OBAVJEŠTENJE: Promet sredstava za održavanje čistoće

U Republici Srpskoj su na snazi propisi iz oblasti hemikalija/biocida i predmeta široke potrošnje koji su u većoj mjeri usklađeni sa propisima EU. S obzirom  da su  u Federaciji BiH i nekim  zemljama koje nisu članice EU na snazi neusklađeni propisi, postoji mogućnost da se na tržištu Republike Srpske nađu proizvodi koji ne ispunjavaju uslove važećih propisa. Ovom prilikom vam ukazujemo na značajnije  odredbe propisa koji regulišu uslove za promet sredstava za održavanje čistoće.

Sredstva za održavanje čistoće su regulisana Pravilnikom o bezbjednosti predmeta široke potrošnje, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 17/15 a stupio je na snagu u martu 2016. godine. S obzirom da ova sredstva sadrže određene hemikalije ili biocide, na njih se odnose i propisi o hemikalijama i biocidima. Prema Zakonu o hemikalijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 25/09) i Zakonu o biocidima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 37/09), proizvodi koji sadrže hemikalije ili biocide moraju biti klasifikovani, posebno  upakovani i obilježeni te upisani u odgovarajuću evidenciju u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite.

Klasifikacija, pakovanje i obilježavanje se obavlja u skladu sa  Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju i obilježavanju hemikalija i određenih proizvoda („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 9/16). U zavisnosti od fizičkih svojstava, uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu, hemikalije i proizvodi koji sadrže hemikalije ili biocide se klasifikuju u određene klase i kategorije opasnosti. U skladu sa tim opasnostima na ambalaži-etiketi tih proizvoda se moraju nalaziti piktogrami opasnosti, riječ upozorenja, obavještenje o opasnosti, obavještenje o mjerama predostrožnosti i drugi podaci, navedeni u članu 18. Pravilnika.

Piktogrami opasnosti su grafički prikazi za pojedine klase i kategorije opasnosti. U primjeni su novi piktogrami u skladu sa  globalno harmonizovanim sistemom obilježavanja (GHS/CLP sistem), koji imaju oblik romba, bijelu podlogu i rub crvene boje (raniji simboli opasnosti su bili u obliku kvadrata sa narandžastom podlogom). Etiketa mora biti napisana na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.

Određeni proizvodi za opštu upotrebu, zavisno od klase i kategorije opasnosti sadržaja, moraju imati zatvarač koji ne mogu otvoriti djeca a pojedini i taktilno  upozorenje za slijepa lica.

Uslovi za skladištenje hemikalija u prometu na malo regulisani su Pravilnikom o utvrđivanju uslova za obavljanje djelatnosti proizvodnje, prometa i korišćenja hemikalija („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 27/14, 28/14 i 42/16). Prema odredbama člana 49. i 50. ovog Pravilnika proizvodi koji sadrže hemikalije moraju se u prometu na malo skladištiti odvojeno od druge robe i ne smiju biti na dohvatu djece. Pravilnik takođe definiše koje klase opasnosti se ne mogu naći u maloprodajnim objektima. Na prodajnom mjestu obavezno je istaknuti Uputstvo o elementima obilježavanja i načinu postupanja sa opasnim hemikalijama namijenjeno potrošačima. Ovo Uputstvo se može naći na web stranici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.

U Pravilniku o bezbjednosti predmeta široke potrošnje, određeni su i posebni uslovi za stavljanje u promet za opštu upotrebu sredstava za čišćenje vjetrobranskih stakala (član 60.).

Odredba ovog člana glasi:

(1) “ Sredstva za čišćenje vjetrobranskih stakala namijenjena za opštu upotrebu ne sadrže metanol, osim kada sadrže i etanol, a sadržaj metanola ne prelazi 5% masenih količine etanola (odnos 1:20).

(2) Sredstva iz stava 1. ovog člana koja sadrže 3% ili više metanola treba da budu upakovana u ambalažu koja ima zatvarač koji otežava otvaranje djeci i taktilno upozorenje na opasnost potrebno slijepim licima kao upozorenje“.

Napominjemo da će zdravstveni inspektori u narednom periodu zabranjivati promet proizvoda, čiji sadržaj, pakovanje,  obilježavanje  i prateća dokumentacija nisu usklađeni sa važećim propisima. Takođe napominjemo da su propisane visoke novčane kazne za lica koja vrše promet neregistrovanih i neusklađenih proizvoda. Zbog toga predlažemo da, prilikom narudžbi roba, obratite pažnju na usklađenost ovih proizvoda sa propisima Republike Srpske.

 

Print Friendly

Leave a Reply