Tenderi

Oglas o prodaji imovine stečajnog dužnika ZZ „ Potkozarje“ p.o – u stečaju Romanovci, Gradiška – II licitacija

By | Tenderi | No Comments

ZZ „ Potkozarje“ p.o – u stečaju

Romanovci, Gradiška

Broj: 62 / 22

Datum: 20.05.2022. godine

 

Na osnovu člana 105,106 i 107 Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske (Sl.gl.RS br: 26/10), a u skladu sa Odlukama  Skupštine povjerilaca od  24.01.2018 god. i Odbora povjerilaca od 19.05.2022 god. stečajni upravnik dana.20.05. 2022 god. godine donosi:

 

O G L A S

o prodaji imovine stečajnog dužnika

putem  javnog nadmetanja

-II licitacija-

 

 1. PREDMET PRODAJE:

Prodaje se imovina stečajnog dužnika, koja se nalazi na teritoriji Opštine Laktaši čija vrijednost je utvrđena na bazi “Procjene vrijednosti nepokretnosti “ iz decembra 2010. godine i imovina koja se nalazi na teritoriji Opštine Gradiška, čija vrijednost je utvrđena na bazi “Procjene vrijednosti nepokretnosti “ iz novembra 2010. God., urađene od strane stalnog sudskog vještaka građevinske struke Slavka Pilipovića s napomenom da je površina  procijenjenog zemljišta usklađena sa Rješenjima RUGIPP-a PJ Gradiška  iz novembra 2021. godine a koja se odnose na utvrđivanje prava svojine  stečajnog dužnika.

Imovina se nalazi  u mjestu:

 

1.Bakinci, Opština Laktaši

 

Imovina se sastoji od: zgrada- prodavnica sa pratećim prostorom kor. površine 104,52 m², magacin za otkup  kor. površine 150,55 m² i šupom za drva 38,00 m². Zgrada je sagrađena 1968 god. a magacin za otkup 1977 god. Imovina upisana u  ZK br. 432 SP Bakinci, opština Laktaši,označene kao k.č br.323/17 Urija kućište sa dvorištem u površini od 1934 m² kojoj odgovaraju nekretnine upisane kao posjed stečajnog dužnika sa 1/1 dijela u PL broj 29/3 k.o. Bakinci i to k.č br 405/2. Ukupna površina zemljišta je 1934 m². Imovina se nalazi sa lijeve strane magistranog puta Banja Luka –Gradiška na udaljenosti cca 10 km od istog.

Ukupno procijenjena vrijednost navedene imovine iznosi  53.881,80 KM i na II licitaciji se ne može prodati ispod 70% procijenjene vrijednosti koja iznosi  37.717,26 KM   i koja predstavlja najnižu cijenu po kojoj se navedena imovina može unovčiti.

 

2.Vakuf , Opština Gradiška

 

Prodaje se imovina stečajnog dužnika koja se nalazi na području k.o.Vakuf, a odnosi se na objekat –skladište –magacin br.3, veličine 14,60 x36,00 m² sa rampom ispred, lociran neposredno do glavnog asfaltnog puta, sagrađen 1968 god. i objekat ”kukuruzana” veličine 7,00 x15,40 m, sagrađen 1968 god  i lociran neposredno uz asfaltni  put. Svojina stečajnog dužnika utvrđena pravosnažnim Rješenjem br. 21.18/475-11 /21 godine RUGIPP-a PJ Gradiška od 18.11.2021 god. označene kao kat. parcela br. 403/2- ekonomsko dvorište kuća i zgrada u površini 837 m² i ekonomsko dvorište u površini 1179 m², kojoj odgovaraju nekretnine upisane kao posjed stečajnog dužnika  sa 1/1 dijela u PL broj 110.k.o.Vakuf                                                                                                (za predmetne nekretnine nije uspostavljen ZK uložak)

Ukupno procijenjena vrijednost navedene imovine iznosi 72.930,90 KM i na II licitaciji se ne može prodati ispod 70% procijenjene vrijednosti koja iznosi  51.051,63 KM   i koja predstavlja najnižu cijenu po kojoj se navedena imovina može unovčiti.

 

 1. Seferovci, Opština Gradiška

 

Prodaje se imovina stečajnog dužnika koja se nalazi na području k.o. Seferovci, Opština Gradiška,  a odnosi se na – prodavnica sa magacinom izgrađena 1976 god., korisne površine 179,84 m². Svojina stečajnog dužnika utvrđena pravosnažnim Rješenjem br.21.18/475-14/21  od 17.11.2021 godine RUGIPP-a PJ Gradiška, označena kao kat. parcelu br. 423/3- ekonomsko dvorište privredna zgrada u površini 214 m² i ekonomsko dvorište u površini 622 m², kojoj odgovaraju nekretnine upisane kao posjed stečajnog dužnika sa 1/1 dijela u PL broj 131 k.o. Seferovci  (za predmetne nekretnine nije uspostavljen ZK uložak)

Ukupno procijenjena vrijednost navedene imovine iznosi 52.066,60 KM i na II licitaciji se ne može prodati ispod 70% procijenjene vrijednosti koja iznosi  36.446,62 KM   i koja predstavlja najnižu cijenu po kojoj se navedena imovina može unovčiti.

 

 1. Srednja Jurkovica, Opština Gradiška

 

Prodaje se imovina stečajnog dužnika koja se nalazi na području k.o. Srednja Jurkovica, Opština Gradiška,  a odnosi se na: glavni objekat prodavnica  sa aneksima, izgrađen 1968 god., korisne površine 87,75 m², magacin za otkup kor. površine 78,30 m²  i drvene šupe kor. površine 40 m².

Svojina stečajnog dužnika utvrđena pravosnažnim Rješenjem br.21.18/475-8/21 god. od

17.11.2021 god. RUGIPP-a PJ Gradiška, označena kao kat. parcelu br. 954/2-Brezovača njiva 7 klase u površini 1583 m² i kuća i zgrada u površini 64 m²,  kojoj odgovaraju nekretnine upisane kao posjed stečajnog dužnika sa 1/1 dijela u PL broj 102 k.o. Srednja Jurkovica.                                                                                 (za predmetne nekretnine nije uspostavljen ZK uložak)

Ukupno procijenjena vrijednost navedene imovine iznosi 20.794,90 KM i na II licitaciji se ne može prodati ispod 70% procijenjene vrijednosti koja iznosi  14.555,80 KM   i koja predstavlja najnižu cijenu po kojoj se navedena imovina može unovčiti.

 

         5.Donja Jurkovica , Opština Gradiška 

 

Prodaje se imovina stečajnog dužnika koja se nalazi na području k.o. Donja  Jurkovica, Opština Gradiška, a odnosi se na: privredna zgrada, prodavnica br. 3, sa otkupnim magacinom i skladištem, izgrađen 1968 god, kor. površine 244,90 m².

Svojina stečajnog dužnika utvrđena pravosnažnim Rješenjem br.21.18/475- 13/21 godine RUGIPP-a P.J. Gradiška od 18.11.2021 god., označena kao kat. parcela br. 672/2-Tuk kod Jurkovice privredna zgrada u površini 150 m², Tuk kod Jurkovice njiva 5 klase u površini 1627 m², kojoj odgovaraju nekretnine upisane kao posjed stečajnog dužnika sa1/1 dijela u PL broj 88 k.o. Donja Jurkovica. (za predmetne nekretnine nije uspostavljen ZK uložak)

Ukupno procijenjena vrijednost navedene imovine iznosi 55.651,70 KM i na II licitaciji se ne može prodati ispod 70% procijenjene vrijednosti koja iznosi  38.956,19 KM   i koja predstavlja najnižu cijenu po kojoj se navedena imovina može unovčiti.

 

 

I licitacija

 

1.Poslovni prostor u stambeno poslovnoj zgradi u Aleksandrovcu, opština Laktaši

 

Poslovni prostor se nalazi u stambeno poslovnoj zgradi u prizemlju. Lokacija je neposredno uz magistralni put Banja Luka – Gradiška (sa lijeve strane, posmatrano iz pravca Banja Luke) u mjestu Aleksandrovac. Zgrada je izgrađena 1968 god. i priključena je na postojeću infrastrukturu –električnu, ptt i putnu mrežu. Vodosnabdjevanje se vrši putem hidrofora iz bunara a otpadne vode se odvode u septičku jamu.

Imovina upisana u list nepokretnosti 669/8  k.o. Krnete i to:  k.č 332/2,broj, poduloška 2, poslovni prostor u privredi površine 136 m², u prizemlju.

Na zemljištu postoji pravo zajedničke svojine.

 

Ukupno procijenjena vrijednost navedene imovine iznosi  72.717,70 KM i predstavlja početnu  i najnižu cijenu po kojoj se navedena imovina može prodati na I licitaciji.

 

 

II  DATUM ODRŽAVANJA PRODAJE

 

Prodaja imovine stečajnog dužnika obaviće se putem usmenog  javnog nadmetanja –  licitacije, dana 30.06.2022. godine sa početkom u 13:00 časova, u zgradi  Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Ul. Gundulićeva br. 108,  u Velikoj sali – prizemlje.

 

IIa)   PREGLED IMOVINE

 

Imovina se može pogledati uz najavu na telefon broj:  065 541 113 Milovan Vukovic – za imovinu na području teritorije  Laktaša), a za područje Gradiške na broj:  066 407 467 ( Đuro Matković)

Prodaja  imovine se vrši po načelu «viđeno-kupljeno», bez naknadnih prigovora i reklamacija na stanje imovine koja je predmet ponude.

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon 065 377 377 (Dosta Baraković)

 

III  PRAVO NA NADMETANJE

          

 1. Pravo na nadmetanje imaju sva pravna i fizička lica, koja su ispunila niže navedene uslove:

–   u predviđenom roku uplatila depozit na račun stečajnog dužnika broj: 562-0998093009836

kod NLB  banke a.d. Laktaši u visini od 10% od početne cijene  za svaki predmet prodaje, i to zaključno sa danom  25.06.2022. godine do 24:00 časa, i o izvršenoj uplati predoče dokaz, a što će nakon provjere uplate depozita, licitiranju moći pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu  izvršili u roku.

 1. Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja, pokazati stečajnom upravniku, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako fizičko lice zastupa punomoćnik, isti je obavezan predati stečajnom upravniku valjanu punomoć za zastupanje i dokaz o uplati depozita.

    Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku (direktoru) ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik, isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid rješenje o upisu u sudski registar, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavlja punomoćnik, isti je obavezan da stečajnom upravniku preda na uvid valjanu punomoć i dokaz o uplati depozita.

Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.

 

 1. Javno nadmetanje održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.
 2. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da su nekretnine prodate najpovoljnijem ponuđaču. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača, stečajni upravnik će dostaviti na adresu kupca u roku od 3 (tri) dana od dana održavanja licitacije.
 3. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene, vratiće se depozit u roku od 8 dana nakon javnog nadmetanja na poslovni-tekući račun. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača – kupca  smatra se dijelom avansne uplate.
 4. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana prijema zaključka, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je nekretnina prodana drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 30 dana od dana prijema tog zaključka da deponuje prodajnu cijenu.

Ukoliko ni drugi ponuđač ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.

 1. Kupac je dužan uplatiti cjelokupan iznos vrijednosti nekretnine na račun stečajnog dužnika
 2. 562-0998093009836 kod kod NLB banke a.d. Laktaši
 3. Kupac koji kupi imovinu, izvrši uplatu kupoprodajne cijene, dužan je da pristupi zaključenju Ugovora o kupoprodaji u roku od 30 dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Stečajni dužnik predaje u posjed imovinu koja je predmet kupovine prema odredbama zaključenog  Ugovora o kupoprodaji.
 4. Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane nekretnine nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.
 5. Pravila prodaje biće učesnicima licitacije podijeljena neposredno prilikom održavanja licitacije.
 6. Ovaj Zaključak objavljen je na oglasnoj tabli stečajnog suda, dnevnom listu “Večernje novosti” izdanje za Republiku Srpsku i Privrednoj komori Republike Srpske (www.bl.komorars.ba)

 

Stečajni upravnik

Dosta Baraković, dipl.ecc

PETA JAVNA LICITACIJA – „JAVOR STIL“ d.o.o. Laktaši – u stečaju

By | Tenderi | No Comments

„JAVOR STIL“ d.o.o. Laktaši – u stečaju
Ulica Svetosavska broj 91,
Glamočani, Laktaši

Broj: 57 0 St 134186 20 St
Banja Luka, 27.4.2022. godine

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca donesene na ročištu u stečajnom postupku nad ,,JAVOR STIL” d.o.o. Laktaši – u stečaju od 5.4.2022. godine, stečajni upravnik, dana 27.4.2022. godine, donosi zaključak kojim se objavljuje

PETA JAVNA LICITACIJA
za prodaju zaliha robe (košulje, odjela, hlače, majice, sakoi, džemperi, suknje, i dr)

