Obavještenje o pokretanju postupka usklađivanja republičkih redova vožnje za registracioni period 2019/2020. godina

Na osnovu člana 25. stav 1. i 27. stav 2. Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 47/17) i člana 6. stav 1. Pravilnika o usklađivanja i registraciji redova vožnje („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 6/18, 8/18), obavještavamo prevoznike putnika da je započeo postupak usklađivanja redova vožnje REPUBLIČKIH autobuskih linija za 2019/2020. godinu.

Zahtjev sa dokumentacijom dostaviti Privrednoj komori Republike Srpske, ul. Đure Daničića 1/II, 78000 Banjaluka, najkasnije do srijede, 20. februara 2019. godine. Dokumentacija se dostavlja u zapečaćenoj koverti sa naznakom „Komisija za usklađivanje redova vožnje – ne otvarati“.

UPUTSTVO ZA UČEŠĆE U POSTUPKU USKLAĐIVANjA REPUBLIČKIH REDOVA VOŽNjE

Neophodna dokumentacija:

  1. Zahtjev za usklađivanje sa podacima o prevozniku (adresa, broj telefona, telefaksa, e-mail adresa, ime i prezime direktora privrednog društva i broj mobilnog telefona direktora).
  2. Kopiju važeće licence za prevoznika
  3. Prevoznici koji prvi put učestvuju u postupku usklađivanja, kao i prevoznici koji su izvršili izmjene podataka od značaja za pravni promet, odnosno izmjene u rješenju o registraciji, dostavljaju po jedan primjerak kopije rješenja o registraciji privrednog društva, a samostalni preduzetnici po jedan primjerak kopije rješenja o registraciji nadležnog organa grada/opštine.
  4. Ugovor o kooperaciji, ovjeren od strane svih kooperanata (samo za redove vožnje koji se održavaju u kooperaciji). Ugovor o kooperaciji, mora sadržavati tačno definisan raspored režima održavanja reda vožnje između kooperanata. Prijedlozi redova vožnje uz koje nije priložen ugovor o kooperaciji kako je naznačeno, neće biti razmatrani.
  5. Redove vožnje dužine trase preko 50 kilometara, kao i redove vožnje koji povezuju dva ili više područja nezavisno od dužine trase linije, dostaviti prema slijedećem:
  • Spisak starih redova vožnje dostaviti u pet primjeraka prema obrascu PRILOG BROJ 1 PRAVILNIKA;
  • Spisak starih redova vožnje sa promjenom dostaviti u pet primjeraka, prema obrascu PRILOG BROJ 2 PRAVILNIKA;
  • Prijedloge starih redova vožnje sa promjenom, ovjerene od strane podnosioca zahtjeva (svih prevoznika na redu vožnje), dostaviti u pet primjeraka, prema obrascu PRILOG BROJ 4 PRAVILNIKA; (obavezno naznačiti koja je promjena, u skladu sa članom 2. stav 1. tačka 2. Pravilnika o usklađivanja i registraciji redova vožnje);
  • Spisak novih redova vožnje za usklađivanje dostaviti u pet primjeraka, prema obrascu PRILOG BROJ 3 PRAVILNIKA;
  • Prijedloge novih redova vožnje, ovjerene od strane podnosioca zahtjeva (svih prevoznika na redu vožnje), dostaviti u pet primjeraka, prema obrascu PRILOG BROJ 4 PRAVILNIKA (obavezna oznaka puta);

Spiskove za republičke  redove vožnje ne treba dostavljati ako prevoznik predlaže samo jedan red vožnje.

Sve prijedloge republičkih redova vožnje treba složiti u komplete. Komplet čini po jedan primjerak spiska i svakog predloženog reda vožnje.

Na prijedlozima republičkih redova vožnje obavezno naznačiti da li je predmetni prijedlog stari red vožnje sa promjenom ili novi red vožnje, te navesti naziv kooperanta na redu vožnje.

Prijedlozi republičkih redova vožnje moraju biti izrađeni u skladu sa važećim DALjINAROM i minimalnim vremenima vožnje, kao i Uputstvom za primjenu Daljinara sa minimalnim vremenima vožnje na republičkim linijama i uslovima, načinu i postupku izmjene i dopune relacija Daljinara, te Pravilnikom o usklađivanju i registraciji redova vožnje. Navedeni propisi dostupni su na internet stranici Komore www.komorars.ba.

Za svaki najavljeni polazak i povratak na prijedlog NOVOG reda vožnje potrebno je uplatiti i dostaviti dokaz o uplati:

    400 KM ZA PREVOZNIKE KOJI SU IZMIRILI ČLANARINU KOMORI ZA 2018. godinu

    600 KM ZA PREVOZNIKE KOJI NISU IZMIRILI ČLANARINU KOMORI ZA 2018. godinu

Za svaki najavljeni STARI RED VOŽNjE SA PROMJENOM potrebno je uplatiti i dostaviti dokaz o uplati:

    200 KM ZA PREVOZNIKE KOJI SU IZMIRILI ČLANARINU KOMORI ZA 2018. godinu

    300 KM ZA PREVOZNIKE KOJI NISU IZMIRILI ČLANARINU KOMORI ZA 2018. godinu

Kao dokaz o uplati uvažava se i izvod iz banke nadležne privredne komore iz kojeg je vidljiva blagovremenost izvršene uplate.

NAPOMENA: PRIJEDLOZI REDOVA VOŽNjE ZA KOJE NIJE IZVRŠENA BLAGOVREMENA UPLATA NEĆE SE RAZMATRATI.

Uplate izvršiti na žiro račun PRIVREDNE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE broj:

562-099-00000797-43 kod „NLB Razvojne banke“ a.d. Banjaluka, sa naznakom „ZA REDOVE VOŽNjE“.

NAPOMENA: Sve nepotpune i neblagovremeno podnijete zahtjeve za usklađivanje redova vožnje Komisija neće uzimati u razmatranje.

Nakon što Komisija pregleda valjanost prispjelih zahtjeva, biće organizovan sastanak usklađivanja redova vožnje na koji će biti pozvani svi zainteresovani prevoznici.

Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona: 051/226-162; mr Dragoslav Mihajlović, dipl.inž.saobr.

Print Friendly

Leave a Reply