JP ”ROBNE REZERVE REPUBLIKE SRPSKE” a.d-u stečaju Banja Luka: OGLAS o prodaji pokretne imovine stečajnog dužnika putem zatvorenih ponuda

By 31. августа 2021. Tenderi No Comments

JP ”ROBNE REZERVE REPUBLIKE SRPSKE” a.d. – u stečaju,  Banja Luka

Nikole Pašića br. 46

BANJA LUKA

Broj: 1038/21

Datum: 30.08.2021. godine

 

Na osnovu člana 155.,157. i 160. Zakona o stečaju Republike Srpske (Sl.gl.RS br: 16/16), a u  skladu sa čl. 40. do 46.  Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Sl.gl. RS“ broj: 54/2017), Odluke Skupštine povjerilaca donesene dana 13.11.2017. godine i Odluke Odbora povjerilaca donesene dana 16.06.2021. godine, stečajni upravnik dana 30.08.2021. godine objavljuje:

 O G L A S  

o prodaji pokretne imovine stečajnog dužnika

– putem zatvorenih ponuda-

 

  1. PREDMET PRODAJE:

 

Prodaje se imovina stečajnog dužnika  JP ”Robne rezerve Republike Srpske” a.d. – u stečaju  Banja Luka, Ul. Nikole Pašića br. 46, Banja Luka, i to:

  1. A) VOZILO
R/B Tip  vozila Broj šasije Broj motora God. proiz. Procjena
1 PMV PASAT CL WVWZZZ31ZMB10823 AAZ001276 1993 1.173,09

 

Na trećoj javnoj prodaji pokretne imovine (vozilo) stečajnog dužnika JP “Robne rezerve Republike Srpske” a.d. – u stečaju, Banja Luka, imovina (vozilo) se prodaje po cijeni od 1/3 od procijenjene vrijednosti, ispod koje cijene se imovina na ovoj licitaciji ne moze prodati. 

Za sve dodatne informacije vezano za lokaciju vozila, registraciju i tehničku ispravnost istih, obratite se na broj 051/326-332 ili 065/783-889.

 

  1. B) KABLOVI

 

  1. Energetski kabal, aluminijski, dva koluta:
  • proizvođač: Industrija kablova Svetozarevo
  • tip: TK XII E 48-A, 1×400/50, 04/110 kV
  • debljina aluminijuma: fi 26 mm
  • proizvodnje: 1986

 

Ukupna dužina kablova: 1116 m

Ukupna težina aluminijuma: 1730 kg

Procijenjena vrijednost kablova- aluminijuma iznosi: 1.250,00 KM.

Procijenjena vrijednost od  1.250,00 KM  predstavlja početnu i najnižu cijenu ispod koje se imovina (kablovi) na prvoj licitaciji ne moze prodati. 

Ponuđena imovina se prodaje “u paketu”, po principu viđeno-kupljeno i neće se primate nikakve reklamacije koje se odnose na kvalitet i ostale karakteristike stvari i oštećenja. Troškovi odvoza kupljene imovine idu na teret kupca.

 

II  PRAVO NA NADMETANJE

 

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja uredno dostave ponude za jedan ili više predmeta nadmetanja i uplate depozit na račun stečajnog dužnika broj: 562 099 81420025 96 kod “NLB banke” u Banja Luci u visini od 10 % od početne (procijenjene) cijene za svaki predmet nadmetanja, i to zaključno sa  danom 16.09.2021. godine do 24:00 časova.

Dokaz o uplati depozita – uplatnicu, ponuđači su dužni da dostave uz ponudu.

 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom “PONUDA – NE OTVARAJ” sa obaveznom naznakom predmeta licitacije (VOZILO ili KABAL) na adresu JP “Robne rezerve Republike Srpske” a.d. – u stečaju, Banja Luka, Ulica Nikole Pašića broj 46, u roku od 15 dana od dana objavljivanja. U ponudi je potrebno navesti osnovne podatke o ponuđaču, naziv predmeta prodaje i ponuđenu cijenu.

 

Sve potpunije informacije mogu se dobiti na telefon broj: ++387 (051) 326 332.

 

 

III VRIJEME I NAČIN IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

Komisija za licitaciju će u prisustvu ponuđača (koji budu zainteresovani da prisustvuju licitaciji) izvršiti otvaranje ponuda u prostorijama stečajnog dužnika JP “Robne rezerve Republike Srpske” a.d. – u stečaju Banja Luka, u Ul. Nikole Pašića br. 46, Banja Luka, dana 22.09.2021. godine, sa početkom u 13:00 časova. 

 

Za napovoljnijeg ponuđača, biće izabran ponuđač koji ponudi najveći iznos za pojedini predmet imovine. U slučaju da budu dostavljene ponude sa istim ponuđenim iznosom, prednost se daje ponuđaču čija je ponuda ranije predata na poštu.

Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača, stečajni upravnik će dostaviti na adresu kupca. Ponuđačima, čije ponude nisu prihvaćene, vratiće se depozit u roku od 3 (tri) dana po okončanju javne prodaje na poslovni-tekući račun. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja Zaključka, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje obezbjeđenja, a novim Zaključkom će se odrediti sljedeći najpovoljniji ponuđač. Svi troškovi vezani za prodaju imovine padaju na teret kupca.

 

Ovaj Zaključak objavljen je na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjaluci, dnevnom listu “Večernje novosti” Banja Luka, izdanje za Republiku Srpsku i Privrednoj komori Republike Srpske (www.bl.komorars.ba)

 

 

 

 

                                                                                                                       Stečajni upravnik

                                                                                                                Dosta Baraković, dipl.ecc

Print Friendly

Leave a Reply