Objavljen poziv firmama za dodjelu detašmana u Njemačkoj

Spoljnotrgovinska komora BiH, u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske i Privrednom komorom Federacije BiH, objavila je Javni poziv za dodjelu detašmana za izvođenje radova u Saveznoj Republici Njemačkoj u detašmanskoj 2021/2022. godini.
 
Ukupno 2.000 dozvola mjesečno biće dodjeljeno preduzećima iz Bosne i Hercegovine u detašmanskoj 2021/2022. godini prema uslovima i kriterijima iz ovog Javnog konkursa, od čega Republici Srpskoj pripada jedna trećina.
Detašmani će biti raspoređeni po djelatnosti i to za oblast građevinarstva, za oblast izolaterstva i za oblast ostalih djelatnosti (montažerstvo, rudarstvo i druge djelatnosti, u skladu sa Međudržavnim sporazumom).
Pravo učešća na Javnom konkursu/natječaju imaju preduzeća građevinske, izolaterske i ostalih djelatnosti, šifre šifre 10, 40, 50, 60, 61 i 70 – po njemačkim propisima, koji ispunjavaju opšte zadate uslove.
Za ostvarivanje prava na učešće u raspodjeli detašmana preduzeća moraju ispunjavati određene uslove, a neki od njih su: da je preduzeće kadrovski i tehnički osposobljeno za izvršenje preuzetih ugovora, da u skladu sa važećim propisima SR Njemačke ne postoje prepreke za angažman preduzeća iz BiH na realizaciji ugovora u SR Njemačkoj koje proizilaze iz odluka nadležnih organa SR Njemačke o zabrani njihovog rada u SR Njemačkoj, da imaju registrovano predstavništvo preduzeća u SR Njemačkoj, da je preduzeće koje se prijavljuje na Javni konkurs/natječaj aktivno na području BiH u okviru djelatnosti za koju konkuriše, da imaju minimum 15 stalno zaposlenih radnika na radovima u BiH iz okvira djelatnosti za koju konkurišu i ostali uslovi navedeni u pozivu.
Prijave na Javni konkurs za raspodjelu podkontingenata detašmana, sa traženom dokumentacijom, za preduzeća sa područja entiteta FBiH, Republike Srpske i preduzeća Distrikta Brčko podnose se u zatvorenim kovertama u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa.
Print Friendly

Leave a Reply