Aktuelnosti

1

Završna konferencija projekta „ENJOY SARAJEVO-ROMANIJA REGION“

By | Aktuelnosti, Turizam i ugostiteljstvo | No Comments

U Istočnom Sarajevu, 24.02.2022.godine održana je završna konferencija projekta “Enjoy Sarajevo-Romanija region”. Ovim EU ko-finansiranim projektom Sarajevsko-romanijska regija dobila je nove sadržaje avanturističkog i prirodnog tuzima.

Za projekat “ Enjoy Sarajevo-Romanija region ”, Evropska unija je izdvojila preko 200.000 eura bespovratnih sredstava u okviru projekta EU4Business. Projekat se implementirao 18 mjeseci, a njegova ukupna vrijednost iznosila je 258.000 eura.

Turistička ponuda regije obogaćena je novim sadržajima avanturističkog turizma, kao što je Via ferrata na lokalitetu Crvenih stijena, balon na vezni let, teretana i dječija igraonica na otvorenom i vještačka stijena za penjanje na lokaciji Brus. Uređene pješačke staze dužine 45 km omogućavaju posjete prirodnim bogatstvima ove regije. Kompletna turistička ponuda Sarajevsko-romanijske regije biće predstavljena i kroz novu android aplikaciju.

Projekat provodi Turistička organizacija Jahorina-Grad Istočno Sarajevo, Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo (RAIS), Privredna komora  Republike Srpske i privredni subjekat Stanišić d.o.o. Pale.

a4c57d98df5c19073fc93106d7c1013d2d7dd6335eb0c320a24e00f16b2a0688-rimg-w1080-h1080-gmir

Poziv na radionice: „Otkrivanje tajni održivog, društveno-odgovornog i iskustvenog turizma s Intrepid Travel“

By | Aktuelnosti, Edukacije, Turizam i ugostiteljstvo | No Comments

Tokom radionica u Banjaluci, Sarajevu i Mostaru Intrepid Travel stručnjaci će predstaviti tržišno dokazane taktike kako bi pomogli biznisima u turizmu (putničkim agentima, pružaocima smještaja i pružaocima iskustava) otkriti tajne kako povećati potražnju od putnika veće platežne moći koji su u potrazi za održivim, društveno odgovornim i iskustvenim putovanjem.

Read More

Prva javna licitacija „U VATRU“ d.o.o. Prijedor u stečaju

By | Aktuelnosti, Tenderi | No Comments

 

„U VATRU“ d.o.o. Prijedor – u stečaju

Datum: 03.01.2022. godine

Na osnovu člana 73, 155, 160. i 166. Zakona o stečaju (“Službeni glasnik RS” broj: 16/16), člana 82, 89, 130 i 131. Zakona o izvršnom postupku (“Službeni glasnik RS” broj: 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13, 98/14 i 5/17) i Odluke Skupštine povjerilaca „U VATRU“ d.o.o. Prijedor – u stečaju od 20.12.2021. godine, a u skladu sa članovima 25. do 39. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Službeni glasnik RS“ broj: 54/17), stečajni upravnik objavljuje:

PRVU JAVNU LICITACIJU

za prodaju pokretne imovine (mašina) stečajnog dužnika

 1. Putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije) prodaje se pokretna imovina (mašine), i to:
 2. Perač i pištolj za prskanje drva, procijenjena cijena 200,00 KM
 3. Mašina za cijepanje drva ser. 3864 god. 2014. procijenjena cijena 2.500,00 KM
 4. Mašina za cijepanje drva ser. 81501409 god. 2018. procijenjena cijena 1.400,00 KM

Imovina se nalazi u prostoru vlasnika (Potkozarje) i može se razgledati po dogovoru, nakon najave na telefon broj 065/646-369. Na stvarima nema upisanih tereta.

 1. Procjenjena vrijednost mašina je 4.100,00 KM, što je istovremeno i početna cijena. Mašine se ne mogu prodati ispod ½ procjenjene vrijednosti.

Imovina se prodaje u paketu, u viđenom stanju i postojećem pravnom statusu, bez prava na naknadne reklamacije.

 1. Licitacija će se održati dana 28.01.2022. godine (petak) sa početkom u 14:00 časova na adresi Potkozarje 226, Banja Luka.

