Oglas o prodaji imovine JP ”Robne rezerve Republike Srpske” a.d. u stečaju

15.09.2023.

JP ”ROBNE REZERVE REPUBLIKE SRPSKE” a.d-u stečaju
BANJA LUKA
Broj: 655/23
Datum: 13.09.2023. godine

Na osnovu člana 155. 157. i 160. Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske (Sl.gl.RS br: 16/16), a u skladu sa članom 40. do 46. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom (“Sl.gl. RS” broj: 54/2017), Odluke Skupštine povjerilaca donesene dana 13.11.2017. godine i Odluke Odbora povjerilaca od 13.09.2023. godine, stečajni upravnik dana 13.09.2023. godine donosi:

O G L A S
o prodaji imovine stečajnog dužnika
putem javnog nadmetanja

I. PREDMET PRODAJE:
Prodaje se imovina stečajnog dužnika JP ”ROBNE REZERVE REPUBLIKE SRPSKE” a.d-u stečaju Banja Luka, Nikole Pašića br. 46, koja se odnosi na:
A) Imovina koja se nalazi u Bileći, i to:
R/B Broj Lista nepokretnosti K.č. br. Površina
(u m2) Vrsta prava Obim prava
1 1814 2962/10 8.145 svojina 1/1

A1) Zemljište i građevinski objekti

Navedena imovina je upisana u List nepokretnosti broj: 1814 K.O. Bileća Grad za parcelu označenu kao kč. br. 2962/10. Ukupna površina iznosi 8.145 m².
Građevinske objekte čine:
Ostali objekti u privredi (poslovna zgrada) površine 1.861 m². Spratnost objekta je prizemlje. Objekat je uknjižen u List nepokretnosti, čvrste gradnje, sa izvedenim svim instalacijama. Objekat je u lošem stanju zbog nekorištenja.
Pomoćni objekat u privredi (pomoćna zgrada) površine 160 m². Sve karakteristike poslovnog objekta važe i za pomoćni objekat.
Zemljište uz objekat uređeno i asfaltirano. Površina zemljišta uz objekat 6.124 m².
Vodna infrastruktura: Sastoji se od cjevovoda, hidrantne mreže, protivpožarne infrastrukture.
Kanalizaciona infrastruktura: Objekat sa cjevovodima – oborena i zauljena kanalizacija i objekti – šahtovi, taložni bazeni, separatori i septička jama.
Elektro i telekomunikaciona infrastruktura, gromobranske instalacije, javna rasvjeta.

A2) Lokacija
Nekretnine se nalaze u Bileći. Prilaz predmetnoj parceli je obezbijeđen asfaltiranom saobraćajnicom. Saobraćajni aspekt predmetnih nekretnina je jako povoljan. U blizini predmetnih nekretnina grade se stambeni objekti individualnog stanovanja, te zelene površine. Javnu infrastrukturu čine pristupni put, elektrodistributivna mreža i vodovodna infrastruktura, dok je kanalizacija povezana na septičku jamu. Parcele u okviru kompleksa su mnogougaonog oblika, izravnate sa izgrađenim unutrašnjim saobraćajnicama i parking platoima u zoni između objekata.
A3)
Imovina stečajnog dužnika navedena u tački „A1“ se prodaje “u paketu”, kao jedna cjelina.
Ukupno procijenjena vrijednost zemljišta i objekata sa pratećim sadržajem, sve sa 1/1 svojinskog dijela, iznosi 547.801,20 KM, a utvrđena je na bazi procjene tržišne vrijednosti nekretnina prema nalazu stalnog sudskog vještaka građevinsko-arhitektonske struke Milana Subotića iz Kozarske Dubice od 15.10.2018. godine.
Na III (trećoj) javnoj prodaji imovine stečajnog dužnika JP “Robne rezerve Republike Srpske” a.d. – u stečaju, Banja Luka, imovina se prodaje po procijenjenoj vrijednosti, s tim da najniža cijena po kojoj se može prodati imovina na ovoj licitaciji ne može biti ispod 50% procijenjene vrijednosti, i iznosi 273.900,00 KM.

