Info Pult

288214926_5031199286977523_5443130548926424916_n

Potpisan Ugovor o realizaciji projekta „Podrška preduzetništvu žena Republike Srpske – PPŽRS“

By | Novosti iz Komore, Projekti, slide, Žensko preduzetništvo | No Comments

Ovim projektom predviđene su aktivnosti za jačanje kapaciteta za razvoj ženskog preduzetništva kroz organizovanje stručnih obuka i konferencije preduzetništva žena sa ciljem povezivanja i umrežavanja žena, kao i unapređenja znanja i vještina preduzetnica. Osim toga, biće pružena i podrška promociji preduzetništva, kao i aktivnostima Savjeta za preduzetništvo žena.

Read More
Poziv

Poziv na sastanak: Prilike i šanse za saradnju sa EBRD-om

By | Digitalna transformacija, EBRD, Najave događaja, Projekti, slide | No Comments

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropska unija (EU) pojačavaju podršku malim i srednjim preduzećima u Bosni i Hercegovini na polju digitalizacije i automatizacije privrede. Lansirana je nova kreditna linija GO Digital, a projekat uključuje i subvencije za implementaciju raznih softverskih rješenja u MSP.

Read More
287533863_4127676477459621_6670499542759057460_n

BFC SEE: Panel diskusija „Rezultati BFC SEE programa jedinica lokalne samouprave sa povoljnim poslovnim okruženjem u regionu“

By | BFC SEE, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Vlada Republike Srpske kontinuirano posvećuje veliku pažnju nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Srpskoj, kako bi ih podigla na što viši stepen ujednačenog razvoja, rekla je ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić na konferenciji o razvoju lokalnih samouprava na Jahorini.

Read More

Analize radne verzije Pravilnika o zaštiti od buke u životnoj sredini, 15.06.2022

By | Najave događaja | No Comments

Sastanku na temu Analize radne verzije Pravilnika o zaštiti od buke u životnoj sredini biće organizvan u srijedu, 15.06.2022. godine sa početkom u 11:00 časova u prostorijama Privredne komore Republike Srpske.

Sastanku će prisustvovati predstavnici Ministarstva za prostorno uređenje građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, te privrednih subjekata – članica Privredne komore Republike Srpske.

Cilj sastanka je izrada što kvalitetnijeg i sveobuhvatnijeg teksta Pravilnika kako bi imao što manje negativnih efekata i dodatnih opterećenja za privredne subjekte, s obzirom da se istim prvi put detaljnije razrađuje segment zaštite od buke u Republici Srpskoj u skladu sa direktivama Evropske unije. Smatramo da bi naročito značajno bilo učešće privrednika iz sektora turizma i ugostiteljstva, prevoza putnika i roba, skladištenja, trgovine, drvoprerade ali i prerađivačke industrije, s obzirom da se Pravilnikom uvode određene obaveze za predmetne privredne subjekte. Jedna od odredbi koje bi trebale biti predmet razmatranja na sastanku jeste prijedlog da se uvede obaveza učešća u troškovima dodatnih mjera zaštite od buke pravnih lica koja u obavljanju svojih redovnih djelatnosti ili organizacijom javnih manifestacija utiču na izloženost građana buci iznad graničnih vrijednosti navedenih u prilozima Pravilnika (član 6. Pravilnika).

Najljubaznije Vas molimo da, povratom na e-mail aleksandraik@komorars.ba, potvrdite učešće na sastanku, a najkasnije do ponedeljka 13.06.2022. godine do 16.00 časova.

praksa

Iskazivanje interesa za učešće u procesu unapređenja kvaliteta praktične nastave

By | Centar za dualno obrazovanje, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Privredna komora Republike Srpske, poziva poslovne subjekte koji imaju namjeru da u školskoj 2022/23. godini omoguće izvođenje praktične nastave za učenike srednjih stručnih i tehničkih škola, da se aktivno uključe u proces unapređenja saradnje sa sektorom obrazovanja odnosno srednjim školama u Republici Srpskoj u cilju podizanja nivoa praktičnog znanja i vještina učenika u skladu sa potrebama tržišta rada.

Read More
4681681c-0bcf-4e55-bbbc-ad4f460b0c61-1024x682

Privremena zabrana izvoza oblovine, ogrjevnog drveta i peleta u interesu građana i domaće privrede

By | Novosti iz Komore, slide, Šumarstvo i drvoprerada | No Comments

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac razgovarao je danas u Sarajevu sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i Privredne komore Republike Srpske o potrebi uvođenja privremene zabrane izvoza oblovine, ogrjevnog drveta i peleta.

