Tenderi

Oglas o prodaji imovine ZZ „Potkozarje“ sa p.o. u stečaju, Romanovci

By | Tenderi | No Comments

ЗЗ „ Поткозарје“ sa п.о – у стечају

Романовци, Градишка

Број: 89 /23

Датум: 18.05.2023. године

 

На основу члана 105,106 и 107 Закона о стечајном поступку Републике Српске (Сл.гл.РС бр: 26/10), а у складу са Одлукoм  Скупштине повјерилаца од  28.12.2022 год. и Одбора повјерилаца од 17.05.2023 год., стечајни управник дана 18.05.2023 год. године доноси:

 

О Г Л А С

о продаји имовине стечајног дужника   путем  јавног надметања

 

I . ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ:

Продаје се имовина стечајног дужника, која се налази на територији  општине  Лакташи чија вриједност је утврђена на бази “Процјене вриједности непокретности “  из децембра 2010 год.(имовина у Бакинцима) и имовина која се налази на територији  општине Градишка чија вриједност је утврђена на бази “Извјештаја о извршеном вјештачењу“ од 22.09.2022 године ( имовина у Романовцима ) и  “Процјене вриједности непокретности  из новембра 2010 год“( имовина у Вакуфу, Сеферовцима и Средњој Јурковици), с напоменом да је површина  процијењеног земљишта усклађена са Рјешењима Ругипа П.Ј. Градишка  из новембра 2021 године а која се односе на утврђивање права својине  стечајног дужника.

 

 • II лицитација-

 

1.Имовина уписана к.ч. 139/1 и  139/3 ( стара управна зграда,канцеларија машинска , радијона и складиште, столарска радионица, магацин стари и др) у Романовцима ,  Градишка  

Имовина се налази у насељу Романовци на прикључку локалног пута за Романовце са магистралним путем Бања Лука – Градишка и као таква пружа солидне услове за обављање услужне  дјелатности.Од инфраструктуре има локални водовод, електричну мрежу и асфалтирану саобраћајницу.Гријање је на чврсто гориво. Канализација је спојена на септик. Прилаз до објекта је директно са локалног и магистралног пута . Земљиште на  к.ч. број 139/3 је дјелимично асфалтирано и насуто шљунком са оградом до локалног пута , а к.ч. 139/1 је већим дијелом насуто шљунком природне гранулације.На наведеној парцели се налази више објекате ткз:стара правна зграда, канцеларија машинска,радијона и складиште, столарска радиона са санитарним чвором,надстрешница за возила, мљекара-лактофриз уз надстрешницу,отворена надстрешница, магацин стари, магацин нови са канцеларијом,коњушарница и надстрешница за колску вагу.

 

Имовина  уписана у Лист непокретности број 678/2 к.о. Крнете,Општина Лакташи  и то: к.ч. број 139/1 укупне повшине 5671 м²  и к.ч. број 139/3 укупне површине 3925 м² и  на којима је  уписано право својине 1/1  у корист ЗЗ”Поткозарје “Романовци са п.о. у стечају Романовци, све укупне површине од  9596 м² са објектима:

 

 

Број парцеле

Подбр.

парцеле

Потес или улица Начин кориштења Површина    у  м²

Година

изградње

Спратност
    139 1 БОРАЦ Пословни објекат у  привреди 468  1968 ПР
139 1 БОРАЦ Пословни објекат у  привреди 133  1968 ПР
139 1 БОРАЦ Остали објекти 136  1968 ПР
139 1 БОРАЦ Остали објекти 108  1968 ПР
139 1 БОРАЦ Остали објекти 32  1968 ПР
139 1 БОРАЦ Пословни објекат у  привреди 6  1968 ПР
139 1 БОРАЦ Земљиште уз привр. објекат 4788    
139 3 БОРАЦ Остали објекти 144  1968 ПР
139 3 БОРАЦ Пословни објекат у  привреди 140  1968 ПР
139 3 БОРАЦ Остали објекти 115  1968 ПР
139 3 БОРАЦ Остали објекти 72  1968 ПР
139 3 БОРАЦ Остали објекти 64  1968 ПР
139 3 БОРАЦ Пословни објекат у  привреди 39  1968 ПР
139 3 БОРАЦ Остали објекти 26  1968 ПР
139 3 БОРАЦ Остали објекти 10  1968 ПР
139 3 БОРАЦ Остали објекти 18  1968 ПР
139 3 БОРАЦ Земљиште уз привр. објекат 3297    
      УКУПНО 9.596    

Напомена : У одјељку Л.Н. –основ изградње-  наведно је да објекти имају одобрење за грађење

Укупно процијењена вриједност наведене имовине износи 406.229,00 КМ и на II            ( другој ) лицитацији се не могу продати испод 70% процијењене вриједности  која износи 284.361,00 КМ  и која представља најнижу цијену по којој се наведена имовина може уновчити

 

 1. Имовина уписана к.ч. 139/4 “ управна зграда” Романовци,   Градишка

Имовина се налази у насељу Романовци непосредно уз  магистрални  пут Бања Лука – Градишка  са лијеве стране из правца Бања Лука и  као таква пружа солидне услове за обављање услужне дјелатности.Од инфраструктуре има електричну мрежу и асфалтирану саобраћајницу.Гријање је на чврсто гориво. Канализација је спојена на септик, водоводна инсталација на хидрофор.  Прилаз до објекта је директно са магистралног пута, манипулативне површине су асфалтиране. Економско двориште није ограђено. На наведеној парцели се налази више објеката ткз: главна управна зграда, котловница уз управну зграду ,гараже, дрварница и плинара.

Имовина уписана у Лист непокретности број 678/2 к.о. Крнете ,Општина Лакташи и то:  к.ч. број 139/4 укупне површине 2164 м² са правом  својине 1/1 у корист ЗЗ ”Поткозарје“ Романовци са п.о. у стечају   Романовци са објектима:

 

Број парцеле

Подбр.

парцеле

Потес или улица Начин кориштења Површина  у  м²

Година

изградње

Спратност
139 4 БОРАЦ Објекат локалне самоуправе 315  1968 ПР
139 4 БОРАЦ Остали објекти 47  1968 ПР
139 4 БОРАЦ Остали објекти 27  1968 ПР
139 4 БОРАЦ Земљиште уз објекат локалне самоуправе 1775    

Напомена: У одјељку Л.Н. – основ изградње-  наведно је да објекти имају одобрење за грађење

Укупно процијењена вриједност наведене имовине износи 211.493,00 КМ и на II                     ( другој ) лицитацији се не могу продати испод 70% процијењене вриједности која износи 148.046,00 КМ  и која представља најнижу цијену по којој се наведена имовина може уновчити

                                                                IV лицитација

 

1  Продавница са пратећим простором у  Бакинцима, Лакташи

 

Имовина се налази са лијеве стране магистраног пута Бања Лука –Градишка на удаљености око 10 км од истог а односи се на ткз“ продавница са пратећим простором и магацин за откуп“ са  припадајућим земљиштем, уписана у  Л.Н. бр. 26  к.о.Бакинци, општина Лакташи,парцела означена као к.ч бр 405/2-Урије остали објекти у ванпривреди  површине од 163 м² и Урије  земљиште уз објекат у површини од 1784  м², укупна површина 1947 м².Објекат посједује грађевинску дозволу.

Укупно процијењена вриједност наведене имовине износи  53.881,80КМ и на IV              ( четвртој) лицитацији се не могу  продати испод 40% процијењене вриједности која износи 21.553,00 КМ   и која представља најнижу цијену по којој се наведена имовина може уновчити

 

 2   Складиште –магацин  у Вакуфу, Градишка 

  Имовина се налази на подручју   Вакуфа. а односи се на ткз објекте “складиште –магацин“  са земљиштем  на к.ч. број 403/2к.о.Вакуф,општина Градишка

Својина стечајног дужника, утврђена правоснажним Рјешењем бр.21.18/475-11 /21 године РУГИП-а П.Ј. Градишка од 18.11. 2021 год. ,означена као кат.парцела бр.403/2- Економско двориште кућа и зграда у површини 837 м² и Економско двориште економско двориште у површини 1179 м², којој одговарају некретнине уписане као посјед стечајног дужника  са 1/1 дијела у ПЛ број110.к.о.Вакуф, Општина Градишка

( за предметне некретнине није успостављен ЗК уложак)

Укупно процијењена вриједност наведене имовине износи 72.930,90 КМ и на IV               ( четвртој)  лицитацији се не могу продати испод 40% процијењене вриједности која износи  29.173,00 КМ   и која представља најнижу цијену по којој се наведена имовина може уновчити

 

 1. Продавница са магацином  у Сеферовцима,  Градишка

 

  Продаје се имовина стечајног дужника која се налази на подручју Сефероваца  а односи се на ткз објекат “ продавница  са магацином “ са земљиштем на к.ч. бр. 423/3.к.о. Сеферовци, општина Градишка. Својина стечајног дужника ,утврђена правоснажним Рјешењем бр.21.18/475-14/21  од 17.11. 2021 године РУГИП-а П.Ј. Градишка ,означена као кат.парцела бр.423/3- Економско двориште  привредна зграда у површини  214 м² и Економско двориште економско двориште у површини 622 м². којој одговарају некретнине уписане као посјед стечајног дужника са1/1 дијела у ПЛ број 131 к.о. Сеферовци ,општина Градишка

( за предметне некретнине није успостављен ЗК уложак)

Укупно процијењена вриједност наведене имовине износи 52.066,60 КМ и на IV                ( четвртој)  лицитацији се не могу продати испод 40% процијењене вриједности која износи  20.827,00КМ   и која представља најнижу цијену по којој се наведена имовина може уновчити

 

 1. Продавница са анексима Средња Јурковица,   Градишка  

 

Имовина се налази на подручју Средње  Јурковице а односи се на ткз објекте: „Продавница  са анексима и магацин за откуп“ са земљиштем на к.ч. бр.954/2. к.о. Средња Јурковица,општина Градишка

Својина стечајног дужника, утврђена правоснажним Рјешењем бр.21.18/475-8/21 год. од 17.11. 2021 год. РУГИП-а П.Ј Градишка ,означена као кат.парцела бр.954/2-Брезовача њива 7 класе у површини 1583 м² и кућа и зграде у површини 64 м². којој одговарају некретнине уписане као посјед стечајног дужника са1/1 дијела у ПЛ број 102 к.о. Средња Јурковица општина Градишка

( за предметне некретнине није успостављен ЗК уложак)

Укупно процијењена вриједност наведене имовине износи 20.794,90 КМ и на IV             ( четвртој) лицитацији се не могу продати испод 40% процијењене вриједности која износи  8.318,00 КМ   и која представља најнижу цијену по којој се наведена имовина може уновчити

 

II ) ДАТУМ ОДРЖАВАЊА ПРОДАЈЕ

Продаја имовине стечајног дужника обавиће се путем усменог  јавног надметања –  лицитације, дана 30.06.2023. године са почетком у 13:00 часова, у згради  Окружног привредног суда у Бања Луци, Ул. Гундулићева бр. 108,  у Великој сали – приземље.

 

II а)   ПРЕГЛЕД ИМОВИНЕ

Имовина се може погледати уз најаву на телефон број:065 541 113 Милован Вуковић.

Продаја  имовине се врши по начелу „виђено-купљено“, без накнадних приговора и рекламација на стање имовине која је предмет понуде.

За све додатне информације обратити се на телефон 065 377 377 (Доста Бараковић)

 

III ПРАВО НА НАДМЕТАЊЕ

          

 1. Право на надметање имају сва правна и физичка лица, која су испунила услове::
 2. у предвиђеном року уплатила депозит на рачун стечајног дужника број: 562-0998093009836 код НЛБ  банке а.д. Лакташи у висини од 10% од почетне цијене  за сваки предмет продаје и то закључно са даном  27.06.2023. године до 24:00 часа и о извршеној уплати предоче доказ, а што ће након провјере уплате депозита, лицитирању моћи приступити само они учесници који су уплату  извршили у року.
 3. Физичка лица могу учествовати на јавној продаји лично или бити представљена по пуномоћнику. Ако у надметању учествују лично, дужна су ради доказивања идентитета, прије почетка надметања, показати стечајном управнику, личну карту и доказ о уплати депозита. Ако физичко лице заступа пуномоћник, исти је обавезан предати стечајном управнику ваљану пуномоћ за заступање и доказ о уплати депозита.

Правна лица могу бити представљена по законском заступнику (директору) или пуномоћнику. Уколико правно лице представља законски заступник, исти је обавезан стечајном управнику предати на увид рјешење о упису у судски регистар, личну карту и доказ о уплати депозита. Уколико правно лице представља пуномоћник, исти је обавезан да стечајном управнику преда на увид ваљану пуномоћ и доказ о уплати депозита.

Лица са неуредном документацијом за утврђивање идентитета или без наведене документације неће моћи учествовати у надметању.

 1. Јавно надметање одржаће се и кад присуствује само један понуђач.
 2. Након закључења надметања утврђује се листа понуђача који су понудили цијене изнад минимума и констатује се да су некретнине продате најповољнијем понуђачу. Закључак о избору најповољнијег понуђача, стечајни управник ће доставити на адресу купца у року од 3 (три) дана од дана одржавања лицитације.
 3. Понуђачима чије понуде нису прихваћене, вратиће се депозит у року од 8 дана након јавног надметања на пословни-текући рачун. Уколико купац у наведеном року не испуни обавезе у погледу уплате купопродајне цијене, сматраће се да је одустао од куповине и губи право на враћање депозита.Депозит који је уплаћен од стране одабраног понуђача – купца  сматра се дијелом авансне уплате.
 4. Уколико понуђач са најповољнијом понудом не депонује продајну цијену у року од 30 дана од дана пријема закључка, стечајни управник ће закључком прогласити продају неваљаном и новим закључком одредити да је некретнина продана другом по реду понуђачу који треба у року од 30 дана од дана пријема тог закључка да уплати продајну цијену.

Уколико ни други понуђач не уплати продајну цијену у предвиђеном року, исто правило важи и за трећег понуђача.