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja do 25.01.2022. godine uplate depozit u iznosu od 400,00 KM na transakcioni račun „U VATRU“ d.o.o. Prijedor – u stečaju broj: 5551000055369411, otvoren kod Nove banke a.d. Banja Luka i o izvršenoj uplati predoče dokaz. Licitiranju će moći da pristupe samo oni učesnici koji su izvršili uplatu depozita. Lica bez uredne dokumentacije za utvrđivanje identiteta neće moći učestvovati u licitaciji.

Javna licitacija će se održati i kad istoj prisustvuje samo jedan ponuđač.

 1. Nakon zaključenja licitacije utvrdiće se lista ponuđača i konstatovaće se da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Cjelokupnu kupoprodajnu cijene kupac je dužan uplatiti na transakcioni račun Društva u roku od 7 dana od dana održane licitacije. Ukoliko kupac u roku ne uplati kupoprodajnu cijenu, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita.
 2. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku od 7 dana, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspjelom i odrediti da je pokretna imovina prodata drugom po redu ponuđaču koji treba da u roku od 7 dana od prijema zaključka uplati kupoprodajnu cijenu.
 3. Porez i sve ostale troškove snosi kupac, dok prodavac nakon završene prodaje i naplate prodajne cijene nema nikakvih obaveza u odnosu na prodatu imovinu.

 Ovaj oglas biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“, na WEB stranici Privredne komore Republike Srpske i na oglasnoj tabli Suda.

   Stečajni upravnik

Dragana Pašić dipl. ecc
stečajni upravnik, vještak ekonomske oblasti
mob: 065/646-369

Javni poziv za preduzeća iz oblasti drvne i metalske industrije iz Bosne i Hercegovine za besplatnu uslugu analize površinske obrade drvnih i metalnih proizvoda

By | Aktuelnosti, Metalurgija i obrada metala, Šumarstvo i drvoprerada | No Comments

U okviru projekta „Uspostava laboratorije za analizu površinske obrade u drvnoj i metalskoj industriji“, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu uspostavili su laboratoriju za analizu površinske obrade u drvnoj i metalskoj industriji, a koji je finansiran od strane Evropske unije i vlade SR Njemačke u okviru EU4Business projekta.

Cilj uspostave laboratorije je da se omogući preduzećima iz oblasti drvne i metalske industrije da izvrše analizu kvaliteta površinske obrade poluproizvoda i proizvoda od drveta i metala, kako bi mogli poboljšavati kvalitet svojih proizvoda. Preduzeća iz Bosne i Hercegovine mogu se prijaviti na javni poziv na način da dostave sljedeću dokumentaciju:

 • Popunjen prijavni obrazac
 • Rješenje o registraciji – kopija;
 • ID broj – kopija.

Prijavni obrazac firme mogu preuzeti na Internet stranici Mašinskog fakulteta u Sarajevu (www.mef.unsa.ba) ili na stranici SERDA-e (www.serda.ba) .

Ukoliko se na javni poziv javi više od 30 preduzeća, izvršiće se rangiranje u skladu sa sljedećim kriterijumima:

 1. Stepen završne obrade poluproizvoda/proizvoda
 2. Plasman proizvoda na strano tržište
 3. Posjedovanje certifikata o sistemu osiguranja kvaliteta ili iz zaštite okoliša.

Preduzeća iz Bosne i Hercegovine iz sektora drvne i metalske industrije, mogu na besplatnu analizu površinske obrade dostaviti do 5 uzoraka svojih proizvoda ili djelova proizvoda. Za svoje uzorke, preduzeća mogu dobiti bez naknade analizu do 5 parametara. Preduzeća će uzorke poluproizvoda/proizvoda dostaviti na Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Radi pridržavanja epidemioloških mjera, preduzeća će prije dostavljanja uzoraka obavijestiti Mašinski fakultet u Sarajevu blagovremeno.

Nakon obavljene analize, Laboratorija za analizu površinske obrade u drvnoj i metalskoj industriji pri Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu će za dostavljene uzorke izdati certifikat za parametre koji su analizirani.

Aplikanti treba da dostave popunjenu prijavu zajedno sa zahtijevanom pratećom dokumentacijom na adresu:

Mašinski fakultet u Sarajevu, Laboratorija za analizu površinske obrade, Vilsonovo šetalište 9, Sarajevo 71000 ili skenirano na mail: hajdarevic@mef.unsa.ba.

Za sve dodatne informacije, preduzeća se mogu javiti na broj: 033 729 800 ili 033 729 824 ili e-maila: hajdarevic@mef.unsa.ba.