1. Prodaje se u cijelosti imovina ,,JAVOR STIL” d.o.o. Laktaši – u stečaju, i to: zalihe robe (1101 artikl x količina) procjenjene vrijednosti u iznosu od 64.197,70 KM i inventar (26 komada x količina) procjenjene vrijednosti u iznosu 1.897 KM, tako da ukupna procjenjena vrijednost iznosi 66.094,70 KM. Na petoj javnoj prodaji, imovina se ne može prodati ispod 10.000,00 KM.
Zalihe robe i inventar se prodaju zajedno, u viđenom stanju po principu „viđeno-kupljeno”, bez garancije stečajnog upravnika i naknadne reklamacije i prigovori se neće razmatrati i neće se uzimati u obzir, a stečajni upravnik ne odgovara za eventualne nedostatke koje kupac utvrdi po izvršenoj prodaji.
Depozit za ponuđače koji su zainteresovani za učešće na licitaciji radi kupovine iznosi 10% procijenjene vrijednosti imovine koja se nudi na ovoj licitaciji, tj. 6.609.47 KM.
2. Uvid u stanje zaliha robe i inventara, a koji su poimenično navedeni u procjeni, sa svim opisima i tehničkim karakteristikama, zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 12,00 do 16,00 časova na adresi: Ulica Svetosavska broj 91, Glamočani.
Prethodno se najaviti pozivom na broj telefona 065 516-129 ili 065 510 692.
3. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozite u skladu sa naznakom i naprijed navedenim iznosom, i to najkasnije do 18.5.2022. godine na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 552 0001993383819 kod Addiko Bank a.d. Banja Luka i o izvršenoj uplati predoče dokaz. Nakon provjere uplate depozita licitiranju mogu pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu izvršili u roku. Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja pokazati stečajnom upravniku ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid izvod iz registracije ne stariji od 30 dana prije dana objave oglasa, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita.
4. Sve direktne i indirektne troškove vezane za imovinu koja je predmet ove licitacije, pripadajuće takse i poreze u vezi sa imovinom snosi kupac, a prodavac nakon prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodate stvari nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene na koju se dodaje PDV, prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.
5. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Javna prodaja održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač. Pravila prodaje za učesnike licitacije biće objavljena neposredno prije održavanja licitacije.
6. Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije, dana 20.5.2022. godine (petak) sa početkom u 13,00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva bb, u Sali za licitacije/prizemlje.
7. Kupac čija cijena bude prihvaćena dužan je u roku od 8 dana od dana objave zaključka o prodaji na oglasnoj tabli suda, zaključiti ugovor o kupoprodaji i uplatiti na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 5520001993383819 kod Addiko Bank a.d. Banja Luka izlicitirani iznos umanjen za iznos depozita. Kupcu koji putem licitacije kupi ponuđenu cjelokupnu imovinu i izvrši uplatu kupoprodajne cijene stečajni dužnik predaje u posjed predmetnu imovinu u roku od 8 dana od dana izvršene uplate. Ukoliko kupac u predviđenom roku ne pristupi preuzimanju kupljene imovine, prodavac mu nije dužan vratiti izlicitiranu cijenu i prodavac ne odgovara za imovinu.
8. Ukoliko kupac sa najpovoljnijom ponudom u roku ne uplati cijenu, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i odrediti da je drugi kupac po redu stvarni kupac, i koji je dužan da uplati licitirani iznos umanjen za iznos depozita, u roku od 8 dana od dana objavljivanja zaključka na oglasnoj tabli suda. Ukoliko ni drugi ponuđač ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača-kupca, smatra se dijelom avansne uplate.
9. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene vratiće se obezbjeđenje odmah ili najkasnije 3 dana nakon nadmetanja.
10. Ovaj oglas biće objavljen i na oglasnoj tabli suda, na oglasnoj tabli dužnika, dnevnom listu ,,Glas Srpske’’ i web stranicama: www.bl.komorars.ba, www.komorars.ba, www.komorabih.ba

Stečajni upravnik

OGLAS O PRODAJI NEPOKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA – ZZ „MILKA“ LAKTAŠI, u stečaju

By | Tenderi | No Comments

ZZ MILKA LAKTAŠI – u stečaju
Mladena Stojanovića 13
Laktaši
STEČAJ br: 57 0 St 113978 15 St

 Na osnovu Odluke skupštine povjerilaca donesene dana 17.02.2022. godine na ročištu održanom u Okružnom privrednom sudu Banja Luka i člana 156. Zakona o stečaju Republike Srpske (Sl.glasnik RS br.16/16), a u skladu sa članovima 24 do 39 Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom (Sl.glasnik RS br.54/17) stečajni upravnik ZZ Milka Laktaši-u stečaju objavljuje:  

OGLAS  O PRODAJI NEPOKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

I PREDMET PRODAJE:

ZZ Milka Laktaši – u stečaju, prodaje putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije sledeću nepokretnu imovinu u vlasništvu stečajnog dužnika:

 1. Banja Luka – KO Jagare, ukupne površine 7908 m2, Majdan – površinski kop, parcela broj 6/0, upisana u List nepokretnosti 65, bez tereta. Procijenjena vrijednost nepokretnosti je 63.264,00 KM, a utvrđena je prema nalazu stalnog sudskog vještaka arhitektonsko-građevinkse struke Milana Subotića iz Kozarske Dubice. Početna prodajna cijena ispod koje se ne može prodati imovina na prvoj licitciji je 44.284,80 KM i iznosi 70 % od procjenjene vrijednosti.

II USLOVI PRODAJE

 1. Imovina se prodaje u faktičkom i pravnom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i na kupca se prenosi obim prava kojim ZZ Milka Laktaši – u stečaju raspolaže u momentu prodaje, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju. Prodajna dokumentacija koju čine: obrazac prijave za učešće u postupku prodaje, izjava o gubitku prava na povrat depozita i izvod iz procjene tržišne vrijednosti nepokretnosti može se preuzeti na adresi Aleja svetog Save 59, Banja Luka pozivom na broj 065/639-829.
 2. Pravo učešća u javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 10% od procijenjene vrijednosti. Uplata depozita može se izvršiti na transakcioni račun ZZ Milka Laktaši – u stečaju broj: 562-099-81665192-49 otvoren kod NLB Banka a.d. Banja Luka najkasnije do 05.2022. godine (ponedeljak), a kupac je dužan dokaz o uplati depozita dostaviti na uvid najkasnije na dan održavanja licitacije. Učesnici sa kasnijim uplatama depozita ne mogu učestvovati na licitaciji.
 3. Fizička i pravna lica mogu biti predstavljena lično, po zakonskom zastupniku ili punomoćniku, a prije početka licitacije dužni su radi dokazivanja identiteta, predočiti ličnu kartu ili pasoš ili punomoć za zastupanje, odnosno odgovorno lice u pravnom licu ličnu kartu sa ovjerenom kopijom Rješenja o registraciji ne stariji od 6 mjeseci.
 4. Uvid u raspoloživu dokumentaciju i razgledanje nepokretnosti zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 14:00 časova samo uz prethodni dogovor sa stečajnim upravnikom i uz najavu na telefon 065/639-829.
 5. Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije dana 05.2022. godine (srijeda) sa početkom u 13:00 h u prostorijama Okružnog privrednog suda Banja Luka- velika sala, Gundulićeva 108, Banja Luka. Pravo prisustvovanja licitaciji imaju samo lica koja su uplatila depozit.
 6. Javna prodaja putem usmenog javnog nadmetanja održaće se i kad učestvuje samo jedan ponuđač. Nakon zaključenja licitacije utvrđuje se lista od dva ponuđača koji su ponudili najpovoljniju cijenu i konstatuje se da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača će se dostaviti na adresu kupca u roku od 3 (tri) dana od održavanja licitacije.
 7. Licitacioni korak iznosi 2.000,00 KM od početne, odnosno od prethodno ponuđene cijene.
 8. Rok za plaćanje kupoprodajne cijene za izlicitiranu imovinu je 30 dana od dana primljenog Zaključka. Uplata kuporodajne cijene može se izvršiti na račun 562-099-81665192-49 otvoren kod NLB Banka a.d. Banja Luka. Ukoliko proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu u cjelosti u navedenom roku ili ukoliko nakon uplate kupoprodajne cijene ne pristupi zaključenju notarskog ugovora, novim Zaključkom će se odrediti da je predmetna imovina prodata drugom po redu ponuđaču. Ukoliko ni drugi ponuđač ne uplati kupopradajnu cijenu u cijelosti u predviđenom roku ili ne pristupi zaključenju notarskog ugovora Zaključkom će se utvrditi da prodaja nije uspjela
 9. Uplatiocu depozita depozit se ne vraća ako:

– se ne registruje i ne pristupi prodaji ili

– kao jedini učesnik na nadmetanju ne prihvati početnu cijenu ili

– ne potpiše zapisnik o javnom nadmetanju ili

– kao proglašeni kupac ne zaključi kupoprodajni ugovor u propisanom roku ili po propisanoj

proceduri ili

– kao proglašeni kupac ne uplati preostalu kupoprodajnu vrijednost u ostavljenom roku ili

– kao drugi najpovoljniji ponuđač, nakon odustajanja proglašenog kupca, ne zaključi kupoprodajni

ugovor u naznačenom roku ili

– kao drugi najpovoljniji ponuđač, nakon odustajanja proglašenog kupca, ne uplati kupoprodajnu

cijenu u naznačenom roku.

 1. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene depozit će biti vraćen u roku od 8 (osam) dana od dana

održavanja licitacije.

 1. Kupac koji putem javnog  nadmetanja kupi ponuđenu imovinu i izvrši uplatu kupoprodajne cijene

dužan je da pristupi zaključenju Ugovora o kupoprodaji u roku od 8 (osam) dana od dana uplate

kupoprodajne cijene. Po zaključenju ugovora prodavac predaje u posjed imovinu koja je predmet

prodaje.

 1. Sve troškove oko sačinjavanja i ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse, poreze i PDV u

vezi sa kupljenom imovinom snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate

kupoprodajne cijene nema u odnosu na prodanu imovinu nikakvih obaveza. Isplatom

kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza i taksa prestaju sve obaveze kupca prema

prodavcu.

Banja Luka, 10.04.2022. godine

STEČAJNI UPRAVNIK
Jelena Plavšić

,,JAVOR STIL” d.o.o. Laktaši – u stečaju: Četvrta javna licitacija

By | Tenderi | No Comments

,,JAVOR STIL” d.o.o. Laktaši – u stečaju

 Ulica Svetosavska broj 91,

Glamočani, Laktaši

 

Broj: 57 0 St 134186 20 St

Banja Luka, 6.4.2022. godine

 

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca donesene na ročištu u stečajnom postupku nad ,,JAVOR STIL” d.o.o. Laktaši – u stečaju od 5.4.2022. godine, stečajni upravnik, dana 6.4.2022. godine, donosi zaključak kojim se objavljuje

 

ČETVRTA JAVNA LICITACIJA

za prodaju zaliha robe (košulje, odjela, hlače, majice, sakoi, džemperi, suknje, i dr)

 

 1. Prodaje se u cijelosti imovina ,,JAVOR STIL” d.o.o. Laktaši – u stečaju, i to: zalihe robe (1101 artikl x količina), po procjenjenoj vrijednosti u iznosu od 64.197,70 KM i inventar (26 komada x količina) po procjenjenoj vrijednosti u iznosu 1.897 KM, tako da ukupna procjenjena vrijednost iznosi 66.094,70 KM. Na četvrtoj javnoj prodaji, imovina se ne može prodati ispod 14.000,00 KM.

Zalihe robe i inventar se prodaju zajedno, u viđenom stanju po principu „viđeno-kupljeno”, bez garancije stečajnog upravnika i naknadne reklamacije i prigovori se neće razmatrati i neće se uzimati u obzir, a stečajni upravnik ne odgovara za eventualne nedostatke koje kupac utvrdi po izvršenoj prodaji.

Depozit za ponuđače koji su zainteresovani za učešće na licitaciji radi kupovine  iznosi 10% procijenjene vrijednosti imovine koja se nudi na ovoj licitaciji, tj. 6.609.47 KM.

 1. Uvid u stanje zaliha robe i inventara, a koji su poimenično navedeni u procjeni, sa svim opisima i tehničkim karakteristikama, zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 12,00 do 16,00 časova na adresi: Ulica Svetosavska broj 91, Glamočani.

Prethodno se najaviti pozivom na broj telefona 065 516-129 ili 065 510 692.

