Objavljena Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja objavljena je u Službenom glasniku Republike Srpske broj 22/2022.

Usvojeni su kriterijumima za bodovanje, a u cilju dodatnog podsticanja privrednih subjekata na povećanje plata radnika. Shodno tome, pored postojećih kriterijuma uvodi se novi kriterijum, kojim se boduje visina isplaćenih prosječnih bruto plata zaposlenih dok je izmjenjen sistem bodovanja kod kriterijuma broja zaposlenih radnika.

Pored navedenog, ovom uredbom način sprovođenja postupka dodjele podsticaja dodatno se usaglašava sa pravilima dodjele državne pomoći iz Uredbe o uslovima i postupku za dodjelu državne pomoći male vrijednosti – de minimis pomoći  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 111/20) i Regulative Komisije  (EU) 1407/2013 od 18. decembra 2013. godine o primjeni članova 107. i 108. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije na de minimis pomoć. U skladu s tim, predmetnim dopunama propisuje se obrazac izjave o primljenoj državnoj pomoći u tekućoj i dvije prethodne fiskalne godine, kao i obrazac obavještenja o dodijeljenoj de minimis pomoći.

Propisana je i nova odredba kojom se definiše da se kao jedan od posebnih uslova koji se moraju ispuniti u cilju korištenja podsticaja jeste da ukupni iznos podsticaja koji je privredni subjekt primio od davalaca državne pomoći u tekućoj i dvije prethodne fiskalne godine ne prelazi iznos od 390.000 KM.

Print Friendly

Leave a Reply