Odluka o izvozu krompira porijeklom iz BiH

Kao rezultat učinkovitog četvrogodišnjeg provođenja programa posebnog nadzorKrompir3a (sistemske kontrole) karantinskih štetnih organizama na krompiru u Bosni i Hercegovini, Evropska komisija je 17. jula 2015. godine donijela Provedbenu odluku o priznavanju Bosne i Hercegovine kao zemlje slobodne od prstenaste truleži krompira, bolesti koju uzrokuje organizam Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann i Kotthoff) Davis i sur.

Provedbena odluka Evropske komisije objavljena je 22.07.2015. godine u Službenom glasniku Evropske unije (OJ L 194), a tekst odluke možete preuzeti na linku:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.194.01.0042.01.ENG

Objavljivanjem ove Odluke omogućen je izvoz krompira porijeklom iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

Print Friendly

Leave a Reply