 1. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozite u skladu sa naznakom i naprijed navedenim iznosom, i to najkasnije do 25.4.2022. godine na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 552 0001993383819 kod Addiko Bank a.d. Banja Luka, i o izvršenoj uplati predoče dokaz. Nakon provjere uplate depozita licitiranju mogu pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu izvršili u roku. Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja pokazati stečajnom upravniku ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid izvod iz registracije ne stariji od 30 dana prije dana objave oglasa, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita.
 2. Sve direktne i indirektne troškove vezane za imovinu koja je predmet ove licitacije, pripadajuće takse i poreze u vezi sa imovinom snosi kupac, a prodavac nakon prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodate stvari nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene na koju se dodaje PDV, prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.
 3. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Javna prodaja održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač. Pravila prodaje za učesnike licitacije biće objavljena neposredno prije održavanja licitacije.
 4. Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije, dana 27.4.2022. godine (srijeda) sa početkom u 14,00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva bb,  u Sali za licitacije/prizemlje.
 5. Kupac čija cijena bude prihvaćena dužan je u roku od 8 dana od dana objave zaključka o prodaji na oglasnoj tabli suda, zaključiti ugovor o kupoprodaji i uplatiti na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 5520001993383819 kod Addiko Bank a.d. Banja Luka izlicitirani iznos umanjen za iznos depozita. Kupcu koji putem licitacije kupi ponuđenu cjelokupnu imovinu i izvrši uplatu kupoprodajne cijene stečajni dužnik predaje u posjed predmetnu  imovinu u roku od 8 dana od dana izvršene uplate. Ukoliko kupac u predviđenom roku ne pristupi preuzimanju kupljene imovine, prodavac mu nije dužan vratiti izlicitiranu cijenu i prodavac ne odgovara za imovinu.
 6. Ukoliko kupac sa najpovoljnijom ponudom u roku ne uplati cijenu, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i odrediti da je drugi kupac po redu stvarni kupac, i koji je dužan da uplati licitirani iznos umanjen za iznos depozita, u roku od 8 dana od dana objavljivanja zaključka na oglasnoj tabli suda. Ukoliko ni drugi ponuđač ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača-kupca, smatra se dijelom avansne uplate.
 7. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene vratiće se obezbjeđenje odmah ili najkasnije 3 dana nakon nadmetanja.
 8. Ovaj oglas biće objavljen i na oglasnoj tabli suda, na oglasnoj tabli dužnika, dnevnom listu ,,Glas Srpske’’ i web stranicama: www.bl.komorars.ba, www.komorars.ba, www.komorabih.ba

 

 

Stečajni upravnik

”SINYU IBERICA” d.o.o. Banja Luka – u stečaju: Zaključak o prvoj prodaji nepokretne imovine stečajnog dužnika putem usmenog javnog nadmetanja

By | Tenderi | No Comments

”SINYU IBERICA” d.o.o. Banja Luka – u stečaju

Broj: 57 0 St 131521 20

Banja Luka, 06.04.2022. godine

 

Na osnovu člana 155. stav 1. Zakona o stečaju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 16/16), a u  skladu sa članom 24. do 39.  Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 54/2017), Odluke Skupštine povjerilaca donesene dana 03.03.2022. godine stečajni upravnik objavljuje:

Z A K LJ U Č A K

o prvoj prodaji nepokretne imovine stečajnog dužnika

putem usmenog  javnog nadmetanja

I PREDMET PRODAJE:

Prodaje se nepokretna imovina stečajnog dužnika  ”SINYU IBERICA” d.o.o. Banja Luka – u stečaju, Milana Radmana br.10 i to:

Dva poslovna prostora u poslovno-stambenom objektu spratnosti Po+P+2+M i Po+P+3+M u Ulici Prvog Krajiškog Korpusa i Ulici Petra Kočića Banja Luka, izgrađeni na parceli označenoj kao k.č. broj 76/46 upisanoj u Zemljišno-knjižni izvadak broj 305 k.o. SP-Banjaluka, a koja parcela se po novom premjeru odnosi na k.č. broj 1488/1 upisana u Posjedovni list broj 3915 Banjaluka 7 i to:

 1. Dvoetažni poslovni prostor, lamela 2, označen brojem 1, ukupne površine 107,46 m2 (podrum 62,32 m2, prizemlje 45,14 m2)

Procijenjena vrijednost iznosi 195.466,13 KM a prema nalazu stalnog sudskog vještaka građevinsko-arhitektonske struke Vaske Ćorsović iz Banjaluke.

 1. Dvoetažni poslovni prostor, lamela 2, označen brojem 2, ukupne površine 105,08 m2 (podrum 57,20 m2, prizemlje 48,08 m2)

Procijenjena vrijednost iznosi 214.164,26 KM a prema nalazu stalnog sudskog vještaka građevinsko-arhitektonske struke Vaske Ćorsović iz Banjaluke.

Poslovni prostor pod A) i poslovni prostor pod B) fizički su spojeni i čine jednu cjelinu, te se prodaju zajedno. Ukupna procijenjena vrijednost iznosi 409.808,39 KM.

NAPOMENA: Nepokretnosti koje su predmet prodaje nisu upisane u Knjigu uloženih ugovora iz razloga što objekat u kojem se nalaze nema upotrebnu dozvolu.

II NAČIN I USLOVI PRODAJE

Imovina se prodaje u faktičkom, pravnom i viđenom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i neće se primati nikakve naknadne reklamacije u pogledu prodate imovine.

Uvid u stanje i karakteristike imovine te preuzimanje prodajne dokumentacije zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana uz prethodnu najavu na tel.br. 065/534-252.

Depozit za učešće na javnoj prodaji iznosi 10% od procijenjene vrijednosti predmeta prodaje odnosno 40.981,00 KM.

Pravo učešća na javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica zastupljena lično odnosno putem zakonskog zastupnika ili punomoćnika i  koja uplate depozit sa naznakom predmeta prodaje i  navedenim iznosom  i to najkasnije 2 dana prije dana održavanja licitacije na žiro račun “Sinyu Iberica” doo – u stečaju br. 555-100-00488712-84 otvoren kod Nova Banka ad Banja Luka. U cilju utvrđivanja identiteta učesnici fizička lica predočavaju ličnu kartu a pravna lica aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 3 mjeseca i ličnu kartu zakonskog zastupnika odnosno odgovarajuću punomoć ukoliko su zainteresovana lica zastupljena putem punomoćnika.

Licima sa neurednom dokumentacijom neće biti omogućeno učešće u javnoj prodaji.

Početna cijena za predmet prodaje jeste procijenjena vrijednost. Ukoliko niko od učesnika ne istakne ponudu na tako definisanu početnu cijenu utvrđuje se nova početna cijena na nivou minimalne cijene  po kojoj se može obaviti kupoprodaja za ovaj predmet prodaje a ista iznosi  50% od procijenjene vrijednosti.

Prije početka licitacije učesnici su dužni potpisati izjavu o gubitku prava na povrat depozita (ista je sastavni dio prodajne dokumentacije).

Licitacija će se održati i kada prisustvuje samo jedan ponuđač.

Stečajni upravnik imenuje Komisiju za sprovođenje postupka prodaje i donosi pravila licitacije koja će se predočiti učesnicima na početku licitacije.

Nakon zaključenja licitacije utvrđuje se lista dva ponuđača koji su ponudili najpovoljniju cijenu i konstatuje da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Ostalim ponuđačima, osim prva dva, depozit se vraća u roku od 5 dana od dana licitacije.

Rok za uplatu kupoprodajne cijene iznosi 30 dana od dana održavanja licitacije. Uplatu izvršiti na  žiro račun “Sinyu Iberica” doo – u stečaju br. 555-100-00488712-84 otvoren kod Nova Banka ad Banja Luka.

Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspjelom i zaključkom odrediti da je predmetna imovina prodata drugom po redu ponuđaču koji treba u narednom roku od 30 dana od dana prijema tog zaključka da uplati kupoprodajnu cijenu.

Kupac koji kupi imovinu i uplati kupoprodajnu cijenu dužan je da pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji u roku od 8 dana.

Sve troškove u vezi sa sačinjavanjem, ovjerom i provedbom kupoprodajnog ugovora u javnim registrima, naknade, troškove, pripadajuće takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom, uključujući i eventualni porez na kapitalnu dobit, odnosno PDV snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene nema u odnosu na prodanu imovinu nikakvih obaveza.

Licitacija će se održati dana 13.05.2022. godine u prostorijama Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva br.108, Banja Luka sa početkom u 13:00 časova.

Ovaj oglas objaviće se na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, dnevnom listu “Glas Srpski”  kao i na web stranicama Privredne komore Republike Srpske i Privredne komore RS – područna jedinica Banja Luka.

                                                                                                                      Stečajni upravnik:

                                                                                                                        Andreja Trišić

Prva javna licitacija: „AS-ING” DOO Banja Luka – u stečaju

By | Tenderi | No Comments

Prva javna licitacija: „AS-ING” DOO Banja Luka – u stečaju

„AS-ING” DOO Banja Luka  – u stečaju

 Ulica Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka

Broj: 57 0 St 136712 21 St

Banja Luka, 03.03.2022. godine

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca donesene na ročištu u stečajnom postupku nad “AS-ING” DOO Banja Luka – u stečaju, dana 10.02.2022. godine, stečajni upravnik, dana 03.03.2022.godine, donosi zaključak kojim se objavljuje

PRVA  JAVNA LICITACIJA – za prodaju opreme – Betonara

Tekst objave

ZZ „ Potkozarje“ p.o., u stečaju – I licitacija

By | Tenderi | No Comments
ZZ „ Potkozarje“p.o – u stečaju
Romanovci, Gradiška
Broj: 26 / 22
Datum: 01.03.2022. godine
Na osnovu člana 105,106 i 107 Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske (Sl.gl.RS br: 26/10), a u skladu sa Odlukama  Skupštine povjerilaca od  24.01.2018 god. i Odbora povjerilaca od 18.02.2022 god. stečajni upravnik dana.01.03.2022 god. godine donosi:
O G L A S o prodaji imovine stečajnog dužnika putem  javnog nadmetanja -I licitacija-

OGLASI - I LICITACIJA NEKRETNINA JAVNO NADMETANJE

”SINYU IBERICA” d.o.o. Banja Luka – u stečaju: Zaključak o drugoj prodaji nepokretne imovine stečajnog dužnika putem usmenog javnog nadmetanja

By | Tenderi | No Comments

”SINYU IBERICA” d.o.o. Banja Luka – u stečaju

Broj: 57 0 St 131521 20

Banja Luka, 26.01.2022. godine

 

Na osnovu člana 155. stav 1. Zakona o stečaju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 16/16), a u  skladu sa članom 24. do 39.  Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 54/2017), Odluke Skupštine povjerilaca donesene dana 03.09.2021. godine stečajni upravnik objavljuje:

Z A K LJ U Č A K

o drugoj prodaji nepokretne imovine stečajnog dužnika

putem usmenog  javnog nadmetanja

I PREDMET PRODAJE:

Prodaje se nepokretna imovina stečajnog dužnika  ”SINYU IBERICA” d.o.o. Banja Luka – u stečaju, Milana Radmana br.10 i to:

Stan u Ulici Milana Radmana br. 10, Banja Luka

Broj KUU ZK uložak Pos. list Broj Površina
Ulaz Sprat Stan
18987/9 1923 4456 0 PE 31 89 m2
k.č. 626/21 k.č. 1465/1

 

Procijenjena vrijednost stana iznosi  213.000,00 KM a prema nalazu stalnog sudskog vještaka građevinsko-arhitektonske struke  Zdenka Dragičevića iz Gradiške.

 

NAPOMENA: Stan je bespravno useljen od strane trećih lica.

II NAČIN I USLOVI PRODAJE

Imovina se prodaje u faktičkom, pravnom i viđenom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i neće se primati nikakve naknadne reklamacije u pogledu prodate imovine.

Uvid u stanje i karakteristike imovine te preuzimanje prodajne dokumentacije zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana uz prethodnu najavu na tel.br. 065/534-252.

Depozit za učešće na javnoj prodaji iznosi 10% od procijenjene vrijednosti predmeta prodaje odnosno 21.300,00 KM.

Pravo učešća na javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica zastupljena lično odnosno putem zakonskog zastupnika ili punomoćnika i  koja uplate depozit sa naznakom predmeta prodaje i  navedenim iznosom  i to najkasnije 2 dana prije dana održavanja licitacije na žiro račun “Sinyu Iberica” doo – u stečaju br. 555-100-00488712-84 otvoren kod Nova Banka ad Banja Luka. U cilju utvrđivanja identiteta učesnici fizička lica predočavaju ličnu kartu a pravna lica aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 3 mjeseca i ličnu kartu zakonskog zastupnika odnosno odgovarajuću punomoć ukoliko su zainteresovana lica zastupljena putem punomoćnika.

Licima sa neurednom dokumentacijom neće biti omogućeno učešće u javnoj prodaji.

Početna cijena za predmet prodaje jeste procijenjena vrijednost. Ukoliko niko od učesnika ne istakne ponudu na tako definisanu početnu cijenu utvrđuje se nova početna cijena na nivou minimalne cijene  po kojoj se može obaviti kupoprodaja za ovaj predmet prodaje a ista iznosi  50% od procijenjene vrijednosti.

Prije početka licitacije učesnici su dužni potpisati izjavu o gubitku prava na povrat depozita (ista je sastavni dio prodajne dokumentacije).

Licitacija će se održati i kada prisustvuje samo jedan ponuđač.

Stečajni upravnik imenuje Komisiju za sprovođenje postupka prodaje i donosi pravila licitacije koja će se predočiti učesnicima na početku licitacije.

Nakon zaključenja licitacije utvrđuje se lista dva ponuđača koji su ponudili najpovoljniju cijenu i konstatuje da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Ostalim ponuđačima, osim prva dva, depozit se vraća u roku od 5 dana od dana licitacije.

Rok za uplatu kupoprodajne cijene iznosi 30 dana od dana održavanja licitacije. Uplatu izvršiti na  žiro račun “Sinyu Iberica” doo – u stečaju br. 555-100-00488712-84 otvoren kod Nova Banka ad Banja Luka.

Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspjelom i zaključkom odrediti da je predmetna imovina prodata drugom po redu ponuđaču koji treba u narednom roku od 30 dana od dana prijema tog zaključka da uplati kupoprodajnu cijenu.

Kupac koji kupi imovinu i uplati kupoprodajnu cijenu dužan je da pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji u roku od 8 dana.