II ZAJEDNIČKE ODREDBE:
Prodaja imovine stečajnog dužnika obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije, dana 20.10.2023. godine sa početkom u 13:00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Ul. Gundulićeva br. 108, u Velikoj sali – prizemlje.

IIa) PREGLED IMOVINE I PREUZIMANJE PRODAJNE DOKUMENTACIJE
Prodaja imovine se vrši po načelu «viđeno-kupljeno», bez naknadnih prigovora i reklamacija na stanje imovine koja je predmet ponude.
Imovina u Bileći se može pogledati svaki radni dan uz najavu na telefon broj: 066 210 621 (Milivoje Vučinić).
Prodajna dokumentacija koju čine: Obrazac prijave za učešće u postupku prodaje, Izjava o gubitku prava na povrat depozita, Izvod iz «Procjene tržišne vrijednosti nekretnina i opreme «, Imovinsko-pravna dokumentacija i Obavještenja potencijalnim kupcima, može se preuzeti u sjedištu stečajnog dužnika na adresi: JP « Robne rezerve Republike Srpske » a.d – u stečaju, Nikole Pašića 46, Banja Luka, zaključno sa danom 18.10.2023. godine do 12:00 časova.
Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon 051/326-332 (Rada Josipović).

III PRAVO NA NADMETANJE
1. Pravo na nadmetanje imaju sva domaća i strana pravna lica, preduzetnici i fizička lica, koja su ispunila niže navedene uslove:
a) Preuzela prodajnu dokumentaciju,
b) U predviđenom roku uplatila depozit na račun stečajnog dužnika broj:
562 099 81420025 96 kod „NLB banke“ a.d. Banja Luka u visini od 50.000,00 KM, sa naznakom: Sredstva depozita za učešće u javnom nadmetanju, i to zaključno sa 18.10.2023. godine do 24:00 časa.
Za učešće na javnom nadmetanju moraju biti ispunjena oba uslova.
Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja, pokazati stečajnom upravniku ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako fizičko lice zastupa punomoćnik, isti je obavezan predati stečajnom upravniku valjanu punomoć za zastupanje i dokaz o uplati depozita.
Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku (direktoru) ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik, isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid rješenje o upisu u sudski registar, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavlja punomoćnik, isti je obavezan da stečajnom upravniku preda na uvid valjanu punomoć i dokaz o uplati depozita.
Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.
2. Javno nadmetanje održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.
3. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da su nekretnine prodate najpovoljnijem ponuđaču. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača, stečajni upravnik će dostaviti na adresu kupca u roku od 3 (tri) dana od dana održavanja licitacije.
4. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene, vratiće se depozit u roku od 8 dana nakon javnog nadmetanja na poslovni-tekući račun. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita.
Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača – kupca smatra se dijelom avansne uplate.
5. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana prijema zaključka, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je nekretnina prodana drugom po redu ponuđaču, koji treba u roku od 30 dana od dana prijema tog zaključka da deponuje prodajnu cijenu.
Ukoliko ni drugi ponuđač ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.
6. Kupac je dužan uplatiti cjelokupan iznos vrijednosti nekretnine na račun stečajnog dužnika
br. 562 099 81420025 96 kod „NLB banke“ a.d. Banja Luka.
7. Kupac koji kupi imovinu, izvrši uplatu kupoprodajne cijene, dužan je da pristupi zaključenju Ugovora o kupoprodaji u roku od 30 dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Stečajni dužnik predaje u posjed imovinu koja je predmet kupovine prema odredbama zaključenog Ugovora o kupoprodaji.
8. Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane nekretnine nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.
9. Pravila prodaje biće učesnicima licitacije podijeljena prije održavanja licitacije.
10. Ovaj Zaključak objavljen je na oglasnoj tabli stečajnog suda, dnevnom listu “Večernje novosti” izdanje za Republiku Srpsku i Privrednoj komori Republike Srpske (www.bl.komorars.ba)

Stečajni upravnik
Dosta Baraković, dipl. ecc