 1. Купац је дужан уплатити цјелокупан износ вриједности некретнине на рачун стечајног дужника бр. 562-0998093009836 код код НЛБ банке а.д.  Лакташи
 2. Купац који купи имовину, изврши уплату купопродајне цијене, дужан је да приступи закључењу Уговора о купопродаји у року од 30 дана од дана уплате купопродајне цијене. Стечајни дужник предаје у посјед имовину која је предмет куповине према одредбама закљученог Уговора о купопродаји.
 3. Све трошкове око овјере купопродајног уговора, припадајуће таксе и порезе сноси купац, а продавац након завршене продаје и наплате купопродајне цијене, нема у односу на продане некретнине никаквих обавеза. Исплатом купопродајне цијене престају све купчеве обавезе према продавцу.
 4. Правила продаје биће учесницима лицитације подијељена непосредно приликом одржавања лицитације.
 5. Овај Закључак објављен је на огласној табли стечајног суда,у дневном листу “Вечерње новости” издање за Републику Српску и Привредној комори Републике Српске www.bl.komorars.bа)

 

Стечајни управник

Доста Бараковић, дипл.ецц

Zaključak o III prodaji imovine kod „Primat invest“ d.o.o. Laktaši- u stečaju

By | Tenderi | No Comments

PRIMAT INVEST DOO LAKTAŠI – u stečaju

Gradiška cesta 166, Aleksandrovac, Laktaši

Broj: 57 0 St 137443 21 St

 

Datum: 05.04.2023. godine

 

Na osnovu člana 73, 155, 156  i 160. Zakona o stečaju (“Službeni glasnik RS” br. 16/16) i Odluke Skupštine povjerilaca “Primat invest” d.o.o Laktaši-u stečaju od 04.04.2023. godine a u skladu sa članom 24. do 39. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom  (“Službeni glasnik RS” br. 54/17),  stečajni upravnik  objavljuje:

ZAKLJUČAK O TREĆOJ  JAVNOJ PRODAJI

(USMENIM JAVNIM NADMETANJEM – LICITACIJA)

-za prodaju nepokretne imovine-

I PREDMETI PRODAJE

Stečajni dužnik “Primat invest” d.o.o Laktaši – u stečaju, prodaje putem usmenog javnog nadmetanja (licitacija) sljedeću nepokretnu imovinu:

 • Dvije garaže i četiri pomoćne prostorije-ostave u ulici Mladena Stojanovića 9D, Laktaši,
R.br NAZIV NEPOKRETNOSTI kom Poseban dio zgrade Procijenjena vrijednost Minimalna prodajna cijena Depozit
  III (treća ) javna prodaja          
1 Garaža  16m2 1 64 13.760,00 11.200,00 1.376,00
2 Garaža  15m2 1 182 12.900,00 10.500,00 1.290,00
3 Pomoćna prostorija- ostava 8m2 1 183 6.800,00 1.360,00 680,00
4 Pomoćna prostorija- ostava 7m2 1 186 2.000,00 400,00 200,00
5 Pomoćna prostorija- ostava 4m2 1 185 2.400,00 480,00 240,00
6 Pomoćna prostorija- ostava  3m2 1 184 2.060,00 412,00 206,00

 

Nepokretnosti upisane u List nepokretnosti br. 2016  k.o. Laktaši u čijem je A listu upisana parcela k.č. br. 195 „Topolik“, podbroj parcele 4, broj zgrade 1 a što u naravi predstavlja stambeno- poslovni objekat površine 1.085 m2, u svojini „Primat invest“ d.o.o  Laktaši.

 

 • jedna garaža u ulici Karađorđeva 83, Laktaši,
R.br NAZIV NEPOKRETNOSTI kom Poseban dio zgrade procijenjena vrijednost minimalna prodajna cijena Depozit
  III ( treća ) javna prodaja          
7 Garaža 20 m2 1 63 12.970,00 14.000,00 1.297,00

 

Nepokretnost upisana u List nepokretnosti br. 1794  k.o. Laktaši u čijem je A listu upisana parcela k.č. br. 111 „Dvorište“, broj zgrade 1 a što u naravi predstavlja stambeno- poslovni objekat površine 965 m2 , u svojini „Primat invest“ d.o.o  Laktaši.

Iskazane vrijednosti su bez obračunatog PDV-a.

Napomena: Prema nalazu vještaka građevinske struke Milje Malić,  garaža u ulici Karađorđeva 83 je veličine 17m2 ( u listu nepokretnosti 20m2 ) a pomoćna prostorija- ostava u ulici Mladena Stojanovića 9D (r.br.3) je veličine 10m2 ( u listu nepokretnosti 8m2 ).

II NAČIN I USLOVI PRODAJE

Nepokretnosti se prodaju  pojedinačno.

Imovina se prodaje u faktičkom, pravnom i viđenom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i neće se primati nikakve naknadne reklamacije u pogledu prodate imovine.

Uvid u stanje i karakteristike imovine te preuzimanje prodajne dokumentacije   zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana uz predhodnu najavu na tel.br. 065/598-837.

Depozit za učešće na javnoj prodaji iznosi 10 % od procijenjene vrijednosti predmeta prodaje ( iznos depozita je iskazan u tabelama ).

Pravo učešća na javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica zastupljena putem zakonskog zastupnika ili punomoćnika i  koja uplate depozit sa naznakom i  navedenim iznosom  i to najkasnije 2 dana prije održavanja licitacije na žiro račun “Primat invest” d.o.o. Laktaši – u stečaju br.  555-100-0056650-781 otvoren kod Nove banke ad Banja Luka. Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati na licitaciji.

Početna cijena za predmete prodaje- garaže (r.br.1, r.br.2 i r.br.7) je procijenjena vrijednost, a ukoliko niko od učesnika ne istakne ponudu na prvu početnu cijenu, utvrđuje se nova početna cijena na nivou minimalne prodajne cijene  koja  iznosi 700,00 KM po m2.

Početna cijena za predmete prodaje- pomoćne prostorije-ostave ( r.br.3, r.br.4, r.br.5 i r.br.6  ) je procijenjena vrijednost, a ukoliko niko od učesnika ne istakne ponudu na prvu početnu cijenu, utvrđuje se nova početna cijena na nivou minimalne prodajne cijene  a imovina se na ovoj licitaciji ne može prodati ispod 20% od procjenjene vrijednosti.

Prije početka licitacije učesnici su dužni potpisati izjavu o gubitku prava na povrat depozita ( ista je sastavni dio prodajne dokumentacije ).

Licitacija će se održati i kada prisustvuje samo jedan ponuđač.

Stečajni upravnik imenuje Komisiju za sprovođenje postupka prodaje i donosi pravila licitacije koja će se predočiti učesnicima na početku licitacije.

Nakon zaključenja licitacije utvrđuje se lista dva ponuđača koji su ponudili najpovoljniju cijenu i konstatuje da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Ostalim ponuđačima, osim prva dva, depozit se vraća u roku od 5 dana od dana licitacije.

Rok za uplatu kupoprodajne cijene iznosi 20 dana od dana održavanja licitacije. Uplatu izvršiti na račun “Primat invest” d.o.o. Laktaši – u stečaju br. 555-100-0056650-781 otvoren kod Nove banke ad Banja Luka.

Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspjelom i zaključkom odrediti da je predmetna imovina prodata drugom po redu ponuđaču koji treba u  roku od 20 dana od dana prijema tog zaključka da uplati kupoprodajnu cijenu.

Kupac koji kupi imovinu i uplati kupoprodajnu cijenu dužan je da pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji u roku od 8 dana.

Sve troškove u vezi sa sačinjavanjem, ovjerom i provedbom kupoprodajnog ugovora u javnim registrima, naknade, troškove, pripadajuće takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom, , odnosno PDV snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene nema u odnosu na prodanu imovinu nikakvih obaveza.

Licitacija će se održati dana 12.05.2023. godine u prostorijama Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva br.108, Banja Luka sa početkom u 14 časova.

Ovaj oglas objaviće se na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, dnevnom listu “Glas Srpske”  kao i na WEB stranicama Privredne komore Republike Srpske www.komorars.ba  i Područne privredne komore Banja Luka www.bl.komorars.ba.

Stečajni upravnik

Janko Vukoje

Oglas za prodaju nekretnina JP „Robne rezerve Republike Srpske“ a.d. – u stečaju, Banja Luka

By | Tenderi | No Comments

ЈП ”РОБНЕ РЕЗЕРВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” а.д-у стечају

БАЊА ЛУКА

Број: 126/23

Датум: 13.02.2023. године

 

 

На основу члана 155.,157. и 160. Закона о стечајном поступку Републике Српске (Сл.гл.РС бр: 16/16), а у  складу са чланом 40. до 46.  Правилника о утврђивању стандарда за управљање стечајном масом („Сл.гл. РС“ број: 54/2017), Одлуке Скупштине повјерилаца донесене дана 13.11.2017. године и Одлуке Одбора повјерилаца од 16.01.2023. године, и допуне наведене одлуке од 27.01.2023. године,  стечајни управник дана 13.02.2023. године доноси:

 

О Г Л А С

о продаји имовине стечајног дужника

путем  јавног надметања

 

 1. ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ:

Продаје се имовина стечајног дужника  ЈП ”Робне pезерве Републике Српске” а.д-у стечају  Бања Лука, Николе Пашића бр. 46, која се односи на:

А) Имовина која се налази у Модричи, и  то:

Р/Б Број Листа непокретности К.ч. бр.

Површина

(у м2)

Врста права Обим права
1 498/2 1300/2, 1300/3, 1300/4, 1300/5 5.918 Својина 1/1

 

Предметна имовина се налази у кругу „Рафинерије уља Модрича“ а.д. Модрича, и истој није омогућен приступ без сагласности Рафинерије, односно није успостављено право стварне служности, сто се купцима посебно ставља на знање, и што ће бити унијето у нотарску исправу.

 

А1) Уписи

Наведена имовина уписана у Лист непокретности број: 498/2, к.о. Модрича, за парцелу означену као к.ч. бр. 1300/2, 1300/3, 1300/4, i 1300/5. Укупна површина земљишта износи 5.918 м². Право својине уписано на ЈП “Робне резерве Републике Српске” а.д. – у стечају Бања Лука са 1/1 дијела.

А2) Грађевинске објекте (спецификација из Листа непокретности) чине:

– Танквана-пословни објекат у привреди, површине 2.618 м²,

– Скадиште готових производа (уља и мазива) – пословни објекат у привреди, површине

684 м²,

– Скадиште готових производа (плато са надстрешницом) – пословни објекат у привреди,

површине 971 м²,

– Скадиште готових производа – пословни објекат у привреди, површине 1.645 м²

Укупно процијењена вриједност  грађевинских објеката износи 681.745,70 КМ.

Процјеном је обухваћена вриједност грађевинског дијела челичног резервоара, односно зидова и темеља око резервоара, саобраћајница и грађевинско земљиште, без вриједности машинске опреме.

 

 

 

 

А3) Опрему чине

– Челични вертикални резервоар – 2 ком. (Т-81 и Т-82) ремонтован, у функцији,

произвођач: Мостоградња Београд, запремина: 2.700 м³,

– Челични вертикални резервоар за базна уља неиспитан, ван функције, произвођач:

Мостоградња Београд, запремина: 5.000 м³,

– Регал полице у складишту, 32 поља

Укупно процијењена вриједност опреме износи: 627.400,00 КМ.

А4)

Имовина стечајног дужника наведена у тачкама А1, А2 и А3  се продаје „у пакету“, као једна цјелина. Процијењена вриједност  земљишта, објеката са пратећим садржајем и опремом, све са 1/1  својинског дијела, износи  1.309.145,70 КМ, а утврђена је на бази  процјене тржишне вриједности некретнине  и опреме према налазу сталног судског вјештака грађевинско-архитектонске струке  Милана Суботића из Козарске Дубице од 04.10.2017. године, и вјештака машинске струке Остоје Бубуља из Градишке, од  30.09.2017. године.

На I (првој) јавној продаји имовине стечајног дужника ЈП “Робне резерве Рeпублике Српске” а.д. – у стечају, Бања Лука, имовина се продаје по процјењеној вриједности, која уједно представља почетну и најнижу цијену испод које се имовина  на првој лицитацији не може продати.

 

II  ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ:

Продаја имовине стечајног дужника обавиће се путем усменог  јавног надметања –  лицитације, дана  23.03.2023. године са почетком у 13:00 часова, у згради  Окружног привредног суда у Бања Луци, Ул. Гундулићева бр. 108,  у Великој сали – приземље.

 

IIа)   ПРЕГЛЕД ИМОВИНЕ И ПРЕУЗИМАЊЕ ПРОДАЈНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Продаја  имовине се врши по начелу «виђено-купљено», без накнадних приговора и рекламација на стање имовине која је предмет понуде.

 

Продајна документација коју чине: Образац пријаве за учешће у поступку продаје, Изјава о губитку права на поврат депозита, Извод из  «Процјене тржишне вриједности некретнина и опреме «, Имовинско-правна документација и Обавјештења потенцијалним купцима, може се преузети у сједишту стечајног дужника на адреси: ЈП « Робне резерве РС » а.д – у стечају, Николе Пашића 46, Бања Лука, закључно са 20.03.2023. године до 12:00 часова.

За све додатне информације обратити се на телефон 051 326 332 (Рада Јосиповић).

 

III  ПРАВО НА НАДМЕТАЊЕ

 1. Право на надметање имају сва домаћа и страна правна лица, предузетници и физичка лица, која су испунила ниже наведене услове:

а)   Преузела продајну документацију,

б)   У предвиђеном року уплатила депозит на рачун стечајног дужника број:

562 099 81420025 96 код „НЛБ банке“ а.д.  Бања Лука у висини од 50.000,00 КМ, са назнаком: Средства депозита за учешће у јавном надметању, и то закључно са 20.03.2023. године до 24:00 часа.

За учешће на јавном надметању морају бити испуњена оба услова.

Физичка лица могу учествовати на јавној продаји лично или бити представљена по пуномоћнику. Ако у надметању учествују лично, дужна су ради доказивања идентитета, прије почетка надметања, показати стечајном управнику личну карту и доказ о уплати депозита. Ако физичко лице заступа пуномоћник, исти је обавезан предати стечајном управнику ваљану пуномоћ за заступање и доказ о уплати депозита.

Правна лица могу бити представљена по законском заступнику (директору) или пуномоћнику. Уколико правно лице представља законски заступник, исти је обавезан стечајном управнику предати на увид рјешење о упису у судски регистар, личну карту и доказ о уплати депозита. Уколико правно лице представља пуномоћник, исти је обавезан да стечајном управнику преда на увид ваљану пуномоћ и доказ о уплати депозита.

Лица са неуредном документацијом за утврђивање идентитета или без наведене документације неће моћи учествовати у надметању.

 1. Јавно надметање одржаће се и кад присуствује само један понуђач.
 2. Након закључења надметања утврђује се листа понуђача који су понудили цијене изнад минимума и констатује се да су некретнине продате најповољнијем понуђачу. Закључак о избору најповољнијег понуђача, стечајни управник ће доставити на адресу купца у року од 3 (три) дана од дана одржавања лицитације.
 3. Понуђачима чије понуде нису прихваћене, вратиће се депозит у року од 8 дана након јавног надметања на пословни-текући рачун. Уколико купац у наведеном року не испуни обавезе у погледу уплате купопродајне цијене, сматраће се да је одустао од куповине и губи право на враћање депозита.

Депозит који је уплаћен од стране одабраног понуђача – купца  сматра се дијелом авансне уплате.