Javni poziv za prijavu preduzeća ostaje otvoren do 20.01.2022. godine.

Prodaja i licitacija ,,JAVOR STIL” d.o.o. Laktaši – u stečaju

By | Aktuelnosti, Tenderi | No Comments
 ,,JAVOR STIL” d.o.o. Laktaši – u stečaju
 Ulica Svetosavska broj 91, 
Glamočani, Laktaši

Broj: 57 0 St 134186 20 St

Banja Luka, 29.12.2021. godine

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca donesene na ročištu u stečajnom postupku nad ,,JAVOR STIL” d.o.o. Laktaši – u stečaju, dana 9.12.2021. godine, stečajni upravnik, dana 29.12.2021. godine, donosi zaključak kojim se objavljuje

DRUGA  JAVNA LICITACIJA

za prodaju zaliha robe (košulje, odjela, hlače, majice, sakoi, džemperi, suknje, i dr)

 1. Prodaje se u cijelosti imovina ,,JAVOR STIL” d.o.o. Laktaši – u stečaju, i to: zalihe robe, po procjenjenoj vrijednosti u iznosu od 64.197,70 KM i inventar po procjenjenoj vrijednosti u iznosu 1.897 KM, tako da ukupna procjenjena vrijednost iznosi 66.094,70 KM. Na drugoj javnoj prodaji, imovina se ne može prodati ispod 1/3 procjenjene vrijednosti, tj. ne može se prodati ispod 22.031,56 KM.

Zalihe robe i inventar se prodaju zajedno, u viđenom stanju po principu „viđeno-kupljeno”, bez garancije stečajnog upravnika i naknadne reklamacije i prigovori se neće razmatrati i neće se uzimati u obzir, a stečajni upravnik ne odgovara za eventualne nedostatke koje kupac utvrdi po izvršenoj prodaji.

Depozit za ponuđače koji su zainteresovani za učešće na licitaciji radi kupovine  iznosi 10% procijenjene vrijednosti imovine koja se nudi na ovoj licitaciji, tj. 6.609.47 KM.

 1. Uvid u stanje zaliha robe i inventara, a koji su poimenično navedeni u procjeni, sa svim opisima i tehničkim karakteristikama, zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 12,00 do 16,00 časova na adresi: Ulica Svetosavska broj 91, Glamočani.

Prethodno se najaviti pozivom na broj telefona 065 516-129 ili 065 510 692.

 1. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozite u skladu sa naznakom i naprijed navedenim iznosom, i to najkasnije do 18.1.2022. godine na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 552 0001993383819 kod Addiko Bank a.d. Banja Luka, i o izvršenoj uplati predoče dokaz. Nakon provjere uplate depozita licitiranju mogu pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu izvršili u roku. Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja pokazati stečajnom upravniku ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid izvod iz registracije ne stariji od 30 dana prije dana objave oglasa, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita.
 2. Sve direktne i indirektne troškove vezane za imovinu koja je predmet ove licitacije, pripadajuće takse i poreze u vezi sa imovinom snosi kupac, a prodavac nakon prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodate stvari nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza, taksi, uključujući i PDV, prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.
 3. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Javna prodaja održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač. Pravila prodaje za učesnike licitacije biće objavljena neposredno prije održavanja licitacije.
 4. Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije, dana 21.1.2022. godine (petak) sa početkom u 13,00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva bb,  u Sali za licitacije/prizemlje.
 5. Kupac čija cijena bude prihvaćena dužan je u roku od 8 dana od dana objave zaključka o prodaji na oglasnoj tabli suda, zaključiti ugovor o kupoprodaji i uplatiti na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 5520001993383819 kod Addiko Bank a.d. Banja Luka izlicitirani iznos umanjen za iznos depozita. Kupcu koji putem licitacije kupi ponuđenu cjelokupnu imovinu i izvrši uplatu kupoprodajne cijene stečajni dužnik predaje u posjed predmetnu  imovinu u roku od 8 dana od dana izvršene uplate. Ukoliko kupac u predviđenom roku ne pristupi preuzimanju kupljene imovine, prodavac mu nije dužan vratiti izlicitiranu cijenu i prodavac ne odgovara za imovinu.
 6. Ukoliko kupac sa najpovoljnijom ponudom u roku ne uplati cijenu, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i odrediti da je drugi kupac po redu stvarni kupac, i koji je dužan da uplati licitirani iznos umanjen za iznos depozita, u roku od 8 dana od dana objavljivanja zaključka na oglasnoj tabli suda. Ukoliko ni drugi ponuđač ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača-kupca, smatra se dijelom avansne uplate.
 7. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene vratiće se obezbjeđenje odmah ili najkasnije 3 dana nakon nadmetanja.
 8. Ovaj oglas biće objavljen i na oglasnoj tabli suda, na oglasnoj tabli dužnika, dnevnom listu ,,Glas Srpske’’ i web stranicama: www.bl.komorars.ba, www.komorars.ba, www.komorabih.ba

