”ITAL MOBIL” D.O.O.– U STEČAJU

By 4. марта 2015. Tenderi No Comments

”ITAL MOBIL” DOO–U STEČAJU

Pave Radana 23, Banja Luka

Stečaj br. 57 0 St 101980 13 St

Na osnovu  članova 55,105 i 106. Zakona o stečajnom postupku RS (“Sl.glasnik RS” br.67/02., 38/03. i 96/03.),  članova  82, 89, 130. i 131. Zakona o izvršnom postupku (“Sl.glasnik RS” br. 59/03, 85/03, i 64/05) i Odluke Skupštine povjerilaca koja je održana 26.05.2014.godine, o uslovima i načinu unovčavanja cjelokupne imovine stečajnog dužnika, stečajni upravnik, uz saglasnost stečajnog sudije, objavljuje

ZAKLJUČAK O PRODAJI

TREĆUJAVNU LICITACIJU

Predmet prodaje je imovina-zalihe robe stečajnog dužnika koja se, najvećim dijelom, odnosi na uvozni namještaj za domaćinstvo, ugostiteljske objekte i kancelarije.Predmeti prodaje  se nalaze u ulici Pave Radana 23 i ulici Veljka Mlađenovića bb (krug Incela), Banja Luka.

Prodaja će se obaviti putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije 28.03.2015. godine (subota)sa početkom u 10,00 časova, u ulici Pave Radana 23, Banja Luka.

USLOVI PRODAJE

 1. Procjenjena tržišna vrijednost svih artikala, prema  Zakonu o izvršnom postupku, utvrđena  je od strane ovlaštenog sudskog procjenitelja u ukupnom iznosu 35.953,00 KM.
 2. Imovina stečajnog dužnika prodaje se u skladu sa članom 131. Zakona o izvršnom postupku, što znači da se na drugoj javnoj prodaji-licitaciji ne može prodati ispod 1/3  procijenjene vrijednosti.
 3. Sva roba prodaje se prema načelu viđeno – kupljeno i naknadne  reklamacije se ne uvažavaju.
 4. Javno nadmetanje održat će se i kada na istom prisustvuje samo jedan ponuđač.
 5. Pravo učešća na  usmenom javnom nadmetanjuimaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu200,00 KM na račun stečajnog dužnika broj:551 720 220 336 4709  otvoren kod UniCredit Bank, Banja Luka.Učesnici licitacije depozit mogu uplatiti i gotovinski pred početak licitacije. Nadmetanju će moći pristupiti samo oni učesnici koji dokumentuju da su izvršili uplatu depozita.Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača-kupca, smatra se dijelom avansne uplate.
 6. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje  se lista ponuđača po visini ponuđene cijene  iznad početne cijene i konstatuje se da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču.
 7. Kupac je dužan u roku od 7 dana, od dana prodaje robe, uplatiti cijelokupni iznos izlicitirane cijene na žiro račun broj: 551 720 220 336 4709  otvoren kod UniCredit Bank Banja Luka. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita.
 8. Ukoliko kupac sa najpovoljnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku od 7 dana stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevažećom i novim zaključkom odrediti da je imovina prodata drugom po redu ponuđaču, koji treba u roku od 7 dana od dana prijema tog zaključka uplatiti prodajnu cijenu.Ukoliko ni drugi ponuđač ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.
 9. Kupcu koji putem licitacije kupi ponuđenu robu, izvrši uplatu cjelokupne kupoprodajne cijene, stečajni upravnik predaje u posjed kupljenu robu u roku od 5 dana, od dana izvršene uplate.
 10. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene vraća se depozit odmah, a najkasnije u roku od 3 dana nakon javnog nadmetanja.
 11. Spisak artikala sa početnim cijenama se,zbog obimnosti, ne objavljuje ali sva zainteresovana lica, predmete prodaje sa pripadajućim cijenama, mogu pogledati na adresi Pave Radana 23, Banja Luka uz prethodni dogovor sa stečajnim upravnikom.
 12. Ovaj oglas objavljen je na oglasnoj tabli suda u Banja Luci, u dnevnom listu “Glas Srpske” i na sajtu Privredne komore Republike Srpske.
 13.  Dodatne informacije mogu se dobiti od stečajnog dužnika na telefon br. 065/544-953 i 065/518-148 svakog radnog dana od 17.00 do 20,00 časova

 

Datum: 24.02.2015.godine

                                                                                                                                        STEČAJNI UPRAVNIK

Print Friendly