MEDISANA INTERNATIONAL doo Banja Luka, u stečaju – prva javna licitacija

By 2. фебруара 2023. Aktuelnosti No Comments

Na osnovu člana 105, 107, 108  Zakona o stečajnom postupku – prečišćeni tekst (Sl. glasnik RS  br. 26/10, Sl. glasnik RS 16 / 16 ), člana 82, 89, 130 i 131 Zakona o izvršnom postupku (Sl. glasnik RS br. 59/03, 85/03 64/05) Odluke Skupštine povjerilaca, donesene na izvještajnom ročištu u stečajnom postupku nad MEDISANA INTERNATIONAL doo Banja Luka – U STEČAJU, dana 30.1.2023. godine, stečajni upravnik donosi:

Zaključak o prodaji imovine i objavljuje

PRVU JAVNU LICITACIJU

za prodaju osnovnih sredstava i zaliha robe

Osnovna sredstva i zalihe robe prodaju se u skladu sa nalazima stalnog sudskog vještaka mašinske struke u viđenom stanju i naknadne reklamacije se neće uvažiti.

Procjenjena vrijednost predmetnih zaliha i osnovnih sredstava  je 9.599,55 KM

Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije, dana 8.2.2023. godine sa početkom u  14:00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, ul. Gundulićeva 108, u sali za licitacije.

Uslovi Prodaje

 1. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica.
 2. Fizička i pravna lica mogu biti predstavljena lično, po zakonskom zastupniku ili punomoćniku, a prije početka licitacije dužni su radi dokazivanja identiteta, predočiti ličnu kartu ili pasoš ili punomoć za zastupanje. Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje indentiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.
 3. Predmetnu opremu i robu, koja je poimenično navedena u nalazima sudskih vještaka, sa svim opisima i tehničkim karakteristikama, kao i uvid u raspoloživu dokumentaciju, zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 12:00 časova na matičnoj lokaciji preduzeća Petra Pecije 71, 78 000 Banja Luka, uz prethodnu najavu zaduženom licu na telefon ++ 387 65 644 519. Za eventualne informacije ili dostavljanje procjene, zainteresovani ponuđači mogu se obratiti i na e-mail adresu: bstevkovic@yahoo.com
 4. Javno nadmetanje održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.
 5. Početna cijena za predmet prodaje jeste procjenjena vrijednost prema procjeni ovlaštenog sudskog vještaka mašinske struke Mile Višković od 14.1.2023. i ista predstavlja i minimalnu cijenu po kojoj se predmetna nepokretnost može prodati na ovoj javnoj prodaji.
 6. Nakon zaključenja javnog nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača i konstatuje, da su predmetne zalihe i osnovna sredstva prodana najpovoljnijem ponuđaču. Rok za plaćanje kupoprodajne cijene za izlicitiranu imovinu je 8 dana od dana održanog nadmetanja. Uplata kupoprodajne cijene može se izvršiti na račun stečajnog dužnika br. 5520002070951809 otvoren kod Addiko banke a.d. Banja Luka.
 1. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od 8 dana, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i novim zaključkom odrediti da su predmetna osnovna sredstva i zalihe prodane drugom po redu ponuđaču, koji treba u roku od 8 dana od dana prijema tog zaključka da deponuje prodajnu cijenu.
 2. Ukoliko ni drugi ponuđač ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.
 3. Kupac koji putem licitacije kupi ponuđena osnovna sredstva i zalihe, izvrši uplatu kupoprodajne cijene dužan je da pristupi zaključenju Ugovora o kupoprodaji u roku od 8 dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Stečajni dužnik predaje u posjed osnovna sredstva i zalihe prema odredbama zaključenog Ugovora o kupoprodaji, a shodno podacima o osnovnim sredstvima i zalihama prema nalazu sudskih vještaka.
 4. Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane stvari nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza i taksa prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.
 5. Pravila prodaje biće učesnicima licitacije podijeljena neposredno prije održavanja licitacije.
 6. Ovaj oglas-zaključak je objavljen na oglasnoj tabli stečajnog dužnika, oglasnoj tabli suda i web stranicama Privredne komore Republike Srpske i Privredne komore RS – područna jedinica Banja Luka.
Print Friendly

Leave a Reply