Predsjednik i potpredsjednici Komore su izvršni organi čiji su poslovi utvrđeni Zakonom i Statutom, Programima rada i zaključcima Skupštine Komore.

Predsjednik Komore
Predsjednik Komore predstavlja Komoru, odgovoran je za zakonitost rada Komore, rukovodi njenim radom i usklađuje aktivnosti organa, tijela i drugih oblika organizovanja i rada u Komori. Stara se o saradnji sa Narodnom Skupštinom i Vladom Republike Srpske, ministarstvima, republičkim organima uprave i drugim organima i organizacijama u Republici Srpskoj. Predsjednika Komore bira i razrješava Skupština Komore. Predsjednik Komore obavlja funkciju bez zasnivanja radnog odnosa (na volonterskom osnovu).

Potpredsjednici Komore
Komora ima dva potpredsjednika, koje bira i razrješava Skupština Komore. Potpredsjednici Komore prate i analiziraju stanje u području za koje su zaduženi, predlažu mjere za utvrđivanje prijedloga organa Komore o značajnim pitanjima privrednog sistema, razvojne i ekonomske politike, regionalne i međunarodne saradnje Komore, te vrše druge poslove koje im povjeri predsjednik Komore. Potpredsjednici Komore funkcije obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa (na volonterskom osnovu).

Direktor Komore
Poslovi direktora Komore utvrđeni su Statutom, Programima rada i zaključcima Skupštine Komore.

Kako predsjednik i potpredsjednici Komore funcije obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa (na volonterskom osnovu), radom Komore rukovodi direktor, koji je ujedno odgovoran i za zakonitost rada Komore. Direktora Komore bira i razrješava Skupština, na prijedlog Upravnog odbora Komore.

PRIVREDNA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE
Đure Daničića 1/II
78000 Banja Luka
Tel: +387 51 215 744, 215 833
Faks: +387 51 215 565
E-mail: info@komorars.ba

Print Friendly