Sve troškove u vezi sa sačinjavanjem, ovjerom i provedbom kupoprodajnog ugovora u javnim registrima, naknade, troškove, pripadajuće takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom, uključujući i eventualni porez na kapitalnu dobit, odnosno PDV snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene nema u odnosu na prodanu imovinu nikakvih obaveza.

Licitacija će se održati dana 11.03.2022. godine u prostorijama Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva br.108, Banja Luka sa početkom u 13:00 časova.

Ovaj oglas objaviće se na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, dnevnom listu “Glas Srpski”  kao i na web stranicama Privredne komore Republike Srpske i Privredne komore RS – područna jedinica Banja Luka.

                                                                                                                      Stečajni upravnik:

                                                                                                                        Andreja Trišić

Prva javna licitacija „U VATRU“ d.o.o. Prijedor u stečaju

By | Aktuelnosti, Tenderi | No Comments

 

„U VATRU“ d.o.o. Prijedor – u stečaju

Datum: 03.01.2022. godine

Na osnovu člana 73, 155, 160. i 166. Zakona o stečaju (“Službeni glasnik RS” broj: 16/16), člana 82, 89, 130 i 131. Zakona o izvršnom postupku (“Službeni glasnik RS” broj: 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13, 98/14 i 5/17) i Odluke Skupštine povjerilaca „U VATRU“ d.o.o. Prijedor – u stečaju od 20.12.2021. godine, a u skladu sa članovima 25. do 39. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Službeni glasnik RS“ broj: 54/17), stečajni upravnik objavljuje:

PRVU JAVNU LICITACIJU

za prodaju pokretne imovine (mašina) stečajnog dužnika

 1. Putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije) prodaje se pokretna imovina (mašine), i to:
 2. Perač i pištolj za prskanje drva, procijenjena cijena 200,00 KM
 3. Mašina za cijepanje drva ser. 3864 god. 2014. procijenjena cijena 2.500,00 KM
 4. Mašina za cijepanje drva ser. 81501409 god. 2018. procijenjena cijena 1.400,00 KM

Imovina se nalazi u prostoru vlasnika (Potkozarje) i može se razgledati po dogovoru, nakon najave na telefon broj 065/646-369. Na stvarima nema upisanih tereta.

 1. Procjenjena vrijednost mašina je 4.100,00 KM, što je istovremeno i početna cijena. Mašine se ne mogu prodati ispod ½ procjenjene vrijednosti.

Imovina se prodaje u paketu, u viđenom stanju i postojećem pravnom statusu, bez prava na naknadne reklamacije.

 1. Licitacija će se održati dana 28.01.2022. godine (petak) sa početkom u 14:00 časova na adresi Potkozarje 226, Banja Luka.

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja do 25.01.2022. godine uplate depozit u iznosu od 400,00 KM na transakcioni račun „U VATRU“ d.o.o. Prijedor – u stečaju broj: 5551000055369411, otvoren kod Nove banke a.d. Banja Luka i o izvršenoj uplati predoče dokaz. Licitiranju će moći da pristupe samo oni učesnici koji su izvršili uplatu depozita. Lica bez uredne dokumentacije za utvrđivanje identiteta neće moći učestvovati u licitaciji.

Javna licitacija će se održati i kad istoj prisustvuje samo jedan ponuđač.

 1. Nakon zaključenja licitacije utvrdiće se lista ponuđača i konstatovaće se da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Cjelokupnu kupoprodajnu cijene kupac je dužan uplatiti na transakcioni račun Društva u roku od 7 dana od dana održane licitacije. Ukoliko kupac u roku ne uplati kupoprodajnu cijenu, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita.
 2. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku od 7 dana, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspjelom i odrediti da je pokretna imovina prodata drugom po redu ponuđaču koji treba da u roku od 7 dana od prijema zaključka uplati kupoprodajnu cijenu.
 3. Porez i sve ostale troškove snosi kupac, dok prodavac nakon završene prodaje i naplate prodajne cijene nema nikakvih obaveza u odnosu na prodatu imovinu.

 Ovaj oglas biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“, na WEB stranici Privredne komore Republike Srpske i na oglasnoj tabli Suda.

   Stečajni upravnik

Dragana Pašić dipl. ecc
stečajni upravnik, vještak ekonomske oblasti
mob: 065/646-369

Prodaja i licitacija ,,JAVOR STIL” d.o.o. Laktaši – u stečaju

By | Aktuelnosti, Tenderi | No Comments
 ,,JAVOR STIL” d.o.o. Laktaši – u stečaju
 Ulica Svetosavska broj 91, 
Glamočani, Laktaši

Broj: 57 0 St 134186 20 St

Banja Luka, 29.12.2021. godine

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca donesene na ročištu u stečajnom postupku nad ,,JAVOR STIL” d.o.o. Laktaši – u stečaju, dana 9.12.2021. godine, stečajni upravnik, dana 29.12.2021. godine, donosi zaključak kojim se objavljuje

DRUGA  JAVNA LICITACIJA

za prodaju zaliha robe (košulje, odjela, hlače, majice, sakoi, džemperi, suknje, i dr)

 1. Prodaje se u cijelosti imovina ,,JAVOR STIL” d.o.o. Laktaši – u stečaju, i to: zalihe robe, po procjenjenoj vrijednosti u iznosu od 64.197,70 KM i inventar po procjenjenoj vrijednosti u iznosu 1.897 KM, tako da ukupna procjenjena vrijednost iznosi 66.094,70 KM. Na drugoj javnoj prodaji, imovina se ne može prodati ispod 1/3 procjenjene vrijednosti, tj. ne može se prodati ispod 22.031,56 KM.

Zalihe robe i inventar se prodaju zajedno, u viđenom stanju po principu „viđeno-kupljeno”, bez garancije stečajnog upravnika i naknadne reklamacije i prigovori se neće razmatrati i neće se uzimati u obzir, a stečajni upravnik ne odgovara za eventualne nedostatke koje kupac utvrdi po izvršenoj prodaji.

Depozit za ponuđače koji su zainteresovani za učešće na licitaciji radi kupovine  iznosi 10% procijenjene vrijednosti imovine koja se nudi na ovoj licitaciji, tj. 6.609.47 KM.

 1. Uvid u stanje zaliha robe i inventara, a koji su poimenično navedeni u procjeni, sa svim opisima i tehničkim karakteristikama, zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 12,00 do 16,00 časova na adresi: Ulica Svetosavska broj 91, Glamočani.

Prethodno se najaviti pozivom na broj telefona 065 516-129 ili 065 510 692.

 1. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozite u skladu sa naznakom i naprijed navedenim iznosom, i to najkasnije do 18.1.2022. godine na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 552 0001993383819 kod Addiko Bank a.d. Banja Luka, i o izvršenoj uplati predoče dokaz. Nakon provjere uplate depozita licitiranju mogu pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu izvršili u roku. Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja pokazati stečajnom upravniku ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid izvod iz registracije ne stariji od 30 dana prije dana objave oglasa, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita.
 2. Sve direktne i indirektne troškove vezane za imovinu koja je predmet ove licitacije, pripadajuće takse i poreze u vezi sa imovinom snosi kupac, a prodavac nakon prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodate stvari nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza, taksi, uključujući i PDV, prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.
 3. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Javna prodaja održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač. Pravila prodaje za učesnike licitacije biće objavljena neposredno prije održavanja licitacije.
 4. Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije, dana 21.1.2022. godine (petak) sa početkom u 13,00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva bb,  u Sali za licitacije/prizemlje.
 5. Kupac čija cijena bude prihvaćena dužan je u roku od 8 dana od dana objave zaključka o prodaji na oglasnoj tabli suda, zaključiti ugovor o kupoprodaji i uplatiti na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 5520001993383819 kod Addiko Bank a.d. Banja Luka izlicitirani iznos umanjen za iznos depozita. Kupcu koji putem licitacije kupi ponuđenu cjelokupnu imovinu i izvrši uplatu kupoprodajne cijene stečajni dužnik predaje u posjed predmetnu  imovinu u roku od 8 dana od dana izvršene uplate. Ukoliko kupac u predviđenom roku ne pristupi preuzimanju kupljene imovine, prodavac mu nije dužan vratiti izlicitiranu cijenu i prodavac ne odgovara za imovinu.
 6. Ukoliko kupac sa najpovoljnijom ponudom u roku ne uplati cijenu, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i odrediti da je drugi kupac po redu stvarni kupac, i koji je dužan da uplati licitirani iznos umanjen za iznos depozita, u roku od 8 dana od dana objavljivanja zaključka na oglasnoj tabli suda. Ukoliko ni drugi ponuđač ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača-kupca, smatra se dijelom avansne uplate.
 7. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene vratiće se obezbjeđenje odmah ili najkasnije 3 dana nakon nadmetanja.
 8. Ovaj oglas biće objavljen i na oglasnoj tabli suda, na oglasnoj tabli dužnika, dnevnom listu ,,Glas Srpske’’ i web stranicama: www.bl.komorars.ba, www.komorars.ba, www.komorabih.ba

 

 

Stečajni upravnik

Druga javna licitacija – ,,JAVOR STIL” d.o.o. Laktaši – u stečaju

By | Tenderi | No Comments

,,JAVOR STIL” d.o.o. Laktaši – u stečaju

 Ulica Svetosavska broj 91,

Glamočani, Laktaši

 

Broj: 57 0 St 134186 20 St

Banja Luka, 29.12.2021. godine

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca donesene na ročištu u stečajnom postupku nad ,,JAVOR STIL” d.o.o. Laktaši – u stečaju, dana 9.12.2021. godine, stečajni upravnik, dana 29.12.2021. godine, donosi zaključak kojim se objavljuje

DRUGA  JAVNA LICITACIJA

za prodaju zaliha robe (košulje, odjela, hlače, majice, sakoi, džemperi, suknje, i dr)

 1. Prodaje se u cijelosti imovina ,,JAVOR STIL” d.o.o. Laktaši – u stečaju, i to: zalihe robe, po procjenjenoj vrijednosti u iznosu od 64.197,70 KM i inventar po procjenjenoj vrijednosti u iznosu 1.897 KM, tako da ukupna procjenjena vrijednost iznosi 66.094,70 KM. Na drugoj javnoj prodaji, imovina se ne može prodati ispod 1/3 procjenjene vrijednosti, tj. ne može se prodati ispod 22.031,56 KM. Zalihe robe i inventar se prodaju zajedno, u viđenom stanju po principu „viđeno-kupljeno”, bez garancije stečajnog upravnika i naknadne reklamacije i prigovori se neće razmatrati i neće se uzimati u obzir, a stečajni upravnik ne odgovara za eventualne nedostatke koje kupac utvrdi po izvršenoj prodaji. Depozit za ponuđače koji su zainteresovani za učešće na licitaciji radi kupovine  iznosi 10% procijenjene vrijednosti imovine koja se nudi na ovoj licitaciji, tj. 6.609.47 KM.
 1. Uvid u stanje zaliha robe i inventara, a koji su poimenično navedeni u procjeni, sa svim opisima i tehničkim karakteristikama, zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 12,00 do 16,00 časova na adresi: Ulica Svetosavska broj 91, Glamočani. Prethodno se najaviti pozivom na broj telefona 065 516-129 ili 065 510 692.
 1. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozite u skladu sa naznakom i naprijed navedenim iznosom, i to najkasnije do 18.1.2022. godine na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 552 0001993383819 kod Addiko Bank a.d. Banja Luka, i o izvršenoj uplati predoče dokaz. Nakon provjere uplate depozita licitiranju mogu pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu izvršili u roku. Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja pokazati stečajnom upravniku ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid izvod iz registracije ne stariji od 30 dana prije dana objave oglasa, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita.
 2. Sve direktne i indirektne troškove vezane za imovinu koja je predmet ove licitacije, pripadajuće takse i poreze u vezi sa imovinom snosi kupac, a prodavac nakon prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodate stvari nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza, taksi, uključujući i PDV, prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.
 3. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Javna prodaja održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač. Pravila prodaje za učesnike licitacije biće objavljena neposredno prije održavanja licitacije.
 4. Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije, dana 21.1.2022. godine (petak) sa početkom u 13,00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva bb,  u Sali za licitacije/prizemlje.
 5. Kupac čija cijena bude prihvaćena dužan je u roku od 8 dana od dana objave zaključka o prodaji na oglasnoj tabli suda, zaključiti ugovor o kupoprodaji i uplatiti na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 5520001993383819 kod Addiko Bank a.d. Banja Luka izlicitirani iznos umanjen za iznos depozita. Kupcu koji putem licitacije kupi ponuđenu cjelokupnu imovinu i izvrši uplatu kupoprodajne cijene stečajni dužnik predaje u posjed predmetnu  imovinu u roku od 8 dana od dana izvršene uplate. Ukoliko kupac u predviđenom roku ne pristupi preuzimanju kupljene imovine, prodavac mu nije dužan vratiti izlicitiranu cijenu i prodavac ne odgovara za imovinu.
 6. Ukoliko kupac sa najpovoljnijom ponudom u roku ne uplati cijenu, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i odrediti da je drugi kupac po redu stvarni kupac, i koji je dužan da uplati licitirani iznos umanjen za iznos depozita, u roku od 8 dana od dana objavljivanja zaključka na oglasnoj tabli suda. Ukoliko ni drugi ponuđač ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača-kupca, smatra se dijelom avansne uplate.
 7. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene vratiće se obezbjeđenje odmah ili najkasnije 3 dana nakon nadmetanja.
 8. Ovaj oglas biće objavljen i na oglasnoj tabli suda, na oglasnoj tabli dužnika, dnevnom listu ,,Glas Srpske’’ i web stranicama: www.bl.komorars.ba, www.komorars.ba, www.komorabih.ba

Prva javna licitacija: ,,JAVOR STIL” d.o.o. Laktaši – u stečaju

By | Tenderi | No Comments
"JAVOR STIL" d.o.o. Laktaši – u stečaju
 Ulica Svetosavska broj 91, 
Glamočani, Laktaši
Broj: 57 0 St 134186 20 St
Banja Luka, 10.12.2021. godine

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca donesene na ročištu u stečajnom postupku nad ,,JAVOR STIL” d.o.o. Laktaši – u stečaju, dana 9.12.2021. godine, stečajni upravnik, dana 10.12.2021. godine, donosi zaključak kojim se objavljuje

PRVA  JAVNA LICITACIJA

za prodaju zaliha robe (košulje, odjela, hlače, majice, sakoi, džemperi, suknje, i dr)

 1. Prodaje se u cijelosti imovina ,,JAVOR STIL” d.o.o. Laktaši – u stečaju, i to: zalihe robe, po procjenjenoj vrijednosti u iznosu od 64.197,70 KM i inventar po procjenjenoj vrijednosti u iznosu 1.897 KM, tako da ukupna procjenjena vrijednost iznosi 66.094,70 KM. Na prvoj javnoj prodaji, imovina se ne može prodati ispod 50% procjenjene vrijednosti.