 1. Уколико понуђач са најповољнијом понудом не депонује продајну цијену у року од 30 дана од дана пријема закључка, стечајни управник ће закључком прогласити продају неваљаном и новим закључком одредити да је некретнина продана другом по реду понуђачу, који треба у року од 30 дана од дана пријема тог закључка да депонује продајну цијену.

Уколико ни други понуђач не депонује продајну цијену у предвиђеном року, исто правило важи и за трећег понуђача.

 1. Купац је дужан уплатити цјелокупан износ вриједности некретнине на рачун стечајног дужника бр. 562 099 81420025 96 код „НЛБ банке“ а.д. Бања Лука.
 2. Купац који купи имовину, изврши уплату купопродајне цијене, дужан је да приступи закључењу Уговора о купопродаји у року од 30 дана од дана уплате купопродајне цијене. Стечајни дужник предаје у посјед имовину која је предмет куповине према одредбама закљученог Уговора о купопродаји.
 3. Све трошкове око овјере купопродајног уговора, припадајуће таксе и порезе сноси купац, а продавац након завршене продаје и наплате купопродајне цијене, нема у односу на продане некретнине никаквих обавеза. Исплатом купопродајне цијене престају све купчеве обавезе према продавцу.
 4. Правила продаје биће учесницима лицитације подијељена прије одржавања лицитације.
 5. Овај Закључак објављен је на огласној табли стечајног суда, дневном листу “Вечерње новости” издање за Републику Српску и Привредној комори Републике Српске (www.komorars.ba)

 

 

Стечајни управник

Доста Бараковић, дипл. ецц

Zaključak – I prodaja nepokretne imovine ”SINYU IBERICA” d.o.o. Banja Luka – u stečaju

By | Tenderi | No Comments

Zaključak Word dokument

”SINYU IBERICA” d.o.o. Banja Luka – u stečaju

Broj: 57 0 St 131521 20

Datum: 24.11.2022. godine

Na osnovu člana 155. stav 1. Zakona o stečaju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 16/16), a u  skladu sa članom 24. do 39.  Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 54/2017), Odluke Skupštine povjerilaca donesene dana 13.09.2022. godine stečajni upravnik objavljuje:

Z A K LJ U Č A K

o prvoj javnoj prodaji nepokretne imovine stečajnog dužnika

putem usmenog  javnog nadmetanja

I PREDMET PRODAJE:

Prodaje se nepokretna imovina stečajnog dužnika  ”SINYU IBERICA” d.o.o. – u stečaju  Banja Luka, Milana Radmana br. 10, koja se odnosi na garažna mjesta i ostave koje čine sastavni dio nekretnine (stambene zgrade) izgrađene na zemljištu označenom kao broj k.č. 1465/1 upisan u Pos.List 4456 k.o. Banja Luka 7. Zemljište je u vlasništvu Sinyu Iberica d.o.o.  Banja Luka – u stečaju:

 1. A) Garažna mjesta u Ulici Milana Radmana 10, Banja Luka
LOT Rbr gar. mjesta Kvadratura Ukupno procijenjena vrijednost sa PDV
1 1 14,89 16.379,00
2 3 13,91 15.301,00
3 4 13,91 15.301,00
4 7 15,30 16.830,00
5 8 14,23 15.653,00
6 9 15,15 16.665,00
7 16 16,88 18.568,00
8 19 17,07 18.777,00
9 20 16,65 18.315,00
10 21 13,87 15.257,00
11 22 13,62 14.982,00
12 23 16,29 17.919,00
13 24 17,92 19.712,00
 1. B) Ostave u Ulici Milana Radmana 10, Banja Luka
LOT Rbr ostave Kvadratura Ukupno procijenjena vrijednost sa PDV
14 1 4,77 4.960,80
15 2 5,02 5.220,80
16 6 4,08 4.243,20
17 7 3,98 4.139,20

 

NAPOMENA:

 • Garažna mjesta i ostave nisu upisane u katastar nepokretnosti.

II NAČIN I USLOVI PRODAJE

Imovina se prodaje u faktičkom, pravnom i viđenom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i neće se primati nikakve naknadne reklamacije u pogledu prodate imovine.

Uvid u stanje i karakteristike imovine te preuzimanje prodajne dokumentacije zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana uz prethodnu najavu na tel.br. 065/534-252.

DEPOZIT

Pravo učešća na javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica zastupljena lično odnosno putem zakonskog zastupnika ili punomoćnika i  koja uplate depozit sa naznakom za jedan ili više predmeta prodaje u visini od 10% od početne (procijenjene) vrijednosti za svaki predmet prodaje i to zaključno sa 25.12.2022. godine na žiro račun “Sinyu Iberica” doo – u stečaju br. 555-100-00488712-84 otvoren kod Nova Banka ad Banja Luka. U cilju utvrđivanja identiteta učesnici fizička lica predočavaju ličnu kartu a pravna lica aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 3 mjeseca i ličnu kartu zakonskog zastupnika odnosno odgovarajuću punomoć ukoliko su zainteresovana lica zastupljena putem punomoćnika.

Licima sa neurednom dokumentacijom neće biti omogućeno učešće u javnoj prodaji.

Početna cijena za predmet prodaje jeste procjenjena vrijednost. Ukoliko niko od učesnika ne istakne ponudu na tako definisanu početnu cijenu utvrđuje se nova početna cijena na nivou minimalne cijene  po kojoj se može obaviti kupoprodaja za ovaj predmet prodaje a ista iznosi  1/2 od procjenjene vrijednosti.

Prije početka licitacije učesnici su dužni potpisati izjavu o gubitku prava na povrat depozita (ista je sastavni dio prodajne dokumentacije).

Licitacija će se održati i kada prisustvuje samo jedan ponuđač.

Stečajni upravnik imenuje Komisiju za sprovođenje postupka prodaje i donosi pravila licitacije koja će se predočiti učesnicima na početku licitacije.

Nakon zaključenja licitacije utvrđuje se lista dva ponuđača koji su ponudili najpovoljniju cijenu i konstatuje da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Ostalim ponuđačima, osim prva dva, depozit se vraća u roku od 5 dana od dana licitacije.

Rok za uplatu kupoprodajne cijene iznosi 30 dana od dana održavanja licitacije. Uplatu izvršiti na  žiro račun “Sinyu Iberica” doo – u stečaju br. 555-100-00488712-84 otvoren kod Nova Banka ad Banja Luka.

Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspjelom i zaključkom odrediti da je predmetna imovina prodata drugom po redu ponuđaču koji treba u narednom roku od 30 dana od dana prijema tog zaključka da uplati kupoprodajnu cijenu.

Kupac koji kupi imovinu i uplati kupoprodajnu cijenu dužan je da pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji u roku od 8 dana.

Sve troškove u vezi sa sačinjavanjem, ovjerom i provedbom kupoprodajnog ugovora u javnim registrima, naknade, troškove, pripadajuće takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom, uključujući i eventualni porez na kapitalnu dobit snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene nema u odnosu na prodanu imovinu nikakvih obaveza.

Licitacija će se održati dana 27.12.2022. godine u prostorijama Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva br.108, Banja Luka sa početkom u 13:00 časova.

Ovaj oglas objaviće se na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, dnevnom listu “Glas Srpski”  kao i na web stranicama Privredne komore Republike Srpske i Privredne komore RS – područna jedinica Banja Luka.

 

Stečajni upravnik:

Andreja Trišić

Zdravstvena ustanova „Kalinić“-Apoteka ZENIT Banja Luka-u stečaju

By | Tenderi | No Comments

Zdravstvena ustanova „Kalinić“-Apoteka ZENIT Banja Luka-u stečaju

Vladike Platona broj 3

Banja Luka

 

Broj: 57 0 St 136064 20 St

Banja Luka, 16.08.2022.god.

 

Na osnovu člana 155, 160 i 16 Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske (Službeni glasnik RS broj 16/16), a u skladu sa članom 24 do 39 Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom (Službeni glasnik Republike Srpske broj 54/17) i Odluke Skupštine povjerilaca donesene dana 15.08.2022.god., stečajni upravnik objavljuje:

ZAKLJUČAK

o prodaji pokretne imovine stečajnog dužnika

putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije

 

I PREDMET PRODAJE

Prodaje se pokretna imovina stečajnog dužnika Zdravstvena ustanova „Kalinić“-Apoteka ZENIT Banja Luka-u stečaju, Vladike Platona broj 3, Banja Luka i to: oprema apoteke (police, pultovi, kancelarijski namještaj, vitrine, fiskalne kase, čitači kodova, reklame, klima, frižider) a sve ukupno procjenjeno na 36.353,39 KM.

II NAČIN I USLOVI PRODAJE

Imovina se prodaje u faktičkom, pravnom i viđenom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i neće se primati nikakve naknadne reklamacije u pogledu prodate imovine. Uvid u stanje i karakteristike imovine te preuzimanje prodajne dokumentacije (Obrazac prijave za učešće u postupku prodaje, Izjava o gubitku prava na povrat depozita, Tabelu procijene tržišne vrijednosti opreme sa fotodokumentacijom) zainteresovana lica mogu izvršiti u periodu od 22.08. do 16.09.2022.god. od 16-19 h ili vikendom, uz prethodnu najavu na telefon 065 949 927.

Depozit na učešće na javnoj licitaciji iznos 10% od procjenjene vrijednosti svakog predmeta prodaje.

Pravo učešća na javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica zastupljena lično odnosno putem zakonskog zastupnika ili punomoćnika i koja uplate depozit sa naznakom predmeta prodaje i navedenim iznosom i to najkasnije 2 dana prije dana održavanja licitacije na žiro račun Zdravstvena ustanova „Kalinić“-Apoteka ZENIT Banja Luka-u stečaju, broj 555-100-00568848-42 otvoren kod Nova Banka a.d. Banja Luka. U cilju utvrđivanja identiteta učesnici fizička lica predočavaju ličnu kartu a pravna lica aktualni izvod iz sudskog registra ne stariji od 3 mjeseca i ličnu kartu zakonskog zastupnika odnosno odgovarajuću punomoć ukoliko su zainteresovana lica zastupljena putem punomoćnika. Licima sa neurednom dokumentacijom neće biti omogućeno učešće u javnoj prodaji.

Početna cijena za stvari koje su predmet prodaje jeste procjenjena vrijednost i ista predstavlja i minimalnu cijenu po kojoj se predmetna imovina može prodati na prvoj javnoj prodaji.

Ukoliko niko od učesnika ne istakne ponudu na tako definisanu cijenu ili ukoliko prva prodaja bude neuspješna organizovaće se druga javna prodaja sa novom početnom cijenom na nivou minimalne cijene po kojoj se može obaviti kupoprodaja, a ista iznosi 50 % od procjenjene vrijednosti.

Ako ni tada ne dođe do prodaje opreme organizovaće se i treća javna prodaja na kojoj početna cijena na nivou minimalne cijene po kojoj se može obaviti kupoprodaja iznosi 25 % od procjenjene vrijednosti. Ispod te cijene roba se ne može prodati.

U slučaju da se pojavi interes za kupovinu nekoliko stvari, a ne cijele imovine, pojedinačna stvar se na drugoj i trećoj javnoj prodaji ne može prodati ispod 50 % od procijenjene vrijednosti.

Prije početka licitacije učesnici su dužni potpisati izjavu o gubitku prava na povrat depozita (ista je sastavni dio dokumentacije).

Licitacija će se održati i kada prisustvuje samo jedan ponuđač.

Stečajni upravnik imenuje komisiju za sprovođenje postupka prodaje i donosi pravila liitacije koja će se predočiti učesnicima na početku licitacije.

Nakon zaključenja licitacije utvrđuje se lista 2 ponuđača koji su ponudili najpovoljniju cijenu i konstatuje se da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Ostalim ponuđačima, osim prva dva depozit se vraća u roku od pet dana od dana licitacije.

Rok za uplatu kupoprodajne cijene iznosi 15 dana od dana održavanja licitacije. Uplatu izvršiti na žiro račun Zdravstvena ustanova „Kalinić“-Apoteka ZENIT Banja Luka-u stečaju, broj 555-100-00568848-42 otvoren kod Nova Banka a.d. Banja Luka.

Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspjelom i zaključkom odrediti da je predmetna imovina prodata drugom poredu ponuđaču koji treba u narednom roku od 15 dana od dana prijema tog zaključka da uplati kupoprodajnu cijenu.

Kupac koji kupi imovinu i uplati kupoprodajnu cijenu dužan je da pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji u roku od 8 dana.

Sve troškove u vezi sa sačinjavanjem, ovjerom i provedbom kupoprodajnog ugovora u javnim registrima, naknade troškove, pripadajuće takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom uključujući i pdv, snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene nema u odnosu na prodanu imovinu nikakvih obaveza.

Prva licitacija će se održati dana 20.09.2022.godine. u prostorijama Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Gundulićeva br.108, Banja Luka sa početkom u 13 i 30 časova.

Druga licitacija će se održati na istom mjestu 07.10.2022.god. u 13 i 30, a eventualna treća prodaja 25.10.2022.god. u 13 i 30.

Ovaj oglas objaviće se na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banja Luci, dnevnom listu „Glas Srpske“ kao i na web stranicama Privredne komore Republike Srpske i Privredne komore RS-područna jedinica Banja Luka.

”SINYU IBERICA” d.o.o. Banja Luka – u stečaju: Zaključak o drugoj prodaji nepokretne imovine stečajnog dužnika putem usmenog javnog nadmetanja

By | Tenderi | No Comments

”SINYU IBERICA” d.o.o. Banja Luka – u stečaju

Broj: 57 0 St 131521 20

Datum: 11.08.2022. godine

Na osnovu člana 155. stav 1. Zakona o stečaju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 16/16), a u  skladu sa članom 24. do 39.  Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 54/2017), Odluke Skupštine povjerilaca donesene dana 03.09.2021. godine i 03.03.2022. godine stečajni upravnik objavljuje:

Z A K LJ U Č A K

o drugoj prodaji nepokretne imovine stečajnog dužnika

putem usmenog  javnog nadmetanja

I PREDMET PRODAJE:

Stan u Ulici Despota Stefana Lazarevića:

List nepokretnosti Br.kat.parcele Površina (m2) Stan br.
1663/22 k.o. Budžak 32/12 96,19 M/7

 

Procijenjena vrijednost stana iznosi 141.400,00 KM, a prema nalazu vještaka građevinsko-arhitektonske struke za oblast građevinarstvo, Malić Milje iz Banjaluke.

NAPOMENA:

 • Stan nije upisan u katastar nepokretnosti
 • Pravosnažnom presudom Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci br. 57 0 Ps 133615 21 Ps od 22.02.2021. godine utvrđeno je pravo svojine stečajnog dužnika na nekretnini koja je predmet prodaje
 • Pred Okružnim privrednim sudom Banja Luka pokrenut je od strane B2 kapital d.o.o. Sarajevo izvršni postupak broj 57 0 Ip 122045 17 Ip na zemljištu na kojem je izgrađena predmetna nekretnina
 • Pred Okružnim privrednim sudom u Banja Luka u toku je parnični postupak broj 57 0 Ps 137156 21 Ps pokrenut po tužbi stečajnog dužnika radi utvrđenja izvršenja nedopuštenim na dijelu nekretnina koje su predmet prodaje u postupku 57 0 Ip 122045 17 Ip

II NAČIN I USLOVI PRODAJE

Imovina se prodaje u faktičkom, pravnom i viđenom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i neće se primati nikakve naknadne reklamacije u pogledu prodate imovine.

