POSLOVNE INFORMACIJE

Sajmovi

Privreda

 • WTO Moskva, međunarodni trgovinski centar Moskva
 • TPPRF, Privredna komora Ruske Federacije
 • Invest in Russia, ruska agencija za investicije
 • MIEPA, Agencija za investicije i promociju izvoza Moskva
 • CBR, Centralna banka Ruske Federacije

Zakoni

Carina

 • Federalna carinska služba
 • Carinske procedure Carinske Unije Rusije, Kazahstana i Bjelorusije (Tamožennый kodeks Tamožennogo soюza),  član 202, nezvanična engleska verzija
 • Carinski kalkulator Vam nudi mogućnost izračunavanja troškova carine u 89 zemalja. Tri izračunavanja su besplatna, nakon toga je porebna registracija.

Porez

Federalni porezi (Stanje: Mart 2015)

 • PDV – Porez na dodatnu vrijednost je 18%. Za odabranu grupu proizvoda (posebno različite kategorije hrane i potreba za djecu) je snižena stopa od 10%. Bez PDV-a je grupa proizvoda socijalne njege, uključujući i farmaceutske proizvode. Izvoz robe je 0%.
 • Akcize su obavezne za alkohol i duvanske proizvode, kao i motorna goriva benzin i dizel i automobile s motorima sa više od 90 KS. Ukupno postoje 22 različite poreske stope. Npr. na filter cigarete se plaća minimalno 150 rublji plus 6% od tržišne vrijednosti na 1.000 komada, na automobile sa više od 150 KS se plaća 214 rublji po konjskoj snazi. Na benzin sa više od 80 oktana 3.629 rublji po toni. Na pivo sa više od 8,6% alkohola plaća se 3 rublji po litru.
 • Porez na lični dohodak se oporezuje paušalno sa 13%, za nerezidente 35% („visokokvalifikovani specijalisti“). Porez na zaradu zadržava poslodavac i plaća na dan uplate ličnog dohodka poreskoj upravi. Porezi se plaćaju na mjestu registracije poslodavca, a ne na mjesto prebivališta zaposlenog. Samozaposleni, poduzetnici, oni koji primaju druge oblike prihoda, i prodavci druhih imovinskih vrijednosti moraju podnijeti vlastite porezne prijave;
 • Socijalno osiguranje. Kompanije su u obavezi da plaćaju doprinose za socijalno osiguranje. Svi iznosi viši od ovog iznosa izuzeti su od doprinosa za socijalno osiguranje. U slučaju rasta prosječne plate, ruska Vlada od 1. januara 2011. godine može prilagoditi ovu skalu. Od 1. januara 2010. ova stopa je bila 26%, od 2011. godine 34% i od 1. januara 2013 ova stopa iznosi 30%. Doprinosi za socijalno osiguranje se dijele na sledeće: 22% u penzionski fond do 711.000 rubalja, 10 % za zarade preko navedene cifre, 2,9% u fond socijalnog osiguranja na zarade do 670.000 rubalja (2015. god), 2,1% u Federalni Fond za zdravstveno osiguranje i 3% u Regionalni fonda za zdravstveno osiguranje (ukupno 5,1% za zdravstveno osiguranje);
 • Porez na dobit/dividende iznosi 20%. To važi za sve ruske i strane kompanije, koje se računaju kao rezidenti obveznika. Za dividende važe druge poreske stope: Stranci plaćaju 15%, rezidenti 13%.
 • Porez na vađenje sirovina. Za većinu sirovine nameću se porezi procentualno na tržišnu vrijednosti izvađene količine. Poreska stopa varira ovisno o sirovine između 0% und 17,5%. Ostali propisi odnose se na naftu i plin. Poreska stopa za plin je paušalno 147 rubalja po hiljadu kubnih metara. Porez na vađenje nafte varira u zavisnosti od tržišne cijene i karakteristike naftnog polja. Ovaj porez snosi između 1.000 i 13.800 rubalja po toni.
 • Porez na vodu se odnosi na sve korisnike javnih voda (vađenje vode, kao transportni put ili za proizvodnju hidroelektrične energije). Naknade variiraju jako. Na primjer, naknade vađenje vode iz rijeka, ovisno o rijeci i regiona, snosi između 246-654 rubalja, za morsku vodu 4,44-14,88 rubalja po hiljadu kubnih metara.
 • Porez na korištenje životinjskih i vodnih resursa. Nosilac državne dozvole za lov i ribolov plaća paušalno po životinji ili po kilogramu ribe. Na primjer, naknada za odstrel medvjeda je 3.000, a za odstrel jednog fazana je 20 rublji.
 • Državne naknade. Državni tarifni ustav reguliše sve naknade u vezi sa državnim institucijama, posebno pravosuđa i pitanja oko prijave

