Predsjednik i potpredsjednici Komore su izvršni organi čiji su poslovi utvrđeni Zakonom i Statutom, Programima rada i zaključcima Skupštine Komore.

Predsjednik Komore

Predsjednik Komore predstavlja Komoru, odgovoran je za zakonitost rada Komore, rukovodi njenim radom i usklađuje aktivnosti organa, tijela i drugih oblika organizovanja i rada u Komori. Stara se o saradnji sa Narodnom Skupštinom i Vladom Republike Srpske, ministarstvima, republičkim organima uprave i drugim organima i organizacijama u Republici Srpskoj. Predsjednika Komore bira i razrješava Skupština Komore.

Potpredsjednici Komore

Komora ima dva potpredsjednika, koje bira i razrješava Skupština Komore. Potpredsjednici Komore prate i analiziraju stanje u području za koje su zaduženi, predlažu mjere za utvrđivanje prijedloga organa Komore o značajnim pitanjima privrednog sistema, razvojne i ekonomske politike, regionalne i međunarodne saradnje Komore, te vrše druge poslove koje im povjeri predsjednik Komore.

Generalni sekretar Komore

Gеnеrаlnоg sеkrеtаrа Kоmоrе imеnuје i rаzrјеšаvа Uprаvni оdbоr, nа priјеdlоg Prеdsјеdnikа Kоmоrе. Pоslоvi gеnеrаlnоg sеkrеtаrа Kоmоrе utvrđеni su Stаtutоm, prоgrаmimа rаdа i zаklјučcimа Skupštinе Kоmоrе. Gеnеrаlni sеkrеtаr Kоmоrе zа svој rаd оdgоvаrа Prеdsјеdniku Kоmоrе i Uprаvnоm оdbоru.

PRIVREDNA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE
Branka Ćopića 6
78000 Banja Luka
Tel: +387 51 493 120, 493-121 kabinet
Faks: +387 51 493-126
E-mail: info@komorars.ba

Print Friendly