Uvid u stanje i karakteristike imovine te preuzimanje prodajne dokumentacije zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana uz prethodnu najavu na tel.br. 065/534-252.

Depozit za učešće na javnoj prodaji iznosi 10% od procjenjene vrijednosti predmeta prodaje odnosno 14.140,00 KM

Pravo učešća na javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica zastupljena lično odnosno putem zakonskog zastupnika ili punomoćnika i  koja uplate depozit sa naznakom predmeta prodaje i  navedenim iznosom  i to najkasnije 2 dana prije dana održavanja licitacije na žiro račun “Sinyu Iberica” doo – u stečaju br. 555-100-00488712-84 otvoren kod Nova Banka ad Banja Luka. U cilju utvrđivanja identiteta učesnici fizička lica predočavaju ličnu kartu a pravna lica aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 3 mjeseca i ličnu kartu zakonskog zastupnika odnosno odgovarajuću punomoć ukoliko su zainteresovana lica zastupljena putem punomoćnika.

Licima sa neurednom dokumentacijom neće biti omogućeno učešće u javnoj prodaji.

Početna cijena za predmet prodaje jeste procjenjena vrijednost. Ukoliko niko od učesnika ne istakne ponudu na tako definisanu početnu cijenu utvrđuje se nova početna cijena na nivou minimalne cijene  po kojoj se može obaviti kupoprodaja za ovaj predmet prodaje a ista iznosi  1/3 od procjenjene vrijednosti.

Prije početka licitacije učesnici su dužni potpisati izjavu o gubitku prava na povrat depozita (ista je sastavni dio prodajne dokumentacije).

Licitacija će se održati i kada prisustvuje samo jedan ponuđač.

Stečajni upravnik imenuje Komisiju za sprovođenje postupka prodaje i donosi pravila licitacije koja će se predočiti učesnicima na početku licitacije.

Nakon zaključenja licitacije utvrđuje se lista dva ponuđača koji su ponudili najpovoljniju cijenu i konstatuje da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Ostalim ponuđačima, osim prva dva, depozit se vraća u roku od 5 dana od dana licitacije.

Rok za uplatu kupoprodajne cijene iznosi 30 dana od dana održavanja licitacije. Uplatu izvršiti na  žiro račun “Sinyu Iberica” doo – u stečaju br. 555-100-00488712-84 otvoren kod Nova Banka ad Banja Luka.

Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspjelom i zaključkom odrediti da je predmetna imovina prodata drugom po redu ponuđaču koji treba u narednom roku od 30 dana od dana prijema tog zaključka da uplati kupoprodajnu cijenu.

Kupac koji kupi imovinu i uplati kupoprodajnu cijenu dužan je da pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji u roku od 8 dana.

Sve troškove u vezi sa sačinjavanjem, ovjerom i provedbom kupoprodajnog ugovora u javnim registrima, naknade, troškove, pripadajuće takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom, uključujući i eventualni porez na kapitalnu dobit, odnosno PDV snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene nema u odnosu na prodanu imovinu nikakvih obaveza.

Licitacija će se održati dana 21.09.2022. godine u prostorijama Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva br.108, Banja Luka sa početkom u 13:00 časova.

Ovaj oglas objaviće se na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, dnevnom listu “Glas Srpski”  kao i na web stranicama Privredne komore Republike Srpske i Privredne komore RS – područna jedinica Banja Luka.

 

Stečajni upravnik:

Andreja Trišić

„CONSULTIN“ d.o.o. Banja Luka – u stečaju: ZAKLJUČAK O JAVNOJ PRODAJI

By | Tenderi | No Comments

„CONSULTIN“ d.o.o. Banja Luka – u stečaju

Broj: 57 0 St 135080 21 St

Banja Luka, 23.06.2022. godine

Na osnovu čl. 155, 160. i 166. Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS“, broj 16/16) i Odluke Skupštine povjerilaca „Consultin“ d.o.o. Banja Luka, u stečaju, od 30.11.2021. godine, a u skladu sa čl. 24. do 39. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Službeni glasnik RS“, broj 54/17), stečajni upravnik  objavljuje:

ZAKLJUČAK O  JAVNOJ PRODAJI

(USMENIM JAVNIM NADMETANJEM – LICITACIJA)

PREDMET PRODAJE

Prodaje se cjelokupna pokretna imovina stečajnog dužnika: „Consultin“ d.o.o. Banja Luka, u stečaju, putem usmenog javnog nadmetanja (licitacija), i to:

LOT 1 – kompletan kancelarijski namještaj (radni stolovi, stolice, police, ormari, recepcija, komode,  itd.), ukupne procijenjene vrijednosti 10.250,00 KM;

LOT 2 – kompletna računarska oprema (HP kućište, monitori, tastature, miš, HP laptopi, serveri, firewall, switch, bat. napajanje), ukupne procijenjene vrijednosti 10.335,00 KM;

LOT 3 – televizor LG TV LED 55LF632V, procijenjene vrijednosti 600,00 KM;

LOT 4 – fiskalni printer Partner VLP, procijenjene vrijednosti 1.000,00 KM;

LOT 5 – automobil „Citroen“ C3 tip „S“, 1.4 HDI, godina proizvodnje: 2012, procijenjene vrijednosti

6.000,00 KM;

LOT 6 – štampač Toshipa e-Studio 195, procijenjene vrijednosti 1.500,00 KM;

LOT 7 – alarmni sistem, procijenjene vrijednosti 300,00 KM.

a sve ukupne procijenjene vrijednosti 29.985,00 KM, prema procjeni sudskog vještaka mašinske struke Alekse Nježića.

NAČIN I USLOVI PRODAJE

Imovina se prodaje u lotovima (sedam lotova). Detaljniji opis pojedinačnih predmeta prodaje, sa pojedinačno procijenjenim vrijednostima pojedinačnih artikala, te ostalim eventualnim napomenama, predstavlja sastavni dio prodajne dokumentacije.

Imovina se prodaje u faktičkom, pravnom i viđenom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i neće se primati nikakve naknadne reklamacije u pogledu prodate imovine. Uvid u stanje i karakteristike imovine, te preuzimanje prodajne dokumentacije zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana uz prethodnu najavu na telefon broj 065/478-662.

Depozit za učešće na javnoj prodaji za svaki lot pojedinačno iznosi 10% od procijenjene vrijednosti svakog pojedinačnog lota i uplaćuje se uz obaveznu naznaku broja lota na koji se depozit odnosi.

Pravo učešća na javnoj prodaji svakog od lotova imaju sva fizička i pravna lica, prisutna lično, odnosno zastupana putem zakonskog zastupnika ili punomoćnika i koja uplate depozit i predoče dokaz o uplati depozita, i to najkasnije do 22.07.2022. godine, na žiro račun „Consultin“ d.o.o. Banja Luka, u stečaju, broj: 5520002028015826, otvoren kod Addiko Bank a.d. Banja Luka.

U cilju utvrđivanja identiteta učesnici fizička lica predočavaju ličnu kartu, a pravna lica aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 3 mjeseca i ličnu kartu zakonskog zastupnika, odnosno odgovarajuću punomoć, ukoliko su zainteresovana lica zastupljena putem punomoćnika.

Lica sa neurednom dokumentacijom neće moći učestvovati u licitaciji.

Početna cijena za predmet prodaje jeste procijenjena vrijednost. Ukoliko niko od učesnika ne istakne ponudu na tako definisanu početnu cijenu utvrđuje se nova početna cijena na nivou minimalne cijene  po kojoj se može obaviti kupoprodaja za ovaj predmet prodaje, a ista iznosi 50% od procijenjene vrijednosti.

Prije početka licitacije učesnici su dužni potpisati izjavu o gubitku prava na povrat depozita, koja je sastavni dio prodajne dokumentacije.

Licitacija će se održati i kada prisustvuje samo jedan ponuđač.

Stečajni upravnik imenuje Komisiju za sprovođenje postupka prodaje i donosi pravila licitacije koja će se predočiti učesnicima na početku licitacije.

Nakon zaključenja licitacije, sačiniće se lista od dva ponuđača koji su dali dvije najviše ponude za svaki lot i konstatovaće se da je imovina prodata prvom ponuđaču koji je dao najvišu ponudu. Ostalim ponuđačima, osim prva dva, depozit se vraća u roku od 5 dana od dana licitacije.

Rok za uplatu kupoprodajne cijene iznosi 8 dana od dana održavanja licitacije. Uplata cijene vrši se na na račun „Consultin“ d.o.o. Banja Luka, u stečaju, broj: 5520002028015826, otvoren kod Addiko Bank a.d. Banja Luka.

Ukoliko prvi ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita, a novm zaključkom će stečajni upravnik proglasiti prodaju prvom ponuđaču neuspjelom i odrediti da se predmetna imovina proda drugom ponuđaču, koji treba u narednom roku od 8 dana od dana prijema tog zaključka da uplati kupoprodajnu cijenu.

Svi troškovi vezani za prodaju imovine padaju na teret kupca.

Prodaja imovine stečajnog dužnika obaviće se putem usmenog  javnog nadmetanja –  licitacije, dana  25.07.2022. godine sa početkom u 13:00 časova, u zgradi  Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Ul. Gundulićeva br. 108.

Ovaj oglas objaviće se na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, dnevnom listu „Glas Srpske“, kao i na internet stranici Privredne komore Republike Srpske www.komorars.ba  i Područne privredne komore Banja Luka www.bl.komorars.ba .

Stečajni upravnik

Ana Grubač

„ŽUPA KOMERC“ d.o.o. – u stečaju: OGLAS o prodaji imovine stečajnog dužnika putem javnog nadmetanja

By | Tenderi | No Comments

„ŽUPA KOMERC“ d.o.o.  – u stečaju

Ul. Vladimira Nazora br. 2

Laktaši

Broj: 70 /22

Banja Luka, 14.06.2022. godine

 

Na osnovu člana 155,157 i 160 Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske (Sl.gl.RS br: 16/16), a u  skladu sa čl. 40 do 46  Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Sl.gl. RS“ broj: 54/2017) Odluke Skupštine povjerilaca donesene dana 29.09.2021.god.,stečajni upravnik dana 14.06.2022. godine donosi:

 

O G L A S

o prodaji imovine stečajnog dužnika

putem  javnog nadmetanja

-I licitacija-

 1. PREDMET PRODAJE:

 

Prodaje se imovina stečajnog dužnika koja se odnosi na:

 

A ) Poslovno –ugostiteljski objekat – hotel, sa pratećim objektima, pripadajućim zemljištem opremom i hotelskim  inventarom.

 

Nekretnina koja je predmet prodaje nalazi se na planini Kozari, odnosno u naselju Mrakovica, nacionalni park. Lokacija je udaljena 11,5 km od centra Kozarca asvaltnim regionalnim putem R477 Mrakovica – Kozarac, 22 km od Prijedora.

 

Imovina se sastoji od:

 

A1 ) Zemljište:

 

Red.br

Broj zemljišnjo-

knjižnog uloška i posjedovnog lista

 

k.č.broj

 

Površinau m²

 

Vrsta prava

Obim prava
1. ZK br. 10 ,  k.o. Kozarac 42/4; 42/5; 491/2; 496/1; 496/2 9.333 Svojina 1/1
  Broj  posjedovnog lista        
2.  2669,    k.o. Kozarac 42/4; 42/5; 491/2; 496/1; 496/2 9.333 posjednik 1/1

 

U  “C” teretnom listu postoji uknjiženo više hipoteka.

 

A2) Građevinski objekti

 

Na navedenoj lokaciji izgrađen je poslovno ugostiteljski objekat – hotel “Monument”, sa svim pratećim rekreativnim i ugostiteljskim sadržajem. Objekat je izgrađen kao slobodnostojeći, na klasičan način od čvrstih monolitnih materijala. Isti se sastoji od: horizontalnih gabarita:

-suteren: Razuđenih gabarita BGP 410 m², korisna površina 369 m²

-prizemlje: Razuđenih gabarita BGP 1.688 m² + terasa 288 m², korisna površina 1663 m²

-prvi i drugi sprat: Razuđenih gabarita BGP 730 m², korisna površina 584 m²

-treći sprat: Razuđenih gabarita BGP 580 m², korisna površina 464 m²

-potkrovlje: Razuđenih gabarita BGP 450 m², korisna površina  315 m²

 

Ukupna bruto površina objekta 4,876 m², a korisna površina 3,979 m²

 

Objekat je izgrađen 1970 godine sa kompletnom sanacijom i rekonstrukcijom iz 2004 godine.

 

Objekat je opremljen kompletnom opremom kuhinje, kotlovnice, kao i namještaja u svim salama, sobama i ostalim pratećim prostorima i to:

 1. klima komore i ventilacione komore postavljene na krovu objekta iznad prizemlja
 2. kotlovnica sa kompletnom opremom i kotlom za grijanje
 3. podzemne cisterne za obezbijeđenje energenta za napajanje mašinske opreme
 4. agregatska jedinica koja je spojena na energetski napon za potrebe napajanja hotela u vremenu nestanka EE.
 5. Ukupno procijenjena vrijednost objekata – hotela sa pripadajućim zemljištem iznosi  6.018.046,00 KM.

 

Napomena:  Ukupna procjenjena vrijednost  navedene imovine od 6.107.598,00KM, sadržana u  „Izvještaju o procjeni tržišne vrijednosti nekretnine“od 20.07. 2020 godine je umanjena za iznos od 89.552,00 KM koji se odnosi na procjenu vodotornja i čija vrijednost je, odlukom Skupštine povjerilaca od 29.09. 2021 godine, izuzeta iz stečajne mase.

 

 1. B) Oprema

Oprema se sastoji od:

 

 1. Hotelski namještaj  i ugostiteljski uređaji kojima je opremljen hotel. Radi se o korištenim stvarima koje su upotrebljavane u svakodnevnom radu hotela. Veći dio pokretnosti su stvari specifične za ugostiteljstvo.

Procijenjena vrijednost iznosi…………………………………………………………..176.187,00 KM

 1. Posuđe koje se koristi u hotelu za služenje gostiju  i za obradu i spremanje hrane, kao i odeđeni aparati za pripremu napitaka. Korištene stvari.