Regionalni porezi

 • Porez na transport se nameće na vozilima drumskog, brodskog i zrakoplovskog saobraćaja. Porez uglavnom ovisi od snage motora, za većinu vozila poreska stopa raste postepeno sa povećanjem snage motora.
 • Porez na imovinu za preduzeća se nameće na teret neto stalne imovine (tj. bez amortizacije). Prema Kodeksu je ovaj porez maksimalno 2,2%. Stopa poreza varira, jer se regionalno utvrđuje.

Lokalni porezi

 • Porez na nekretnine za preduzeća se utvrđuje od strane lokalnih vlasti. Međutim, lokalna porezna stopa smije biti maksimalno 1,5% od vrijednosti zemljišta (0,3% za posebne izuzetke).

Za više informacija obratite se Federalnoj službi za poreze (Federalьnaя nalogovaя služba).

Norme i standardi
ROSSTANDARD, Federalna agencija za tehničko regulisanje i metrologiju
Prema zakonu „o tehničkom regulisanju“ sertifikacija robe se dijeli na dva načina: Obavezno sertificiranje (sertifikat GOST R) i dobrovoljno sertificiranje.

INFORMACIJE O ZAPOŠLJAVANJU

Bez radne dozvole, sljedeći strani državljani mogu raditi na području Ruske Federacije:

 • Strani državljani koji su privremeno na području Ruske Federacije ili imaju stalni boravak, odnosno imaju odobrenje za privremeni boravak („razrešenie na vremennoe proživanie“, važi samo za odobrenu regiju u RF) ili boravišnu dozvolu („vid na žitelьstvo“, teritorijalno neograničena);
 • Zaposleni u diplomatskim predstavništvima, konzularnim institucijama stranih država u Ruskoj Federaciji, zaposleni u međunarodnim organizacijama i privatno zaposleno osoblje ovih grupa;
 • Zaposleni stranih pravnih lica, koji izvršavaju radove instalacija, održavanje i garancija kao i popravaka isporučene tehničke opreme nakon isteka garantnog roka;
 • Akreditovani novinari;
 • Strani đaci i studenti ruskih škola, koji rade za vrijeme raspusta;
 • Strani đaci i studenti ruskih obrazovnih institucija, koji su zaposleni kao osoblje u obrazovnim ustanovama, gdje uče ili studiraju;
 • Strani nastavnici na obrazovnim institucija;
 • Strani državljani koji su prepoznati kao izbjeglice ili im je odobren azil na teritoriji Ruske Federacije.

Za sve ostale grupe je potrebna radna viza. Federalna Migraciona Služba je zadužena za proceduru izdavanja radne dozvole. Radna dozvola se izdaje na 12 mjeseci i važi samo teritorijalno i samo u vezi sa određenim poslodavcem.

