LIR projekat: Javni poziv za podršku u podizanju zasada i proizvodnji paprike za poznatog kupca

lir projektU okviru projekta „Lokalni integrisani razvoj“ (LIR), raspisan je javni poziv za fizička lica sa područja opština Gradiška i Novi Grad, za podršku u aktivnostima podizanja zasada i proizvodnje paprike.

Projekat LIR je trogodišnja inicijativa (2016-2018.), koju primarno finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i dva entitetska saveza opština i gradova. Projekat se implementira u 21 partnerskoj jedinici lokalne samouprave u BiH: Banja Luka, Bijeljina, Čelinac, Doboj, Foča, Goražde, Gradiška, Konjic, Maglaj, Modriča, Mostar, Novi Grad, Odžak, Orašje, Prijedor, Srebrenik, Šamac, Tuzla, Vareš, Žepče i Živinice.

Projekat LIR ima za cilj podizanje životnog standarda i povećanje socijalne kohezije u BiH putem inkluzivnog održivog socioekonomskog razvoja. U okviru komponente za ekonomski oporavak, LIR projekat će direktno podržati privatni sektor te potencijalne investitore kako bi se povećala cjelokupna ekonomska aktivnost u lokalnim zajednicama, osigurao ekonomski rast kroz produktivnije lance vrijednosti, te stvorila nova radna mjesta i prihodi. Također, projektom se  predviđa pomoć i za dugoročno nezaposlene i socijalno isključene kategorije stanovništva, a posebno povratnike, interno raseljene i dugotrajno nezaposlene osobe.

Prvenstveni cilj ovog javnog poziva je pružanje prilike zainteresovanim fizičkim licima  iz ruralnih domaćinstava sa područja opština Gradiške i Novog Grada da podnesu prijavu za dodjelu podrške za podizanje zasada i proizvodnju paprike na otvorenom prostoru na pojedinačnim površinama od 2-4 dunuma. Pored paketa podrške od strane UNDP-a, odabranim korisnicima će biti dodijeljen sadni materijal paprike koji će korisnici otplatiti kroz otkup paprike u 2017. godini. Takođe, korisnici će dobiti  i kontinuiranu tehničku i savjetodavnu podršku za komercijalni uzgoj paprike od strane preduzeća za prodaju i organizaciju proizvodnje.

Fizička lica koja ispunjavaju uslove se pozivaju da dostave prijave, uključujući i svu potrebnu prateću dokumentaciju koja je navedena u nastavku, najkasnije do 28. aprila 2017. god. do 17:00 sati.

Aplikacije se mogu dostaviti putem pošte u ured UNDP BiH u Banja Luci, na adresu:
UNDP BiH Trg Republike Srpske 1/C1, 78000 Banja Luka.

Sve prijave koje se dostavljaju putem pošte moraju biti predane u zatvorenoj koverti naslovljene na
Projekat „Lokalni integrisani razvoj“-javni poziv za podizanje zasada i proizvodnju paprike
Za sve dodatne informacije i pojašnjenja tokom perioda podnošenja prijava, podnosioci zahtjeva mogu direktno uputiti pitanja, upite i zahtjeve u pisanoj formi, na broj faksa +387 33 552 330 ili e-mail registry.ba@undp.org.

Zainteresovani mogu naći više informacija u Smjernicama za podnošenje prijave i prijavnom obrascu, koji se mogu preuzeti na ovoj stranici.

Leave a Reply