Procijenjena vrijednost iznosi……………………………………………………………15.032,50 KM

 1. Piće- alkoholna pića i vina, zatvorene boce pića. Nepoznat datum nabavke istih.

Procijenjena vrijednost iznosi…………………………………………………………… 5.326,60 KM

Ukupno procijenjena vrijednost opreme iznosi …………………………………….. 196.546,10 KM

(Spisak opreme i inventara sadržan je  u „Procijeni vrijedosti pokretnih stvari“ ovlaštenog procijenitelja Božane Bojić iz Banja Luke)

 

Napomena: U spremištu za mazut se nalazi tuđa roba na stanju.

 

Uslovi kupovine:

 

Pored izlicitirane cijene, kupac se obavezuje da:

 • Održi djelatnost najmanje 5 godina
 • Zaposli najmanje 15 radnika (uz grejs period kod zapošljavanja od godinu dana uz mogućnost aneksa istog perioda od pola godine zbog adaptacije i rekonstrukcije objekta)
 • Ulaganja od najmanje 1.500.000,00 KM

 

 Imovina stečajnog dužnika navedena u tačkama  A1, A2 i B se prodaje  „u paketu“, kao jedna cjelina. Početna cijena  zemljišta i  objekta sa pratećim sadržajem i opremom, sve sa 1/1  svojinskog dijela, iznosi 6.214.592,10 KM, a utvrđena je na bazi  procjene tržišne vrijednosti nekretnine  i opreme prema nalazu stalnog sudskog vještaka građevinsko-arhitektonske struke  Radenka Vukovića iz Banja Luke i ovlaštenog procijenitelja Božane Bojić iz Banja Luke, od  02.07.2020, odnosno od 12.08.2020. godine.

 

Ukupno procijenjena vrijednost imovine  iznosi 6.214.592,10 KM  i na prvoj licitaciji ista se ne može prodati ispod 50%  procijenjene vrijednosti.

 

II  DATUM ODRŽAVANJA PRODAJE

 

Prodaja imovine stečajnog dužnika obaviće se putem usmenog  javnog nadmetanja –  licitacije, dana  20.07.2022. godine sa početkom u 13:00 časova, u zgradi  Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Ul. Gundulićeva br. 108,  u Velikoj sali – prizemlje.

 

IIa)   PREGLED IMOVINE I PREUZIMANJE PRODAJNE DOKUMENTACIJE

 

Prodaja  imovine se vrši po načelu «viđeno-kupljeno», bez naknadnih prigovora i reklamacija na stanje imovine koja je predmet ponude.

Imovina se može pogledati uz najavu na telefon broj:  066 397 345 (Željko Rajković ).

Prodajna dokumentacija koju čine: Obrazac prijave za učešće u postupku prodaje, Izjava o gubitku prava na povrat depozita, Izvod iz  «Procjene tržišne vrijednosti nekretnina i opreme «  i Obavještenja potencijalnim kupcima, može se preuzeti na adresi: Nikole Pašića 46, Banja Luka zaključno sa danom 18.07.2022. godine do 14:00 časova.

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon 065 377 377 (Dosta Baraković)

III  PRAVO NA NADMETANJE

          

 1. Pravo na nadmetanje imaju sva pravna i fizička lica, koja su ispunila niže navedene uslove:

 

–   preuzela prodajnu dokumentaciju,

–   u predviđenom roku uplatila depozit na račun stečajnog dužnika broj: 555-10000488193-89

kod Nove banke a.d.  Banja Luka u visini od 50.000,00  KM, i to zaključno sa danom  18.07.2022. godine do 24:00 časa, i o izvršenoj uplati predoče dokaz, a što će nakon provjere uplate depozita, licitiranju moći pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu

izvršili u roku.

 

 1. Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja, pokazati stečajnom upravniku, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako fizičko lice zastupa punomoćnik, isti je obavezan predati stečajnom upravniku valjanu punomoć za zastupanje i dokaz o uplati depozita.

    Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku (direktoru) ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik, isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid rješenje o upisu u sudski registar, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavlja punomoćnik, isti je obavezan da stečajnom upravniku preda na uvid valjanu punomoć i dokaz o uplati depozita.

Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.

 

 1. Javno nadmetanje održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

 

 1. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da su nekretnine prodate najpovoljnijem ponuđaču. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača, stečajni upravnik će dostaviti na adresu kupca u roku od 3 (tri) dana od dana održavanja licitacije.
 2. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene, vratiće se depozit u roku od 8 dana nakon javnog nadmetanja na poslovni-tekući račun. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita.

Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača – kupca  smatra se dijelom avansne uplate.

 

 1. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana prijema zaključka, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je nekretnina prodana drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 30 dana od dana prijema tog zaključka da deponuje prodajnu cijenu.

Ukoliko ni drugi ponuđač ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.

 1. Kupac je dužan uplatiti cjelokupan iznos vrijednosti nekretnine na račun stečajnog dužnika
 2. 555-10000488193-89 kod „ Nove banke a.d. Banja Luka.
 3. Kupac koji kupi imovinu, izvrši uplatu kupoprodajne cijene, dužan je da pristupi zaključenju Ugovora o kupoprodaji u roku od 30 dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Stečajni dužnik predaje u posjed imovinu koja je predmet kupovine prema odredbama zaključenog  Ugovora o kupoprodaji.

 

 1. Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane nekretnine nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.

 

 1. Pravila prodaje biće učesnicima licitacije podijeljena neposredno prilikom održavanja licitacije.

 

 1. Ovaj Zaključak objavljen je na oglasnoj tabli stečajnog suda, dnevnom listu “Večernje novosti” izdanje za Republiku Srpsku i Privrednoj komori Republike Srpske (www.bl.komorars.ba)

 

 

Stečajni upravnik

Dosta Baraković, dipl.ecc

 

 

OGLAS o prodaji pokretne imovine stečajnog dužnika “Aleksandra komerc” d.o.o.-ustečaju Banja Luka

By | Tenderi | No Comments

“Aleksandra komerc” d.o.o.-ustečaju

BrankaPopovića 45

BANJALUKA

Broj:1-05/2022

Datum:30.05.2022. godine

 

Naosnovu člana 155., 160.i 161. Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske (Sl.gl.RSbr: 16/16), a u  skladu sa čl.40. do 46.Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Sl.gl. RS“ broj: 54/2017), Odluke Skupštine povjerilaca donesene dana21.04.2022. godine, stečajni upravnik dana 30.05.2022. godine objavljuje:

 

O G L A S

o prodaji pokretne imovine stečajnog dužnika

– putem zatvorenih ponuda-

 

 1. PREDMET PRODAJE:

Prodaje se imovina stečajnog dužnika“Aleksandra komerc” d.o.o. – u stečaju,  Banja Luka, Ulica Branka Popovića 45,Banja Luka,i to:

 1. KANCELARIJSKA I RAČUNARSKA OPREMA– „u paketu”po početnoj vrijednosti od 1.320,00 KM.
 2. MAŠINA ZA SJEČENJE PAPIRA – po početnoj vrijednosti od 1.450,00 KM
 3. VOZILA kako slijedi:
Tip vozila Broj šasije godina proizvodnja procijenjena vrijednost KM
MERCEDES teretno vozilo 1213 36700513003971 1987 4.000
FIAT teretno vozilo, 2.8 i.d. TD ZFA23000005648458 1998 2.500
MAN teretno vozilo 19,372 WMAF019606M148220 1992 7.000
Priključno vozilo KRONE ADP 24 LW1028270 1990 8.000
NISSAN teretno vozilo VSKDEVC23U097173 1997 600
RENAULT KANGOO teretno vozilo 2006 VF1FC0J4F36424068 2006 1.800
RENAULT KANGOO teretno vozilo 1999 VF1FC0DAF19840234 1999 450

 

Na prvoj javnoj licitaciji/prodaji pokretne imovine stečajnog dužnika Aleksandra komerc” d.o.o.– u stečaju, Banja Luka se ne može prodati ispod 50% od procijenjene vrijednosti, koja je ujedno i najniža cijena na ovoj licitaciji.

Ponuđena imovina se prodaje po principu viđeno-kupljeno i neće se primate nikakve reklamacije koje se odnose na kvalitet i ostale karakteristike stvari i oštećenja.Troškovi odvoza kupljene imovine i drugi pripadajući troškovi idu na teret kupca. Predmeti prodaje se mogu pogledati svakim radnim danom u sjedištu stečajnog dužnika na adresi Branka Popovića 45, Banjaluka od 17 do 19 časova.

II  PRAVO NA NADMETANJE

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja uredno dostave ponude za jedan ili više predmeta nadmetanja i uplate depozit na račun stečajnog dužnika broj: 552-000-20246863-98 kod Addiko banke a.d. Banja Luka u visini od 10% od početne (procijenjene) vrijednosti za svaki predmet nadmetanja, i to zaključno sa 14.06.2022. godine do 16:00 časova.

Dokaz o uplati depozita – uplatnicu, ponuđači su dužni da dostave uz ponudu.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom “PONUDA – NE OTVARAJ” sa obaveznom naznakom predmeta licitacije na adresu: Okružni privredni sud, Banjaluka, na predmet broj: 57 0 St 134465 21 St u roku od 15 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 14.06.2022. godine do 16:00 časova lično na adresu Suda. U ponudi je potrebno navesti osnovne podatke o ponuđaču, naziv predmeta licitacije i ponuđenu vrijednost. Kod dostavljanja ponude za vozila OBAVEZNO na koverti navesti predmet licitacije koji se nalazi na pozivu na licitaciju – TIP VOZILA.

III VRIJEME I NAČIN IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Komisija za licitaciju će u prisustvu ponuđača (koji budu zainteresovani da prisustvuju licitaciji) otvarati ponude u Velikoj sali Okružnog privrednog suda u Banjaluci, dana 17.06.2022. godine u 14 časova.

Za najpovoljnijeg ponuđača, biće izabran ponuđač koji ponudi najveći iznos za pojedini predmet prodaje. U slučaju da budu dostavljene ponude sa istim ponuđenim iznosom, prednost se daje ponuđaču čija je ponuda ranije predata na poštu.

Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača, stečajni upravnik će dostaviti na adresu kupca. Ponuđačima, čije ponude nisu prihvaćene, vratiće se depozit u roku od 7 (sedam) dana po okončanju javne prodaje na poslovni-tekući račun umanjen za bankarsku proviziju. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja Zaključka, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje obezbjeđenja, a novim Zaključkom će se odrediti sljedeći najpovoljniji ponuđač. Ovaj Oglas objavljen je na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjaluci, dnevnom listu “Večernje novosti” Banja Luka, i Privrednoj komori Republike Srpske (www.komorars.ba).

Za pregled predmeta prodaje i sve dodatne informacije možete se obratiti na tel br 065671664.

Stečajni upravnik

Daliborka Kerezović Damjanović, dipl.ek.

Oglas o prodaji imovine stečajnog dužnika ZZ „ Potkozarje“ p.o – u stečaju Romanovci, Gradiška – II licitacija

By | Tenderi | No Comments

ZZ „ Potkozarje“ p.o – u stečaju

Romanovci, Gradiška

Broj: 62 / 22

Datum: 20.05.2022. godine

 

Na osnovu člana 105,106 i 107 Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske (Sl.gl.RS br: 26/10), a u skladu sa Odlukama  Skupštine povjerilaca od  24.01.2018 god. i Odbora povjerilaca od 19.05.2022 god. stečajni upravnik dana.20.05. 2022 god. godine donosi:

 

O G L A S

o prodaji imovine stečajnog dužnika

putem  javnog nadmetanja

-II licitacija-

 

 1. PREDMET PRODAJE:

Prodaje se imovina stečajnog dužnika, koja se nalazi na teritoriji Opštine Laktaši čija vrijednost je utvrđena na bazi “Procjene vrijednosti nepokretnosti “ iz decembra 2010. godine i imovina koja se nalazi na teritoriji Opštine Gradiška, čija vrijednost je utvrđena na bazi “Procjene vrijednosti nepokretnosti “ iz novembra 2010. God., urađene od strane stalnog sudskog vještaka građevinske struke Slavka Pilipovića s napomenom da je površina  procijenjenog zemljišta usklađena sa Rješenjima RUGIPP-a PJ Gradiška  iz novembra 2021. godine a koja se odnose na utvrđivanje prava svojine  stečajnog dužnika.

Imovina se nalazi  u mjestu:

 

1.Bakinci, Opština Laktaši

 

Imovina se sastoji od: zgrada- prodavnica sa pratećim prostorom kor. površine 104,52 m², magacin za otkup  kor. površine 150,55 m² i šupom za drva 38,00 m². Zgrada je sagrađena 1968 god. a magacin za otkup 1977 god. Imovina upisana u  ZK br. 432 SP Bakinci, opština Laktaši,označene kao k.č br.323/17 Urija kućište sa dvorištem u površini od 1934 m² kojoj odgovaraju nekretnine upisane kao posjed stečajnog dužnika sa 1/1 dijela u PL broj 29/3 k.o. Bakinci i to k.č br 405/2. Ukupna površina zemljišta je 1934 m². Imovina se nalazi sa lijeve strane magistranog puta Banja Luka –Gradiška na udaljenosti cca 10 km od istog.

Ukupno procijenjena vrijednost navedene imovine iznosi  53.881,80 KM i na II licitaciji se ne može prodati ispod 70% procijenjene vrijednosti koja iznosi  37.717,26 KM   i koja predstavlja najnižu cijenu po kojoj se navedena imovina može unovčiti.

 

2.Vakuf , Opština Gradiška

 

Prodaje se imovina stečajnog dužnika koja se nalazi na području k.o.Vakuf, a odnosi se na objekat –skladište –magacin br.3, veličine 14,60 x36,00 m² sa rampom ispred, lociran neposredno do glavnog asfaltnog puta, sagrađen 1968 god. i objekat ”kukuruzana” veličine 7,00 x15,40 m, sagrađen 1968 god  i lociran neposredno uz asfaltni  put. Svojina stečajnog dužnika utvrđena pravosnažnim Rješenjem br. 21.18/475-11 /21 godine RUGIPP-a PJ Gradiška od 18.11.2021 god. označene kao kat. parcela br. 403/2- ekonomsko dvorište kuća i zgrada u površini 837 m² i ekonomsko dvorište u površini 1179 m², kojoj odgovaraju nekretnine upisane kao posjed stečajnog dužnika  sa 1/1 dijela u PL broj 110.k.o.Vakuf                                                                                                (za predmetne nekretnine nije uspostavljen ZK uložak)

Ukupno procijenjena vrijednost navedene imovine iznosi 72.930,90 KM i na II licitaciji se ne može prodati ispod 70% procijenjene vrijednosti koja iznosi  51.051,63 KM   i koja predstavlja najnižu cijenu po kojoj se navedena imovina može unovčiti.

