Info Pult

partish

Predstavnici Komore učestvovali u diskusiji „Perspektive razvoja vanrednih studija i kratkih ciklusa učenja u visokom obrazovanju BiH“

By | Edukacija, Novosti iz Komore, Projekti, slide | No Comments

U diskusiji je u ime Privredna komore Republike Srpske učestvovala Aleksandra Mihajlović Bijelić, koja je zajedno sa ostalim učesnicima dala ostvrt privrednika iz Republike Srpske o tome da li je i koliko je tržište rada u BiH uopšte spremno da prepozna i prihvati ovu novu izlaznu kvalifikaciju.

Read More

HANDY PET doo Banja Luka – u stečaju_ Zaključak o javnoj prodaji

By | Tenderi | No Comments

HANDY PET doo Banja Luka – u stečaju

Cetinjska br.1, Banja Luka

Broj: 57 0 St 126685 18 St

 

Datum: 15.06.2021. godine

 

Na osnovu člana 155., 160. i 166. Zakona o stečaju (“Službeni glasnik RS” br. 16/16), Odluke Skupštine povjerilaca Handy Pet doo Banja Luka – u stečaju od 11.05.2021. godine, a u skladu sa članovima 24. do 39. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom ( “Službeni glasnik RS” br. 54/17)   stečajni upravnik  objavljuje:

 

ZAKLJUČAK O  JAVNOJ PRODAJI

(USMENIM JAVNIM NADMETANJEM – LICITACIJA)

Stečajni dužnik HANDY PET doo Banja Luka – u stečaju, prodaje putem usmenog javnog nadmetanja (licitacija), a sve prema elaboratu sudskog vještaka mašinske struke Alekse Nježića,  pokretnu imovinu i to:

brizgaljke za PET ambalažu i čepove za PET (tip: HAITAN, SA3200/1700, ARBURG)

– duvaljke za PET ambalažu (tip: PETRIA)

– čiler za hlađenje vode (tip: KLIMAVENTA i drugi)

– kompresori

– automatska i poluautomatska etiketirka

– ostalo: sušare, mlin za mljevenje PETA, rezervoar za zrak, namještaj (stolice, sto, vitrina)

 

a sve, ukupne procjenjene vrijednosti 199.124,00 KM.

 

NAČIN I USLOVI PRODAJE

Imovina se prodaje u faktičkom, pravnom i viđenom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i neće se primati nikakve naknadne reklamacije u pogledu prodate imovine.

Predmeti prodaje nalaze se na adresi Cetinjska br.1, Banja Luka, u poslovnim prostorijama “BL Plastic” doo Banja Luka.

Za uvid u stanje i karakteristike imovine te preuzimanje prodajne dokumentacije potrebno je najaviti se pozivom na tel.br. 065/662-170.

Depozit za učešće na javnoj prodaji iznosi 10% od procjenjene vrijednosti svakog od predmeta prodaje. Detaljniji opis pojedinačnih predmeta prodaje, sa pojedinačno procjenjenim cijenama te ostali eventualnim napomenama predstavlja sastavni dio prodajne dokumentacije.

Pravo učešća na javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica zastupljena putem zakonskog zastupnika ili punomoćnika i  koja uplate depozit sa naznakom i  navedenim iznosom  i to najkasnije 2 dana prije održavanja licitacije na žiro račun HANDY PET doo Banja Luka – u stečaju br. 5620998165923378 otvoren kod NLB Banka ad Banja Luka. Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati na licitaciji.

Početna cijena na ovoj javnoj prodaji jeste procjenjena vrijednost a na ovoj javnoj prodaji imovina se ne može prodati ispod 70% od procjenjene vrijednosti.

Prije početka licitacije učesnici su dužni potpisati izjavu o gubitku prava na povrat depozita.

Licitacija će se održati i kada prisustvuje samo jedan ponuđač.

Stečajni upravnik imenuje Komisiju za sprovođenje postupka prodaje i donosi pravila licitacije koja će se predočiti učesnicima na početku licitacije.

Rok za uplatu kupoprodajne cijene iznosi 8 dana od dana održavanja licitacije. Uplatu izvršiti na račun HANDY PET doo Banja Luka – u stečaju br. 5620998165923378  otvoren kod NLB Banka ad Banja Luka.

Sve troškove poreza, PDV, taksa, naknada, prepisa i ostalih troškova u vezi sa imovinom koja je predmet prodaje snosi kupac.

Licitacija će se održati dana 16.07.2021. godine u prostorijama Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva br.108, Banja Luka sa početkom u 13:00 časova.

Ovaj oglas objaviće se na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, dnevnom listu “Glas Srpske”  kao i na web stranicama Privredne komore Republike Srpske i Privredne komore RS – područna jedinica Banja Luka.

