OGLAS O PRODAJI NEPOKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA – ZZ “MILKA” LAKTAŠI, u stečaju

Početna 9 Tenderi 9 OGLAS O PRODAJI NEPOKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA – ZZ “MILKA” LAKTAŠI, u stečaju

26.04.2022.

ZZ MILKA LAKTAŠI – u stečaju
Mladena Stojanovića 13
Laktaši
STEČAJ br: 57 0 St 113978 15 St

 Na osnovu Odluke skupštine povjerilaca donesene dana 17.02.2022. godine na ročištu održanom u Okružnom privrednom sudu Banja Luka i člana 156. Zakona o stečaju Republike Srpske (Sl.glasnik RS br.16/16), a u skladu sa članovima 24 do 39 Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom (Sl.glasnik RS br.54/17) stečajni upravnik ZZ Milka Laktaši-u stečaju objavljuje:  

OGLAS  O PRODAJI NEPOKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

I PREDMET PRODAJE:

ZZ Milka Laktaši – u stečaju, prodaje putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije sledeću nepokretnu imovinu u vlasništvu stečajnog dužnika:

 1. Banja Luka – KO Jagare, ukupne površine 7908 m2, Majdan – površinski kop, parcela broj 6/0, upisana u List nepokretnosti 65, bez tereta. Procijenjena vrijednost nepokretnosti je 63.264,00 KM, a utvrđena je prema nalazu stalnog sudskog vještaka arhitektonsko-građevinkse struke Milana Subotića iz Kozarske Dubice. Početna prodajna cijena ispod koje se ne može prodati imovina na prvoj licitciji je 44.284,80 KM i iznosi 70 % od procjenjene vrijednosti.

II USLOVI PRODAJE

 1. Imovina se prodaje u faktičkom i pravnom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i na kupca se prenosi obim prava kojim ZZ Milka Laktaši – u stečaju raspolaže u momentu prodaje, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju. Prodajna dokumentacija koju čine: obrazac prijave za učešće u postupku prodaje, izjava o gubitku prava na povrat depozita i izvod iz procjene tržišne vrijednosti nepokretnosti može se preuzeti na adresi Aleja svetog Save 59, Banja Luka pozivom na broj 065/639-829.
 2. Pravo učešća u javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 10% od procijenjene vrijednosti. Uplata depozita može se izvršiti na transakcioni račun ZZ Milka Laktaši – u stečaju broj: 562-099-81665192-49 otvoren kod NLB Banka a.d. Banja Luka najkasnije do 05.2022. godine (ponedeljak), a kupac je dužan dokaz o uplati depozita dostaviti na uvid najkasnije na dan održavanja licitacije. Učesnici sa kasnijim uplatama depozita ne mogu učestvovati na licitaciji.
 3. Fizička i pravna lica mogu biti predstavljena lično, po zakonskom zastupniku ili punomoćniku, a prije početka licitacije dužni su radi dokazivanja identiteta, predočiti ličnu kartu ili pasoš ili punomoć za zastupanje, odnosno odgovorno lice u pravnom licu ličnu kartu sa ovjerenom kopijom Rješenja o registraciji ne stariji od 6 mjeseci.
 4. Uvid u raspoloživu dokumentaciju i razgledanje nepokretnosti zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 14:00 časova samo uz prethodni dogovor sa stečajnim upravnikom i uz najavu na telefon 065/639-829.
 5. Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije dana 05.2022. godine (srijeda) sa početkom u 13:00 h u prostorijama Okružnog privrednog suda Banja Luka- velika sala, Gundulićeva 108, Banja Luka. Pravo prisustvovanja licitaciji imaju samo lica koja su uplatila depozit.
 6. Javna prodaja putem usmenog javnog nadmetanja održaće se i kad učestvuje samo jedan ponuđač. Nakon zaključenja licitacije utvrđuje se lista od dva ponuđača koji su ponudili najpovoljniju cijenu i konstatuje se da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača će se dostaviti na adresu kupca u roku od 3 (tri) dana od održavanja licitacije.
 7. Licitacioni korak iznosi 2.000,00 KM od početne, odnosno od prethodno ponuđene cijene.
 8. Rok za plaćanje kupoprodajne cijene za izlicitiranu imovinu je 30 dana od dana primljenog Zaključka. Uplata kuporodajne cijene može se izvršiti na račun 562-099-81665192-49 otvoren kod NLB Banka a.d. Banja Luka. Ukoliko proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu u cjelosti u navedenom roku ili ukoliko nakon uplate kupoprodajne cijene ne pristupi zaključenju notarskog ugovora, novim Zaključkom će se odrediti da je predmetna imovina prodata drugom po redu ponuđaču. Ukoliko ni drugi ponuđač ne uplati kupopradajnu cijenu u cijelosti u predviđenom roku ili ne pristupi zaključenju notarskog ugovora Zaključkom će se utvrditi da prodaja nije uspjela
 9. Uplatiocu depozita depozit se ne vraća ako:

– se ne registruje i ne pristupi prodaji ili

– kao jedini učesnik na nadmetanju ne prihvati početnu cijenu ili

– ne potpiše zapisnik o javnom nadmetanju ili

– kao proglašeni kupac ne zaključi kupoprodajni ugovor u propisanom roku ili po propisanoj

proceduri ili

– kao proglašeni kupac ne uplati preostalu kupoprodajnu vrijednost u ostavljenom roku ili

– kao drugi najpovoljniji ponuđač, nakon odustajanja proglašenog kupca, ne zaključi kupoprodajni

ugovor u naznačenom roku ili

– kao drugi najpovoljniji ponuđač, nakon odustajanja proglašenog kupca, ne uplati kupoprodajnu

cijenu u naznačenom roku.

 1. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene depozit će biti vraćen u roku od 8 (osam) dana od dana

održavanja licitacije.

 1. Kupac koji putem javnog  nadmetanja kupi ponuđenu imovinu i izvrši uplatu kupoprodajne cijene

dužan je da pristupi zaključenju Ugovora o kupoprodaji u roku od 8 (osam) dana od dana uplate

kupoprodajne cijene. Po zaključenju ugovora prodavac predaje u posjed imovinu koja je predmet

prodaje.

 1. Sve troškove oko sačinjavanja i ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse, poreze i PDV u

vezi sa kupljenom imovinom snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate

kupoprodajne cijene nema u odnosu na prodanu imovinu nikakvih obaveza. Isplatom

kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza i taksa prestaju sve obaveze kupca prema

prodavcu.

Banja Luka, 10.04.2022. godine

STEČAJNI UPRAVNIK
Jelena Plavšić