 

 1. Seferovci, Opština Gradiška

 

Prodaje se imovina stečajnog dužnika koja se nalazi na području k.o. Seferovci, Opština Gradiška,  a odnosi se na – prodavnica sa magacinom izgrađena 1976 god., korisne površine 179,84 m². Svojina stečajnog dužnika utvrđena pravosnažnim Rješenjem br.21.18/475-14/21  od 17.11.2021 godine RUGIPP-a PJ Gradiška, označena kao kat. parcelu br. 423/3- ekonomsko dvorište privredna zgrada u površini 214 m² i ekonomsko dvorište u površini 622 m², kojoj odgovaraju nekretnine upisane kao posjed stečajnog dužnika sa 1/1 dijela u PL broj 131 k.o. Seferovci  (za predmetne nekretnine nije uspostavljen ZK uložak)

Ukupno procijenjena vrijednost navedene imovine iznosi 52.066,60 KM i na II licitaciji se ne može prodati ispod 70% procijenjene vrijednosti koja iznosi  36.446,62 KM   i koja predstavlja najnižu cijenu po kojoj se navedena imovina može unovčiti.

 

 1. Srednja Jurkovica, Opština Gradiška

 

Prodaje se imovina stečajnog dužnika koja se nalazi na području k.o. Srednja Jurkovica, Opština Gradiška,  a odnosi se na: glavni objekat prodavnica  sa aneksima, izgrađen 1968 god., korisne površine 87,75 m², magacin za otkup kor. površine 78,30 m²  i drvene šupe kor. površine 40 m².

Svojina stečajnog dužnika utvrđena pravosnažnim Rješenjem br.21.18/475-8/21 god. od

17.11.2021 god. RUGIPP-a PJ Gradiška, označena kao kat. parcelu br. 954/2-Brezovača njiva 7 klase u površini 1583 m² i kuća i zgrada u površini 64 m²,  kojoj odgovaraju nekretnine upisane kao posjed stečajnog dužnika sa 1/1 dijela u PL broj 102 k.o. Srednja Jurkovica.                                                                                 (za predmetne nekretnine nije uspostavljen ZK uložak)

Ukupno procijenjena vrijednost navedene imovine iznosi 20.794,90 KM i na II licitaciji se ne može prodati ispod 70% procijenjene vrijednosti koja iznosi  14.555,80 KM   i koja predstavlja najnižu cijenu po kojoj se navedena imovina može unovčiti.

 

         5.Donja Jurkovica , Opština Gradiška 

 

Prodaje se imovina stečajnog dužnika koja se nalazi na području k.o. Donja  Jurkovica, Opština Gradiška, a odnosi se na: privredna zgrada, prodavnica br. 3, sa otkupnim magacinom i skladištem, izgrađen 1968 god, kor. površine 244,90 m².

Svojina stečajnog dužnika utvrđena pravosnažnim Rješenjem br.21.18/475- 13/21 godine RUGIPP-a P.J. Gradiška od 18.11.2021 god., označena kao kat. parcela br. 672/2-Tuk kod Jurkovice privredna zgrada u površini 150 m², Tuk kod Jurkovice njiva 5 klase u površini 1627 m², kojoj odgovaraju nekretnine upisane kao posjed stečajnog dužnika sa1/1 dijela u PL broj 88 k.o. Donja Jurkovica. (za predmetne nekretnine nije uspostavljen ZK uložak)

Ukupno procijenjena vrijednost navedene imovine iznosi 55.651,70 KM i na II licitaciji se ne može prodati ispod 70% procijenjene vrijednosti koja iznosi  38.956,19 KM   i koja predstavlja najnižu cijenu po kojoj se navedena imovina može unovčiti.

 

 

I licitacija

 

1.Poslovni prostor u stambeno poslovnoj zgradi u Aleksandrovcu, opština Laktaši

 

Poslovni prostor se nalazi u stambeno poslovnoj zgradi u prizemlju. Lokacija je neposredno uz magistralni put Banja Luka – Gradiška (sa lijeve strane, posmatrano iz pravca Banja Luke) u mjestu Aleksandrovac. Zgrada je izgrađena 1968 god. i priključena je na postojeću infrastrukturu –električnu, ptt i putnu mrežu. Vodosnabdjevanje se vrši putem hidrofora iz bunara a otpadne vode se odvode u septičku jamu.

Imovina upisana u list nepokretnosti 669/8  k.o. Krnete i to:  k.č 332/2,broj, poduloška 2, poslovni prostor u privredi površine 136 m², u prizemlju.

Na zemljištu postoji pravo zajedničke svojine.

 

Ukupno procijenjena vrijednost navedene imovine iznosi  72.717,70 KM i predstavlja početnu  i najnižu cijenu po kojoj se navedena imovina može prodati na I licitaciji.

 

 

II  DATUM ODRŽAVANJA PRODAJE

 

Prodaja imovine stečajnog dužnika obaviće se putem usmenog  javnog nadmetanja –  licitacije, dana 30.06.2022. godine sa početkom u 13:00 časova, u zgradi  Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Ul. Gundulićeva br. 108,  u Velikoj sali – prizemlje.

 

IIa)   PREGLED IMOVINE

 

Imovina se može pogledati uz najavu na telefon broj:  065 541 113 Milovan Vukovic – za imovinu na području teritorije  Laktaša), a za područje Gradiške na broj:  066 407 467 ( Đuro Matković)

Prodaja  imovine se vrši po načelu «viđeno-kupljeno», bez naknadnih prigovora i reklamacija na stanje imovine koja je predmet ponude.

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon 065 377 377 (Dosta Baraković)

 

III  PRAVO NA NADMETANJE

          

 1. Pravo na nadmetanje imaju sva pravna i fizička lica, koja su ispunila niže navedene uslove:

–   u predviđenom roku uplatila depozit na račun stečajnog dužnika broj: 562-0998093009836

kod NLB  banke a.d. Laktaši u visini od 10% od početne cijene  za svaki predmet prodaje, i to zaključno sa danom  25.06.2022. godine do 24:00 časa, i o izvršenoj uplati predoče dokaz, a što će nakon provjere uplate depozita, licitiranju moći pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu  izvršili u roku.

 1. Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja, pokazati stečajnom upravniku, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako fizičko lice zastupa punomoćnik, isti je obavezan predati stečajnom upravniku valjanu punomoć za zastupanje i dokaz o uplati depozita.

    Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku (direktoru) ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik, isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid rješenje o upisu u sudski registar, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavlja punomoćnik, isti je obavezan da stečajnom upravniku preda na uvid valjanu punomoć i dokaz o uplati depozita.

Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.

 

 1. Javno nadmetanje održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.
 2. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da su nekretnine prodate najpovoljnijem ponuđaču. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača, stečajni upravnik će dostaviti na adresu kupca u roku od 3 (tri) dana od dana održavanja licitacije.
 3. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene, vratiće se depozit u roku od 8 dana nakon javnog nadmetanja na poslovni-tekući račun. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača – kupca  smatra se dijelom avansne uplate.
 4. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana prijema zaključka, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je nekretnina prodana drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 30 dana od dana prijema tog zaključka da deponuje prodajnu cijenu.

Ukoliko ni drugi ponuđač ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.

 1. Kupac je dužan uplatiti cjelokupan iznos vrijednosti nekretnine na račun stečajnog dužnika
 2. 562-0998093009836 kod kod NLB banke a.d. Laktaši
 3. Kupac koji kupi imovinu, izvrši uplatu kupoprodajne cijene, dužan je da pristupi zaključenju Ugovora o kupoprodaji u roku od 30 dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Stečajni dužnik predaje u posjed imovinu koja je predmet kupovine prema odredbama zaključenog  Ugovora o kupoprodaji.
 4. Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane nekretnine nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.
 5. Pravila prodaje biće učesnicima licitacije podijeljena neposredno prilikom održavanja licitacije.
 6. Ovaj Zaključak objavljen je na oglasnoj tabli stečajnog suda, dnevnom listu “Večernje novosti” izdanje za Republiku Srpsku i Privrednoj komori Republike Srpske (www.bl.komorars.ba)

 

Stečajni upravnik

Dosta Baraković, dipl.ecc

PETA JAVNA LICITACIJA – „JAVOR STIL“ d.o.o. Laktaši – u stečaju

By | Tenderi | No Comments

„JAVOR STIL“ d.o.o. Laktaši – u stečaju
Ulica Svetosavska broj 91,
Glamočani, Laktaši

Broj: 57 0 St 134186 20 St
Banja Luka, 27.4.2022. godine

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca donesene na ročištu u stečajnom postupku nad ,,JAVOR STIL” d.o.o. Laktaši – u stečaju od 5.4.2022. godine, stečajni upravnik, dana 27.4.2022. godine, donosi zaključak kojim se objavljuje

PETA JAVNA LICITACIJA
za prodaju zaliha robe (košulje, odjela, hlače, majice, sakoi, džemperi, suknje, i dr)

1. Prodaje se u cijelosti imovina ,,JAVOR STIL” d.o.o. Laktaši – u stečaju, i to: zalihe robe (1101 artikl x količina) procjenjene vrijednosti u iznosu od 64.197,70 KM i inventar (26 komada x količina) procjenjene vrijednosti u iznosu 1.897 KM, tako da ukupna procjenjena vrijednost iznosi 66.094,70 KM. Na petoj javnoj prodaji, imovina se ne može prodati ispod 10.000,00 KM.
Zalihe robe i inventar se prodaju zajedno, u viđenom stanju po principu „viđeno-kupljeno”, bez garancije stečajnog upravnika i naknadne reklamacije i prigovori se neće razmatrati i neće se uzimati u obzir, a stečajni upravnik ne odgovara za eventualne nedostatke koje kupac utvrdi po izvršenoj prodaji.
Depozit za ponuđače koji su zainteresovani za učešće na licitaciji radi kupovine iznosi 10% procijenjene vrijednosti imovine koja se nudi na ovoj licitaciji, tj. 6.609.47 KM.
2. Uvid u stanje zaliha robe i inventara, a koji su poimenično navedeni u procjeni, sa svim opisima i tehničkim karakteristikama, zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 12,00 do 16,00 časova na adresi: Ulica Svetosavska broj 91, Glamočani.
Prethodno se najaviti pozivom na broj telefona 065 516-129 ili 065 510 692.
3. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozite u skladu sa naznakom i naprijed navedenim iznosom, i to najkasnije do 18.5.2022. godine na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 552 0001993383819 kod Addiko Bank a.d. Banja Luka i o izvršenoj uplati predoče dokaz. Nakon provjere uplate depozita licitiranju mogu pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu izvršili u roku. Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja pokazati stečajnom upravniku ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid izvod iz registracije ne stariji od 30 dana prije dana objave oglasa, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita.
4. Sve direktne i indirektne troškove vezane za imovinu koja je predmet ove licitacije, pripadajuće takse i poreze u vezi sa imovinom snosi kupac, a prodavac nakon prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodate stvari nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene na koju se dodaje PDV, prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.
5. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Javna prodaja održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač. Pravila prodaje za učesnike licitacije biće objavljena neposredno prije održavanja licitacije.
6. Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije, dana 20.5.2022. godine (petak) sa početkom u 13,00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva bb, u Sali za licitacije/prizemlje.
7. Kupac čija cijena bude prihvaćena dužan je u roku od 8 dana od dana objave zaključka o prodaji na oglasnoj tabli suda, zaključiti ugovor o kupoprodaji i uplatiti na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 5520001993383819 kod Addiko Bank a.d. Banja Luka izlicitirani iznos umanjen za iznos depozita. Kupcu koji putem licitacije kupi ponuđenu cjelokupnu imovinu i izvrši uplatu kupoprodajne cijene stečajni dužnik predaje u posjed predmetnu imovinu u roku od 8 dana od dana izvršene uplate. Ukoliko kupac u predviđenom roku ne pristupi preuzimanju kupljene imovine, prodavac mu nije dužan vratiti izlicitiranu cijenu i prodavac ne odgovara za imovinu.
8. Ukoliko kupac sa najpovoljnijom ponudom u roku ne uplati cijenu, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i odrediti da je drugi kupac po redu stvarni kupac, i koji je dužan da uplati licitirani iznos umanjen za iznos depozita, u roku od 8 dana od dana objavljivanja zaključka na oglasnoj tabli suda. Ukoliko ni drugi ponuđač ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača-kupca, smatra se dijelom avansne uplate.
9. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene vratiće se obezbjeđenje odmah ili najkasnije 3 dana nakon nadmetanja.
10. Ovaj oglas biće objavljen i na oglasnoj tabli suda, na oglasnoj tabli dužnika, dnevnom listu ,,Glas Srpske’’ i web stranicama: www.bl.komorars.ba, www.komorars.ba, www.komorabih.ba

Stečajni upravnik

OGLAS O PRODAJI NEPOKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA – ZZ „MILKA“ LAKTAŠI, u stečaju

By | Tenderi | No Comments

ZZ MILKA LAKTAŠI – u stečaju
Mladena Stojanovića 13
Laktaši
STEČAJ br: 57 0 St 113978 15 St

 Na osnovu Odluke skupštine povjerilaca donesene dana 17.02.2022. godine na ročištu održanom u Okružnom privrednom sudu Banja Luka i člana 156. Zakona o stečaju Republike Srpske (Sl.glasnik RS br.16/16), a u skladu sa članovima 24 do 39 Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom (Sl.glasnik RS br.54/17) stečajni upravnik ZZ Milka Laktaši-u stečaju objavljuje:  

OGLAS  O PRODAJI NEPOKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

I PREDMET PRODAJE:

ZZ Milka Laktaši – u stečaju, prodaje putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije sledeću nepokretnu imovinu u vlasništvu stečajnog dužnika:

 1. Banja Luka – KO Jagare, ukupne površine 7908 m2, Majdan – površinski kop, parcela broj 6/0, upisana u List nepokretnosti 65, bez tereta. Procijenjena vrijednost nepokretnosti je 63.264,00 KM, a utvrđena je prema nalazu stalnog sudskog vještaka arhitektonsko-građevinkse struke Milana Subotića iz Kozarske Dubice. Početna prodajna cijena ispod koje se ne može prodati imovina na prvoj licitciji je 44.284,80 KM i iznosi 70 % od procjenjene vrijednosti.