Zalihe robe i inventar se prodaju zajedno, u viđenom stanju po principu „viđeno-kupljeno”, bez garancije stečajnog upravnika i naknadne reklamacije i prigovori se neće razmatrati i neće se uzimati u obzir, a stečajni upravnik ne odgovara za eventualne nedostatke koje kupac utvrdi po izvršenoj prodaji.

Depozit za ponuđače koji su zainteresovani za učešće na licitaciji radi kupovine  iznosi 10% procijenjene vrijednosti imovine koja se nudi na ovoj licitaciji, tj. 6.609.47 KM.

 1. Uvid u stanje zaliha robe i inventara, a koji su poimenično navedeni u procjeni, sa svim opisima i tehničkim karakteristikama, zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 12,00 do 16,00 časova na adresi: Ulica Svetosavska broj 91, Glamočani.

Prethodno se najaviti pozivom na broj telefona 065 516-129 ili 065 510 692.

 1. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozite u skladu sa naznakom i naprijed navedenim iznosom, i to najkasnije do 27.12.2021. godine na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 552 0001993383819 kod Addiko Bank a.d. Banja Luka, i o izvršenoj uplati predoče dokaz. Nakon provjere uplate depozita licitiranju mogu pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu izvršili u roku. Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja pokazati stečajnom upravniku ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid izvod iz registracije ne stariji od 30 dana prije dana objave oglasa, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita.
 2. Sve direktne i indirektne troškove vezane za imovinu koja je predmet ove licitacije, pripadajuće takse i poreze u vezi sa imovinom snosi kupac, a prodavac nakon prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodate stvari nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza, taksi, uključujući i PDV, prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.
 3. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Javna prodaja održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač. Pravila prodaje za učesnike licitacije biće objavljena neposredno prije održavanja licitacije.
 4. Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije, dana 30.12.2021. godine (četvrtak) sa početkom u 15,00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva bb,  u Sali za licitacije/prizemlje.
 5. Kupac čija cijena bude prihvaćena dužan je u roku od 8 dana od dana objave zaključka o prodaji na oglasnoj tabli suda, zaključiti ugovor o kupoprodaji i uplatiti na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 5520001993383819 kod Addiko Bank a.d. Banja Luka izlicitirani iznos umanjen za iznos depozita. Kupcu koji putem licitacije kupi ponuđenu cjelokupnu imovinu i izvrši uplatu kupoprodajne cijene stečajni dužnik predaje u posjed predmetnu  imovinu u roku od 8 dana od dana izvršene uplate. Ukoliko kupac u predviđenom roku ne pristupi preuzimanju kupljene imovine, prodavac mu nije dužan vratiti izlicitiranu cijenu i prodavac ne odgovara za imovinu.
 6. Ukoliko kupac sa najpovoljnijom ponudom u roku ne uplati cijenu, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i odrediti da je drugi kupac po redu stvarni kupac, i koji je dužan da uplati licitirani iznos umanjen za iznos depozita, u roku od 8 dana od dana objavljivanja zaključka na oglasnoj tabli suda. Ukoliko ni drugi ponuđač ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača-kupca, smatra se dijelom avansne uplate.
 7. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene vratiće se obezbjeđenje odmah ili najkasnije 3 dana nakon nadmetanja.
 8. Ovaj oglas biće objavljen i na oglasnoj tabli suda, na oglasnoj tabli dužnika, dnevnom listu ,,Glas Srpske’’ i web stranicama: www.bl.komorars.ba, www.komorars.ba, www.komorabih.ba

Otkazana prodaja imovine – licitacija „Župa Komerc“ d.o.o. u stečaju

By | Aktuelnosti, Tenderi | No Comments
„ŽUPA  KOMERC“doo u stečaju
Ul. Vladimira Nazora br.2
Laktaši
Br.206  /21
Dana : 23.11.2021 godine

O B A V J E Š T E NJ E
Prodaja imovine –  licitacija, zakazana za  07.12. 2021 god u 14 casova , koja je objavljena u “Večernjim novostima” dana 28.10. 2021 ,  neće se  održati   jer je u toku panični  postupak  za utvrđivanje razlučnog prava.  

Stečajni upravnik:
Dosta Baraković

„PINGVIN“ d.o.o. u stečaju, Trn Laktaši: Oglas o sedmoj prodaji nepokretne i pokretne imovine

By | Tenderi | No Comments

„PINGVIN“ d.o.o. u stečaju, Trn Laktaši                                                                                                                                       57 0 St 131395 19 St

Ul. Cara Dušana br 71

Dana: 28.09.2021.god.

Na osnovu člana 155, 157 i 160. Zakona o stečajnom postupku RS (sl. gl. RS br.16/16), pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom (sl. gl. RS br: 54/17), odluke skupštine povjerilaca od dana 08.07.2021.god. stečajni upravnik objavljuje

 

OGLAS O SEDMOJ (VII) JAVNOJ PRODAJI NEPOKRETNE I POKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

 1. Predmet prodaje:

Nepokretna imovina u ulici Cara Dušana br. 71, Trn, Laktaši. Nekretninu čine: okućnica njiva 3. klase, površine 123m2, parcela broj 396/1, Poslovna zgrada u privredi površine 424m2, parcela 396/2 (spratnosti Po+Pr+Prvi sprat +G ukupne korisne površine 1073 m2) i zemljište uz privrednu zgradu površine 804 m2, parcela broj 396/2, sve upisano u ZK uložak broj 1723 KO Trn, opština Laktaši i list nepokretnosti broj 2555/5, ukupne površine 1351 m2 sa pravom vlasništva  1/1 udjela u korist stečajnog dužnika „Pingvin“ d.o.o. Laktaši,

Procijenjena vrijednost nekretnina iznosi….4.125.854,10 KM

 

Pokretna imovina-oprema po spisku iz elaborate o procjeni vještaka mašinske struke Jovana Karanovića iz Banja Luke. Procijenjena vrijednost…..129.860,00 KM.

Vozila po elaborate o procjeni ukupne vrijednosti……. 17.350,00 KM

Ukupno procijenjena vrijednost imovine iznosi……..4.272.524,10 KM

 

Ponuđena imovina prodaje se u kompletu u zatečenom pravnom statusu i viđenom stanju u momentu prodaje i na kupce se prenosi obim prava kojima prodavac raspolaže, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

Imovina se može pogledati u dogovoreno vrijeme uz prethodnu najavu na telefon broj:      063/790-272 (stečajni upravnik)

Napomena: Cjelokuna imovina se nalazi u zakupu sa otkaznim rokom do 6 mjeseci.

 

 1. Minimalna cijena ponude na sedmoj (VII) licitaciji iznosi ……… 962.610,00 KM.
 2. Preduslovi za učešće u dostavljanju ponuda: Uplata depozita u iznosu od 50.000,00 KM, kao

i preuzimanje dokumentacije koja sadrži izjavu o gubitku depozita.

 1. Rok i mjesto za dostavu ponude i održavanje licitacije: Zapakovane ponude u zatvorenoj koverti se dostavljaju najkasnije do 30.10.2021.godine lično ili poštom na adresu stečajnog dužnika ul. Cara Dušana br.71, Trn, Laktaši sa naznakom: PONUDA ZA LICITACIJU-NE OTVARATI.
 2. Otvaranje prispjelih ponuda obavit će komisija u sastavu tri člana koju imenuje stečajni upravnik dana Utorak, 02.11.2021.godine u 1300 časova u sali prizemlja Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva br.108, Banja luka.
 3. Licitacija putem zatvorenih i zapečaćenih ponuda održaće se i kada učestvuje samo jedan ponuđač.
 4. Pravo učešća i validnost ponuda: Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja dostave ponudu do navedenog roka, preuzmu dokumentaciju i uplate depozit u iznosu od 50.000,00 KM na račun stečajnog dužnika broj: 5620998160210078 kod NLB Banke a.d. Banja Luka najkasnije do 30.10.2021 .godine
 5. Ponude pristigle nakon isteka roka i ponude ponuđača koji nije preuzeo dokumentaciju i prije dostavljanja ponuda uplatili depozit kao garanciju se neće uzeti u razmatranje.

9.Pravo učešća na licitaciji imaju svi registrovani ponuđači koji su se prijavili na licitaciji putem zatvorenih ponuda i potpisali izjavu o saglasnosti za NE VRAĆANjE depozita u slučaju odustajanja od kupovine.

U slučaju nekompletnosti ponude ili odustajanju ponuđača od iste, uplaćeni depozit kao garancija za ozbiljnost ponude se neće vratiti ponuđaču.

 1. Sadržaj ponude, (ponuda treba da sadrži): Podaci o pravnom licu (izvod iz sudskog registra u originalu ili ovjerena fotokopija ne starija od 3 mjeseci, broj transakcionog računa, JIB broj, broj telefona pravnog lica, ime i prezime ovlaštenog lica u postupku licitacije, kopija identifikacionog dokumenta, broj telefona i adresa). Fizička lica: Podaci o fizičkom licu (ime i prezime, JMBG, adresa, broj telefona i kopija identifikacionog dokumenta). Ponude moraju biti potpisane od strane podnosioca i ovjerene pečatom ako je podnosilac pravno lice.
 2. Otvaranju ponuda mogu prisuotvovati fizička lica lično ili po punomoćniku, te lice koje je ovlašteno da zastupa pravno lice u postupku licitacije.
 3. Ukoliko ponudu dostavi samo jedan ponuđač, čija cijena je ista ili veća od minimalne početne, Komisija ga proglašava pobjednikom licitacije.
 4. Ukoliko ponudu na licitaciji podnese više ponuđača sa istom cijenom, Komisija će ih pozvati da ukoliko žele izvrše povećanje cijene ponude usmenim javnim nadmetanjem. Ukoliko ponuđači to ne žele ili nisu prisutni na javnom otvaranju ponuda, Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije podnio ponudu prema datumu i vremenu prijema iste koji će se evidentirati na ponudi. O rezultatima nadmetanja ponuđači će biti blagovremeno obaviješteni, a o preduzetim radnjama komisija vodi zapisnik.
 5. Nakon zaključenja licitacije, utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da su nekretnine prodate najpovoljnijem ponuđaču. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog kupca smatra se dijelom avansne uplate.
 6. Sa ponuđačem (kupcem) koji je ponudio najveću pojedinačnu cijenu i izvršio uplatu ukupne kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana javnog nadmetanja, zaključit će se ugovor o kupoprodaji u roku od 8 dana od dana uplate sredstava.
 7.  Ukoliko izabrani kupac ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene u navedenom roku, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat depozita na osnovu potpisane izjave, a stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljalom i novim zaključkom odrediti da je nekretnina prodana drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 30 dana od dana prijema tog zaključka da uplati prodajnu cijenu. Ako ni drugi ponuđač ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.
 8. Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze, kao i pripadajući PDV i sl. u vezi sa navedenom imovinom snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene , nema u odnosu na prodanu imovinu nikakvih obaveza.
 9. Kupac nekretnina preuzima obavezu arhivske građe stečajnog dužnika u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi.
 10. Ovaj oglas objavljen je na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda Banja Luka, dnevnom listu „Večernje Novosti”a.d. RS, Banja Luka i Privrednoj komori Republike Srpske (www.bl.komora.ba ).