Read More
Poslovna zona Ramići Banjaluka

U SUSRET BFC SEE KONFERENCIJI: Opštine i gradovi pružili različite pogodnosti investitorima

By | BFC SEE, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Među tim pogodnostima su i jasne i transparetne procedure kad je u pitanju rad sa investitorima, efikasan sistem za izdavanje građevinskih dozvola, obezbjeđena radna snaga i olakšica za investicije u smislu smanjenja naknada i taksi, podrška razvoju preduzetništva, kao i postojanje planskih dokumenata, poput strategije lokalnog razvoja i plana infrastrukturnog razvoja.

Read More

OGLAS o prodaji pokretne imovine stečajnog dužnika “Aleksandra komerc” d.o.o.-ustečaju Banja Luka

By | Tenderi | No Comments

“Aleksandra komerc” d.o.o.-ustečaju

BrankaPopovića 45

BANJALUKA

Broj:1-05/2022

Datum:30.05.2022. godine

 

Naosnovu člana 155., 160.i 161. Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske (Sl.gl.RSbr: 16/16), a u  skladu sa čl.40. do 46.Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Sl.gl. RS“ broj: 54/2017), Odluke Skupštine povjerilaca donesene dana21.04.2022. godine, stečajni upravnik dana 30.05.2022. godine objavljuje:

 

O G L A S

o prodaji pokretne imovine stečajnog dužnika

– putem zatvorenih ponuda-

 

  1. PREDMET PRODAJE:

Prodaje se imovina stečajnog dužnika“Aleksandra komerc” d.o.o. – u stečaju,  Banja Luka, Ulica Branka Popovića 45,Banja Luka,i to:

  1. KANCELARIJSKA I RAČUNARSKA OPREMA– „u paketu”po početnoj vrijednosti od 1.320,00 KM.
  2. MAŠINA ZA SJEČENJE PAPIRA – po početnoj vrijednosti od 1.450,00 KM
  3. VOZILA kako slijedi:
Tip vozila Broj šasije godina proizvodnja procijenjena vrijednost KM
MERCEDES teretno vozilo 1213 36700513003971 1987 4.000
FIAT teretno vozilo, 2.8 i.d. TD ZFA23000005648458 1998 2.500
MAN teretno vozilo 19,372 WMAF019606M148220 1992 7.000
Priključno vozilo KRONE ADP 24 LW1028270 1990 8.000
NISSAN teretno vozilo VSKDEVC23U097173 1997 600
RENAULT KANGOO teretno vozilo 2006 VF1FC0J4F36424068 2006 1.800
RENAULT KANGOO teretno vozilo 1999 VF1FC0DAF19840234 1999 450

 

Na prvoj javnoj licitaciji/prodaji pokretne imovine stečajnog dužnika Aleksandra komerc” d.o.o.– u stečaju, Banja Luka se ne može prodati ispod 50% od procijenjene vrijednosti, koja je ujedno i najniža cijena na ovoj licitaciji.

Ponuđena imovina se prodaje po principu viđeno-kupljeno i neće se primate nikakve reklamacije koje se odnose na kvalitet i ostale karakteristike stvari i oštećenja.Troškovi odvoza kupljene imovine i drugi pripadajući troškovi idu na teret kupca. Predmeti prodaje se mogu pogledati svakim radnim danom u sjedištu stečajnog dužnika na adresi Branka Popovića 45, Banjaluka od 17 do 19 časova.

II  PRAVO NA NADMETANJE

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja uredno dostave ponude za jedan ili više predmeta nadmetanja i uplate depozit na račun stečajnog dužnika broj: 552-000-20246863-98 kod Addiko banke a.d. Banja Luka u visini od 10% od početne (procijenjene) vrijednosti za svaki predmet nadmetanja, i to zaključno sa 14.06.2022. godine do 16:00 časova.

Dokaz o uplati depozita – uplatnicu, ponuđači su dužni da dostave uz ponudu.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom “PONUDA – NE OTVARAJ” sa obaveznom naznakom predmeta licitacije na adresu: Okružni privredni sud, Banjaluka, na predmet broj: 57 0 St 134465 21 St u roku od 15 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 14.06.2022. godine do 16:00 časova lično na adresu Suda. U ponudi je potrebno navesti osnovne podatke o ponuđaču, naziv predmeta licitacije i ponuđenu vrijednost. Kod dostavljanja ponude za vozila OBAVEZNO na koverti navesti predmet licitacije koji se nalazi na pozivu na licitaciju – TIP VOZILA.