 

 

Stečajni upravnik

Poziv covid kriza

Javni poziv za prijavu interesa za ublažavanje uticaja krize COVID-19 na mikro, mala i srednja preduzeća iz metalskog, mašinskog i drvnog sektora

By | Aktuelnosti, Metalurgija i obrada metala, Šumarstvo i drvoprerada | No Comments

U okviru Poziva, privredna društva će biti podržana u izradi planova za kontinuitet poslovanja. Nakon izrade planova, bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 2.25 miliona eura će biti ponuđena odabranim korisnicima za implementaciju mjera identifikovanih u planovima za kontinuitet poslovanja.

Visina mogućih odobrenih sredstava po privrednom društvu je do 48.000 eura, a bespovratna sredstva će se moći koristiti na aktivnosti poput primjene industrijskih standarda, primjene vrhunskih energetski efikasnih mašina, strategije dvostrukog ili više izvora u kupovini, razvoja strategije ulaska na tržište, inovacije digitalnog marketinga itd.

Prijave je moguće podnijeti online, do 31.01.2022. 16h, putem aplikacijskog portala dostupnog na linku: https://eu4business.core-enigma.com/

Za više informacija, molimo kontaktirajte: eu4business@giz.de

BojanTodorovicKing

U Ekonomskoj školi u Doboju od nove školske godine praktična nastava iz knjigovodstva

By | Aktuelnosti, Centar za dualno obrazovanje, ICT, slide, Zanimljivosti IKT | No Comments

Aktivnost Granskog udruženja za ICT u Privrednoj komori Republike Srpske na uspostavljanju saradnje privrednog društva „King“ d.o.o. iz Doboja i JU Ekonomske škole u Doboju omogućila da učenici Ekonomske škole Doboj od nove školske godine mogu da obavljaju praktičnu nastavu iz knjigovodstva u školi uz pomoć poslovnog softvera.

Read More

Vlada Republike Srpske donijela Uredbu o dodjeli namjenskih sredstava privrednim subjektima iz oblasti turizma

By | Aktuelnosti, Turizam i ugostiteljstvo | No Comments

Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe o uslovima i kriterijumima za dodjelu namjenskih sredstava za razvoj turizma, kojom se propisuje pravilo dodjele grant sredstava iz budžeta Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske.

Uredbom je predviđeno da se namjenska sredstva dodjeljuju privrednim subjektima iz oblasti turizma koji u prethodnom periodu iz različitih razloga nisu ostvarili pravo na pomoć u cilju saniranja štetnih posljedica pandemije virusa korona. Riječ je o pružaocima usluga u banjskom turizmu sa sjedištem u Republici Srpskoj i pružaocima usluga smještaja, ishrane i pića na selu koji su evidentirani u Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge, te turističkim agencijama koje su, kao nosioci organizovanog turističkog prometa u Republici Srpskoj, pretrpjele najveću štetu usljed pandemije virusa korona.

Planirano je da se namjenska sredstva za pružaoce usluga u banjskom turizmu i u turističkim agencijama odobre za svakog radnika koji je na dan 31. oktobar 2021. godine registrovan u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa na puno radno vrijeme, analogno načinu na koji je dodijeljena pomoć ugostiteljima iz budžeta Kompenzacionog fonda Republike Srpske. Namjenska sredstva odobravaju se pružaocima usluga smještaja, ishrane i pića na selu koji su na dan stupanja na snagu ove uredbe registrovani kod Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF). Pravo na dodjelu namjenskih sredstava ne mogu ostvariti pružaoci usluga u banjskom turizmu koji su organizovani kao javna ustanova.