  Stečajni upravnik

 Aleksandar Vuksan

 

IMG_0223-min

Predstavljeni rezultati Centra za digitalnu transformaciju Komore i dodijeljeni sertifkati konsultantima

By | DigIT SME, Digitalna transformacija, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Uspostavljanje i jačanje kapaciteta Centra za digitalnu transformaciju Privredne komore Republike Srpske podržano je od strane EU4Business programa kroz realizaciju Projekta „Centar za digitalizaciju, podizanje konkurentnosti i inovacije u MSP – DigIT SME“, koji implementira PKRS, u saradnji sa partnerima.

Read More
20210608_155532

Sastanak privrednika sa rukovodstvom Direkcije za tržišno snabdijevanje električnom energijom

By | Energetika i rudarstvo, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Na sastanku, koji je održan u prostorijama ERS u Banjoj Luci, bilo je riječi i o očekivanjima za naredni period kada je u pitanju energetska politika Srpske, uslovima EU u oblasti energetike, obnovljivim izvorima energije, kao i o kvalitetu snabdijevanja i investicijama u distributivnu mrežu.

Read More
rsz_poziv-01-01-01

Poziv za iskazivanje interesa za učešće u programu podrške digitalnoj transformaciji MSP za 2021. godinu u okviru projekta „DigIT SME“

By | DigIT SME, Digitalna transformacija, Novosti iz Komore, Projekti, slide | No Comments

Cilj Programa podrške digitalnoj transformaciji MSP za 2021. godinu je podrška primjeni digitalne transformacije u minimalno deset izvozno orjentisanih privrednih društava u sektoru metalske industrije, u svrhu povećanja konkurentnosti i inovacionih kapaciteta MSP kroz proces digitalne transformacije.

Read More

„2i2“ d.o.o. u likvidaciji: Prva javna licitacija za prodaju pokretne imovine likvidacionog dužnika

By | Tenderi | No Comments

„2i2“ d.o.o. u likvidaciji

Lazara Drljače bb, Novi Grad

 

Datum: 07.06.2021. godine

 

Na osnovu člana 73, 155, 160. i 166. Zakona o stečaju (“Službeni glasnik RS” broj: 16/16), člana 82, 89, 130 i 131. Zakona o izvršnom postupku (“Službeni glasnik RS” broj: 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13, 98/14 i 5/17) i Odluke Skupštine povjerilaca „2i2“ d.o.o. Novi Grad – u likvidaciji od 10.05.2021. godine, a u skladu sa članovima 25. do 39. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Službeni glasnik RS“ broj: 54/17), likvidacioni upravnik objavljuje:

 

PRVU JAVNU LICITACIJU

za prodaju pokretne imovine likvidacionog dužnika

(opreme i robe)

 

  1. Putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije) prodaje se pokretna imovina, i to: oprema (računar, 4 stolice i kafe aparat) i roba (filteri, slavine, pumpa za vodu i drugi vodomaterijal), a prema popisu imovine. Imovina se nalazi u sjedištu dužnika (Novi Grad) i može se razgledati po dogovoru, nakon najave na telefon 065/646-369. Na stvarima nema upisanih tereta.

 

  1. Procjenjena vrijednost opreme i robe je 5.851,30 KM, a prodaje se po Zakonu o izvršnom postupku i na prvoj javnoj prodaji – licitaciji ne može se prodati ispod ½ procjenjene vrijednosti.

Sva pokretna imovina se prodaje u paketu, u viđenom stanju i postojećem pravnom statusu, bez prava na naknadne reklamacije.

  1. Licitacija će se održati dana 29.06.2021. godine (utorak) sa početkom u 14:45 časova u zgradi Okružnog privrednog suda u Prijedoru, Zanatska 20.

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 10% od procjenjene vrijednosti imovine (585,00 KM) na transakcioni račun 2i2 d.o.o. Novi Grad broj: 1610000146930082, kod Raiffeisen BANK d.d. BiH Sarajevo i o izvršenoj uplati predoče dokaz. Licitiranju će moći da pristupe samo oni učesnici koji su izvršili uplatu depozita. Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez uredne dokumentacije neće moći učestvovati u licitaciji.

Javna licitacija će se održati i kad istoj prisustvuje samo jedan ponuđač.

  1. Nakon zaključenja licitacije utvrdiće se lista ponuđača i konstatovaće se da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Cjelokupnu kupoprodajnu cijene kupac je dužan uplatiti na transakcioni račun Društva u roku od 7 dana od dana održane licitacije. Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena, dužan je da pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji u roku od 3 dana od uplate kupoprodajne cijene. Ukoliko kupac u roku ne uplati kupoprodajnu cijenu, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita.
  2. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku od 7 dana, likvidacioni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspjelom i odrediti da je imovina prodata drugom po redu ponuđaču koji treba da u roku od 7 dana od prijema zaključka uplati kupoprodajnu cijenu i tako redom.
  3. Porez i sve ostale troškove snosi kupac, dok prodavac nakon završene prodaje i naplate prodajne cijene nema nikakvih obaveza u odnosu na prodatu imovinu.

 

Ovaj oglas – zaključak biće objavljen u dnevnom listu „Novosti press“ d.o.o. Banja Luka, na web stranici Privredne komore Republike Srpske i na oglasnoj  tabli Suda.

 

Likvidacioni upravnik