OSNIVANJE PRIVREDNOG DRUŠTVA („OOO“)

„OOO“ (d.o.o.) se smatra kao osnovana sa registracijom u Državni registar. Minimalni osnivački kapital je 10.000 rublji (cca. 170 evra). Prije nego što se „OOO“ može upisati u državni Registar pravnih lica, potrebna je jednoglasna odluka o osnivanju poduzeća, koja sadrži informacije kao što su ime privrednog društva ili visina osnivačkog kapitala. Obavezne informacije mogu biti po želji dopunjene sa dodatnim informacijama.
Ako nekoliko partnera osniva „OOO“, potreban je osnivački ugovor. Ovaj ugovor ne zahtjeva formalne obaveze (npr. ovjeru od notara). Međutim, sadržaj osnivačkog Ugovora mora sadržavati sljedeće tačke:

 • Imena partnera
 • Visina osnivačkog kapitala
 • Iznos/visinu dionica
 • Nominalna vrijednost dionica
 • Iznos depozita osnivačkog kapitala, i na koji način je uplaćen
 • Kad i kako se uplata depozita obavlja

Od Reforme 2009 kao osnivački dokument za „OOO“ važi samo statut koji sadrži informacije kao što su, između ostalog, ime i polje djelatnosti „OOO“, kao i sjedište (lokaciju) privrednog društva. Dakle, sjedište privrednog društva mora postojati prije registracije privrednog društva. Nije preporučljivo navoditi adresu društva u smislu poštanskog sadučeta, jer generalni direktor ili glavni računovođa društva moraju ruskim vlastima biti dostupni.

Komponente Statuta su:

 • Naziv „OOO“
 • Sjedište „OOO“
 • Visina osnivačkog kapitala
 • Nadležnosti i obaveze organa
 • Procedure za glasanje i pravila o potrebnoj većini
 • Prava i obaveze partnera
 • Pravila o prenosu dionica
 • Skladištenje dokumenata privrednog društva i prava na uvid u dokument
 • Mandat generalnog direktora
 • Pravila o restrukturiranju ili likvidacije

Informacije o dionicama društva (visina i nominalna vrijednost) i lista dioničara se zapisuju na poseban dokument.
Osnivački kapital se smije i mora uplatiti nakon registracije na račun  privrednog društva. Rok za uplatu je četiri mjeseca nakon registracije. Ovaj period se može skratiti statutom.

Kao poseban problem za strane start-up u Rusiji se postavlja pitanje: „Ko prvi dolazi? Generalni direktor ili društvo?“ – Prema ruskom zakonu potreban je generalni direktor da bi se “OOO“ registrovalo. Ako stranac preuzima mandat, potrebna mu je dozvola za rad. Radnu dozvolu mora zatražiti novo osnovana kompanija, koja se na drugu stranu ne može osnovati bez generalnog direktora. Riješenje ovog problema je imenovanje privremenog direktora, koji, na primjer, može biti advokat sa ruskim državljanstvom i koji preuzima privremeno poziciju generalnog direktora na papiru dok se osnivanje privrednog društva ne okonča i nakon izdate radne dozvole pokrene promjena direktora.
Prema najnovijim izmjenama i dopunama zakona, koji je stupio na snagu 01. septembra 2014. godine moguće je imati dva gereralna direktora.
Upis u državni registar pravnih lica vrši se od strane nadležnog poreskog organa u najkraćem mogućem roku. Zahtjeva se da su svi potrebni dokumenti dostupni. Ako bilo koji dokument u podnošenju zahtjeva fali, zahtjev će biti odbačen bez obrazloženja. Preporučuje se da se osnivački akti preuzmu lično ili od strane punomoćnika, jer se u suprotnom može dogoditi da se izgube poštanskim putem.

NAUKA I TEHNOLOGIJA

 • ISTC, međunarodni naučni i tehnološki centar
 • FIPS, Federalni institut za intelektualno vlasništvo
 • Minobrnauki, Federalno Ministarstvo za obrazovanje i nauku
 • S&T Gate RUS.EU, informaciona platforma
 • Rosobnadzor, Federalna služba za nadzod iz oblasti obrazovanja i nauke
 • Rosnauka, Agencija za istraživanje

Gordana Višekruna

Centar za internacionalizaciju poslovanja

Rukovodilac Centra

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-123

+387 51 493-126

Jelena Rodić

Stručni saradnik

Centar za internacionalizaciju poslovanja

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-123

+387 51 493-126

Print Friendly