Za dodjelu namjenskih sredstava u budžetu Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske obezbijeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 650.000 KM, i to: 550.000 KM za pružaoce usluge u banjskom turizmu i za turističke agencije i 100.000 KM za pružaoce usluga smještaja, ishrane i pića na selu. Pružaoci usluga u banjskom turizmu i turističke agencije će sredstva dobiti ravnomjerno za svakog radnika prijavljenog na puno radno vrijeme, a konačan iznos sredstava po radniku utvrdiće se na način da se ukupna vrijednost obezbijeđenih sredstava iz Uredbe srazmjerno podijeli sa brojem radnika koji ispunjavaju uslove iz ove uredbe. Kod pružaoca usluga smještaja, ishrane i pića na selu namjenska sredstva će se, takođe, rasporediti ravnomjerno, a konačan iznos sredstava po pružaocu usluge utvrdiće se na način da se ukupna vrijednost obezbijeđenih sredstava iz Uredbe srazmjerno podijeli sa brojem podnesenih zahtjeva.

U cilju pokretanja postupka za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava, privredni subjekti obuhvaćeni Uredbom dužni su da Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske podnesu Zahtjev za dodjelu sredstava u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Obrasci zahtjeva biće dostupni na internet stranici Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, a Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Ispunjen zahtjev možete poslati najaksnije do 23.12.2021. godine.

Zahtjev

Izvor: vladars.net

Drumski saobraćaj

Uredba o postupku dodjele sredstava privrednim subjektima u oblasti prevoza lica u drumskom saobraćaju za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa Korona

By | Aktuelnosti, Saobraćaj i veze | No Comments

Cilj donošenja ove uredbe je pružanje finansijske podrške, u periodu od 1. maja do 31. jula 2021. godine, za održavanje likvidnosti privrednih subjekata koji imaju finansijski gubitak zbog posljedica pandemije virusa korona.

Read More

Otkazana prodaja imovine – licitacija „Župa Komerc“ d.o.o. u stečaju

By | Aktuelnosti, Tenderi | No Comments
„ŽUPA  KOMERC“doo u stečaju
Ul. Vladimira Nazora br.2
Laktaši
Br.206  /21
Dana : 23.11.2021 godine

O B A V J E Š T E NJ E
Prodaja imovine –  licitacija, zakazana za  07.12. 2021 god u 14 casova , koja je objavljena u “Večernjim novostima” dana 28.10. 2021 ,  neće se  održati   jer je u toku panični  postupak  za utvrđivanje razlučnog prava.  

Stečajni upravnik:
Dosta Baraković
mentori

Uručena uvjerenja o uspješno završenoj obuci za mentore praktične nastave

By | Aktuelnosti, slide | No Comments

Cilj i zadatak programa obuke mentora je sticanje odgovarajućih pedagoških, didaktičkih, metodičkih znanja, organizacijskih vještina kao i poznavanja karakteristika uzrasta srednjoškolaca sa svrhom kvalitetnije realizacije programa praktične nastave za učenike srednjih stručnih i tehničkih škola u poslovnim subjektima.

Read More
saška

Održan 3. sastanak Interresorne radne grupe za unapredjenje zakonodavnog okvira za izvodjenje praktične nastave u poslovnim subjektima u prostorijama ZTC Banja Vrućica

By | Aktuelnosti, Centar za dualno obrazovanje, Novosti, slide | No Comments

Održan 3. sastanak Interresorne radne grupe za unapredjenje zakonodavnog okvira za izvodjenje praktične nastave u poslovnim subjektima u prostorijama ZTC Banja Vrućica. Privredna komora Republike Srpske, vodjena idejom unapredjenja kvaliteta praktične nastave formirala je Interresornu radnu grupu koju čine predstavnici različitih aktera uključenih u procese obrazovanja , te institucija podrške sistemu učenja kroz rad.

Read More
slika

Produžen rok: Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu digitalne transformacije malih i srednjih preduzeća na području Republike Srpske i Brčko distrikta BiH u sklopu projekta DigitalBIZ

By | Aktuelnosti, Digitalna transformacija, Novosti, slide | No Comments

Projekat DigitalBIZ obavještava da je produžen rok za apliciranje na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu digitalne transformacije malih i srednjih preduzeća sa područja Republike Srpske i Brčko distrika BiH.

Rok za prijavu je produžen na 03.12.2021. godine do 17 sati.

Više informacija o ovom projektu i prijavne obrasce možete potražiti na sljedećem linku:

https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/vijesti/2021/produ_en-rok–javni-pozivi-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-u-s.html

Print Friendly