Privredna kretanja po sektorima u RS

Stručne službe PKRS-a redovno prate i analiraju osnovne makroekonomske pokazatelje, te ukupnu društveno-ekonomsku situaciju u Republici Srpskoj, svijetu, Evropskoj uniji, a posebno u zemljama u okruženju.

Praćenjem i analizom uticaja mjera ekonomske politike, ukazujemo na dinamiku kretanja privrede Republike Srpske kroz pripremu mjesečnih, kvartalnih, polugodišnjih, te godišnjih publikacija. Informacije i analize pripremaju se na bazi podataka sa kojima raspolaže Komora, a koji su dobijenih iz eskternih izvora (područnih komora, Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, Agencije za posredničke, informatičke i finanskijske usluge – APIF, Spoljnotrgovinske komore BiH, Agencije za statistiku BiH, Uprave za indirekto oporezivanje BiH, Centralne banke BiH, Evropske komisije, OECD-a, Svjetske banke i dr).

U cilju praćenja aktuelnog stanja po granama, odnosno oblastima privrede Republike Srpske, stručne službe PKRS-a periodično pripremju sektorske analize i izvještaje o privrednim kretanjima po pojedinim granama privrede Republike Srpske. Takođe, na godišnjem nivou, a na bazi podataka APIF-a, izrađuju se i publikacije o finansijskim rezultatima poslovanja privrednih društava registrovanih u Republici Srpskoj.

Željka Milić

Stručni saradnik

Centar za upravljanje projektima i analize

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-138

+387 51 493-126

http://trikotazh-optom.com.ua/zhenskiy-trikotazh
www.plasticsurgery.com.ua/ru/operaczii/mammoplastika/mastopeksiya/
www.orlov-tkachuk.com.ua
Print Friendly