 

Stečajni upravnik:

Vlajko Gurešić

”SINYU IBERICA” d.o.o. Banja Luka – u stečaju: Zaključak o prvoj prodaji nepokretne imovine stečajnog dužnika

By | Tenderi | No Comments

”SINYU IBERICA” d.o.o. Banja Luka – u stečaju

Broj: 57 0 St 131521 20

 

Datum: 07.10.2021. godine

 

Na osnovu člana 155. stav 1. Zakona o stečaju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 16/16), a u  skladu sa članom 24. do 39.  Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 54/2017), Odluke Skupštine povjerilaca donesene dana 03.09.2021. godine stečajni upravnik objavljuje:

Z A K LJ U Č A K

o prvoj prodaji nepokretne imovine stečajnog dužnika

putem usmenog  javnog nadmetanja

I PREDMET PRODAJE:

Prodaje se nepokretna imovina stečajnog dužnika  ”SINYU IBERICA” d.o.o. Banja Luka – u stečaju, Milana Radmana br.10 i to:

 1. A) Stan u Ulici Milana Radmana br. 10, Banja Luka
Broj KUU ZK uložak Pos. list Broj Površina
Ulaz Sprat Stan
18987/9 1923 4456 0 PE 31 89 m2
k.č. 626/21 k.č. 1465/1

 

Procijenjena vrijednost stana iznosi  213.000,00 KM a prema nalazu stalnog sudskog vještaka građevinsko-arhitektonske struke  Zdenka Dragičevića iz Gradiške.

 

NAPOMENA: Stan je bespravno useljen od strane trećih lica.

 1. B) Stan u Ulici Despota Stefana Lazarevića,
List nepokretnosti Br.kat.parcele Površina (m2) Stan br.
1663/22 k.o. Budžak 32/12 96,19 7

 

Procijenjena vrijednost stana iznosi 141.400,00 KM, a prema nalazu vještaka građevinsko-arhitektonske struke za oblast građevinarstvo, Malić Milje iz Banjaluke.

NAPOMENA:

 • Stan nije upisan u katastar nepokretnosti.
 • Pravosnažnom presudom Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci br. 57 0 Ps 133615 21 Ps od 22.02.2021. godine utvrđeno je pravo svojine stečajnog dužnika na nekretnini koja je predmet prodaje
 • Pred Okružnim privrednim sudom Banja Luka pokrenut je izvršni postupak broj 57 0 Ip 122045 17 Ip na zemljištu na kojm je izgrađena predmetna nekretnina

II NAČIN I USLOVI PRODAJE

Imovina se prodaje u faktičkom, pravnom i viđenom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i neće se primati nikakve naknadne reklamacije u pogledu prodate imovine.

Uvid u stanje i karakteristike imovine te preuzimanje prodajne dokumentacije   zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana uz prethodnu najavu na tel.br. 065/534-252

Depozit za učešće na javnoj prodaji iznosi 10% od procjenjene vrijednosti svakog od predmeta prodaje odnosno:

 • za predmet prodaje pod A) depozit iznosi 300,00 KM
 • za predmet prodaje pod B) depozit iznosi 140,00 KM

Pravo učešća na javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica zastupljena lično odnosno putem zakonskog zastupnika ili punomoćnika i  koja uplate depozit sa naznakom predmeta prodaje i  navedenim iznosom  i to najkasnije 2 dana prije dana održavanja licitacije na žiro račun “Sinyu Iberica” doo – u stečaju br. 555-100-00488712-84 otvoren kod Nova Banka ad Banja Luka. U cilju utvrđivanja identiteta učesnici fizička lica predočavaju ličnu kartu a pravna lica aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 3 mjeseca i ličnu kartu zakonskog zastupnika odnosno odgovarajuću punomoć ukoliko su zainteresovana lica zastupljena putem punomoćnika.

Licima sa neurednom dokumentacijom neće biti omogućeno učešće u javnoj prodaji.

Početna cijena za predmet prodaje pod A) jeste procjenjena vrijednost i ista predstavlja i minimalnu cijenu po kojoj se predmetna nepokretnost može prodati na ovoj javnoj prodaji.

Početna cijena za predmet prodaje pod B) jeste procjenjena vrijednost. Ukoliko niko od učesnika ne istakne ponudu na tako definisanu  početnu cijenu utvrđuje se nova početna cijena na nivou minimalne cijene  po kojoj se može obaviti kupoprodaja za ovaj predmet prodaje a ista iznosi  50% od procjenjene vrijednosti.

Prije početka licitacije učesnici su dužni potpisati izjavu o gubitku prava na povrat depozita (ista je sastavni dio prodajne dokumentacije).

Licitacija će se održati i kada prisustvuje samo jedan ponuđač.

Stečajni upravnik imenuje Komisiju za sprovođenje postupka prodaje i donosi pravila licitacije koja će se predočiti učesnicima na početku licitacije.

Nakon zaključenja licitacije utvrđuje se lista dva ponuđača koji su ponudili najpovoljniju cijenu i konstatuje da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Ostalim ponuđačima, osim prva dva, depozit se vraća u roku od 5 dana od dana licitacije.

Rok za uplatu kupoprodajne cijene iznosi 30 dana od dana održavanja licitacije. Uplatu izvršiti na  žiro račun “Sinyu Iberica” doo – u stečaju br. 555-100-00488712-84 otvoren kod Nova Banka ad Banja Luka.

Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspjelom i zaključkom odrediti da je predmetna imovina prodata drugom po redu ponuđaču koji treba u narednom roku od 30 dana od dana prijema tog zaključka da uplati kupoprodajnu cijenu.

Kupac koji kupi imovinu i uplati kupoprodajnu cijenu dužan je da pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji u roku od 8 dana.

Sve troškove u vezi sa sačinjavanjem, ovjerom i provedbom kupoprodajnog ugovora u javnim registrima, naknade, troškove, pripadajuće takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom, uključujući i eventualni porez na kapitalnu dobit, odnosno PDV snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene nema u odnosu na prodanu imovinu nikakvih obaveza.

Licitacija će se održati dana 19.11.2021. godine u prostorijama Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva br.108, Banja Luka sa početkom u 14:00 časova.

Ovaj oglas objaviće se na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, dnevnom listu “Glas Srpski”  kao i na web stranicama Privredne komore Republike Srpske i Privredne komore RS – područna jedinica Banja Luka.

 

                                                                                                                      Stečajni upravnik:

                                                                                                                        Andreja Trišić

VIDRA d.o.o. Banja Luka – u stečaju: Zaključak o javnoj prodaji

By | Tenderi | No Comments

VIDRA doo Banja Luka – u stečaju

Vaclava Havleka Vene br.1, Banja Luka

Broj: 57 0 St 133857 20 St

 

Datum: 10.09.2021. godine

 

Na osnovu člana 155., 160. i 166. Zakona o stečaju (“Službeni glasnik RS” br. 16/16), Odluke Skupštine povjerilaca Vidra doo Banja Luka – u stečaju od 07.06.2021. godine, a u skladu sa članovima 24. do 39. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom ( “Službeni glasnik RS” br. 54/17)   stečajni upravnik  objavljuje:

 

ZAKLJUČAK O  JAVNOJ PRODAJI

(USMENIM JAVNIM NADMETANJEM – LICITACIJA)

Stečajni dužnik VIDRA doo Banja Luka – u stečaju, prodaje putem usmenog javnog nadmetanja (licitacija), a prema elaboratu – procjeni sudskog vještaka mašinske struke Alekse Nježića,  pokretnu imovinu i to:

 • LOT 1oprema (sto, računari, fiskalni printer)

ukupne procjenjene vrijednosti 670,00 KM

 

 • LOT 2rezervni dijelovi i oprema za vozila (dihtunzi auspuha, dihtunzi glave, dihtung dekla, dihtung usisne –izduvne grane, dihtung kartera, gumice ventila, vijci glave, hidropodizači, grijači, remeni, filteri goriva, filteri ulja, filteri zraka, filteri kabine, uložak dizne, svjećice, kočioni diskovi, disk pločice, kočioni cilindri, protokomjeri zraka, manžete, pakne, amortizeri, zglob točka, termostati)

            ukupne procjenjene vrijednosti 43.355,00 KM

 

NAČIN I USLOVI PRODAJE

Imovina se prodaje u faktičkom, pravnom i viđenom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i neće se primati nikakve naknadne reklamacije u pogledu prodate imovine.

Za uvid u stanje i karakteristike imovine te preuzimanje prodajne dokumentacije potrebno je najaviti se pozivom na tel.br. 065/662-170.

Imovina se prodaje u lotovima (dva lota).

Depozit za učešće na javnoj prodaji iznosi 10% od procjenjene ukupne vrijednosti svakog od lotova.

Detaljniji opis pojedinačnih predmeta prodaje, sa pojedinačno procjenjenim vrijednostima te ostalim eventualnim napomenama predstavlja sastavni dio prodajne dokumentacije.

Pravo učešća na javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica zastupljena putem zakonskog zastupnika ili punomoćnika i  koja uplate depozit sa naznakom i  navedenim iznosom  i to najkasnije 2 dana prije dana održavanja licitacije na žiro račun VIDRA doo Banja Luka – u stečaju br. 5551000052769035 otvoren kod Nova Banka ad Banja Luka. Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati na licitaciji.

Početna cijena na ovoj javnoj prodaji jeste procjenjena vrijednost a na ovoj javnoj prodaji imovina se ne može prodati ispod 30% od procjenjene vrijednosti.

Prije početka licitacije učesnici su dužni potpisati izjavu o gubitku prava na povrat depozita.

Licitacija će se održati i kada prisustvuje samo jedan ponuđač.

Stečajni upravnik imenuje Komisiju za sprovođenje postupka prodaje i donosi pravila licitacije koja će se predočiti učesnicima na početku licitacije.

Rok za uplatu kupoprodajne cijene iznosi 8 dana od dana održavanja licitacije. Uplatu izvršiti na račun VIDRA doo Banja Luka – u stečaju br. 5551000052769035 otvoren kod Nova Banka ad Banja Luka.

Sve troškove poreza, PDV, taksa, naknada, prepisa i ostalih troškova u vezi sa imovinom koja je predmet prodaje snosi kupac.

Licitacija će se održati dana 30.09.2021.godine u prostorijama Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva br.108, Banja Luka sa početkom u 15:00 časova.

Ovaj oglas objaviće se na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, dnevnom listu “Glas Srpske”  kao i na web stranicama Privredne komore Republike Srpske i Privredne komore RS – područna jedinica Banja Luka.

  Stečajni upravnik

 Aleksandar Vuksan

 

JP ”ROBNE REZERVE REPUBLIKE SRPSKE” a.d-u stečaju Banja Luka: OGLAS o prodaji pokretne imovine stečajnog dužnika putem zatvorenih ponuda

By | Tenderi | No Comments

JP ”ROBNE REZERVE REPUBLIKE SRPSKE” a.d. – u stečaju,  Banja Luka

Nikole Pašića br. 46

BANJA LUKA

Broj: 1038/21

Datum: 30.08.2021. godine

 

Na osnovu člana 155.,157. i 160. Zakona o stečaju Republike Srpske (Sl.gl.RS br: 16/16), a u  skladu sa čl. 40. do 46.  Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Sl.gl. RS“ broj: 54/2017), Odluke Skupštine povjerilaca donesene dana 13.11.2017. godine i Odluke Odbora povjerilaca donesene dana 16.06.2021. godine, stečajni upravnik dana 30.08.2021. godine objavljuje:

 O G L A S  

o prodaji pokretne imovine stečajnog dužnika

– putem zatvorenih ponuda-

 

 1. PREDMET PRODAJE:

 

Prodaje se imovina stečajnog dužnika  JP ”Robne rezerve Republike Srpske” a.d. – u stečaju  Banja Luka, Ul. Nikole Pašića br. 46, Banja Luka, i to:

 1. A) VOZILO
R/B Tip  vozila Broj šasije Broj motora God. proiz. Procjena
1 PMV PASAT CL WVWZZZ31ZMB10823 AAZ001276 1993 1.173,09

 

Na trećoj javnoj prodaji pokretne imovine (vozilo) stečajnog dužnika JP “Robne rezerve Republike Srpske” a.d. – u stečaju, Banja Luka, imovina (vozilo) se prodaje po cijeni od 1/3 od procijenjene vrijednosti, ispod koje cijene se imovina na ovoj licitaciji ne moze prodati. 

Za sve dodatne informacije vezano za lokaciju vozila, registraciju i tehničku ispravnost istih, obratite se na broj 051/326-332 ili 065/783-889.

 

 1. B) KABLOVI

 

 1. Energetski kabal, aluminijski, dva koluta:
 • proizvođač: Industrija kablova Svetozarevo
 • tip: TK XII E 48-A, 1×400/50, 04/110 kV
 • debljina aluminijuma: fi 26 mm
 • proizvodnje: 1986

 

Ukupna dužina kablova: 1116 m

Ukupna težina aluminijuma: 1730 kg

Procijenjena vrijednost kablova- aluminijuma iznosi: 1.250,00 KM.

Procijenjena vrijednost od  1.250,00 KM  predstavlja početnu i najnižu cijenu ispod koje se imovina (kablovi) na prvoj licitaciji ne moze prodati. 

Ponuđena imovina se prodaje “u paketu”, po principu viđeno-kupljeno i neće se primate nikakve reklamacije koje se odnose na kvalitet i ostale karakteristike stvari i oštećenja. Troškovi odvoza kupljene imovine idu na teret kupca.

 

II  PRAVO NA NADMETANJE

 

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja uredno dostave ponude za jedan ili više predmeta nadmetanja i uplate depozit na račun stečajnog dužnika broj: 562 099 81420025 96 kod “NLB banke” u Banja Luci u visini od 10 % od početne (procijenjene) cijene za svaki predmet nadmetanja, i to zaključno sa  danom 16.09.2021. godine do 24:00 časova.

