Komunalno preduzeće „Lisina“ a.d. Šipovo – u stečaju

By 29. новембра 2018. Tenderi No Comments

Komunalno preduzeće „Lisina“ a.d. Šipovo – u stečaju

Nikole Tesle br.31, Šipovo

Broj: 57 0 St 124919 17 St

 

Datum: 26.11.2018. godine

 

Na osnovu člana 155.,160. i 166. Zakona o stečaju (“Službeni glasnik RS” br. 16/16), Odluke Skupštine povjerilaca KP “Lisina” ad Šipovo-u stečaju od 12.09.2018. godine i odluke Odbora povjerilaca od 01.11.2018. godine, stečajni upravnik  objavljuje:

ZAKLJUČAK O PRVOJ JAVNOJ PRODAJI

(USMENIM JAVNIM NADMETANJEM – LICITACIJA)

-za prodaju pokretnih stvari-

 

Prodaje se imovina stečajnog dužnika KP “Lisina” ad Šipovo – u stečaju (osnovna sredstva, sitni alat i inventar, zalihe materijala – rezervni dijelovi), u skladu sa procjenjenim vrijednostima navedenim u elaboratu sudskog vještaka mašinske struke Alekse Nježića iz Banja Luke i listom osnovnih sredstava – oprema, listom zaliha materijala i listom zaliha inventara a koji su sastavni dio prodajne dokumentacije i to:

  1. OSNOVNA SREDSTVA – OPREMA (vozila, teretna vozila, bager, traktor, kosilice, oblarica, cirkular, aparati za zavarivanje, mašine za sječenje asfalta, kontejneri i korpe za smeće, metalni kontejner, pijačne tezge, vodene pumpe, mješalica, rems cobra, motorne makaze i pile, mašina za odštopavanje kanalizacije, mašina Džordž Fišer za elektrofuzijsko varenje, presa za papir, ogrevno drvo, agregat za struju, hilti mašina, kasa čelična, pontonski elementi, kandalaberi i ostala oprema ) ukupne procjenjene vrijednosti 183.770,00  KM
  2. ZALIHE MATERIJALA ( cijevi, EKS, F, FF, FFR komadi, FKS, koljena, kompenzacije, obujmice, ogrlice, račve, redukcije, ventili, spojnice, T komadi, vodomjeri i ostali materijal ) ukupne procjenjene vrijednosti 593,80 KM
  3. ZALIHE INVENTARA ( brusilice, čekići, gedore, ključevi, izvijači, kablovi, kliješta, kolica komunalna, mašine za rezanje keramike, nareznice, ureznice, zatezač, telefoni, viljuške za teret, rezač cijevi, ražanj, nareznica za AC cijevi, makaze, mazalica, lopate, kose, hipohlorinator i ostali inventor) ukupne procjenjene vrijednosti 9.017,00 KM

Iskazane vrijednosti su bez obračunatog PDV-a.

Na predmetnoj imovini nema upisanih tereta.

NAČIN I USLOVI PRODAJE

Predmeti prodaje koji čine imovinu pod r.br.1 prodaju se pojedinačno  a prema listi “OSNOVNA SREDSTVA – OPREMA” koja je dio prodajne dokumentacije, dok se  imovina pod r.br.2 .a prema listi “ZALIHE MATERIJALA” (lista dio prodajne dokumentacije) prodaje u cjelosti te imovina pod r.br.3 a prema listi  “ZALIHE INVENTARA” (lista dio prodajne dokumentacije) prodaje  u cjelosti.

Imovina se prodaje u faktičkom, pravnom i viđenom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i neće se primati nikakve naknadne reklamacije u pogledu prodate imovine.

Uvid u stanje predmetne opreme, količine, sa svim opisima i tehničkim karakteristikama, uvid i preuzimanje prodajne dokumentacije zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana u vremenskom periodu 08 – 16 časova. Prethodno je potrebno najaviti se pozivom na tel.br. 065/682-152 ;  065/879-347.

Depozit za učešće na javnoj prodaji iznosi 10% od procjenjene vrijednosti predmetne imovine i to za:

  • Zalihe materijala (r.br.2) depozit iznosi 5.759,38 KM
  • Zalihe inventara (r.br.3) depozit iznosi 901,70 KM
  • Osnovna sredstva – oprema (r.br 1) depozit iznosi 10% od procjenjene vrijednosti svakog pojedinačnog predmeta prodaje sa liste “OSNOVNA SREDSTVA –OPREMA” a koja je sastavni dio prodajne dokumentacije

Pravo učešća na javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica zastupljena putem zakonskog zastupnika ili punomoćnika i  koja uplate depozit sa naznakom i  navedenim iznosom  i to najkasnije 2 dana prije održavanja licitacije na žiro račun KP “Lisina” ad Šipovo – u stečaju br. 5620998146443935 otvoren kod NLB Razvojna banka ad Banja Luka. Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati na licitaciji.

Prije početka licitacije učesnici su dužni potpisati izjavu o gubitku prava na povrat depozita.

Početna cijena za predmete prodaje je procjenjena vrijednost a imovina se na ovoj licitaciji ne može prodati ispod 80% od procjenjene vrijednosti.

Licitacija će se održati i kada prisustvuje samo jedan ponuđač.

Ponuđač koji kupuje cjelokupnu imovinu koja je predmet ove licitacije ima pravo preče kupovine.

Stečajni upravnik imenuje Komisiju za sprovođenje postupka prodaje i donosi pravila licitacije koja će se predočiti učesnicima na početku licitacije.

Nakon zaključenja licitacije utvrđuje se lista tri ponuđača koji su ponudili najpovoljniju cijenu i konstatuje da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Ostalim ponuđačima, osim prva tri, depozit se vraća u roku od 5 dana od dana licitacije.

Rok za uplatu kupoprodajne cijene iznosi 10 dana od dana održavanja licitacije. Uplatu izvršiti na račun KP “Lisina” ad Šipovo-u stečaju br. 5620998146443935 otvoren kod NLB Razvojna banka ad Banja Luka.

Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspjelom i zaključkom odrediti da je predmetna imovina prodata drugom po redu ponuđaču koji treba u  roku od 10 dana od dana prijema tog zaključka da uplati kupoprodajnu cijenu. Ukoliko ni drugi ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.

Kupac koji kupi imovinu i uplati kupoprodajnu cijenu dužan je da pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji u roku od 5 dana.

Sve troškove poreza, PDV, taksa, naknada, prepisa i ostalih troškova u vezi sa imovinom koja je predmet prodaje snosi kupac.

Licitacija će se održati dana 24.12.2018. godine u prostorijama Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva br.108, Banja Luka sa početkom u 13:00 časova.

Ovaj oglas objaviće se na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, dnevnom listu “Glas Srpske”  kao i na web stranicama Privredne komore Republike Srpske i Privredne komore RS – područna jedinica Banja Luka.

Stečajni upravnik

Aleksandar  Vuksan

Print Friendly

Leave a Reply