Komunalno preduzeće “Lisina” ad Šipovo – u stečaju: Zaključak o javnoj prodaji

By 21. августа 2020. Tenderi No Comments

Komunalno preduzeće “Lisina” ad Šipovo – u stečaju

Nikole Tesle br.31, Šipovo

Broj: 57 0 St 124919 17 St

 

Datum: 18.08.2020. godine

 

Na osnovu člana 73, 155., 156., 157., 160. i 166. Zakona o stečaju (“Službeni glasnik RS” br. 16/16), odluke Skupštine povjerilaca KP “Lisina” ad Šipovo-u stečaju od 26.11.2019. godine i odluke Odbora povjerilaca od 13.08.2020 godine, a u skladu sa članovima 24. do 39. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom (Službeni glasnik Republike Srpske br.54/17), stečajni upravnik objavljuje:

ZAKLJUČAK O JAVNOJ PRODAJI

(USMENIM JAVNIM NADMETANJEM – LICITACIJA)

-za prodaju nepokretne i pokretne imovine-

 

Stečajni dužnik KP “Lisina” ad Šipovo – u stečaju, prodaje putem usmenog javnog nadmetanja (licitacija) sljedeću nepokretnu i pokretnu imovinu:

III (treća) javna prodaja

  1. Nepokretnosti upisane u List nepokretnosti br. 331/0 k.o. Šipovo u čijem je A listu upisana parcela k.č. br. 716, a što u naravi predstavlja zemljište uz privrednu zgradu površine 4.791 m2 i objekte (poslovna zgrada, pomoćna zgrada, garaže, gradilište i ostali pomoćni objekti) ukupne površine 754 m2, a sve na ime korisnika „Lisina“ ad Šipovo.

Procijenjena vrijednost zemljišta i objekata, prema procjeni stalnog sudskog vještaka građevinske struke Siniše Cvijića, od 13.11.2019. god, iznosi 480.511,00 KM.

 

  1. Pokretne stvari (namještaj, računari, kopir aparat, kotao toplovodni, fiskalna kasa) a sve procjenjene vrijednosti 2.525,00 KM (bez PDV-a).

NAČIN I USLOVI PRODAJE

Nepokretnosti (r.br.1) i pokretne stvari (r.br.2) prodaju se u cijelosti ( u paketu).

Imovina se prodaje u faktičkom, pravnom i viđenom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i neće se primati nikakve naknadne reklamacije u pogledu prodate imovine.

Uvid u stanje i karakteristike imovine, te preuzimanje prodajne dokumentacije, zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana u vremenskom periodu 08 – 16 časova. Prethodno je potrebno najaviti se pozivom na tel.br. 065/682-152 ;  065/879-347.

Depozit za učešće na javnoj prodaji iznosi 45.000,00 KM.

Pravo učešća na javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica zastupljena putem zakonskog zastupnika ili punomoćnika i koja uplate depozit sa naznakom i navedenim iznosom i to najkasnije 2 dana prije održavanja licitacije na žiro račun KP “Lisina” ad Šipovo – u stečaju br. 5620998146443935 otvoren kod NLB banka a.d. Banja Luka. Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati na licitaciji.

Minimalna prodajna cijena po kojoj se može izvršiti prodaja na ovoj licitaciji iznosi 30 % od procjenjene vrijednosti.

Prije početka licitacije učesnici su dužni potpisati izjavu o gubitku prava na povrat depozita.

Licitacija će se održati i kada prisustvuje samo jedan ponuđač.

Stečajni upravnik imenuje Komisiju za sprovođenje postupka prodaje i donosi pravila licitacije koja će se predočiti učesnicima na početku licitacije.

Nakon zaključenja licitacije utvrđuje se lista dva ponuđača koji su ponudili najpovoljniju cijenu i konstatuje da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Ostalim ponuđačima, osim prva dva, depozit se vraća u roku od 8 dana od dana licitacije.

Rok za uplatu kupoprodajne cijene iznosi 20 dana od dana održavanja licitacije. Uplatu izvršiti na račun KP “Lisina” ad Šipovo-u stečaju br. 5620998146443935, otvoren kod NLB banka a.d. Banja Luka.

Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspjelom i zaključkom odrediti da je predmetna imovina prodata drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 20 dana od dana prijema tog zaključka da uplati kupoprodajnu cijenu.

Kupac koji kupi imovinu i uplati kupoprodajnu cijenu dužan je da pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji u roku od 8 dana.

Sve troškove u vezi sa sačinjavanjem, ovjerom i provedbom kupoprodajnog ugovora u javnim registrima, naknade, troškove, pripadajuće takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom, uključujući i eventualni porez na kapitalnu dobit, odnosno PDV, snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene nema u odnosu na prodanu imovinu nikakvih obaveza.

Licitacija će se održati dana 11.09.2020.  godine u prostorijama Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva br.108, Banja Luka sa početkom u 14:00 časova.

Ovaj oglas objaviće se na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, dnevnom listu “Glas Srpske”  kao i na web stranicama Privredne komore Republike Srpske i Privredne komore RS – područna jedinica Banja Luka.

Stečajni upravnik

Aleksandar  Vuksan

Print Friendly

Leave a Reply