II USLOVI PRODAJE

 1. Imovina se prodaje u faktičkom i pravnom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i na kupca se prenosi obim prava kojim ZZ Milka Laktaši – u stečaju raspolaže u momentu prodaje, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju. Prodajna dokumentacija koju čine: obrazac prijave za učešće u postupku prodaje, izjava o gubitku prava na povrat depozita i izvod iz procjene tržišne vrijednosti nepokretnosti može se preuzeti na adresi Aleja svetog Save 59, Banja Luka pozivom na broj 065/639-829.
 2. Pravo učešća u javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 10% od procijenjene vrijednosti. Uplata depozita može se izvršiti na transakcioni račun ZZ Milka Laktaši – u stečaju broj: 562-099-81665192-49 otvoren kod NLB Banka a.d. Banja Luka najkasnije do 05.2022. godine (ponedeljak), a kupac je dužan dokaz o uplati depozita dostaviti na uvid najkasnije na dan održavanja licitacije. Učesnici sa kasnijim uplatama depozita ne mogu učestvovati na licitaciji.
 3. Fizička i pravna lica mogu biti predstavljena lično, po zakonskom zastupniku ili punomoćniku, a prije početka licitacije dužni su radi dokazivanja identiteta, predočiti ličnu kartu ili pasoš ili punomoć za zastupanje, odnosno odgovorno lice u pravnom licu ličnu kartu sa ovjerenom kopijom Rješenja o registraciji ne stariji od 6 mjeseci.
 4. Uvid u raspoloživu dokumentaciju i razgledanje nepokretnosti zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 14:00 časova samo uz prethodni dogovor sa stečajnim upravnikom i uz najavu na telefon 065/639-829.
 5. Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije dana 05.2022. godine (srijeda) sa početkom u 13:00 h u prostorijama Okružnog privrednog suda Banja Luka- velika sala, Gundulićeva 108, Banja Luka. Pravo prisustvovanja licitaciji imaju samo lica koja su uplatila depozit.
 6. Javna prodaja putem usmenog javnog nadmetanja održaće se i kad učestvuje samo jedan ponuđač. Nakon zaključenja licitacije utvrđuje se lista od dva ponuđača koji su ponudili najpovoljniju cijenu i konstatuje se da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača će se dostaviti na adresu kupca u roku od 3 (tri) dana od održavanja licitacije.
 7. Licitacioni korak iznosi 2.000,00 KM od početne, odnosno od prethodno ponuđene cijene.
 8. Rok za plaćanje kupoprodajne cijene za izlicitiranu imovinu je 30 dana od dana primljenog Zaključka. Uplata kuporodajne cijene može se izvršiti na račun 562-099-81665192-49 otvoren kod NLB Banka a.d. Banja Luka. Ukoliko proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu u cjelosti u navedenom roku ili ukoliko nakon uplate kupoprodajne cijene ne pristupi zaključenju notarskog ugovora, novim Zaključkom će se odrediti da je predmetna imovina prodata drugom po redu ponuđaču. Ukoliko ni drugi ponuđač ne uplati kupopradajnu cijenu u cijelosti u predviđenom roku ili ne pristupi zaključenju notarskog ugovora Zaključkom će se utvrditi da prodaja nije uspjela
 9. Uplatiocu depozita depozit se ne vraća ako:

– se ne registruje i ne pristupi prodaji ili

– kao jedini učesnik na nadmetanju ne prihvati početnu cijenu ili

– ne potpiše zapisnik o javnom nadmetanju ili

– kao proglašeni kupac ne zaključi kupoprodajni ugovor u propisanom roku ili po propisanoj

proceduri ili

– kao proglašeni kupac ne uplati preostalu kupoprodajnu vrijednost u ostavljenom roku ili

– kao drugi najpovoljniji ponuđač, nakon odustajanja proglašenog kupca, ne zaključi kupoprodajni

ugovor u naznačenom roku ili

– kao drugi najpovoljniji ponuđač, nakon odustajanja proglašenog kupca, ne uplati kupoprodajnu

cijenu u naznačenom roku.

 1. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene depozit će biti vraćen u roku od 8 (osam) dana od dana

održavanja licitacije.

 1. Kupac koji putem javnog  nadmetanja kupi ponuđenu imovinu i izvrši uplatu kupoprodajne cijene

dužan je da pristupi zaključenju Ugovora o kupoprodaji u roku od 8 (osam) dana od dana uplate

kupoprodajne cijene. Po zaključenju ugovora prodavac predaje u posjed imovinu koja je predmet

prodaje.

 1. Sve troškove oko sačinjavanja i ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse, poreze i PDV u

vezi sa kupljenom imovinom snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate

kupoprodajne cijene nema u odnosu na prodanu imovinu nikakvih obaveza. Isplatom

kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza i taksa prestaju sve obaveze kupca prema

prodavcu.

Banja Luka, 10.04.2022. godine

STEČAJNI UPRAVNIK
Jelena Plavšić

,,JAVOR STIL” d.o.o. Laktaši – u stečaju: Četvrta javna licitacija

By | Tenderi | No Comments

,,JAVOR STIL” d.o.o. Laktaši – u stečaju

 Ulica Svetosavska broj 91,

Glamočani, Laktaši

 

Broj: 57 0 St 134186 20 St

Banja Luka, 6.4.2022. godine

 

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca donesene na ročištu u stečajnom postupku nad ,,JAVOR STIL” d.o.o. Laktaši – u stečaju od 5.4.2022. godine, stečajni upravnik, dana 6.4.2022. godine, donosi zaključak kojim se objavljuje

 

ČETVRTA JAVNA LICITACIJA

za prodaju zaliha robe (košulje, odjela, hlače, majice, sakoi, džemperi, suknje, i dr)

 

 1. Prodaje se u cijelosti imovina ,,JAVOR STIL” d.o.o. Laktaši – u stečaju, i to: zalihe robe (1101 artikl x količina), po procjenjenoj vrijednosti u iznosu od 64.197,70 KM i inventar (26 komada x količina) po procjenjenoj vrijednosti u iznosu 1.897 KM, tako da ukupna procjenjena vrijednost iznosi 66.094,70 KM. Na četvrtoj javnoj prodaji, imovina se ne može prodati ispod 14.000,00 KM.

Zalihe robe i inventar se prodaju zajedno, u viđenom stanju po principu „viđeno-kupljeno”, bez garancije stečajnog upravnika i naknadne reklamacije i prigovori se neće razmatrati i neće se uzimati u obzir, a stečajni upravnik ne odgovara za eventualne nedostatke koje kupac utvrdi po izvršenoj prodaji.

Depozit za ponuđače koji su zainteresovani za učešće na licitaciji radi kupovine  iznosi 10% procijenjene vrijednosti imovine koja se nudi na ovoj licitaciji, tj. 6.609.47 KM.

 1. Uvid u stanje zaliha robe i inventara, a koji su poimenično navedeni u procjeni, sa svim opisima i tehničkim karakteristikama, zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 12,00 do 16,00 časova na adresi: Ulica Svetosavska broj 91, Glamočani.

Prethodno se najaviti pozivom na broj telefona 065 516-129 ili 065 510 692.

 1. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozite u skladu sa naznakom i naprijed navedenim iznosom, i to najkasnije do 25.4.2022. godine na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 552 0001993383819 kod Addiko Bank a.d. Banja Luka, i o izvršenoj uplati predoče dokaz. Nakon provjere uplate depozita licitiranju mogu pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu izvršili u roku. Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja pokazati stečajnom upravniku ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid izvod iz registracije ne stariji od 30 dana prije dana objave oglasa, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita.
 2. Sve direktne i indirektne troškove vezane za imovinu koja je predmet ove licitacije, pripadajuće takse i poreze u vezi sa imovinom snosi kupac, a prodavac nakon prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodate stvari nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene na koju se dodaje PDV, prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.
 3. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Javna prodaja održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač. Pravila prodaje za učesnike licitacije biće objavljena neposredno prije održavanja licitacije.
 4. Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije, dana 27.4.2022. godine (srijeda) sa početkom u 14,00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva bb,  u Sali za licitacije/prizemlje.
 5. Kupac čija cijena bude prihvaćena dužan je u roku od 8 dana od dana objave zaključka o prodaji na oglasnoj tabli suda, zaključiti ugovor o kupoprodaji i uplatiti na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 5520001993383819 kod Addiko Bank a.d. Banja Luka izlicitirani iznos umanjen za iznos depozita. Kupcu koji putem licitacije kupi ponuđenu cjelokupnu imovinu i izvrši uplatu kupoprodajne cijene stečajni dužnik predaje u posjed predmetnu  imovinu u roku od 8 dana od dana izvršene uplate. Ukoliko kupac u predviđenom roku ne pristupi preuzimanju kupljene imovine, prodavac mu nije dužan vratiti izlicitiranu cijenu i prodavac ne odgovara za imovinu.
 6. Ukoliko kupac sa najpovoljnijom ponudom u roku ne uplati cijenu, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i odrediti da je drugi kupac po redu stvarni kupac, i koji je dužan da uplati licitirani iznos umanjen za iznos depozita, u roku od 8 dana od dana objavljivanja zaključka na oglasnoj tabli suda. Ukoliko ni drugi ponuđač ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača-kupca, smatra se dijelom avansne uplate.
 7. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene vratiće se obezbjeđenje odmah ili najkasnije 3 dana nakon nadmetanja.
 8. Ovaj oglas biće objavljen i na oglasnoj tabli suda, na oglasnoj tabli dužnika, dnevnom listu ,,Glas Srpske’’ i web stranicama: www.bl.komorars.ba, www.komorars.ba, www.komorabih.ba

 

 

Stečajni upravnik

”SINYU IBERICA” d.o.o. Banja Luka – u stečaju: Zaključak o prvoj prodaji nepokretne imovine stečajnog dužnika putem usmenog javnog nadmetanja

By | Tenderi | No Comments

”SINYU IBERICA” d.o.o. Banja Luka – u stečaju

Broj: 57 0 St 131521 20

Banja Luka, 06.04.2022. godine

 

Na osnovu člana 155. stav 1. Zakona o stečaju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 16/16), a u  skladu sa članom 24. do 39.  Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 54/2017), Odluke Skupštine povjerilaca donesene dana 03.03.2022. godine stečajni upravnik objavljuje:

Z A K LJ U Č A K

o prvoj prodaji nepokretne imovine stečajnog dužnika

putem usmenog  javnog nadmetanja

I PREDMET PRODAJE:

Prodaje se nepokretna imovina stečajnog dužnika  ”SINYU IBERICA” d.o.o. Banja Luka – u stečaju, Milana Radmana br.10 i to:

Dva poslovna prostora u poslovno-stambenom objektu spratnosti Po+P+2+M i Po+P+3+M u Ulici Prvog Krajiškog Korpusa i Ulici Petra Kočića Banja Luka, izgrađeni na parceli označenoj kao k.č. broj 76/46 upisanoj u Zemljišno-knjižni izvadak broj 305 k.o. SP-Banjaluka, a koja parcela se po novom premjeru odnosi na k.č. broj 1488/1 upisana u Posjedovni list broj 3915 Banjaluka 7 i to:

 1. Dvoetažni poslovni prostor, lamela 2, označen brojem 1, ukupne površine 107,46 m2 (podrum 62,32 m2, prizemlje 45,14 m2)

Procijenjena vrijednost iznosi 195.466,13 KM a prema nalazu stalnog sudskog vještaka građevinsko-arhitektonske struke Vaske Ćorsović iz Banjaluke.

 1. Dvoetažni poslovni prostor, lamela 2, označen brojem 2, ukupne površine 105,08 m2 (podrum 57,20 m2, prizemlje 48,08 m2)

Procijenjena vrijednost iznosi 214.164,26 KM a prema nalazu stalnog sudskog vještaka građevinsko-arhitektonske struke Vaske Ćorsović iz Banjaluke.

Poslovni prostor pod A) i poslovni prostor pod B) fizički su spojeni i čine jednu cjelinu, te se prodaju zajedno. Ukupna procijenjena vrijednost iznosi 409.808,39 KM.

NAPOMENA: Nepokretnosti koje su predmet prodaje nisu upisane u Knjigu uloženih ugovora iz razloga što objekat u kojem se nalaze nema upotrebnu dozvolu.

II NAČIN I USLOVI PRODAJE

Imovina se prodaje u faktičkom, pravnom i viđenom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i neće se primati nikakve naknadne reklamacije u pogledu prodate imovine.

Uvid u stanje i karakteristike imovine te preuzimanje prodajne dokumentacije zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana uz prethodnu najavu na tel.br. 065/534-252.

Depozit za učešće na javnoj prodaji iznosi 10% od procijenjene vrijednosti predmeta prodaje odnosno 40.981,00 KM.

Pravo učešća na javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica zastupljena lično odnosno putem zakonskog zastupnika ili punomoćnika i  koja uplate depozit sa naznakom predmeta prodaje i  navedenim iznosom  i to najkasnije 2 dana prije dana održavanja licitacije na žiro račun “Sinyu Iberica” doo – u stečaju br. 555-100-00488712-84 otvoren kod Nova Banka ad Banja Luka. U cilju utvrđivanja identiteta učesnici fizička lica predočavaju ličnu kartu a pravna lica aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 3 mjeseca i ličnu kartu zakonskog zastupnika odnosno odgovarajuću punomoć ukoliko su zainteresovana lica zastupljena putem punomoćnika.

Licima sa neurednom dokumentacijom neće biti omogućeno učešće u javnoj prodaji.

Početna cijena za predmet prodaje jeste procijenjena vrijednost. Ukoliko niko od učesnika ne istakne ponudu na tako definisanu početnu cijenu utvrđuje se nova početna cijena na nivou minimalne cijene  po kojoj se može obaviti kupoprodaja za ovaj predmet prodaje a ista iznosi  50% od procijenjene vrijednosti.

Prije početka licitacije učesnici su dužni potpisati izjavu o gubitku prava na povrat depozita (ista je sastavni dio prodajne dokumentacije).

Licitacija će se održati i kada prisustvuje samo jedan ponuđač.

Stečajni upravnik imenuje Komisiju za sprovođenje postupka prodaje i donosi pravila licitacije koja će se predočiti učesnicima na početku licitacije.

Nakon zaključenja licitacije utvrđuje se lista dva ponuđača koji su ponudili najpovoljniju cijenu i konstatuje da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Ostalim ponuđačima, osim prva dva, depozit se vraća u roku od 5 dana od dana licitacije.

Rok za uplatu kupoprodajne cijene iznosi 30 dana od dana održavanja licitacije. Uplatu izvršiti na  žiro račun “Sinyu Iberica” doo – u stečaju br. 555-100-00488712-84 otvoren kod Nova Banka ad Banja Luka.

Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspjelom i zaključkom odrediti da je predmetna imovina prodata drugom po redu ponuđaču koji treba u narednom roku od 30 dana od dana prijema tog zaključka da uplati kupoprodajnu cijenu.

Kupac koji kupi imovinu i uplati kupoprodajnu cijenu dužan je da pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji u roku od 8 dana.

Sve troškove u vezi sa sačinjavanjem, ovjerom i provedbom kupoprodajnog ugovora u javnim registrima, naknade, troškove, pripadajuće takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom, uključujući i eventualni porez na kapitalnu dobit, odnosno PDV snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene nema u odnosu na prodanu imovinu nikakvih obaveza.

Licitacija će se održati dana 13.05.2022. godine u prostorijama Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva br.108, Banja Luka sa početkom u 13:00 časova.

Ovaj oglas objaviće se na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, dnevnom listu “Glas Srpski”  kao i na web stranicama Privredne komore Republike Srpske i Privredne komore RS – područna jedinica Banja Luka.