Dokaz o uplati depozita – uplatnicu, ponuđači su dužni da dostave uz ponudu.

 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom “PONUDA – NE OTVARAJ” sa obaveznom naznakom predmeta licitacije (VOZILO ili KABAL) na adresu JP “Robne rezerve Republike Srpske” a.d. – u stečaju, Banja Luka, Ulica Nikole Pašića broj 46, u roku od 15 dana od dana objavljivanja. U ponudi je potrebno navesti osnovne podatke o ponuđaču, naziv predmeta prodaje i ponuđenu cijenu.

 

Sve potpunije informacije mogu se dobiti na telefon broj: ++387 (051) 326 332.

 

 

III VRIJEME I NAČIN IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

Komisija za licitaciju će u prisustvu ponuđača (koji budu zainteresovani da prisustvuju licitaciji) izvršiti otvaranje ponuda u prostorijama stečajnog dužnika JP “Robne rezerve Republike Srpske” a.d. – u stečaju Banja Luka, u Ul. Nikole Pašića br. 46, Banja Luka, dana 22.09.2021. godine, sa početkom u 13:00 časova. 

 

Za napovoljnijeg ponuđača, biće izabran ponuđač koji ponudi najveći iznos za pojedini predmet imovine. U slučaju da budu dostavljene ponude sa istim ponuđenim iznosom, prednost se daje ponuđaču čija je ponuda ranije predata na poštu.

Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača, stečajni upravnik će dostaviti na adresu kupca. Ponuđačima, čije ponude nisu prihvaćene, vratiće se depozit u roku od 3 (tri) dana po okončanju javne prodaje na poslovni-tekući račun. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja Zaključka, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje obezbjeđenja, a novim Zaključkom će se odrediti sljedeći najpovoljniji ponuđač. Svi troškovi vezani za prodaju imovine padaju na teret kupca.

 

Ovaj Zaključak objavljen je na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjaluci, dnevnom listu “Večernje novosti” Banja Luka, izdanje za Republiku Srpsku i Privrednoj komori Republike Srpske (www.bl.komorars.ba)

 

 

 

 

                                                                                                                       Stečajni upravnik

                                                                                                                Dosta Baraković, dipl.ecc

JP ”ROBNE REZERVE REPUBLIKE SRPSKE” a.d-u stečaju Banja Luka: OGLAS o prodaji imovine stečajnog dužnika putem javnog nadmetanja – IV licitacija

By | Tenderi | No Comments

JP ”ROBNE REZERVE REPUBLIKE SRPSKE” a.d-u stečaju  Banja Luka

Br:57 0 St 122058 17 St

Broj: 1037/21

Datum: 30.08.2021. godine

 

Na osnovu člana 155.,157. i 160. Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske (Sl.gl.RS br: 16/16), a u  skladu sa čl. 40. do 46.  Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Sl.gl. RS“ broj: 54/2017), Odluke Skupštine povjerilaca donesene dana 13.11.2017. godine i Odluke Odbora povjerilaca  od 16.06.2021. godine, stečajni upravnik dana 30.08.2021. godine donosi:

 

 O G L A S

o prodaji imovine stečajnog dužnika

putem  javnog nadmetanja

-IV licitacija-

 

 1. PREDMET PRODAJE:

 

Prodaje se imovina stečajnog dužnika  JP ”ROBNE REZERVE REPUBLIKE SRPSKE” a.d-u stečaju  Banja Luka, Nikole Pašića br. 46, koja se odnosi na:

 

 

 1. A) Imovina – skladište u suterenu poslovnog objekta u krugu nekadašnjeg privrednog društva « Velepromet » Prijedor
R/b List nepokretnosti broj k.č. broj: Površina  (u m2) Vrsta prava Obim prava
1 4210/3 116 710 Svojina 1/1

 

Kako se objekat nalazi u suterenu poslovnog objekta u krugu nekadašnjeg privrednog društva « Velepromet » Prijedor, postoji pravo zajedničke svojine na zemljištu na kojem leži objekat.

 

 

A1 ) Upisi

Navedena imovina je upisana u LN broj: 4210/3 K.O. Prijedor 2, parcela označena kao k.č. br: 116, podbroj parcele: 3, ukupne površine 710 m², u naravi skladište, pravo svojine upisano na JP “Robne rezerve Republike Srpske” a.d. – u stečaju Banja Luka sa 1/1 dijela.

 

 

B2) Lokacija i opis poslovnog prostora

Nekretnina se nalazi u krugu bivšeg Privrednog društva «Velepromet » Prijedor. Prostor je smješten u suterenu poslovnog objekta. Objekat je izgrađen 1980. godine, spratnosti Su+P+1. a nalazi  se u sjeverozapadnom dijelu grada Prijedor, uz magistralni put M4 Banja Luka- Prijedor- Novi Grad, sa desne strane kada se kreće u smjeru Novog Grada.

Pristup skladištu je obezbijeđen sa interne saobraćajnice, koja nije u vlasništvu Robnih rezervi.

Ovom skladištu nije omogućen pristup direktno sa javne saobraćajnice, što znači da se mora imati saglasnost vlasnika saobraćajnice za prilaz nekretnini.

 

Ukupno procijenjena vrijednost poslovnog prostora –skladišta  je 223.905,60 KM,  a utvrđena je na bazi procjene tržišne vrijednosti nekretnine i opreme prema nalazu stalnog sudskog vještaka građevinsko-arhitektonske struke  Milana Subotića iz Kozarske Dubice.

 

Na IV (četvrtoj) javnoj prodaji imovine stečajnog dužnika JP “Robne rezerve RS” a.d. – u stečaju, Banja Luka, imovina se prodaje po procjenjenoj vrijednosti, s tim da najniža cijena po kojoj se može prodati imovina na ovoj licitaciji ne može biti ispod 50 % od procjenjene vrijednosti.

 

II  ZAJEDNIČKE ODREDBE:

 

Prodaja imovine stečajnog dužnika obaviće se putem usmenog  javnog nadmetanja –  licitacije, dana  05.10.2021. godine sa početkom u 13:00 časova, u zgradi  Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Ul. Gundulićeva br. 108,  u Velikoj Sali – prizemlje.

 

IIa)   PREGLED IMOVINE I PREUZIMANJE PRODAJNE DOKUMENTACIJE

 

Prodaja  imovine se vrši po načelu «viđeno-kupljeno», bez naknadnih prigovora i reklamacija na stanje imovine koja je predmet ponude.

Imovina se može pogledati  dana 20.09.2021. god. u 12,00 časova, uz najavu na telefon broj:  065 783 889 (Milan Trninić).

 

Prodajna dokumentacija koju čine: Obrazac prijave za učešće u postupku prodaje, Izjava o gubitku prava na povrat depozita, Izvod iz  «Procjene tržišne vrijednosti nekretnina i opreme «  i Obavještenja potencijalnim kupcima, može se preuzeti u sjedištu stečajnog dužnika na adresi : JP « Robne rezerve RS » a.d – u stečaju, Nikole Pašića 46, Banja Luka zaključno sa 01.10.2021. godine.

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon 051 326 332 (Rada Josipović).

 

 

III  PRAVO NA NADMETANJE

          

 1. Pravo na nadmetanje imaju sva pravna i fizička lica, koja su ispunila niže navedene uslove:

 

–   preuzela prodajnu dokumentaciju,

–   u predviđenom roku uplatila depozit na račun stečajnog dužnika broj: 562 099 81420025 96

kod „NLB banke“ a.d.  Banja Luka u visini od 22.390,56  KM, i to zaključno sa danom  01.10.2021. godine do 24:00 časa, i o izvršenoj uplati predoče dokaz, a što će nakon provjere uplate depozita, licitiranju moći pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu

izvršili u roku.

 

 1. Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja, pokazati stečajnom upravniku, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako fizičko lice zastupa punomoćnik, isti je obavezan predati stečajnom upravniku valjanu punomoć za zastupanje i dokaz o uplati depozita.

    Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku (direktoru) ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik, isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid rješenje o upisu u sudski registar, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavlja punomoćnik, isti je obavezan da stečajnom upravniku preda na uvid valjanu punomoć i dokaz o uplati depozita.

 Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.

 

 1. Javno nadmetanje održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

 

 1. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da su nekretnine prodate najpovoljnijem ponuđaču. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača, stečajni upravnik će dostaviti na adresu kupca u roku od 3 (tri) dana od dana održavanja licitacije.

 

 1. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene, vratiće se depozit u roku od 8 dana nakon javnog nadmetanja na poslovni-tekući račun. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita.

Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača – kupca  smatra se dijelom avansne uplate.

 

 1. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana prijema zaključka, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je nekretnina prodana drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 30 dana od dana prijema tog zaključka da deponuje prodajnu cijenu.

Ukoliko ni drugi ponuđač ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.

 

 1. Kupac je dužan uplatiti cjelokupan iznos vrijednosti nekretnine na račun stečajnog dužnika
 2. 562 099 81420025 96 kod „NLB banke“ a.d. Banja Luka.

 

 1. Kupac koji kupi imovinu, izvrši uplatu kupoprodajne cijene, dužan je da pristupi zaključenju Ugovora o kupoprodaji u roku od 30 dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Stečajni dužnik predaje u posjed imovinu koja je predmet kupovine prema odredbama zaključenog  Ugovora o kupoprodaji.

 

 1. Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane nekretnine nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.

 

 1. Pravila prodaje biće učesnicima licitacije podijeljena neposredno prilikom održavanja licitacije.

 

 1. Ovaj Zaključak objavljen je na oglasnoj tabli stečajnog suda, dnevnom listu “Večernje novosti” izdanje za Republiku Srpsku i Privrednoj komori Republike Srpske (www.bl.komorars.ba)

 

 

 

 

                                                                                                                        Stečajni upravnik

                                                                                                               Dosta Baraković, dipl.ecc

„PINGVIN“ d.o.o. u stečaju, Trn Laktaši: Oglas o šestoj javnoj prodaji nepokretne i pokretne imovine

By | Tenderi | No Comments

„PINGVIN“ d.o.o. u stečaju, Trn Laktaši                 57 0 St 131395 19 St

Ul. Cara Dušana br 71

Dana: 24.08.2021.god.

Na osnovu člana 155, 157 i 160. Zakona o stečajnom postupku RS (sl. gl. RS br:16/16), pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom (sl. gl. RS br: 54/17), odluke skupštine povjerilaca od dana 08.07.2021.god. stečajni upravnik objavljuje

 

OGLAS O ŠESTOJ JAVNOJ PRODAJI NEPOKRETNE I POKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

 1. Predmet prodaje:

Nepokretna imovina u ulici Cara Dušana br. 71, Trn, Laktaši. Nekretninu čine: okućnica njiva 3. klase, površine 123m2, parcela broj 396/1, Poslovna zgrada u privredi površine 424m2, parcela 396/2 (spratnosti Po+Pr+Prvi sprat +G ukupne korisne površine 1073 m2) i zemljište uz privrednu zgradu površine 804 m2, parcela broj 396/2, sve upisano u ZK uložak broj 1723 KO Trn, opština Laktaši i list nepokretnosti broj 2555/5, ukupne površine 1351 m2 sa pravom vlasništva  1/1 udjela u korist stečajnog dužnika „Pingvin“ d.o.o. Laktaši,

Procijenjena vrijednost nekretnina iznosi….4.125.854,10 KM

 

Pokretna imovina-oprema po spisku iz elaborate o procjeni vještaka mašinske struke Jovana Karanovića iz Banja Luke. Procijenjena vrijednost…..129.860,00 KM.

Vozila po elaborate o procjeni ukupne vrijednosti……. 17.350,00 KM

Ukupno procijenjena vrijednost imovine iznosi……..4.272.524,10 KM

 

Ponuđena imovina prodaje se u kompletu u zatečenom pravnom statusu i viđenom stanju u momentu prodaje i na kupce se prenosi obim prava kojima prodavac raspolaže, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

Imovina se može pogledati u dogovoreno vrijeme uz prethodnu najavu na telefon broj:      063/790-272 (stečajni upravnik)

 

 1. Minimalna cijena ponude na šestoj (VI) licitaciji iznosi ……… 1.069.567,00 KM.
 2. Preduslovi za učešće u dostavljanju ponuda: Uplata depozita u iznosu od 50.000,00 KM, kao

i preuzimanje dokumentacije koja sadrži izjavu o gubitku depozita.

 1. Rok i mjesto za dostavu ponude i održavanje licitacije: Zapakovane ponude u zatvorenoj koverti se dostavljaju najkasnije do 22.09.2021.godine lično ili poštom na adresu stečajnog dužnika ul. Cara Dušana br.71, Trn, Laktaši sa naznakom: PONUDA ZA LICITACIJU-NE OTVARATI.
 2. Otvaranje prispjelih ponuda obavit će komisija u sastavu tri člana koju imenuje stečajni upravnik dana Petak 24.09.2021.godine u 1300 časova u sali prizemlja Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva br.108, Banja luka.
 3. Licitacija putem zatvorenih i zapečaćenih ponuda održaće se i kada učestvuje samo jedan ponuđač.
 4. Pravo učešća i validnost ponuda: Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja dostave ponudu do navedenog roka, preuzmu dokumentaciju i uplate depozit u iznosu od 50.000,00 KM na račun stečajnog dužnika broj: 5620998160210078 kod NLB Banke a.d. Banja Luka najkasnije do 22.09.2021 .godine
 5. Ponude pristigle nakon isteka roka i ponude ponuđača koji nije preuzeo dokumentaciju i prije dostavljanja ponuda uplatili depozit kao garanciju se neće uzeti u razmatranje.

