„MDTEX“ d.o.o. – u stečaju

By 16. марта 2015. Tenderi No Comments

„MDTEX“   d.o.o.    u stečaju 

Podbrdo,  MRKONjIĆ  GRAD

Broj   7 /15

Dana, 12.03.2015.

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca od 11.02.2015. godine, u stečajnom postupku, koji je otvoren nad “MDTEX”d.o.o.  Mrkonjić Grad, Podbrdo bb,  stečajni upravnik objavljuje

DRUGU JAVNU LICITACIJU

Prodaje se cjelokupna imovina stečajnog dužnika“MDTEX” d.o.o.  Mrkonjić Grad, Podbrdo bb,  prema popisnoj listi iz Elaborata procjene i to:

–  Program muške konfekcije, po procijenjenoj vrijednosti i početnoj cijeni od 5.904,00 KM,

–  Program ženske konfekcije, po procijenjenoj vrijednosti i početnoj cijeni od 22.962,00 KM,

–  Lovačka i radna oprema,  po procijenjenoj vrijednosti i početnoj cijeni od 5.050,00 KM,

–  Sirovine ( podstava, lepenka, pamučna tkanina)  po procijenjenoj vrijednosti i početnoj cijeni od 1.850,00 KM,

–  Fiskalna maloprodajna kasa, po procijenjenoj vrijednosti i početnoj cijeni od 300,00 KM.

Imovina se prodaje u skladu sa Zakonom o izvršnom postupku,

Prodaja imovine provešće se metodom usmenog javnog nadmetanja, na licitaciji koja će se održati dana31.03.2015.godine (utorak)sa početkom u 15,00 časova u sali za licitacije Okružnog privrednog suda, Banja Luka,  Ul. Gundulićeva 108.

Na ovoj licitaciji imovina se ne može prodati za manje od jedne trećine  procjenjene vrijednosti i početne cijene.

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja predoče dokaz o uplati depozita u iznosu od 10% početne cijene – procjenjene vrijednosti  licitirane imovine,

Depozit će se računati kao dio kupo-prodajne cijene.

Imovinastečajnogdužnika  seprodajepojedinačnopo grupama-programu,a prednost imaju kupci koji licitiraju kompletnu imovinu.

Javno nadmetanje održaće se i kad licitaciji prisustvuje samo jedan kupac.

Kupac je dužan kupljenu imovinu platiti i preuzeti u roku od deset  dana od dana licitacije, u protivnom gubi položeni depozit.

Kupac snosi sve troškove poreza.

Uplate depozita vršiti na račun “MDTEX” d.o.o. u stečaju, Mrkonjić Grad,otvoren kod UniCredit bank a.d. BanjaLukabr. 551 710 225 664 49 71.

Sva pravila licitacije biće iznesena na sam dan licitacije.

Imovina koja je predmet licitacije, može se pogledati u poslovnom prostoru Rudić Milorada u  Podbrdu, Mrkonjić Grad, uz prethodni telefonski dogovor sa kontakt osobama zaduženim za obezbjeđenje imovine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na kontakt telefone  065-959-718i  065-318-655.

Ovaj oglas objavljen je na oglasnoj tabli stečajnog suda,  dnevnom listu «Glas Srpske» i  webstanici Privredne komore Republike Srpske  www.komorars.ba

 

Stečajni upravnik

Print Friendly