Info Pult

tekstilna

U BiH uvezeno više od pola milijarde maraka odjevnih predmeta

By | Aktuelnosti, slide, Tekstil i kožarstvo | No Comments

Naše kompanije su male, s malim obimom proizvodnje i malim serijama, tako da su troškovi ulaganja u sam proizvod mnogo veći, nego kad se proizvodi u velikim serijama, što je slučaj s velikim brendovima. Pokretanje vlastite proizvodnje u tekstilnoj industriji je veliki izazov i zaista iziskuje ulaganja u razvoj proizvoda, unapređenje tehnologije, modernizaciju procesa proizvodnje, iznalaska tržišta, a pored svega toga modna industrija podložna je brzim promjenama trendova, te je životni vijek proizvoda kratak.

Read More
industrija

Vlada juri investitore, dug blokira iznošenje dobiti

By | Aktuelnosti, slide | No Comments

Sa is­tim ciljem dje­lo­va­će i Sa­vjet za stra­ne in­ves­ti­to­re RS, či­ji će za­da­tak bi­ti da po­ma­že i pod­sti­če stra­na ula­ganja i una­pre­đu­je po­slo­vni am­bi­jent za stra­ne in­ves­ti­to­re. Sa­vjet či­ne pred­sta­vni­ci mi­nis­tar­sta­va, Pri­vre­dne ko­mo­re RS, je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mou­pra­ve i stra­nih ula­ga­ča.

Read More