                                                                                                                      Stečajni upravnik:

                                                                                                                        Andreja Trišić

Prva javna licitacija: „AS-ING” DOO Banja Luka – u stečaju

By | Tenderi | No Comments

Prva javna licitacija: „AS-ING” DOO Banja Luka – u stečaju

„AS-ING” DOO Banja Luka  – u stečaju

 Ulica Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka

Broj: 57 0 St 136712 21 St

Banja Luka, 03.03.2022. godine

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca donesene na ročištu u stečajnom postupku nad “AS-ING” DOO Banja Luka – u stečaju, dana 10.02.2022. godine, stečajni upravnik, dana 03.03.2022.godine, donosi zaključak kojim se objavljuje

PRVA  JAVNA LICITACIJA – za prodaju opreme – Betonara

Tekst objave

ZZ „ Potkozarje“ p.o., u stečaju – I licitacija

By | Tenderi | No Comments
ZZ „ Potkozarje“p.o – u stečaju
Romanovci, Gradiška
Broj: 26 / 22
Datum: 01.03.2022. godine
Na osnovu člana 105,106 i 107 Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske (Sl.gl.RS br: 26/10), a u skladu sa Odlukama  Skupštine povjerilaca od  24.01.2018 god. i Odbora povjerilaca od 18.02.2022 god. stečajni upravnik dana.01.03.2022 god. godine donosi:
O G L A S o prodaji imovine stečajnog dužnika putem  javnog nadmetanja -I licitacija-

OGLASI - I LICITACIJA NEKRETNINA JAVNO NADMETANJE

”SINYU IBERICA” d.o.o. Banja Luka – u stečaju: Zaključak o drugoj prodaji nepokretne imovine stečajnog dužnika putem usmenog javnog nadmetanja

By | Tenderi | No Comments

”SINYU IBERICA” d.o.o. Banja Luka – u stečaju

Broj: 57 0 St 131521 20

Banja Luka, 26.01.2022. godine

 

Na osnovu člana 155. stav 1. Zakona o stečaju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 16/16), a u  skladu sa članom 24. do 39.  Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 54/2017), Odluke Skupštine povjerilaca donesene dana 03.09.2021. godine stečajni upravnik objavljuje:

Z A K LJ U Č A K

o drugoj prodaji nepokretne imovine stečajnog dužnika

putem usmenog  javnog nadmetanja

I PREDMET PRODAJE:

Prodaje se nepokretna imovina stečajnog dužnika  ”SINYU IBERICA” d.o.o. Banja Luka – u stečaju, Milana Radmana br.10 i to:

Stan u Ulici Milana Radmana br. 10, Banja Luka

Broj KUU ZK uložak Pos. list Broj Površina
Ulaz Sprat Stan
18987/9 1923 4456 0 PE 31 89 m2
k.č. 626/21 k.č. 1465/1

 

Procijenjena vrijednost stana iznosi  213.000,00 KM a prema nalazu stalnog sudskog vještaka građevinsko-arhitektonske struke  Zdenka Dragičevića iz Gradiške.

 

NAPOMENA: Stan je bespravno useljen od strane trećih lica.

II NAČIN I USLOVI PRODAJE

Imovina se prodaje u faktičkom, pravnom i viđenom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i neće se primati nikakve naknadne reklamacije u pogledu prodate imovine.

Uvid u stanje i karakteristike imovine te preuzimanje prodajne dokumentacije zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana uz prethodnu najavu na tel.br. 065/534-252.

Depozit za učešće na javnoj prodaji iznosi 10% od procijenjene vrijednosti predmeta prodaje odnosno 21.300,00 KM.

Pravo učešća na javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica zastupljena lično odnosno putem zakonskog zastupnika ili punomoćnika i  koja uplate depozit sa naznakom predmeta prodaje i  navedenim iznosom  i to najkasnije 2 dana prije dana održavanja licitacije na žiro račun “Sinyu Iberica” doo – u stečaju br. 555-100-00488712-84 otvoren kod Nova Banka ad Banja Luka. U cilju utvrđivanja identiteta učesnici fizička lica predočavaju ličnu kartu a pravna lica aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 3 mjeseca i ličnu kartu zakonskog zastupnika odnosno odgovarajuću punomoć ukoliko su zainteresovana lica zastupljena putem punomoćnika.

Licima sa neurednom dokumentacijom neće biti omogućeno učešće u javnoj prodaji.

Početna cijena za predmet prodaje jeste procijenjena vrijednost. Ukoliko niko od učesnika ne istakne ponudu na tako definisanu početnu cijenu utvrđuje se nova početna cijena na nivou minimalne cijene  po kojoj se može obaviti kupoprodaja za ovaj predmet prodaje a ista iznosi  50% od procijenjene vrijednosti.

Prije početka licitacije učesnici su dužni potpisati izjavu o gubitku prava na povrat depozita (ista je sastavni dio prodajne dokumentacije).

Licitacija će se održati i kada prisustvuje samo jedan ponuđač.

Stečajni upravnik imenuje Komisiju za sprovođenje postupka prodaje i donosi pravila licitacije koja će se predočiti učesnicima na početku licitacije.

Nakon zaključenja licitacije utvrđuje se lista dva ponuđača koji su ponudili najpovoljniju cijenu i konstatuje da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Ostalim ponuđačima, osim prva dva, depozit se vraća u roku od 5 dana od dana licitacije.

Rok za uplatu kupoprodajne cijene iznosi 30 dana od dana održavanja licitacije. Uplatu izvršiti na  žiro račun “Sinyu Iberica” doo – u stečaju br. 555-100-00488712-84 otvoren kod Nova Banka ad Banja Luka.

Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspjelom i zaključkom odrediti da je predmetna imovina prodata drugom po redu ponuđaču koji treba u narednom roku od 30 dana od dana prijema tog zaključka da uplati kupoprodajnu cijenu.

Kupac koji kupi imovinu i uplati kupoprodajnu cijenu dužan je da pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji u roku od 8 dana.

Sve troškove u vezi sa sačinjavanjem, ovjerom i provedbom kupoprodajnog ugovora u javnim registrima, naknade, troškove, pripadajuće takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom, uključujući i eventualni porez na kapitalnu dobit, odnosno PDV snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene nema u odnosu na prodanu imovinu nikakvih obaveza.

Licitacija će se održati dana 11.03.2022. godine u prostorijama Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva br.108, Banja Luka sa početkom u 13:00 časova.

Ovaj oglas objaviće se na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, dnevnom listu “Glas Srpski”  kao i na web stranicama Privredne komore Republike Srpske i Privredne komore RS – područna jedinica Banja Luka.

                                                                                                                      Stečajni upravnik:

                                                                                                                        Andreja Trišić

Prva javna licitacija „U VATRU“ d.o.o. Prijedor u stečaju

By | Aktuelnosti, Tenderi | No Comments

 

„U VATRU“ d.o.o. Prijedor – u stečaju

Datum: 03.01.2022. godine

Na osnovu člana 73, 155, 160. i 166. Zakona o stečaju (“Službeni glasnik RS” broj: 16/16), člana 82, 89, 130 i 131. Zakona o izvršnom postupku (“Službeni glasnik RS” broj: 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13, 98/14 i 5/17) i Odluke Skupštine povjerilaca „U VATRU“ d.o.o. Prijedor – u stečaju od 20.12.2021. godine, a u skladu sa članovima 25. do 39. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Službeni glasnik RS“ broj: 54/17), stečajni upravnik objavljuje:

PRVU JAVNU LICITACIJU

za prodaju pokretne imovine (mašina) stečajnog dužnika

 1. Putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije) prodaje se pokretna imovina (mašine), i to:
 2. Perač i pištolj za prskanje drva, procijenjena cijena 200,00 KM
 3. Mašina za cijepanje drva ser. 3864 god. 2014. procijenjena cijena 2.500,00 KM
 4. Mašina za cijepanje drva ser. 81501409 god. 2018. procijenjena cijena 1.400,00 KM

Imovina se nalazi u prostoru vlasnika (Potkozarje) i može se razgledati po dogovoru, nakon najave na telefon broj 065/646-369. Na stvarima nema upisanih tereta.

 1. Procjenjena vrijednost mašina je 4.100,00 KM, što je istovremeno i početna cijena. Mašine se ne mogu prodati ispod ½ procjenjene vrijednosti.

Imovina se prodaje u paketu, u viđenom stanju i postojećem pravnom statusu, bez prava na naknadne reklamacije.

 1. Licitacija će se održati dana 28.01.2022. godine (petak) sa početkom u 14:00 časova na adresi Potkozarje 226, Banja Luka.

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja do 25.01.2022. godine uplate depozit u iznosu od 400,00 KM na transakcioni račun „U VATRU“ d.o.o. Prijedor – u stečaju broj: 5551000055369411, otvoren kod Nove banke a.d. Banja Luka i o izvršenoj uplati predoče dokaz. Licitiranju će moći da pristupe samo oni učesnici koji su izvršili uplatu depozita. Lica bez uredne dokumentacije za utvrđivanje identiteta neće moći učestvovati u licitaciji.

Javna licitacija će se održati i kad istoj prisustvuje samo jedan ponuđač.

 1. Nakon zaključenja licitacije utvrdiće se lista ponuđača i konstatovaće se da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Cjelokupnu kupoprodajnu cijene kupac je dužan uplatiti na transakcioni račun Društva u roku od 7 dana od dana održane licitacije. Ukoliko kupac u roku ne uplati kupoprodajnu cijenu, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita.
 2. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku od 7 dana, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspjelom i odrediti da je pokretna imovina prodata drugom po redu ponuđaču koji treba da u roku od 7 dana od prijema zaključka uplati kupoprodajnu cijenu.
 3. Porez i sve ostale troškove snosi kupac, dok prodavac nakon završene prodaje i naplate prodajne cijene nema nikakvih obaveza u odnosu na prodatu imovinu.

 Ovaj oglas biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“, na WEB stranici Privredne komore Republike Srpske i na oglasnoj tabli Suda.

   Stečajni upravnik

Dragana Pašić dipl. ecc
stečajni upravnik, vještak ekonomske oblasti
mob: 065/646-369

Prodaja i licitacija ,,JAVOR STIL” d.o.o. Laktaši – u stečaju

By | Aktuelnosti, Tenderi | No Comments
 ,,JAVOR STIL” d.o.o. Laktaši – u stečaju
 Ulica Svetosavska broj 91, 
Glamočani, Laktaši

Broj: 57 0 St 134186 20 St

Banja Luka, 29.12.2021. godine

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca donesene na ročištu u stečajnom postupku nad ,,JAVOR STIL” d.o.o. Laktaši – u stečaju, dana 9.12.2021. godine, stečajni upravnik, dana 29.12.2021. godine, donosi zaključak kojim se objavljuje

DRUGA  JAVNA LICITACIJA

za prodaju zaliha robe (košulje, odjela, hlače, majice, sakoi, džemperi, suknje, i dr)

 1. Prodaje se u cijelosti imovina ,,JAVOR STIL” d.o.o. Laktaši – u stečaju, i to: zalihe robe, po procjenjenoj vrijednosti u iznosu od 64.197,70 KM i inventar po procjenjenoj vrijednosti u iznosu 1.897 KM, tako da ukupna procjenjena vrijednost iznosi 66.094,70 KM. Na drugoj javnoj prodaji, imovina se ne može prodati ispod 1/3 procjenjene vrijednosti, tj. ne može se prodati ispod 22.031,56 KM.

Zalihe robe i inventar se prodaju zajedno, u viđenom stanju po principu „viđeno-kupljeno”, bez garancije stečajnog upravnika i naknadne reklamacije i prigovori se neće razmatrati i neće se uzimati u obzir, a stečajni upravnik ne odgovara za eventualne nedostatke koje kupac utvrdi po izvršenoj prodaji.

Depozit za ponuđače koji su zainteresovani za učešće na licitaciji radi kupovine  iznosi 10% procijenjene vrijednosti imovine koja se nudi na ovoj licitaciji, tj. 6.609.47 KM.

 1. Uvid u stanje zaliha robe i inventara, a koji su poimenično navedeni u procjeni, sa svim opisima i tehničkim karakteristikama, zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 12,00 do 16,00 časova na adresi: Ulica Svetosavska broj 91, Glamočani.

Prethodno se najaviti pozivom na broj telefona 065 516-129 ili 065 510 692.

 1. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozite u skladu sa naznakom i naprijed navedenim iznosom, i to najkasnije do 18.1.2022. godine na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 552 0001993383819 kod Addiko Bank a.d. Banja Luka, i o izvršenoj uplati predoče dokaz. Nakon provjere uplate depozita licitiranju mogu pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu izvršili u roku. Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja pokazati stečajnom upravniku ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid izvod iz registracije ne stariji od 30 dana prije dana objave oglasa, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita.
 2. Sve direktne i indirektne troškove vezane za imovinu koja je predmet ove licitacije, pripadajuće takse i poreze u vezi sa imovinom snosi kupac, a prodavac nakon prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodate stvari nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza, taksi, uključujući i PDV, prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.
 3. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Javna prodaja održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač. Pravila prodaje za učesnike licitacije biće objavljena neposredno prije održavanja licitacije.
 4. Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije, dana 21.1.2022. godine (petak) sa početkom u 13,00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva bb,  u Sali za licitacije/prizemlje.
 5. Kupac čija cijena bude prihvaćena dužan je u roku od 8 dana od dana objave zaključka o prodaji na oglasnoj tabli suda, zaključiti ugovor o kupoprodaji i uplatiti na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 5520001993383819 kod Addiko Bank a.d. Banja Luka izlicitirani iznos umanjen za iznos depozita. Kupcu koji putem licitacije kupi ponuđenu cjelokupnu imovinu i izvrši uplatu kupoprodajne cijene stečajni dužnik predaje u posjed predmetnu  imovinu u roku od 8 dana od dana izvršene uplate. Ukoliko kupac u predviđenom roku ne pristupi preuzimanju kupljene imovine, prodavac mu nije dužan vratiti izlicitiranu cijenu i prodavac ne odgovara za imovinu.
 6. Ukoliko kupac sa najpovoljnijom ponudom u roku ne uplati cijenu, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i odrediti da je drugi kupac po redu stvarni kupac, i koji je dužan da uplati licitirani iznos umanjen za iznos depozita, u roku od 8 dana od dana objavljivanja zaključka na oglasnoj tabli suda. Ukoliko ni drugi ponuđač ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača-kupca, smatra se dijelom avansne uplate.
 7. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene vratiće se obezbjeđenje odmah ili najkasnije 3 dana nakon nadmetanja.
 8. Ovaj oglas biće objavljen i na oglasnoj tabli suda, na oglasnoj tabli dužnika, dnevnom listu ,,Glas Srpske’’ i web stranicama: www.bl.komorars.ba, www.komorars.ba, www.komorabih.ba

 

 

Stečajni upravnik

Print Friendly