JP ”ROBNE REZERVE REPUBLIKE SRPSKE” a.d-u stečaju Banja Luka: OGLAS o prodaji imovine stečajnog dužnika putem javnog nadmetanja – IV licitacija

By 31. августа 2021. Tenderi No Comments

JP ”ROBNE REZERVE REPUBLIKE SRPSKE” a.d-u stečaju  Banja Luka

Br:57 0 St 122058 17 St

Broj: 1037/21

Datum: 30.08.2021. godine

 

Na osnovu člana 155.,157. i 160. Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske (Sl.gl.RS br: 16/16), a u  skladu sa čl. 40. do 46.  Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Sl.gl. RS“ broj: 54/2017), Odluke Skupštine povjerilaca donesene dana 13.11.2017. godine i Odluke Odbora povjerilaca  od 16.06.2021. godine, stečajni upravnik dana 30.08.2021. godine donosi:

 

 O G L A S

o prodaji imovine stečajnog dužnika

putem  javnog nadmetanja

-IV licitacija-

 

 1. PREDMET PRODAJE:

 

Prodaje se imovina stečajnog dužnika  JP ”ROBNE REZERVE REPUBLIKE SRPSKE” a.d-u stečaju  Banja Luka, Nikole Pašića br. 46, koja se odnosi na:

 

 

 1. A) Imovina – skladište u suterenu poslovnog objekta u krugu nekadašnjeg privrednog društva « Velepromet » Prijedor
R/b List nepokretnosti broj k.č. broj: Površina  (u m2) Vrsta prava Obim prava
1 4210/3 116 710 Svojina 1/1

 

Kako se objekat nalazi u suterenu poslovnog objekta u krugu nekadašnjeg privrednog društva « Velepromet » Prijedor, postoji pravo zajedničke svojine na zemljištu na kojem leži objekat.

 

 

A1 ) Upisi

Navedena imovina je upisana u LN broj: 4210/3 K.O. Prijedor 2, parcela označena kao k.č. br: 116, podbroj parcele: 3, ukupne površine 710 m², u naravi skladište, pravo svojine upisano na JP “Robne rezerve Republike Srpske” a.d. – u stečaju Banja Luka sa 1/1 dijela.

 

 

B2) Lokacija i opis poslovnog prostora

Nekretnina se nalazi u krugu bivšeg Privrednog društva «Velepromet » Prijedor. Prostor je smješten u suterenu poslovnog objekta. Objekat je izgrađen 1980. godine, spratnosti Su+P+1. a nalazi  se u sjeverozapadnom dijelu grada Prijedor, uz magistralni put M4 Banja Luka- Prijedor- Novi Grad, sa desne strane kada se kreće u smjeru Novog Grada.

Pristup skladištu je obezbijeđen sa interne saobraćajnice, koja nije u vlasništvu Robnih rezervi.

Ovom skladištu nije omogućen pristup direktno sa javne saobraćajnice, što znači da se mora imati saglasnost vlasnika saobraćajnice za prilaz nekretnini.

 

Ukupno procijenjena vrijednost poslovnog prostora –skladišta  je 223.905,60 KM,  a utvrđena je na bazi procjene tržišne vrijednosti nekretnine i opreme prema nalazu stalnog sudskog vještaka građevinsko-arhitektonske struke  Milana Subotića iz Kozarske Dubice.

 

Na IV (četvrtoj) javnoj prodaji imovine stečajnog dužnika JP “Robne rezerve RS” a.d. – u stečaju, Banja Luka, imovina se prodaje po procjenjenoj vrijednosti, s tim da najniža cijena po kojoj se može prodati imovina na ovoj licitaciji ne može biti ispod 50 % od procjenjene vrijednosti.

 

II  ZAJEDNIČKE ODREDBE:

 

Prodaja imovine stečajnog dužnika obaviće se putem usmenog  javnog nadmetanja –  licitacije, dana  05.10.2021. godine sa početkom u 13:00 časova, u zgradi  Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Ul. Gundulićeva br. 108,  u Velikoj Sali – prizemlje.