III VRIJEME I NAČIN IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Komisija za licitaciju će u prisustvu ponuđača (koji budu zainteresovani da prisustvuju licitaciji) otvarati ponude u Velikoj sali Okružnog privrednog suda u Banjaluci, dana 17.06.2022. godine u 14 časova.

Za najpovoljnijeg ponuđača, biće izabran ponuđač koji ponudi najveći iznos za pojedini predmet prodaje. U slučaju da budu dostavljene ponude sa istim ponuđenim iznosom, prednost se daje ponuđaču čija je ponuda ranije predata na poštu.

Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača, stečajni upravnik će dostaviti na adresu kupca. Ponuđačima, čije ponude nisu prihvaćene, vratiće se depozit u roku od 7 (sedam) dana po okončanju javne prodaje na poslovni-tekući račun umanjen za bankarsku proviziju. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja Zaključka, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje obezbjeđenja, a novim Zaključkom će se odrediti sljedeći najpovoljniji ponuđač. Ovaj Oglas objavljen je na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjaluci, dnevnom listu “Večernje novosti” Banja Luka, i Privrednoj komori Republike Srpske (www.komorars.ba).

Za pregled predmeta prodaje i sve dodatne informacije možete se obratiti na tel br 065671664.

Stečajni upravnik

Daliborka Kerezović Damjanović, dipl.ek.

b2b

Privredna posjeta Udružеnjе izvоznikа еlеktričnе opreme i еlеktrоnikе Turske (ТЕТ) Bosni i Hercegovini, 06.06.2022. Sarajevo

By | Najave događaja | No Comments

Udružеnjе izvоznikа еlеktričnе opreme i еlеktrоnikе (ТЕТ) u svrhu јаčаnja bilаtеrаlnih еkоnоmskih оdnоsа i sаrаdnjе sа drugim zеmlјаmа putеm trgоvinskih dеlеgаciја u еlеktrо-еlеktrоnici i еnеrgеtskој industriјi, organizuje privrednu posjetu Bosni i Hercegovini, zajedno sa 15 kоmpаniја kоје su zainteresovane za trgovinu i investicije.

Susreti sa bh kompanijama će se održati 06.06.2022. godine sa početkom u 09.00 časova, u hotelu Hills u Sarajevu.

Događaj je planiran po sljedećem rasporedu:

  • 08.30 – 09.00 – registracija;
  • 09.00 – 09.30 – ceremonija otvaranja;
  • 09.30 – 12.30 – B2B susreti;
  • 12.30 – 13.30 – ručak;
  • 13.30 – 17.00: B2B susreti (nastavak);

U prilogu je lista kompanija iz Turske koje će biti u delegaciji. Ukoliko ste zainteresovani za učešće u ovom događaju, molimo Vas da nas informišete na mejl gordanas@komorars.ba ili jelenat@komorars.ba.

Turkish Trade Delegation to BOSNIA AND HERZEGOVINA

ezgif.com-gif-maker (1)

Sajam tehnike i tehničkih dostignuća Beograd: Komora dobila posebnu zahvalnicu za učešće i promociju

By | Elektro i hemijska, Metalurgija i obrada metala, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Zahvalnicu je, u ime Privredne komore, primio šef Predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađen Cicović, koji je istakao da ovo priznanje pokazuje da Privredna komora Republike Srpske na pravi način reprezentuje privredu i privredne potencijale Republike Srpske.

Read More
1. Sevarlije lokacija Slobodne zone

BFC: Uspostavljanje odgovarajuće poslovne infrastrukture i pouzdane komunalne usluge

By | BFC SEE, Novosti iz Komore, slide | No Comments

Učešćem u regionalnom programu sertifikacije gradova i opština sa povoljnim poslovnim okruženjem BFC SEE, lokalne zajednice, između ostalog, investitorima su pružile različite pogodnosti pri investiranju, što značajno olakšava ulaganje i početak uspješnog poslovanja.

Neke od tih pogodnosti su i uspostavljanje odgovarajuće poslovne infrastrukture i pouzdane komunalne usluge.

Read More