najpovoljniji ponuđač, nakon odustajanja proglašenog kupca, ne zaključi kupoprodajni

ugovor u naznačenom roku ili

– kao drugi najpovoljniji ponuđač, nakon odustajanja proglašenog kupca, ne uplati kupoprodajnu

cijenu u naznačenom roku.

 1. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene depozit će biti vraćen u roku od 8 (osam) dana od dana

održavanja licitacije.

 1. Kupac koji putem javnog  nadmetanja kupi ponuđenu imovinu i izvrši uplatu kupoprodajne cijene

dužan je da pristupi zaključenju Ugovora o kupoprodaji u roku od 8 (osam) dana od dana uplate

kupoprodajne cijene. Po zaključenju ugovora prodavac predaje u posjed imovinu koja je predmet

prodaje.

 1. Sve troškove oko sačinjavanja i ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse, poreze i PDV u

vezi sa kupljenom imovinom snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate

kupoprodajne cijene nema u odnosu na prodanu imovinu nikakvih obaveza. Isplatom

kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza i taksa prestaju sve obaveze kupca prema

prodavcu.

Banja Luka, 10.04.2022. godine

STEČAJNI UPRAVNIK
Jelena Plavšić