 

IIa)   PREGLED IMOVINE I PREUZIMANJE PRODAJNE DOKUMENTACIJE

 

Prodaja  imovine se vrši po načelu «viđeno-kupljeno», bez naknadnih prigovora i reklamacija na stanje imovine koja je predmet ponude.

Imovina se može pogledati  dana 20.09.2021. god. u 12,00 časova, uz najavu na telefon broj:  065 783 889 (Milan Trninić).

 

Prodajna dokumentacija koju čine: Obrazac prijave za učešće u postupku prodaje, Izjava o gubitku prava na povrat depozita, Izvod iz  «Procjene tržišne vrijednosti nekretnina i opreme «  i Obavještenja potencijalnim kupcima, može se preuzeti u sjedištu stečajnog dužnika na adresi : JP « Robne rezerve RS » a.d – u stečaju, Nikole Pašića 46, Banja Luka zaključno sa 01.10.2021. godine.

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon 051 326 332 (Rada Josipović).

 

 

III  PRAVO NA NADMETANJE

          

 1. Pravo na nadmetanje imaju sva pravna i fizička lica, koja su ispunila niže navedene uslove:

 

–   preuzela prodajnu dokumentaciju,

–   u predviđenom roku uplatila depozit na račun stečajnog dužnika broj: 562 099 81420025 96

kod „NLB banke“ a.d.  Banja Luka u visini od 22.390,56  KM, i to zaključno sa danom  01.10.2021. godine do 24:00 časa, i o izvršenoj uplati predoče dokaz, a što će nakon provjere uplate depozita, licitiranju moći pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu

izvršili u roku.

 

 1. Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja, pokazati stečajnom upravniku, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako fizičko lice zastupa punomoćnik, isti je obavezan predati stečajnom upravniku valjanu punomoć za zastupanje i dokaz o uplati depozita.

    Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku (direktoru) ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik, isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid rješenje o upisu u sudski registar, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavlja punomoćnik, isti je obavezan da stečajnom upravniku preda na uvid valjanu punomoć i dokaz o uplati depozita.

 Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.

 

 1. Javno nadmetanje održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

 

 1. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da su nekretnine prodate najpovoljnijem ponuđaču. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača, stečajni upravnik će dostaviti na adresu kupca u roku od 3 (tri) dana od dana održavanja licitacije.

 

 1. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene, vratiće se depozit u roku od 8 dana nakon javnog nadmetanja na poslovni-tekući račun. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita.

Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača – kupca  smatra se dijelom avansne uplate.

 

 1. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana prijema zaključka, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je nekretnina prodana drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 30 dana od dana prijema tog zaključka da deponuje prodajnu cijenu.

Ukoliko ni drugi ponuđač ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.

 

 1. Kupac je dužan uplatiti cjelokupan iznos vrijednosti nekretnine na račun stečajnog dužnika
 2. 562 099 81420025 96 kod „NLB banke“ a.d. Banja Luka.

 

 1. Kupac koji kupi imovinu, izvrši uplatu kupoprodajne cijene, dužan je da pristupi zaključenju Ugovora o kupoprodaji u roku od 30 dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Stečajni dužnik predaje u posjed imovinu koja je predmet kupovine prema odredbama zaključenog  Ugovora o kupoprodaji.

 

 1. Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane nekretnine nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.

 

 1. Pravila prodaje biće učesnicima licitacije podijeljena neposredno prilikom održavanja licitacije.

 

 1. Ovaj Zaključak objavljen je na oglasnoj tabli stečajnog suda, dnevnom listu “Večernje novosti” izdanje za Republiku Srpsku i Privrednoj komori Republike Srpske (www.bl.komorars.ba)

 

 

 

 

                                                                                                                        Stečajni upravnik

                                                                                                               Dosta Baraković, dipl.ecc

Print Friendly

Leave a Reply