9.Pravo učešća na licitaciji imaju svi registrovani ponuđači koji su se prijavili na licitaciji putem zatvorenih ponuda i potpisali izjavu o saglasnosti za NE VRAĆANjE depozita u slučaju odustajanja od kupovine.

U slučaju nekompletnosti ponude ili odustajanju ponuđača od iste, uplaćeni depozit kao garancija za ozbiljnost ponude se neće vratiti ponuđaču.

 1. Sadržaj ponude, (ponuda treba da sadrži): Podaci o pravnom licu (izvod iz sudskog registra u originalu ili ovjerena fotokopija ne starija od 3 mjeseci, broj transakcionog računa, JIB broj, broj telefona pravnog lica, ime i prezime ovlaštenog lica u postupku licitacije, kopija identifikacionog dokumenta, broj telefona i adresa). Fizička lica: Podaci o fizičkom licu (ime i prezime, JMBG, adresa, broj telefona i kopija identifikacionog dokumenta). Ponude moraju biti potpisane od strane podnosioca i ovjerene pečatom ako je podnosilac pravno lice.
 2. Otvaranju ponuda mogu prisuotvovati fizička lica lično ili po punomoćniku, te lice koje je ovlašteno da zastupa pravno lice u postupku licitacije.
 3. Ukoliko ponudu dostavi samo jedan ponuđač, čija cijena je ista ili veća od minimalne početne, Komisija ga proglašava pobjednikom licitacije.
 4. Ukoliko ponudu na licitaciji podnese više ponuđača sa istom cijenom, Komisija će ih pozvati da ukoliko žele izvrše povećanje cijene ponude usmenim javnim nadmetanjem. Ukoliko ponuđači to ne žele ili nisu prisutni na javnom otvaranju ponuda, Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije podnio ponudu prema datumu i vremenu prijema iste koji će se evidentirati na ponudi. O rezultatima nadmetanja ponuđači će biti blagovremeno obaviješteni, a o preduzetim radnjama komisija vodi zapisnik.
 5. Nakon zaključenja licitacije, utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da su nekretnine prodate najpovoljnijem ponuđaču. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog kupca smatra se dijelom avansne uplate.
 6. Sa ponuđačem (kupcem) koji je ponudio najveću pojedinačnu cijenu i izvršio uplatu ukupne kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana javnog nadmetanja, zaključit će se ugovor o kupoprodaji u roku od 8 dana od dana uplate sredstava.
 7.  Ukoliko izabrani kupac ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene u navedenom roku, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat depozita na osnovu potpisane izjave, a stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljalom i novim zaključkom odrediti da je nekretnina prodana drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 30 dana od dana prijema tog zaključka da uplati prodajnu cijenu. Ako ni drugi ponuđač ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.
 8. Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze, kao i pripadajući PDV i sl. u vezi sa navedenom imovinom snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene , nema u odnosu na prodanu imovinu nikakvih obaveza.
 9. Kupac nekretnina preuzima obavezu arhivske građe stečajnog dužnika u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi.
 10. Ovaj oglas objavljen je na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda Banja Luka, dnevnom listu „Večernje Novosti”a.d. RS, Banja Luka i Privrednoj komori Republike Srpske (www.bl.komora.ba ).

 

Stečajni upravnik:

Vlajko Gurešić

Tvornica opekarskih proizvoda Banja Luka – u stečaju: Druga javna licitacija za prodaju imovine

By | Tenderi | No Comments

  Tvornica opekarskih proizvoda Banja Luka – u stečaju

 Dana,   28.7.2021. godine

Broj: 57 0 St 128926 19 St

 

Na osnovu člana 155. stav 1. Zakona o stečaju (,,Službeni glasnik Republike Srpske’’, broj 16/16), Odluke Skupštine povjerilaca donesene na ročištu u stečajnom postupku nad Tvornicom opekarskih proizvoda a.d. Banja Luka od 27.5.2021. godine i Odluke Suda od 15.6.2021. godine, stečajni upravnik, dana 28.7.2021. godine donosi:

 

Z  A K  L  J  U  Č  A K

objavljuje se

DRUGA  JAVNA LICITACIJA

za prodaju imovine (nekretnine i pokretne stvari)

 1. Prodaje se imovina Tvornice opekarskih proizvoda a.d. Banja Luka, u stečaju, Tunjice bb i to :

 

 1. nekretnine upisane u List nepokretnosti broj: 841 Katastarska opština Zalužani i to:

–    Parcela broj 810/5  TIMARI Njiva 5. klase, površina 1.013 m2;

–    Parcela broj 811/3  JASIK Njiva 5. klase, površina 107 m2.

 

(i) Navedene nekretnine se prodaju u skladu sa odredbama člana 157. Zakona o stečaju prema propisima o prinudnom izvršenju, tako da se na drugoj javnoj prodaji nepokretnosti ne mogu prodati ispod ⅓ procjenjene vrijednosti, prema procjeni tržišne vrijednosti koju je sačinio Radenko Vukovića, vještak građevinsko – arhitektonske struke, od 17.11.2020. godine, od čega procijenjena tržišna vrijednost:

– parcela broj 810/5    iznosi         59.767,00 KM,

– parcela broj 811/3    iznosi           6.313,00 KM.

 

(ii) Na drugoj javnoj prodaji, nekretnine se ne mogu prodati ispod ⅓ procjenjene vrijednosti, tj. nekretnine se ne mogu prodati za iznos manji od 22.004,64 KM. Depozit za ponuđače koji su zainteresovani za učešće na licitaciji radi kupovine  nekretnina iznosi 10% procijenjene vrijednosti nekretnina koje se nude na ovoj licitaciji, tj. 6.608,00 KM.

 

 

 1. pokretne stvari, po procjenjenoj vrijednosti u skladu sa procjenom dr Milana Tice, vještaka mašinske struke, od 18.12.2020. godine i procjenom mr Božane Bojić, ovlaštenog procjenitelja, od oktobra 2020. godine, tako da se na drugoj javnoj prodaji, pokretne stvari ne mogu prodati ispod ⅓ procjenjene vrijednosti.

Ukupna procijenjena tržišna vrijednost pokretnih stvari koje su predmet prodaje iznosi 1.218.019,00 KM.

 

(i) Na pokretnim stvarima – osnovna sredstva, u procjeni dr Milana Tice, vještaka mašinske struke, od 18.12.2020. godine pod rednim brojem 1. mašine, postoji uspostavljeno založno pravo u korist Raiffeisen bank BiH d.d. Sarajevo, izuzev pod rednim brojem 50, 66, 73, 74, 75 i 77. Pokretne stvari po rednim brojem 50, 66, 73, 74, 75 i 77, nisu predmet prodaje.

Na zalihama i repromaterijalu u procjeni mr Božane Bojić, ovlaštenog procjenitelja, od oktobra 2020. godine, koje su predmet prodaje pod rednim brojem 28, 29 i 75, postoji uspostavljeno založno pravo u korist Milanka Pećanca iz Banja Luke.

 

(ii)  Pokretne stvari se prodaju u viđenom stanju po principu „viđeno-kupljeno”, bez garancije stečajnog upravnika i u postojećem pravnom statusu i naknadne reklamacije se neće razmatrati, a na kupca se prenose obim i prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje.

 

(iii) Prednost pri kupovini ima kupac koji je zainteresovan za sve pokretne stvari. Prodaja pokretnih stvari prema priloženim specifikacijama uz nalaz i mišljenje vještaka i procjenitelja moguća je pojedinačno po grupama.

 

(iv) Depozit za ponuđače koji su zainteresovani za učešće na licitaciji radi kupovine  pokretnih stvari iznosi 10% procijenjene vrijednosti pokretnih stvari koje se nude na ovoj licitaciji.

 

Početna prodajna cijena pokretnih stvari prema grupama iznosi:

Red.broj Naziv grupe Procijenjena tržišna vrijednost –KM Minimalna vrijednost na prvoj prodaji – KM Depozit za učešće na licitaciji – KM
1.

Mašine

(izuzev pod red. brojem 50, 66, 73, 74, 75 i 77)

 

 

 

1.212.496,00

403.761,17

 

 

 

121.249,60

2. Kalem za produžni kabal 3×1,5×25 m, 51 kom

 

1.275,00

424,57

 

 

127,50

3. Kalem za produžni kabal 3×1,5×50 m, 18 kom

 

 

720,00

239,76

 

 

72,00

4. Polovinke 33x19x10, 5040 kom

 

3.528,00

1.174,82

 

 

352,80

UKUPNO: 1.218.019,00 405.600,32 121.801,90

 

 

 1. Uvid u stanje imovine, a koja je poimenično navedena u nalazu koji je sačinio Radenko Vuković, vještak građevinsko – arhitektonske struke, u nalazu koji je sačinio dr Milan Tica, vještak mašinske struke i nalazu koji je sačinila mr Božane Bojić, ovlašteni procjenitelj, sa svim opisima i tehničkim karakteristikama, zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 12,00 do 16,00 časova na adresi: Tvornica opekarskih proizvoda a.d. Banja Luka, u stečaju, Tunjice bb (posljednji dan uvida u stanje imovine je 28.8.2021. godine).

Prethodno se najaviti pozivom na broj telefona 065 516-129 ili 065 510 692.

 1. Imovina (nekretnine i pokretne stvari) se prodaje u zatečenom imovinsko-pravnom statusu, u viđenom stanju, bez pružanja garancija u momentu prodaje i na kupca se prenosi obim prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje, pa se naknadni prigovori neće uzimati u obzir, a stečajni upravnik ne odgovara za eventualne nedostatke koje kupac utvrdi po izvršenoj prodaji.
 2. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit/depozite u skladu sa naznakom i naprijed navedenim iznosom, i to najkasnije do 28.8.2021. godine na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 552 00019121909 39 kod Addiko Bank a.d. Banja Luka, i o izvršenoj uplati predoče dokaz. Nakon provjere uplate depozita licitiranju mogu pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu izvršili u roku. Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja pokazati stečajnom upravniku ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako fizičko lice zastupa punomoćnik, isti je obavezan predati stečajnom upravniku valjanu punomoć za zastupanje i dokaz o uplati depozita.

Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid Rješenje o upisu u sudski registar-original ili izvod iz registracije, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavlja punomoćnik, isti je obavezan da stečajnom upravniku preda na uvid valjanu punomoć i dokaz o uplati depozita.

 1. Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.
 2. Sve direktne i indirektne troškove vezane za imovinu koja je predmet ove licitacije, pripadajuće takse i poreze u vezi sa imovinom snosi kupac, a prodavac nakon prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane stvari nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza, taksi, uključujući i PDV na pokretne stvari, prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu. Porezi i troškovi koji proističu iz ugovora o kupoprodaji, dodaju se na postignutu cijenu, i u cijelosti ih snosi proglašeni kupac. Troškove demontaže i transporta opreme, koja je predmet prodaje, snosi proglašeni kupac.
 3. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da je oprema prodana najpovoljnijem ponuđaču.

Ponude koje ne sadrže jasno određeni iznos ili se pozivaju na neku drugu ponudu ili na uslove koji nisu u oglasu, kao i uslovne ponude su nevažeće i neće ući u razmatranje.

Javna prodaja održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

Pravila prodaje za učesnike licitacije biće objavljena neposredno prije održavanja licitacije.

 1. Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije, dana 2.9.2021. godine (četvrtak) sa početkom u  14 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva bb,  u sali za licitacije/prizemlje.
 2. Kupac čija cijena bude prihvaćena dužan je u roku od 8 dana zaključiti ugovor o kupoprodaji kod notara (nekretnine)/ugovor o kupoprodaji (pokretne stvari), a u roku od 30 dana od dana objave zaključka o prodaji na oglasnoj tabli suda, uplatiti na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 552 00019121909 39 kod Addiko Bank a.d. Banja Luka izlicitirani iznos umanjen za iznos depozita. Kupcu koji putem licitacije kupi ponuđenu imovinu i izvrši uplatu kupoprodajne cijene stečajni dužnik predaje u posjed predmetnu imovinu u roku od 30 dana od dana izvršene uplate. Ukoliko kupac u predviđenom roku ne pristupi preuzimanju kupljene imovine, prodavac mu nije dužan vratiti izlicitiranu cijenu.
 3. Ukoliko kupac sa najpovoljnijom ponudom u roku ne uplati cijenu, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i odrediti da je drugi kupac po redu stvarni kupac, i koji je dužan da uplati licitirani iznos umanjen za iznos depozita, u roku od 30 dana od dana objavljivanja zaključka na oglasnoj tabli suda. Ukoliko ni drugi ponuđač ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača-kupca, smatra se dijelom avansne uplate.
 4. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene vratiće se obezbjeđenje odmah ili najkasnije 5 dana nakon nadmetanja.
 5. Ovaj oglas biće objavljen i na oglasnoj tabli suda, na oglasnoj tabli dužnika, dnevnom listu ‘’Glas Srpske’’, dnevnom listu ,,Dnevni avaz’’ i WEB stranicama: www.bl.komorars.ba , www.komorars.ba, www.komorabih.ba

 

Stečajni upravnik

 

Print Friendly